Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BI Projects

236 views

Published on

De kwaliteit van de business intelligence bepaalt de slagkracht van jouw organisatie. Wil je een nieuwe, effectieve BI-omgeving inrichten? Een extra functionaliteit toevoegen aan de BI-omgeving? Moet de BI-omgeving aangepast worden vanwege nieuwe regelgeving of een op handen zijnde fusie? Allemaal redenen om een goed afgebakend BI-project te starten met FourPoints. Jouw gids in business intelligence.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BI Projects

  1. 1. SERVICE OFFERINGBI-Projects
  2. 2. BI-PROJECTSProfessionals voor efficiënte BI-projecten.GESPECIALISEERDE PROFESSIONALS,PROJECTLEIDERS EN ARCHITECTEN.Of u nu een BI-omgeving heeft die niet langer optimaal functioneert of een nieuwof gewijzigd datawarehouse nodig heeft: het uitvoeren van zo’n verandering kostaltijd extra resources. Maar goed gekwalificeerde specialisten zijn niet altijdbeschikbaar binnen uw organisatie. Dan is het erg prettig om te weten dat u zo’nproject in zijn geheel kunt uitbesteden aan FourPoints Business Intelligence.FourPoints bemenst haar projecten met professionele BI-ontwikkelaarsgespecialiseerd in uw BI-tools. En met ervaren BI-projectleiders die gewend zijnaan projecten in complexe BI-omgevingen. De projectresultaten worden tijdenshet project inhoudelijk bijgestuurd door onze BI-architecten, die vaak ook eerstde eindoplossing voor u hebben ontworpen.WELKE ONTWIKKELMETHODE WILT U?Wat betreft de ontwikkelmethode conformeren we ons graag aan uw eigen werkwijze. Maar als u geen specifiekeprojectmethodiek gebruikt, dan stellen wij voor om een ‘agile’ projectaanpak te hanteren.AGILE ONTWIKKELMETHODIEKProjecten spelen zich gedurende hun looptijd vaak grotendeels ‘onder water’ af. En opeens, als een duveltje uiteen doosje, wordt het eindresultaat opgeleverd. Na testen blijkt doorgaans dat er daarna nog veel wijzigingennodig zijn. In veel gevallen komt dat mede door de requirements. Het is namelijk geen makkelijke opgave voororganisaties om alle requirements vooraf te bedenken en volledig te beschrijven. Zeker niet als de BI-omgevingtelkens verandert. Wist u dat onderzoek heeft aangetoond dat bij een eenjarig project de requirements metgemiddeld 27% toenemen, bij een anderhalf jarig project met 43% en bij tweejarig zelfs met 63%? Daaromgebruiken wij het liefst de ‘agile’ ontwikkelmethode Scrum.De kwaliteit van uw business intelligence bepaalt de slagkracht van uw organisatie. Wilt u een nieuwe, effectieveBI-omgeving inrichten? Een extra functionaliteit toevoegen aan uw BI-omgeving? Moet uw BI-omgeving aange-past worden vanwege nieuwe regelgeving of een op handen zijnde fusie? Allemaal redenen om een goedafgebakend BI-project te starten met FourPoints. Uw gids in business intelligence.
  3. 3. SCRUM: SPRINTEN NAAR RESULTAATOnder leiding van een gecertificeerd Scrum Master van FourPoints wordt de software in korte cycli (of ‘sprints’)opgeleverd. Elke sprint levert een stuk software op dat werkt en getest kan worden. Daardoor is minder re-worknodig en staat de software sneller in productie. Eén van de grote voordelen van Scrum is dan ook: je weet snelof je op de goede weg zit, of de requirements juist waren en of je moet bijsturen.VERFIJNING REQUIREMENTS IN ELKE CYCLUSHet project verdelen we in een aantal ontwikkelcycli of sprints van steeds twee tot vier weken. De begrotingkunnen we verdelen in een budget-per-cyclus. Voordat de cycli starten, stellen we de eerste requirements en dearchitectuur vast. Zo krijgen we een initiële ‘full-scoped’ set van requirements. Na elke cyclus kunnen require-ments meer gedetailleerd worden omschreven en kunnen ze worden geprioriteerd en geselecteerd voor devolgende cyclus en voor verdere ontwikkeling. U kunt dus te allen tijde zien hoe ver we gevorderd zijn.Overall requirements managementCycle requirements managementOntwerp1. Functioneel2. Technisch1. Programmeren2. Integratie testen1. Identificeer (eis & wens)2. Analyseer (funct. + techn.)3. Herschrijf met meer detail4. Confirmeer5. Schatten6. Onderhandel prioriteit1. Levering2. Functioneel testen3. Regressie testenIteraties van twee-wekelijkse ontwikkelcyclys(elk waard max. 30 ‘gummies’)twee-wekelijksnieuwe versieMindergedetailleerderequirementsproject stack(product backlog)Requirements management binnen een agile ontwikkelmethodeRequests for ChangeDefecten en niet geïmplementeerde featuresMeergedetailleerderequirementscyclus stack(sprint backlog)GeselecteerdvooranalyseEvalueercyclusOntwikkelingReq. analyseLevering &Acceptatie Test FunctioneleApplicatieInitiëlerequirements& architectuurvisie
  4. 4. WILT U MEER INFORMATIE OF REFERENTIES?Wilt u weten hoe uw organisatie kan profiteren van FourPoints BI-Projects? Bent u benieuwd bijwelke bedrijven en organisaties wij reeds projecten hebben gerealiseerd? Bel ons op (020) 45275 05 of mail naar info@fourpoints.nl. Meer informatie over FourPoints Business Intelligencevindt u ook op www.fourpoints.nlBUSINESS WORDT WEER LEIDENDDoor te werken volgens de Scrum-methode wordt uw business bovendien weer leidend. Als ‘product-owner’moeten de betrokken managers in uw onderneming op tijd hun feedback, eisen en wensen invoeren op deproduct backlog. Zo zijn ze continu betrokken bij het stellen van prioriteiten. En zo wordt Business-IT alignmentdagelijkse werkelijkheid.Dagelijks werken aan het sprint board voor een mobile-BI projectNotChecked outIn progress DoneSprint: iPad dashboard: onlyOmzetcijfersnaar UniverseFunctionaltest met usersMobile serverupgradet.b.v.loadCustomer-ProfitabilityGoal:BurndownUnplannedItemsNextiPadKPI UniverseBO MobileserverOvk-kostenontsluiten inDWHESB-koppelingMkt/Fin.ESB-koppelingMkt/Fin.Mappingovk/servicekostenMappingovk/servicekostenHistorytableopzettenHistorytableopzettenTablespacevergrotenTablespacevergrotenHardwareBO MobileserverHardwareBO MobileserverSoftwareBO MobileinstallerenSoftwareBO MobileinstallerenBO Mobileconfigureren2DBO MobileconfigurereniPad2ophaleniPad2ophalenSecurityinrichtenSecurityinrichtenPerformanceTestplantunenPerformanceTestplantunenBO AppInstallBO AppInstallDashboardinrichtenDatakwaliteitcheckenDatakwaliteitcheckenOperatorhandleidingaanpassenOperatorhandleidingaanpassenSLA metFinanceopstellenSLA metFinanceopstellenFacttableKPI makenen koppelen3D 4DNieuwerol/rechtenopzetten2d2D1dDashboardafrondenDashboardafrondenHistoriein dimensieverwerkenHistoriein dimensieverwerkenDIMklant(groep)toevoegen3D2DDIMklant(groep)toevoegenRunlatencytestRunlatencytestContextcheckdoenContextcheckdoen3D2D4D1D1D2D2D2D3D2D2D2D3D4D7D8D2D4D5D4D6D6D7D1D4D 3D5D8D1D

×