Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dopady kontrol překompenzace

275 views

Published on

Mgr. Filip Nečas
Smart Energy Forum 2017

Více na webu http://www.prekompenzace.eu/

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dopady kontrol překompenzace

 1. 1. Dopady kontroly překompenzace POZE na provozovatele POZE a možnosti nápravy závadného stavu Praha, říjen 2017 2
 2. 2. Důvody zavádění kontrol překompenzace
 3. 3. Notifikační rozhodnutí - výrobny OZE 2006 – 2012 (SA.40171) - výrobny OZE 2013 – 2015 (SA.35177) - výrobny KVET 2013 – 2015 (SA.38701) – očekává se - usnesení Hospodářského výboru PSP (19. 4. 2017) 4
 4. 4. Koho se kontroly týkají
 5. 5. Výrobny elektřiny z OZE - celkem 3 349 výroben spadá pod notifikační rozhodnutí SA.35177 a SA.40171 - předpoklad: a) 1 488 pod kontrolu reprezentativního vzorku výroben b) 1 861 pod kontrolu individuální (podrobnou) 6
 6. 6. Výjimka: podpora de minimis - limit takto přijímané podpory činí 200 000 ERU za 3 roky - limit se vztahuje na podnik ve smyslu práva EU, nikoliv tedy jen na výrobnu nebo jen na výrobce - z této kategorie je možné „vypadnout“ i dodatečně po překročení limitu v budoucnu  obezřetnost v případě akvizice dalších výroben podnikem 7
 7. 7. Jakými formami bude kontrola probíhat
 8. 8. Druhy kontrolní činnosti a) monitoring celkové úrovně podpory b) zjednodušená kontrola c) podrobná kontrola 9
 9. 9. Monitoring celkové úrovně podpory - primárně pouze u výroben pobírajících výhradně provozní podporu výroby elektřiny z OZE - provádění na vzorku min. 5 výroben z každé skupiny - skupiny rozděleny: podle období uvedení do provozu podle instalovaného výkonu - zaměření kontroly na tzv. vážené náklady výroby energie - poměřování nákladů s modelem pro stanovení podpory 10
 10. 10. Zjednodušená kontrola - probíhá u min. 10 výroben z každé skupiny: a) výroben s kumulovanou podporou b) výroben bez kumulované podpory, které neprošly monitoringem - oproti monitoringu také kontrola navýšení IRR o další podporu: a) zvýšení do limitu 0,1 % IRR  monitoring b) zvýšení nad limit 0,1 % IRR  podrobná kontrola 11
 11. 11. Podrobná kontrola - individuální kontrola každého výrobce v dané skupině - postupuje se podle kontrolního řádu - podmínky: a) v rámci zjednodušené kontroly zvýšené IRR nad toleranci 0,1 % a zároveň b) výrobce si dobrovolně nezvolí tzv. plošnou aplikaci konkrétních opatření (např. obdoba solárního odvodu) 12
 12. 12. Průběh kontrol
 13. 13. Kdy budou kontroly prováděny - vždy po 10 letech od uvedení výrobny do provoz - do konce února 2009 musí být provedena kontrola u výroben uvedených do provozu v období od 1. 1. 2006 do 31.12 2008 14
 14. 14. Kdo bude kontroly provádět - informace pro kontrolní činnost bude shromažďovány operátorem trhu - samotná kontrolní činnost bude prováděna ze strany Státní energetické inspekce, resp. jejími územními pracovišti - řešení překompenzace v působnosti Státní energetické inspekce, popřípadě Ministerstva průmyslu a obchodu - stanovování snížené podpory v rámci cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 15
 15. 15. Co bude předmětem kontrol - investiční i provozní náklady - vycházet se bude z minulých i budoucích nákladů - přiměřenost podpory se bude posuzovat ve vztahu k vnitřnímu výnosovému procentu (IRR) - podrobnosti stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 16
 16. 16. Co hrozí v případě překompenzace a) snížení výše budoucí podpory b) zkrácení doby vyplácení podpory c) vrácení části podpory - rozhoduje Státní energetická inspekce ve správním řízení - podkladem pro rozhodnutí budou závěry z kontrolního protokolu 17
 17. 17. Jak se bránit
 18. 18. Před zahájením kontroly - ověřit, zda jsou splněny podmínky pro čerpání podpory v režimu de minimis  vynětí z režimu podpory - shromáždit doklady o investičních a provozních nákladech a přepočítat IRR dle metodiky MPO - rozhodnout se, zda není vhodnější dobrovolné přijetí plošného opatření 19
 19. 19. V průběhu kontroly - předkládat pouze podklady týkající se předmětu kontroly (sporné mohou být například doklady o dalších finančních tocích peněz v rámci koncernu) - bránit se případně písemnými námitkami proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole 20
 20. 20. V průběhu řízení o nápravě - standardní řízení podle správního řádu - přípustné opravné prostředky (odvolání, přezkum) - přípustná žaloba podle soudního řádu správního - možné námitky: - retroaktivita nápravných opatření - nedodržení garance doby návratnosti s přiměřeným ziskem - nezohlednění některých nákladů či zohlednění některých příjmům, které nemusí mít vztah k projektu OZE - nepřiměřenost zvoleného nápravného opatření 21
 21. 21. 22
 22. 22. www.fbadvokati.cz filip.necas@fbadvokati.cz

×