SlideShare a Scribd company logo
MEMÒRIA
SOCIAL
2017 Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
CONTINGUTS
SUMARI
Edita: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. C/d’Armenteres, 35 - 08980 Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 652 57 70.
secretaria@caritassantfeliu.cat NIF R0801973I. Redacció: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Disseny: Francesc Arnàez.
Fotografies: Arxiu Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Correcció: Jordi Amaré. Impressió: Signo
04
INTRODUCCIÓ
Mons. Agustí Cortés
05
LA NOSTRA
Missió
06
ORGANIGRAMA
Càritas Diocesana
07
ON SOM?
Mapa de la diòcesi
2
08
PRESENTACIÓ MEMÒRIA
Sr. Joan Torrents
09
PERSONES
Dades del 2017
10
PROGRAMES
10 Acollida i acompanya-
ment
12 Formació i inserció
laboral
14 Infància, adolescència i
família
15 Sense llar i habitatge
social
16 Mobilitat humana
17 Voluntariat
18 Sensibilització
19
COMPROMESOS
19 CECAS
20 Conclusions
22 Xarxa Càritas
24 La nostra base social
25 Comunicació
26 Recursos gestionats
27 Recursos aplicats
28 El nostre agraïment
29 Campanya Corpus
31 Col·labora
Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat permet al reproducció, difusió i còpia de qualsevol
dels continguts d’aquesta publicació, sempre que sigui citant la font i la data de la publicació.
Estan expressament excloses d’aquest permís, qualsevol de les imatges/fotografies, que queden
protegides pel dret a la propietat intel·lectual. Se’n podrà tenir autorització prèvia petició per
escrit a secretaria@caritassantfeliu.cat .
3
INTRODUCCIÓ
BISBE AGUSTÍ
Els treballs que ha realitzat Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat al
llarg de l’any 2017, d’alguna forma han de donar-se a conèixer per moltes
raons. Entre elles el fet que el treball de Càritas és una tasca realitzada
entre molts i no tots estan en la primera línia de l’acció directa a favor dels
pobres. Tots, tanmateix, tenen dret a conèixer el que es fa amb els recursos
aportats per cadascun d’ells i per tota la comunitat cristiana.
No obstant això, en aprofundir en els treballs de Càritas, hom sent que rea-
litzar una memòria exhaustiva és tasca impossible. El que apareix en aquest
material informatiu és veritat, però al món de Càritas Diocesana hi ha tota una
realitat que roman amagada i que, per això, no es pot posar en xifres ni en
estadístiques. I és precisament aquesta realitat oculta la més important.
Ens referim als motius, el significat, l’esperit que acompanyen les ajudes i les ac-
cions que realitza Càritas. El valor del que fa l’Església, inclòs el que fa en el camp
de l’acció social o de la cultura, no consisteix solament en els resultats visibles
que es poden mesurar i quantificar. Ja ho va dir Jesús en el seu comentari a la co-
neguda escena del Temple, quan uns rics dipositaven en l’arca una gran quantitat
de diners i una vídua pobra només va tirar dues petites monedes: Ell es va apres-
sar a dir que aquella vídua havia donat més que tots aquells que donaven el que
els sobrava, mentre que “ella havia lliurat tot el que tenia per viure” (Mc 12,41-44).
Per a nosaltres, que intentem seguir els criteris de l’Evangeli, qui ajuda, qui treballa,
qui serveix directament l’acció social, no és indiferent. Tenim en compte l’eficàcia,
els resultats, però això no és el més important. L’essencial, allò que veritablement
compta, és l’esperit que ens mou a treballar en favor dels més pobres.
I aquest és el motiu pel qual donem gràcies a Déu. Agraïm a Déu haver pogut aju-
dar els pobres i ho fem amb sincera humilitat. Mai la nostra ajuda significarà per a
nosaltres un gest de poder o de capacitat transformadora, sinó un testimoniatge de
l’amor concret que estimula la comunitat cristiana a obrar amb justícia a favor dels
necessitats.
En aquesta memòria fem extensiu l’agraïment a tots els que col·laboren, en la mesura
de les seves possibilitats. En tots veiem que obra l’esperit de caritat.
Que el Senyor ens conservi en aquest esperit i augmenti la nostra generositat.
+ Agustí Cortés Soriano. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.4
Memòria Social 2017
LA NOSTRA
MISSIÓ
MISSIÓ
És acollir i treballar amb les persones en
situació de pobresa i necessitat, perquè
siguin protagonistes del seu propi desen-
volupament integral, des del compromís
de la comunitat cristiana. Inclou l’acció
social, la sensibilització de la societat i
la denúncia de les situacions d’injustí-
cia amb fets i paraules per aconseguir
un món més just i solidari.
L’acció de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
consisteix a donar resposta a les realitats de pobresa
i exclusió social que tenen lloc a la nostra diòcesi. Ens
sentim animats per una missió permanent i irrenun-
ciable: compartir des de l’austeritat, des de la proxi-
mitat a l’altre, preocupant-nos pels nostres germans,
apropant-nos-hi i tenint cura del nostre planeta, que
és la nostra casa comuna.
Escoltem, acollim, acompanyem i alleugerim la situa-
ció de les persones i famílies més vulnerables.
Càritas ha estat, està i estarà acompanyant les perso-
nes més empobrides, protegint la seva dignitat i llui-
tant per garantir el seu ple accés als drets humans.
5
Memòria Social 2017
CÀRITAS DIOCESANA
ORGANIGRAMA
PRESIDENT
Sr. BISBE
Mons. Agustí Cortés
DELEGAT EPISCOPAL
Mn. Anton Roca
CONSELL
Mn. Anton Roca
Joan Torrents
Ana M. Rubio
Conxa Marqués
Josep Arayo
Ramon E. Carbonell
Miquel Font
Joan Moreno
Rosa M. Pol
Jaume Luján
DIRECCIÓ
Joan Torrents
SOTSDIRECCIÓ
Conxa Marqués
Atenció a les persones - Conxa Marqués
Desenvolupament Institucional - Ramon E. Carbonell
Administració i Economia - Francesc Arnan
SECRETARIA GENERAL
Ana M. Rubio
COMITÈ DE DIRECCIÓ
6
Memòria Social 2017
ON SOM?
MAPA
Seu Càritas Diocesana
Seus Càritas Parroquials
Despatxos Càritas Diocesana
Arxidiòcesi de
Barcelona
Barcelona
Diòcesi de Terrassa
Arxidiòcesi de Tarragona
Diòcesi de Vic
Mar Mediterrani
Olivella
Canyelles
SANT PERE
DE RIBES
SITGES
VILANOVA I
LA GELTRÚ
CUBELLES
Mediona
SANT QUINTÍ
DE MEDIONA SANT SADURNÍ
D’ANOIA
SANT PERE
DE RIUDEBITLLES
Torrelavit
Subirats
Sant Llorenç
d’Hortons
La Llacuna
Santa Maria
de Miralles
Orpí
Carme
La Torre de Claramunt
CAPELLADES PIERA
Cabrera d’Anoia
Els Hostalets
de Pierola
Vallbona d’Anoia
SANT VICENÇ
DELS HORTS
CORBERA DE
LLOBREGAT
LA PALMA
DE CERVELLÓ
VALLIRANA
CERVELLÓ
PALLEJÀ
TORRELLES DE
LLOBREGAT
Santa Coloma
de Cervelló
SANT BOI DE
LLOBREGAT
Masquefa Sant Esteve
Sesrovires
ABRERA
GELIDA Castellví de
Rosanes
MARTORELL
SANT ANDREU
DE LA BARCA
Marganell
El Bruc
Monistrol de
Montserrat
Collbató
ESPARREGUERA
OLESA DE MONTSERRAT
Santa Margarida
i els Monjos
Puigdàlber
El Pla
del Penedès
LA GRANADA Olesa de
Bonesvalls
Avinyonet del Penedès
Sant Cugat
Sesgarrigues
Sta. Fe del Penedès
Les Cabanyes
OlèrdolaCastellví de
la Marca
Font-rubí
Pacs del Penedès
Sant Martí
Sarroca
Pontons
Torrelles
de Foix
Vilobí del
Penedès
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
EL PRAT DE
LLOBREGAT
BEGUES
GAVÀ
CASTELLDEFELS
SANT CLIMENT
DE LLOBREGAT
VILADECANS
Castellbisbal
El Papiol
MOLINS
DE REI
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
ESPLUGUES
DE LLOBREGAT
ST. FELIU DE LLOBREGAT
7
Memòria Social 2017
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA
JOAN TORRENTS
Al començar i acabar cada any, gairebé sempre donem continuïtat a projectes amb què treballem de temps enrere, perquè la
realitat no canvia de cop en arrencar un full del calendari. Hi ha prioritats que hem fixat fa temps, que continuen esdevenint
tossudament un problema per a molta gent i que no aconseguim resoldre en tan sols un any. Tot allò en què treballa Càritas
requereix canvis estructurals de calat, a nivell social, polític i econòmic. Requereix transformar i transformar-nos, requereix can-
viar i canviar-nos, requereix escoltar i escoltar-nos... La trobada entre els voluntaris i contractats de Càritas i les persones que
acollim, és en si mateixa una oportunitat per fer possibles aquests canvis, que òbviament no es poden aïllar d’un entorn que
condiciona en molts sentits.
Al marge de l’acollida i l’acompanyament, altres eines que tenim per fer-ho possible no sempre ens garanteixen un resultat a curt
termini, ja que treballar amb persones fa que, davant d’un mateix problema, no puguem plantejar sempre dues respostes iguals.
Fixant la mirada en el que hem pogut fer durant el 2017, hem esmerçat els esforços a anar treballant
per assolir algunes de les fites marcades en la memòria del 2016. Per un costat, l’empresa d’inser-
ció laboral de Càritas, Brins d’Oportunitats, s’ha fet realitat. Haver-ho fet possible, ens ajuda en
l’objectiu de poder donar noves oportunitats en l’àmbit laboral, que alhora ho són també en
l’àmbit personal i familiar de les persones a les quals acompanya.
Hem intensificat l’aplicació de recursos en el programa d’infància, amb un increment dels
recursos destinats i també d’oportunitats de treball amb aquest col·lectiu. I també hem
anat enllestint la preparació d’habitatges que aquest 2018 es sumaran als ja disponi-
bles el 2016 per a persones sense llar i famílies, però també per als refugiats que van
arribant en comptagotes.
Per tot plegat, continuem necessitant de l’entrega generosa i gratuïta de temps i de
compromís en el servei, de voluntaris i contractats; de la confiança de socis i donants;
de l’acompanyament i suport de les comunitats; de totes les persones, entitats, admi-
nistracions i institucions que fan possible ajudar als qui més ho necessiten.
Gràcies a tots!
Joan Torrents Andreu, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria Social 2017
20.302
Persones beneficiades
PERSONES
2017
44% Homes
56% Dones
Espanyols: 50%
Extracomunitaris: 47%
Comunitaris: 3%
7.351
Llars ateses
0-17 32%
18-25 6%
26-45 38%
46-60 19%
+60 5%
932
Persones voluntàries
Edats
9
Memòria Social 2017
PROGRAMA
ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
Un repte per a les Càritas de les nostres comunitats és el d’esdevenir
acollidores, que les persones a les quals atenem no només siguin tingu-
des en compte en les seves necessitats materials, sinó que tots i cadas-
cun dels membres d’una comunitat tenim necessitat de ser escoltats, de
ser tinguts en compte. Acompanyar en el seu sentit més pregon vol dir
fer: de companys de camí.
Habitualment no ens ho demanen directament, però quan hom s’adreça
a Càritas s’espera ser mereixedor de confiança, es vol dipositar, compar-
tir amb algú les pròpies dificultats o problemes no només per trobar-hi
solucions de forma conjunta, sinó perquè compartint allò que ens preo-
cupa ja ens permet sentir-nos més forts.
És així com s’enforteixen les comunitats, com ens enfortim tots plegats.
35
Punts d’acollida
Memòria Social 2017
10
Hem ajudat a cobrir les
necessitats bàsiques
de 13.987 persones.
694 persones voluntàries
col·laboren en el programa.
•	 Tramitació d’ajudes econòmiques
•	 Programa proinfància de la Caixa
•	 Punts de distribució d’aliments, roba i mobles
Serveis
Memòria Social 2017
11
PROGRAMA
FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
En el Programa de Formació i Inserció Laboral, han participat 518 persones.
El pas pel programa ha suposat, per a la majoria de persones, una nova opor-
tunitat, un tornar a mirar endavant amb esperança, una mirada de l’altra amb
confiança i reconeixement de les potencialitats i possibilitats de poder superar
nous reptes.
En definitiva, un apoderament i recuperació de la confiança i seguretat, perduda
després de mesos i anys sense treballar.
53,8%Percentatge de persones que han trobat feina
Memòria Social 2017
12
El projecte d’inserció laboral de la Càritas Dio-
cesana de Sant Feliu de Llobregat ha vist la llum
i ha començat a caminar. Aquest projecte respon
a la necessitat de tenir una eina útil que permeti
completar la tasca Càritas tancant el cercle que
suposa l’atenció als usuaris en risc d’exclusió amb
el que és la seva inserció al mercat laboral.
Una empresa de serveis diversos que
permet, a persones en risc d’exclusió
social, accedir a un contracte de treball.
Memòria Social 2017
13
PROGRAMA
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
El programa d’infància i adolescència pretén donar resposta a una reali-
tat de crisi en què els menors acaben patint-ne moltes vegades les con-
seqüències.
Aquesta resposta es tradueix principalment en serveis de caire preventiu,
que afavoreixen el desenvolupament harmònic i integral dels infants
i adolescents atesos per Càritas.
Un dels serveis que té més èxit i més anys d’experiència a Càritas és el
Reforç Educatiu. I tot i que és un servei que portem molts anys oferint,
sí que cada curs intentem innovar i adaptar-nos a les necessitats dels in-
fants i adolescents del moment present per a poder donar una resposta
adequada a les seves necessitats.
“El refuerzo para mi significa mucho, porque aquí es
donde yo he aprendido muchas cosas... Aquí es donde
me enseñaron a luchar por las cosas que quiero.
Por la acogida que he recibido, me he sentido como
parte de una familia que me ayuda, me apoya, me
quiere y yo quiero.”
Ikram
“315 infants i adolescents han
participat en els diferents
reforços educatius i les Aules
joves.”
Memòria Social 2017
14
PROGRAMA
SENSE LLAR I HABITATGE SOCIAL
Tenir un lloc per reposar i gaudir d’un espai on guardar la pròpia
intimitat és el que ens fa més persones.
Des del programa sense llar i habitatge social volem garantir que la
persona o família pugui gaudir d’un lloc on poder recuperar allò que
ha perdut i que per a tots nosaltres és el més preuat, la llar.
42
Pisos socials
7
Pisos compartits
220
Persones
beneficiades
297 persones ateses
des del Centre d’Acollida
Abraham
Memòria Social 2017
15
PROGRAMA
MOBILITAT HUMANA
Vivim una època en què mai s’havien donat tants desplaçaments de per-
sones i de pobles alhora. Els moviments migratoris actuals responen a múl-
tiples causes: econòmiques, conflictes bèl·lics, canvi climàtic i desastres me-
diambientals.
Pràcticament la meitat de les persones que atenem no són d’Espanya ni d’Eu-
ropa. Des de Càritas atenem de manera transversal aquesta realitat de mo-
bilitat humana ja que genera molts tipus d’exclusió per les lleis d’estrangeria
espanyola i europees que cerquen controls de frontera que provoquen vul-
neracions dels drets humans.
El 47% de les
persones que
hem atès són de
nacionalitat no
europea.
47%
Memòria Social 2017
16
PROGRAMA
VOLUNTARIAT
Ha estat un any en què l’objectiu prioritari ha estat la formació de
les persones voluntàries, una formació transformadora, que ha
ofert eines per millorar el ser i saber fer de les 330 persones
voluntàries que hi han participat. Les formacions han estat repar-
tides per tot el territori diocesà, 5 edicions de formació bàsica i 7
formacions específiques per àmbits: el “treball en equip”, la ”relació
d’ajuda”, la “comunicació i l’empatia”, “aspectes fiscals”...
El 35,4 % de les 932 persones voluntàries
han participat en alguna de les diferents
accions de formació.
Memòria Social 2017
17
PROGRAMA
SENSIBILITZACIÓ
L’acció de Càritas consisteix a donar resposta a les realitats de po-
bresa i exclusió social de la nostra societat, posant a la persona al
centre. És part de la missió de Càritas denunciar les situacions d’in-
justícia que vulneren els drets i la dignitat de les persones i transme-
tre un missatge d’esperança per a la societat.
El procés de sensibilitzar a Càritas és un procés de conversió
que busca despertar, incitar, animar, acompanyar i transformar
les ments, els cors i les consciències de les persones per fer créixer
l’amor, la solidaritat i la fraternitat entre elles.
2.079 persones han partici-
pat en les nostres accions
de sensibilització durant el
2017.
Amb les xerra-
des en escoles i
el Servei Comu-
nitari hem arribat
a 1.413 infants i
adolescents.
Compartint
el viatge
18
Memòria Social 2017
CENTRE CATALÀ SOLIDARITAT
CECAS
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat és membre del patronat
del Centre Català de Solidaritat (CECAS), que és una fundació privada
sense ànim de lucre que va néixer l’any 1991.
El CECAS es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, es-
pecialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social. La seva
missió és generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa-
ment i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb espe-
cial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació
o pocs recursos i que no se’n sortirien fàcilment. L’acollida i l’atenció es
duen a terme amb la màxima qualitat de mitjans humans tècnics con-
tractats (més de 40) i de recursos econòmics, per ajudar les persones
a millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en
compte la seva realitat, potencialitats i capacitats. La fundació compta
amb una setantena de voluntaris a Catalunya.
Entre d’altres serveis, hi ha una comunitat per a dones a Tarragona i
dues per a homes a Barcelona. També hi ha un punt de suport a Lleida,
atenció ambulatòria a Tarragona i Barcelona, i dos pisos més de suport
també a Barcelona. En el decurs de l’any 2016, en el conjunt de serveis
i projectes es van acollir, atendre i tractar gairebé 600 persones i es va
donar suport terapèutic a 170 famílies.
“Una
porta per sortir
de la droga” 19
Memòria Social 2017
El 2017 ha estat un any en què els missatges positius sobre la recuperació
econòmica ens poden portar a passar per alt la realitat i la situació de
precarietat que viuen una part important de les persones, al nostre país i
també a la nostra diòcesi.
Durant el 2017 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat va donar
suport a més de 20.000 persones, una dada que ens podria esperançar,
donat que significa un descens respecte d’anys anteriors. Però res més
lluny de la realitat, ja que les 17.188 persones que han participat direc-
tament en els nostres projectes, suposa un augment respecte dels anys
anteriors, i constata del que des de Càritas, a través d’estudis com el
FOESSA, s’intenta alertar en els darrers anys. Les famílies en situació de
precarietat es mantenen en una situació igual o pitjor que la que tenien
durant la crisi, tan sols un 9% de les llars en situació de pobresa han expe-
rimentat una millora de la seva situació en aquesta suposada recuperació
econòmica.
Amb l’anàlisi de les dades que recullen l’acció de Càritas Diocesana i que
inclou també totes aquelles Càritas parroquials i interparroquials integra-
des sota el mateix NIF de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat,
podem constatar que l’acompanyament que fem a les famílies ens supo-
sa intervencions cada cop més intensives, que comprenen pràcticament
tots els membres de les llars i que es dilaten en períodes de temps més
llargs. Això també suposa per a Càritas un major esforç econòmic per
poder fer possible tot aquest suport.
PRECARIETAT CRONIFICADA
CONCLUSIONS
Memòria Social 2017
20
Les principals problemàtiques de les persones que s’han adreçat a Càritas durant
el 2017 han estat, a banda de la cobertura de necessitats bàsiques, les relacionades
amb les dificultats per garantir un habitatge digne, amb l’accés a un lloc de treball
i la precarietat laboral, i les relacionades amb la infància. Tots aquests anys de crisi
han fet que la capacitat que tenien aquestes famílies per superar les situacions de
dificultat s’hagi vist considerablement reduïda, han esgotat els estalvis, les diferents
xarxes de suport familiar i han reduït despeses a costa de retallar la inversió en la
cobertura d’algunes necessitats considerades bàsiques. Si a aquest fet hi afegim
les insuficients mesures polítiques en el nostre sistema de protecció social, podem
constatar la pràctica desaparició de la xarxa de seguretat d’aquestes famílies,
que queden exposades en el trapezi de l’exclusió.
Per aquest motiu esdevé tan necessària la tasca de les entitats socials, i per tant
també l’acompanyament que s’ofereix a aquestes persones des de Càritas Diocesa-
na de Sant Feliu de Llobregat, per poder ajudar a sostenir aquest equilibri, que no
permet altra cosa a les famílies que mantenir-se en aquesta situació de precarietat
i que la seva realitat no esdevingui més insostenible. Volem posar de manifest que
l’actual capacitat de superació d’aquestes famílies, que no s’ha recuperat després
de l’última crisi, no els permetria fer front a un nou període de recessió, i que no
podem caure en una actitud d’indiferència davant aquesta realitat que s’està natu-
ralitzant i entrant a formar part de la normalitat.
“La indiferència ens fa còmplices
d’aquesta cronificació de la precarietat.”
Memòria Social 2017
21
XARXA
CÀRITAS
El model de treball de Càritas a la nostra diòcesi i busca potenciar el posar en comú i com-
partir el que es fa tant des de les Càritas parroquials com des de la diocesana, element necessari per
poder coordinar i sumar esforços en la missió d’atendre els més desafavorits. Aquest model integra sota una mateixa
personalitat jurídica les Càritas que han fet la integració a diocesana, vint-i-tres el 2017, que, al marge dels aspectes pu-
rament legals, disposen de recursos comuns, sumen per tenir més força i ressò de l’acció que es porta a terme i garan-
teixen ésser davant les comunitats parroquials agents qualificats del treball en la caritat.
Per fer-ho possible, a cada Càritas parroquial integrada a diocesana hi ha una junta encapçalada pel coordinador que,
amb l’acompanyament d’un treballador social i del consiliari, vetlla per l’acció a dur a terme en el dia a dia de cada projec-
te i busca assegurar la viabilitat a nivell de recursos d’aquestes propostes de treball. Des de diocesana, amb les
Memòria Social 2017
22
trobades i formacions per als coordinadors, responsables de
projectes i voluntaris en general que s’expliquen a l’apartat del programa de
voluntariat, es poden compartir eines, recursos i criteris de treball.
Cal destacar, del 2017, les dues trobades de coordinadors que es van fer, especialment la de Vilafranca del Pene-
dès, on vam treballar la problemàtica de les persones sense llar i vam compartir, amb voluntaris i participants d’aquest
àmbit, la celebració que anualment fem a la nostra diòcesi.
Al darrere de tota aquesta feina, hi ha un treball de pensar i projectar la manera de funcionar per atendre aquestes
necessitats de la millor manera possible. Així, a finals del 2017, amb motiu de la celebració durant aquest 2018 dels cinc
anys de la creació de la nostra Càritas diocesana, vam iniciar tot un procés intern amb totes les persones implicades en
el dia a dia de la nostra institució, que ens ha portat, el 2018, a celebrar la primera assemblea de Càritas.
Memòria Social 2017
23
LA NOSTRA BASE SOCIAL
COMPROMESOS
L’acció social de Càritas no seria possible sense el compromís i
la col·laboració de moltes persones i entitats que s’impliquen en
la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
La campanya SIGUES PART ha animat moltes persones a formar
part de Càritas, per ajudar i donar suport a aquells que més ho
necessiten a través de l’acció social que realitzem al territori.
Un any més hem comptat amb el suport de socis, Entitats amb
Cor, donants i col·laboradors que fan possible la nostra mis-
sió. Agraïm l’esforç i el compromís de tots vosaltres, alhora que
treballem cada dia per ser dignes mereixedors de la vostra con-
fiança.
“Gràcies per
SER PART
de CÀRITAS”
Memòria Social 2017
24
PER A LA TRANSFORMACIÓ
COMUNICACIÓ
La comunicació és una eina més al servei de la nostra missió, de la
tasca i els objectius que tenim a Càritas. Hem d’aprofitar els canals
i les vies de comunicació, per poder transmetre i explicar el mis-
satge i les accions de Càritas com una acció més de sensibilització
i denúncia de les situacions d’injustícia social, amb un objectiu ben
clar: la transformació i el canvi social.
“Nou perfil a Instagram”
24.000
usuaris
d’abast
caritassantfeliu
26.150
interaccions
caritasantfeliu
Segueix-nos!
25
Memòria Social 2017
RECURSOS
GESTIONATS
RECURSOS EUROS
Socis i donants 782.017
Fundacions 142.614
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 98.864
Herències i llegats 121.798
Prestació de serveis i altres 85.135
Entitats amb cor 139.200
Aportacions usuaris 42.372
Aportacions IRPF aplicades a acció social 248.808
Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 547.590
Recursos aplicats d’exercicis anteriors 202.906
FONTS PRIVADES 2.411.304
Generalitat de Catalunya 123.858
Ajuntaments, Diputació, Consells Comarcals i Ministeris 514.911
Fons social europeu 28.153
FONTS PÚBLIQUES 666.922
TOTAL RECURSOS GESTIONATS 3.078.226
Fonts públiques
Fonts privades
22%
78%
Memòria Social 2017
26
Acollida
12%
Cobertura de
bàsiques
19%
Infància 32%
Formació i
inserció laboral
11%
Sense llar i
habitatge social
23%
Voluntariat
3%
RECURSOS
APLICATS
APLICACIÓ DELS RECURSOS EUROS
Atenció social 2.247.668
Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 547.590
Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 101.396
SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.896.654
Comunicació i sensibilització 18.602
Administració 162.970
TOTAL APLICACIONS 3.078.226
Comunicació
Administració
Acció social
94%
5%
1%
Distribució de la inversió en Acció social
Memòria Social 2017
27
EL NOSTRE
AGRAÏMENT
“Gràcies a totes les per-
sones i institucions que
donen suport a la nostra
acció, aquelles que amb
el seu esforç gratuït i
desinteressat ajuden a
fer possible un futur ple
d’oportunitats.”
Catalunya
AJUNTAMENT
DEL PLA DEL PENEDÈS
Memòria Social 2017
28
Caritat 2018
El teu
el mónmilloracompromís
Memòria Social 2017
29
ELLS JA ESTAN
COMPROMESOS
Gràcies!
Memòria Social 2017
SIGUES VOLUNTARI DE CÀRITAS
FES UN DONATIU O FES-TE’N SOCI
la Caixa: ES65-2100-5000-58-0200042738
Entra a: caritassantfeliu.cat/festedecaritas
FES-HO COM A ENTITAT O EMPRESA
DEIXA UN LLEGAT O HERÈNCIA
del nostre compromís
PER QUÈ FER-SE DE CÀRITAS?
L’acció de Càritas és possible gràcies a la col·laboració des-
interessada de moltes persones.
FER-SE de Càritas és un gest de solidaritat que implica un
compromís i una aposta per una societat més justa.
La teva col·laboració anirà destinada als programes d’Aco-
llida i Acompanyament, Infància Adolescència i Família,
Formació i Inserció Laboral, Sense Llar i Habitatge
Social i Mobilitat Humana, que Càritas Diocesa-
na de Sant Feliu de Llobregat porta a terme
a la zona del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt
Penedès i part de l’Anoia.
Gràcies per SER PART de la solució
contra la pobresa.
Col·labora amb nosaltres!
Memòria Social 2017
31
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
C/ d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 652 57 70
www.caritassantfeliu.cat
www.facebook.com/caritassantfeliu
www.twitter.com/caritasantfeliu
www.instagram.com/caritassantfeliu

More Related Content

What's hot

Celrè. Revista Municipal.108
Celrè. Revista Municipal.108Celrè. Revista Municipal.108
Celrè. Revista Municipal.108
Ajuntament de Quart
 
Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107
Ajuntament de Quart
 
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricPrograma CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Josep A. Frias
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
Montse de Paz
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
 
Programa electoral per les eleccions de 2007
Programa electoral per les eleccions de 2007Programa electoral per les eleccions de 2007
Programa electoral per les eleccions de 2007
gentpersantamaria
 
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
EvaNoguerasGlvez
 
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Sergio Martínez
 
Quatre anys han donat per molt
Quatre anys han donat per moltQuatre anys han donat per molt
Quatre anys han donat per molt
gentpersantamaria
 
Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013
Creu Roja Girona
 
Punt De Trobada 03
Punt De Trobada 03Punt De Trobada 03
Punt De Trobada 03
puntviladecans
 
La Marató
La MaratóLa Marató
La Marató
Yeei
 
Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011puntviladecans
 
Memoria 2016
Memoria 2016Memoria 2016
Banc de Queviures Igualada
Banc de Queviures IgualadaBanc de Queviures Igualada
Banc de Queviures Igualada
Sílvia Soteras Gibert
 

What's hot (19)

Celrè. Revista Municipal.108
Celrè. Revista Municipal.108Celrè. Revista Municipal.108
Celrè. Revista Municipal.108
 
Butlleti 31
Butlleti 31Butlleti 31
Butlleti 31
 
Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107
 
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricPrograma CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
 
Butlleti 33
Butlleti 33Butlleti 33
Butlleti 33
 
Pdf`s apresa triptics
Pdf`s apresa tripticsPdf`s apresa triptics
Pdf`s apresa triptics
 
Butlleti 26
Butlleti 26Butlleti 26
Butlleti 26
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
 
Programa electoral per les eleccions de 2007
Programa electoral per les eleccions de 2007Programa electoral per les eleccions de 2007
Programa electoral per les eleccions de 2007
 
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
 
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
 
Quatre anys han donat per molt
Quatre anys han donat per moltQuatre anys han donat per molt
Quatre anys han donat per molt
 
Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013
 
Punt De Trobada 03
Punt De Trobada 03Punt De Trobada 03
Punt De Trobada 03
 
La Marató
La MaratóLa Marató
La Marató
 
Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011
 
Memoria 2016
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016
 
Banc de Queviures Igualada
Banc de Queviures IgualadaBanc de Queviures Igualada
Banc de Queviures Igualada
 

Similar to Memòria Social 2017 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

memoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdfmemoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdf
Francesc Arnaez
 
Memòria Social 2022
Memòria Social 2022Memòria Social 2022
Memòria Social 2022
Francesc Arnaez
 
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de LlobregatMemòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Francesc Arnaez
 
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Francesc Arnaez
 
Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Memoria 2015
Memoria 2015Memoria 2015
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Bondia.cat 04/03/2014
Bondia.cat 04/03/2014Bondia.cat 04/03/2014
Bondia.cat 04/03/2014
Bondia Lleida Sl
 
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïdaMemòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
totraval34
 
Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013
Creu Roja Girona
 
Memoria ARSIS 2017 cat
Memoria ARSIS 2017 catMemoria ARSIS 2017 cat
Memoria ARSIS 2017 cat
Montse de Paz
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz
 
Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018
Montse de Paz
 
Associació amics del xiprer
Associació amics del xiprerAssociació amics del xiprer
Associació amics del xipreramandaramos
 
Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Xtants 2017 - català
Xtants 2017 - catalàXtants 2017 - català
Xtants 2017 - català
Xtantos
 
Viladecans Punt de Trobada, número 70
Viladecans Punt de Trobada, número 70Viladecans Punt de Trobada, número 70
Viladecans Punt de Trobada, número 70puntviladecans
 

Similar to Memòria Social 2017 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat (20)

memoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdfmemoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdf
 
Memòria Social 2022
Memòria Social 2022Memòria Social 2022
Memòria Social 2022
 
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de LlobregatMemòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
 
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
 
Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014
 
Càritas avui 12.2012
Càritas avui 12.2012Càritas avui 12.2012
Càritas avui 12.2012
 
Memoria 2015
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015
 
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
 
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
 
Bondia.cat 04/03/2014
Bondia.cat 04/03/2014Bondia.cat 04/03/2014
Bondia.cat 04/03/2014
 
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïdaMemòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
 
Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013
 
Memoria ARSIS 2017 cat
Memoria ARSIS 2017 catMemoria ARSIS 2017 cat
Memoria ARSIS 2017 cat
 
Memoria 2008
Memoria 2008Memoria 2008
Memoria 2008
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
 
Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018
 
Associació amics del xiprer
Associació amics del xiprerAssociació amics del xiprer
Associació amics del xiprer
 
Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013
 
Xtants 2017 - català
Xtants 2017 - catalàXtants 2017 - català
Xtants 2017 - català
 
Viladecans Punt de Trobada, número 70
Viladecans Punt de Trobada, número 70Viladecans Punt de Trobada, número 70
Viladecans Punt de Trobada, número 70
 

Memòria Social 2017 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

 • 2. CONTINGUTS SUMARI Edita: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. C/d’Armenteres, 35 - 08980 Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 652 57 70. secretaria@caritassantfeliu.cat NIF R0801973I. Redacció: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Disseny: Francesc Arnàez. Fotografies: Arxiu Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Correcció: Jordi Amaré. Impressió: Signo 04 INTRODUCCIÓ Mons. Agustí Cortés 05 LA NOSTRA Missió 06 ORGANIGRAMA Càritas Diocesana 07 ON SOM? Mapa de la diòcesi 2
 • 3. 08 PRESENTACIÓ MEMÒRIA Sr. Joan Torrents 09 PERSONES Dades del 2017 10 PROGRAMES 10 Acollida i acompanya- ment 12 Formació i inserció laboral 14 Infància, adolescència i família 15 Sense llar i habitatge social 16 Mobilitat humana 17 Voluntariat 18 Sensibilització 19 COMPROMESOS 19 CECAS 20 Conclusions 22 Xarxa Càritas 24 La nostra base social 25 Comunicació 26 Recursos gestionats 27 Recursos aplicats 28 El nostre agraïment 29 Campanya Corpus 31 Col·labora Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat permet al reproducció, difusió i còpia de qualsevol dels continguts d’aquesta publicació, sempre que sigui citant la font i la data de la publicació. Estan expressament excloses d’aquest permís, qualsevol de les imatges/fotografies, que queden protegides pel dret a la propietat intel·lectual. Se’n podrà tenir autorització prèvia petició per escrit a secretaria@caritassantfeliu.cat . 3
 • 4. INTRODUCCIÓ BISBE AGUSTÍ Els treballs que ha realitzat Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat al llarg de l’any 2017, d’alguna forma han de donar-se a conèixer per moltes raons. Entre elles el fet que el treball de Càritas és una tasca realitzada entre molts i no tots estan en la primera línia de l’acció directa a favor dels pobres. Tots, tanmateix, tenen dret a conèixer el que es fa amb els recursos aportats per cadascun d’ells i per tota la comunitat cristiana. No obstant això, en aprofundir en els treballs de Càritas, hom sent que rea- litzar una memòria exhaustiva és tasca impossible. El que apareix en aquest material informatiu és veritat, però al món de Càritas Diocesana hi ha tota una realitat que roman amagada i que, per això, no es pot posar en xifres ni en estadístiques. I és precisament aquesta realitat oculta la més important. Ens referim als motius, el significat, l’esperit que acompanyen les ajudes i les ac- cions que realitza Càritas. El valor del que fa l’Església, inclòs el que fa en el camp de l’acció social o de la cultura, no consisteix solament en els resultats visibles que es poden mesurar i quantificar. Ja ho va dir Jesús en el seu comentari a la co- neguda escena del Temple, quan uns rics dipositaven en l’arca una gran quantitat de diners i una vídua pobra només va tirar dues petites monedes: Ell es va apres- sar a dir que aquella vídua havia donat més que tots aquells que donaven el que els sobrava, mentre que “ella havia lliurat tot el que tenia per viure” (Mc 12,41-44). Per a nosaltres, que intentem seguir els criteris de l’Evangeli, qui ajuda, qui treballa, qui serveix directament l’acció social, no és indiferent. Tenim en compte l’eficàcia, els resultats, però això no és el més important. L’essencial, allò que veritablement compta, és l’esperit que ens mou a treballar en favor dels més pobres. I aquest és el motiu pel qual donem gràcies a Déu. Agraïm a Déu haver pogut aju- dar els pobres i ho fem amb sincera humilitat. Mai la nostra ajuda significarà per a nosaltres un gest de poder o de capacitat transformadora, sinó un testimoniatge de l’amor concret que estimula la comunitat cristiana a obrar amb justícia a favor dels necessitats. En aquesta memòria fem extensiu l’agraïment a tots els que col·laboren, en la mesura de les seves possibilitats. En tots veiem que obra l’esperit de caritat. Que el Senyor ens conservi en aquest esperit i augmenti la nostra generositat. + Agustí Cortés Soriano. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.4 Memòria Social 2017
 • 5. LA NOSTRA MISSIÓ MISSIÓ És acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desen- volupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustí- cia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari. L’acció de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat consisteix a donar resposta a les realitats de pobresa i exclusió social que tenen lloc a la nostra diòcesi. Ens sentim animats per una missió permanent i irrenun- ciable: compartir des de l’austeritat, des de la proxi- mitat a l’altre, preocupant-nos pels nostres germans, apropant-nos-hi i tenint cura del nostre planeta, que és la nostra casa comuna. Escoltem, acollim, acompanyem i alleugerim la situa- ció de les persones i famílies més vulnerables. Càritas ha estat, està i estarà acompanyant les perso- nes més empobrides, protegint la seva dignitat i llui- tant per garantir el seu ple accés als drets humans. 5 Memòria Social 2017
 • 6. CÀRITAS DIOCESANA ORGANIGRAMA PRESIDENT Sr. BISBE Mons. Agustí Cortés DELEGAT EPISCOPAL Mn. Anton Roca CONSELL Mn. Anton Roca Joan Torrents Ana M. Rubio Conxa Marqués Josep Arayo Ramon E. Carbonell Miquel Font Joan Moreno Rosa M. Pol Jaume Luján DIRECCIÓ Joan Torrents SOTSDIRECCIÓ Conxa Marqués Atenció a les persones - Conxa Marqués Desenvolupament Institucional - Ramon E. Carbonell Administració i Economia - Francesc Arnan SECRETARIA GENERAL Ana M. Rubio COMITÈ DE DIRECCIÓ 6 Memòria Social 2017
 • 7. ON SOM? MAPA Seu Càritas Diocesana Seus Càritas Parroquials Despatxos Càritas Diocesana Arxidiòcesi de Barcelona Barcelona Diòcesi de Terrassa Arxidiòcesi de Tarragona Diòcesi de Vic Mar Mediterrani Olivella Canyelles SANT PERE DE RIBES SITGES VILANOVA I LA GELTRÚ CUBELLES Mediona SANT QUINTÍ DE MEDIONA SANT SADURNÍ D’ANOIA SANT PERE DE RIUDEBITLLES Torrelavit Subirats Sant Llorenç d’Hortons La Llacuna Santa Maria de Miralles Orpí Carme La Torre de Claramunt CAPELLADES PIERA Cabrera d’Anoia Els Hostalets de Pierola Vallbona d’Anoia SANT VICENÇ DELS HORTS CORBERA DE LLOBREGAT LA PALMA DE CERVELLÓ VALLIRANA CERVELLÓ PALLEJÀ TORRELLES DE LLOBREGAT Santa Coloma de Cervelló SANT BOI DE LLOBREGAT Masquefa Sant Esteve Sesrovires ABRERA GELIDA Castellví de Rosanes MARTORELL SANT ANDREU DE LA BARCA Marganell El Bruc Monistrol de Montserrat Collbató ESPARREGUERA OLESA DE MONTSERRAT Santa Margarida i els Monjos Puigdàlber El Pla del Penedès LA GRANADA Olesa de Bonesvalls Avinyonet del Penedès Sant Cugat Sesgarrigues Sta. Fe del Penedès Les Cabanyes OlèrdolaCastellví de la Marca Font-rubí Pacs del Penedès Sant Martí Sarroca Pontons Torrelles de Foix Vilobí del Penedès VILAFRANCA DEL PENEDÈS EL PRAT DE LLOBREGAT BEGUES GAVÀ CASTELLDEFELS SANT CLIMENT DE LLOBREGAT VILADECANS Castellbisbal El Papiol MOLINS DE REI SANT JOAN DESPÍ SANT JUST DESVERN ESPLUGUES DE LLOBREGAT ST. FELIU DE LLOBREGAT 7 Memòria Social 2017
 • 8. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA JOAN TORRENTS Al començar i acabar cada any, gairebé sempre donem continuïtat a projectes amb què treballem de temps enrere, perquè la realitat no canvia de cop en arrencar un full del calendari. Hi ha prioritats que hem fixat fa temps, que continuen esdevenint tossudament un problema per a molta gent i que no aconseguim resoldre en tan sols un any. Tot allò en què treballa Càritas requereix canvis estructurals de calat, a nivell social, polític i econòmic. Requereix transformar i transformar-nos, requereix can- viar i canviar-nos, requereix escoltar i escoltar-nos... La trobada entre els voluntaris i contractats de Càritas i les persones que acollim, és en si mateixa una oportunitat per fer possibles aquests canvis, que òbviament no es poden aïllar d’un entorn que condiciona en molts sentits. Al marge de l’acollida i l’acompanyament, altres eines que tenim per fer-ho possible no sempre ens garanteixen un resultat a curt termini, ja que treballar amb persones fa que, davant d’un mateix problema, no puguem plantejar sempre dues respostes iguals. Fixant la mirada en el que hem pogut fer durant el 2017, hem esmerçat els esforços a anar treballant per assolir algunes de les fites marcades en la memòria del 2016. Per un costat, l’empresa d’inser- ció laboral de Càritas, Brins d’Oportunitats, s’ha fet realitat. Haver-ho fet possible, ens ajuda en l’objectiu de poder donar noves oportunitats en l’àmbit laboral, que alhora ho són també en l’àmbit personal i familiar de les persones a les quals acompanya. Hem intensificat l’aplicació de recursos en el programa d’infància, amb un increment dels recursos destinats i també d’oportunitats de treball amb aquest col·lectiu. I també hem anat enllestint la preparació d’habitatges que aquest 2018 es sumaran als ja disponi- bles el 2016 per a persones sense llar i famílies, però també per als refugiats que van arribant en comptagotes. Per tot plegat, continuem necessitant de l’entrega generosa i gratuïta de temps i de compromís en el servei, de voluntaris i contractats; de la confiança de socis i donants; de l’acompanyament i suport de les comunitats; de totes les persones, entitats, admi- nistracions i institucions que fan possible ajudar als qui més ho necessiten. Gràcies a tots! Joan Torrents Andreu, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Memòria Social 2017
 • 9. 20.302 Persones beneficiades PERSONES 2017 44% Homes 56% Dones Espanyols: 50% Extracomunitaris: 47% Comunitaris: 3% 7.351 Llars ateses 0-17 32% 18-25 6% 26-45 38% 46-60 19% +60 5% 932 Persones voluntàries Edats 9 Memòria Social 2017
 • 10. PROGRAMA ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT Un repte per a les Càritas de les nostres comunitats és el d’esdevenir acollidores, que les persones a les quals atenem no només siguin tingu- des en compte en les seves necessitats materials, sinó que tots i cadas- cun dels membres d’una comunitat tenim necessitat de ser escoltats, de ser tinguts en compte. Acompanyar en el seu sentit més pregon vol dir fer: de companys de camí. Habitualment no ens ho demanen directament, però quan hom s’adreça a Càritas s’espera ser mereixedor de confiança, es vol dipositar, compar- tir amb algú les pròpies dificultats o problemes no només per trobar-hi solucions de forma conjunta, sinó perquè compartint allò que ens preo- cupa ja ens permet sentir-nos més forts. És així com s’enforteixen les comunitats, com ens enfortim tots plegats. 35 Punts d’acollida Memòria Social 2017 10
 • 11. Hem ajudat a cobrir les necessitats bàsiques de 13.987 persones. 694 persones voluntàries col·laboren en el programa. • Tramitació d’ajudes econòmiques • Programa proinfància de la Caixa • Punts de distribució d’aliments, roba i mobles Serveis Memòria Social 2017 11
 • 12. PROGRAMA FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL En el Programa de Formació i Inserció Laboral, han participat 518 persones. El pas pel programa ha suposat, per a la majoria de persones, una nova opor- tunitat, un tornar a mirar endavant amb esperança, una mirada de l’altra amb confiança i reconeixement de les potencialitats i possibilitats de poder superar nous reptes. En definitiva, un apoderament i recuperació de la confiança i seguretat, perduda després de mesos i anys sense treballar. 53,8%Percentatge de persones que han trobat feina Memòria Social 2017 12
 • 13. El projecte d’inserció laboral de la Càritas Dio- cesana de Sant Feliu de Llobregat ha vist la llum i ha començat a caminar. Aquest projecte respon a la necessitat de tenir una eina útil que permeti completar la tasca Càritas tancant el cercle que suposa l’atenció als usuaris en risc d’exclusió amb el que és la seva inserció al mercat laboral. Una empresa de serveis diversos que permet, a persones en risc d’exclusió social, accedir a un contracte de treball. Memòria Social 2017 13
 • 14. PROGRAMA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA El programa d’infància i adolescència pretén donar resposta a una reali- tat de crisi en què els menors acaben patint-ne moltes vegades les con- seqüències. Aquesta resposta es tradueix principalment en serveis de caire preventiu, que afavoreixen el desenvolupament harmònic i integral dels infants i adolescents atesos per Càritas. Un dels serveis que té més èxit i més anys d’experiència a Càritas és el Reforç Educatiu. I tot i que és un servei que portem molts anys oferint, sí que cada curs intentem innovar i adaptar-nos a les necessitats dels in- fants i adolescents del moment present per a poder donar una resposta adequada a les seves necessitats. “El refuerzo para mi significa mucho, porque aquí es donde yo he aprendido muchas cosas... Aquí es donde me enseñaron a luchar por las cosas que quiero. Por la acogida que he recibido, me he sentido como parte de una familia que me ayuda, me apoya, me quiere y yo quiero.” Ikram “315 infants i adolescents han participat en els diferents reforços educatius i les Aules joves.” Memòria Social 2017 14
 • 15. PROGRAMA SENSE LLAR I HABITATGE SOCIAL Tenir un lloc per reposar i gaudir d’un espai on guardar la pròpia intimitat és el que ens fa més persones. Des del programa sense llar i habitatge social volem garantir que la persona o família pugui gaudir d’un lloc on poder recuperar allò que ha perdut i que per a tots nosaltres és el més preuat, la llar. 42 Pisos socials 7 Pisos compartits 220 Persones beneficiades 297 persones ateses des del Centre d’Acollida Abraham Memòria Social 2017 15
 • 16. PROGRAMA MOBILITAT HUMANA Vivim una època en què mai s’havien donat tants desplaçaments de per- sones i de pobles alhora. Els moviments migratoris actuals responen a múl- tiples causes: econòmiques, conflictes bèl·lics, canvi climàtic i desastres me- diambientals. Pràcticament la meitat de les persones que atenem no són d’Espanya ni d’Eu- ropa. Des de Càritas atenem de manera transversal aquesta realitat de mo- bilitat humana ja que genera molts tipus d’exclusió per les lleis d’estrangeria espanyola i europees que cerquen controls de frontera que provoquen vul- neracions dels drets humans. El 47% de les persones que hem atès són de nacionalitat no europea. 47% Memòria Social 2017 16
 • 17. PROGRAMA VOLUNTARIAT Ha estat un any en què l’objectiu prioritari ha estat la formació de les persones voluntàries, una formació transformadora, que ha ofert eines per millorar el ser i saber fer de les 330 persones voluntàries que hi han participat. Les formacions han estat repar- tides per tot el territori diocesà, 5 edicions de formació bàsica i 7 formacions específiques per àmbits: el “treball en equip”, la ”relació d’ajuda”, la “comunicació i l’empatia”, “aspectes fiscals”... El 35,4 % de les 932 persones voluntàries han participat en alguna de les diferents accions de formació. Memòria Social 2017 17
 • 18. PROGRAMA SENSIBILITZACIÓ L’acció de Càritas consisteix a donar resposta a les realitats de po- bresa i exclusió social de la nostra societat, posant a la persona al centre. És part de la missió de Càritas denunciar les situacions d’in- justícia que vulneren els drets i la dignitat de les persones i transme- tre un missatge d’esperança per a la societat. El procés de sensibilitzar a Càritas és un procés de conversió que busca despertar, incitar, animar, acompanyar i transformar les ments, els cors i les consciències de les persones per fer créixer l’amor, la solidaritat i la fraternitat entre elles. 2.079 persones han partici- pat en les nostres accions de sensibilització durant el 2017. Amb les xerra- des en escoles i el Servei Comu- nitari hem arribat a 1.413 infants i adolescents. Compartint el viatge 18 Memòria Social 2017
 • 19. CENTRE CATALÀ SOLIDARITAT CECAS Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat és membre del patronat del Centre Català de Solidaritat (CECAS), que és una fundació privada sense ànim de lucre que va néixer l’any 1991. El CECAS es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, es- pecialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social. La seva missió és generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa- ment i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb espe- cial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació o pocs recursos i que no se’n sortirien fàcilment. L’acollida i l’atenció es duen a terme amb la màxima qualitat de mitjans humans tècnics con- tractats (més de 40) i de recursos econòmics, per ajudar les persones a millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva realitat, potencialitats i capacitats. La fundació compta amb una setantena de voluntaris a Catalunya. Entre d’altres serveis, hi ha una comunitat per a dones a Tarragona i dues per a homes a Barcelona. També hi ha un punt de suport a Lleida, atenció ambulatòria a Tarragona i Barcelona, i dos pisos més de suport també a Barcelona. En el decurs de l’any 2016, en el conjunt de serveis i projectes es van acollir, atendre i tractar gairebé 600 persones i es va donar suport terapèutic a 170 famílies. “Una porta per sortir de la droga” 19 Memòria Social 2017
 • 20. El 2017 ha estat un any en què els missatges positius sobre la recuperació econòmica ens poden portar a passar per alt la realitat i la situació de precarietat que viuen una part important de les persones, al nostre país i també a la nostra diòcesi. Durant el 2017 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat va donar suport a més de 20.000 persones, una dada que ens podria esperançar, donat que significa un descens respecte d’anys anteriors. Però res més lluny de la realitat, ja que les 17.188 persones que han participat direc- tament en els nostres projectes, suposa un augment respecte dels anys anteriors, i constata del que des de Càritas, a través d’estudis com el FOESSA, s’intenta alertar en els darrers anys. Les famílies en situació de precarietat es mantenen en una situació igual o pitjor que la que tenien durant la crisi, tan sols un 9% de les llars en situació de pobresa han expe- rimentat una millora de la seva situació en aquesta suposada recuperació econòmica. Amb l’anàlisi de les dades que recullen l’acció de Càritas Diocesana i que inclou també totes aquelles Càritas parroquials i interparroquials integra- des sota el mateix NIF de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, podem constatar que l’acompanyament que fem a les famílies ens supo- sa intervencions cada cop més intensives, que comprenen pràcticament tots els membres de les llars i que es dilaten en períodes de temps més llargs. Això també suposa per a Càritas un major esforç econòmic per poder fer possible tot aquest suport. PRECARIETAT CRONIFICADA CONCLUSIONS Memòria Social 2017 20
 • 21. Les principals problemàtiques de les persones que s’han adreçat a Càritas durant el 2017 han estat, a banda de la cobertura de necessitats bàsiques, les relacionades amb les dificultats per garantir un habitatge digne, amb l’accés a un lloc de treball i la precarietat laboral, i les relacionades amb la infància. Tots aquests anys de crisi han fet que la capacitat que tenien aquestes famílies per superar les situacions de dificultat s’hagi vist considerablement reduïda, han esgotat els estalvis, les diferents xarxes de suport familiar i han reduït despeses a costa de retallar la inversió en la cobertura d’algunes necessitats considerades bàsiques. Si a aquest fet hi afegim les insuficients mesures polítiques en el nostre sistema de protecció social, podem constatar la pràctica desaparició de la xarxa de seguretat d’aquestes famílies, que queden exposades en el trapezi de l’exclusió. Per aquest motiu esdevé tan necessària la tasca de les entitats socials, i per tant també l’acompanyament que s’ofereix a aquestes persones des de Càritas Diocesa- na de Sant Feliu de Llobregat, per poder ajudar a sostenir aquest equilibri, que no permet altra cosa a les famílies que mantenir-se en aquesta situació de precarietat i que la seva realitat no esdevingui més insostenible. Volem posar de manifest que l’actual capacitat de superació d’aquestes famílies, que no s’ha recuperat després de l’última crisi, no els permetria fer front a un nou període de recessió, i que no podem caure en una actitud d’indiferència davant aquesta realitat que s’està natu- ralitzant i entrant a formar part de la normalitat. “La indiferència ens fa còmplices d’aquesta cronificació de la precarietat.” Memòria Social 2017 21
 • 22. XARXA CÀRITAS El model de treball de Càritas a la nostra diòcesi i busca potenciar el posar en comú i com- partir el que es fa tant des de les Càritas parroquials com des de la diocesana, element necessari per poder coordinar i sumar esforços en la missió d’atendre els més desafavorits. Aquest model integra sota una mateixa personalitat jurídica les Càritas que han fet la integració a diocesana, vint-i-tres el 2017, que, al marge dels aspectes pu- rament legals, disposen de recursos comuns, sumen per tenir més força i ressò de l’acció que es porta a terme i garan- teixen ésser davant les comunitats parroquials agents qualificats del treball en la caritat. Per fer-ho possible, a cada Càritas parroquial integrada a diocesana hi ha una junta encapçalada pel coordinador que, amb l’acompanyament d’un treballador social i del consiliari, vetlla per l’acció a dur a terme en el dia a dia de cada projec- te i busca assegurar la viabilitat a nivell de recursos d’aquestes propostes de treball. Des de diocesana, amb les Memòria Social 2017 22
 • 23. trobades i formacions per als coordinadors, responsables de projectes i voluntaris en general que s’expliquen a l’apartat del programa de voluntariat, es poden compartir eines, recursos i criteris de treball. Cal destacar, del 2017, les dues trobades de coordinadors que es van fer, especialment la de Vilafranca del Pene- dès, on vam treballar la problemàtica de les persones sense llar i vam compartir, amb voluntaris i participants d’aquest àmbit, la celebració que anualment fem a la nostra diòcesi. Al darrere de tota aquesta feina, hi ha un treball de pensar i projectar la manera de funcionar per atendre aquestes necessitats de la millor manera possible. Així, a finals del 2017, amb motiu de la celebració durant aquest 2018 dels cinc anys de la creació de la nostra Càritas diocesana, vam iniciar tot un procés intern amb totes les persones implicades en el dia a dia de la nostra institució, que ens ha portat, el 2018, a celebrar la primera assemblea de Càritas. Memòria Social 2017 23
 • 24. LA NOSTRA BASE SOCIAL COMPROMESOS L’acció social de Càritas no seria possible sense el compromís i la col·laboració de moltes persones i entitats que s’impliquen en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. La campanya SIGUES PART ha animat moltes persones a formar part de Càritas, per ajudar i donar suport a aquells que més ho necessiten a través de l’acció social que realitzem al territori. Un any més hem comptat amb el suport de socis, Entitats amb Cor, donants i col·laboradors que fan possible la nostra mis- sió. Agraïm l’esforç i el compromís de tots vosaltres, alhora que treballem cada dia per ser dignes mereixedors de la vostra con- fiança. “Gràcies per SER PART de CÀRITAS” Memòria Social 2017 24
 • 25. PER A LA TRANSFORMACIÓ COMUNICACIÓ La comunicació és una eina més al servei de la nostra missió, de la tasca i els objectius que tenim a Càritas. Hem d’aprofitar els canals i les vies de comunicació, per poder transmetre i explicar el mis- satge i les accions de Càritas com una acció més de sensibilització i denúncia de les situacions d’injustícia social, amb un objectiu ben clar: la transformació i el canvi social. “Nou perfil a Instagram” 24.000 usuaris d’abast caritassantfeliu 26.150 interaccions caritasantfeliu Segueix-nos! 25 Memòria Social 2017
 • 26. RECURSOS GESTIONATS RECURSOS EUROS Socis i donants 782.017 Fundacions 142.614 Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 98.864 Herències i llegats 121.798 Prestació de serveis i altres 85.135 Entitats amb cor 139.200 Aportacions usuaris 42.372 Aportacions IRPF aplicades a acció social 248.808 Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 547.590 Recursos aplicats d’exercicis anteriors 202.906 FONTS PRIVADES 2.411.304 Generalitat de Catalunya 123.858 Ajuntaments, Diputació, Consells Comarcals i Ministeris 514.911 Fons social europeu 28.153 FONTS PÚBLIQUES 666.922 TOTAL RECURSOS GESTIONATS 3.078.226 Fonts públiques Fonts privades 22% 78% Memòria Social 2017 26
 • 27. Acollida 12% Cobertura de bàsiques 19% Infància 32% Formació i inserció laboral 11% Sense llar i habitatge social 23% Voluntariat 3% RECURSOS APLICATS APLICACIÓ DELS RECURSOS EUROS Atenció social 2.247.668 Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 547.590 Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 101.396 SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.896.654 Comunicació i sensibilització 18.602 Administració 162.970 TOTAL APLICACIONS 3.078.226 Comunicació Administració Acció social 94% 5% 1% Distribució de la inversió en Acció social Memòria Social 2017 27
 • 28. EL NOSTRE AGRAÏMENT “Gràcies a totes les per- sones i institucions que donen suport a la nostra acció, aquelles que amb el seu esforç gratuït i desinteressat ajuden a fer possible un futur ple d’oportunitats.” Catalunya AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS Memòria Social 2017 28
 • 29. Caritat 2018 El teu el mónmilloracompromís Memòria Social 2017 29
 • 31. SIGUES VOLUNTARI DE CÀRITAS FES UN DONATIU O FES-TE’N SOCI la Caixa: ES65-2100-5000-58-0200042738 Entra a: caritassantfeliu.cat/festedecaritas FES-HO COM A ENTITAT O EMPRESA DEIXA UN LLEGAT O HERÈNCIA del nostre compromís PER QUÈ FER-SE DE CÀRITAS? L’acció de Càritas és possible gràcies a la col·laboració des- interessada de moltes persones. FER-SE de Càritas és un gest de solidaritat que implica un compromís i una aposta per una societat més justa. La teva col·laboració anirà destinada als programes d’Aco- llida i Acompanyament, Infància Adolescència i Família, Formació i Inserció Laboral, Sense Llar i Habitatge Social i Mobilitat Humana, que Càritas Diocesa- na de Sant Feliu de Llobregat porta a terme a la zona del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès i part de l’Anoia. Gràcies per SER PART de la solució contra la pobresa. Col·labora amb nosaltres! Memòria Social 2017 31
 • 32. Diocesana de Sant Feliu de Llobregat C/ d’Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 652 57 70 www.caritassantfeliu.cat www.facebook.com/caritassantfeliu www.twitter.com/caritasantfeliu www.instagram.com/caritassantfeliu