Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Βουκουρεστι

272 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Βουκουρεστι

 1. 1. ΑΡΓΤΡΗ΢ ΡΙΜΠΑ΢ΣΑΞΗ: Β2΢Υ. ΕΣΟ΢ 2012-2013
 2. 2. ΒΟΤΚΟΤΡΕ΢ΣΙ Δίλαη πξσηεύνπζα ηεο Ρνπκαλίαο Βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκαηεο, ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύΝηηκπόβηηζα θαη Κνιεληίλα Έρεη 1.945.000 θαηνίθνπο Έρεη έθηαζε 228 km2 Δίλαη ην θύξην δηνηθεηηθόνηθνλνκηθό θαη πνιηηηζηηθό θέληξνηεο ρώξαο Η νηθνλνκία ηεο ζηεξίδεηαη ζηεβηνκεραλία θαη ζηελ παξνρήππεξεζηώλ Έρεη θαιή ξπκνηνκία θαη αξθεηάαμηνζέαηα
 3. 3.  Η πξώηε αλαθνξά ζηελ πόιε αλάγεηαη ζην 1459 Σν 14ν αηώλα ζηε πεξηνρή ππήξρε θξνύξην ησλΟζσκαλώλ γύξσ από ην νπνίν αλαπηύρζεθε ε πόιε Σν 1659 έγηλε επίζεκα πξσηεύνπζα ηεο Βιαρίαο Σν 1861 ε Μνιδαβία θαη ε Βιαρία ελώζεθαλ θαηδεκηνπξγήζεθε ε ζεκεξηλή Ρνπκαλία κε πξσηεύνπζαην Βνπθνπξέζηη Καηά ην Β’ παγθόζκην πόιεκν ην θαηέιαβαλ νηΓεξκαλνί από ην 1940 έσο ην 1944, νπόηεαπειεπζεξώζεθε Σα Υξηζηνύγελλα ηνπ 1989 δνθηκάζηεθε από ηελεμέγεξζε ηνπ ξνπκαληθνύ ιανύ θαηά ηνπθνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο
 4. 4. Η ΜΕΣΑΦΟΡΑΜΑ΢ ΢ΣΟΒΟΤΚΟΤΡΕ΢ΣΙ• Αεξνπνξηθώο, κέζσηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπΒνπθνπξεζηίνπ(Otopeni) αιιά θαηησλ ππόινηπσλπεξηθεξεηαθώλαεξνδξνκίσλ• ΢ηδεξνδξνκηθώο είλαηεύθνια πξνζβάζηκν• Με ην ΚΣΔΛ• Οδηθώο κεαπηνθίλεην, πνπαπνηειεί κηα νκαιήθαη ελδηαθέξνπζαπξννπηηθή
 5. 5.  Η ρώξα δηαζέηεη έλα θαιό θαη ππθλό ζηδεξνδξνκηθόδίθηπν πνπ ζπλδέεη όιεο ηηο κεγάιεο θαη κεζαίεοπόιεηο ηεο ρώξαο κε ην Βνπθνπξέζηη Τπάξρεη επίζεο ππθλό δίθηπν ιεσθνξεηαθώλγξακκώλ ΢ηνπο νδηθνύο άμνλεο κε κπνηηιηαξίζκαηα κπνξείηελα κεηαθηλεζείηε κε mini bus- maxitaxi Δληόο ησλ πόιεσλ ζπλήζσο ππάξρνπλ δεκνηηθάαζηηθά ιεσθνξεία Σα taxi είλαη ζρεηηθά θζελά, απηό πνπ ζα πξέπεη λαπξνζέμεηε είλαη λα αλήθνπλ ζε θάπνηα εηαηξία θαη ηνηαμίκεηξν λα δνπιεύεη
 6. 6.  Peasant Museum Village Museum Grigore Antipa NationalMuseum of Natural History The National Museum of Art of Romania National Military Museum Bucharest Romanian National History Museum GeorgeEnescu Museum Muzeul Nationl al AviatieiRomane National Museum of Contemporary Art Museum of History of the Jewish Community Muzeul Curtea Veche
 7. 7. Village Museum (MuzeulSatului)Μέζα ζ έλα κεγάιν πάξθν ζηελθαξδηά ηεο πόιεο ηνπΒνπθνπξεζηίνπ, κπνξεί θαλείολα δεη πξαγκαηηθά ζπηηάθηα ηεοΡνπκάληθεο επαξρίαο (απ όιεοηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο). ΢πίηηααπό ην 1700 έρνπλ κεηαθεξζείαπό δηάθνξα κέξε ηεοΡνπκαλίαο θαη ελ ζπλερείαδηαηεξνύληαη ζε απηό ην πάξθν.Σα ζπίηηα είλαη γεκάην κε έπηπια θαηδίλεη κηα ηδέα γηα ην πώο νη άλζξσπνηέρνπλ δήζεη ζε απηό ην κέξνο ηνπθόζκνπ γηα 250 πεξίπνπ ρξόληα. Σαπιηθά θαηαζθεπήο αιιά θαη εαξρηηεθηνληθή ζρεηίδεηαη από ηα πιηθάθαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θάζεπεξηνρήο. Αμίδεη ηνλ θόπν ε επίζθεςεζε όζνπο βξεζνύλ ζην Βνπθνπξέζηη.
 8. 8.  Triumph Arch Revolution Square Unirii Square Palazzo Bragadiru CEC Palace Palace of Parliament Constitution Square Romanian Athenaeum Stavropoleos Church Old Town Cotroceni Palace Art In Bucharest Lipscani Manucs Inn Biserica Sf. Nicolae -Cretulescu Chamber of Deputies(Palatul Parlamentului) Cercul Militar Bellu Cemetery AFI Palace Cotroceni University Palace Museum of Bucharest Great Synagogue Patriarchal Cathedral Saint George New Church Saint Spyridon the NewChurch Snagov Monastery The Historic Quarter Church of St. Nicholas -University chapel George Bacovia MemorialHouse
 9. 9. Palace of Parliament(Palatul Poporului) Πξόθεηηαη γηα έλα θηίξην πνπ απνηειεί ηνζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. Με επηθάλεηαπνπ θηάλεη ηα 330.000 η.κ. είλαη ζήκεξα ηνδεύηεξν κεγαιύηεξν θηίξην δεκόζηαοδηνίθεζεο ζηνλ θόζκν, κεηά ην Πεληάγσλνησλ ΗΠΑ. Κηίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 γηα λαζηεγάζεη ηελ θεληξηθή επηηξνπή ηνπθόκκαηνο, ην πξνεδξηθό γξαθείν θαη ηαππνπξγεία. Γνύιεςαλ 20.000 εξγάηεο θαη700 αξρηηέθηνλεο γηα λα πςώζνπλ 12νξόθνπο όπνπ βξίζθνληαη ηα 1.100 δσκάηηα.΢ηα ηέζζεξα ππόγεηα, όπνπ νη θήκεο ιέλε όηηζηεγάδνληαλ νη κπζηηθέο ππεξεζίεο ηνπθόκκαηνο, βξίζθεηαη αθόκα θαη ππξεληθόθαηαθύγην. Πνιύηηκα κάξκαξα θαη θύιια ρξπζνύζηνιίδνπλ ην εζσηεξηθό θαη 4.500πνιπέιαηνη -κε ηνλ κεγαιύηεξν λα δπγίδεη 1,5ηόλν- θσηίδνπλ ηηο αίζνπζεο. Μεηά ηελπηώζε ηνπ Ceausescu θαη ηελ αλαηξνπή ηνπθαζεζηώηνο ε λέα θπβέξλεζε ηεο Ρνπκαλίαοδπζθνιεύηεθε λα απνθαζίζεη ηε λέα ρξήζεαπηνύ ηνπ ηεξαηώδνπο νηθνδνκήκαηνο, ηννπνίν πνιινί ζπλεζίδνπλ λα απνθαινύλ«Casa Nebunului», δειαδή ην «΢πίηη ηνπΣξεινύ». Σειηθά απνθαζίζηεθε λα ζηεγαζηνύλ εδώ εΓεξνπζία θαη ε Βνπιή, ελώ αξθεηέοαίζνπζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηεζλήζπλέδξηα.
 10. 10. B’est FestΔίλαη ην πξώην θεζηηβάι ηεοΡνπκαλίαο θαη ραξαθηεξίδεηαησο κία από ηηο κεγαιύηεξεοεθδειώζεηο ηνπ είδνπο ηεοζηελ Κεληξηθή θαη ΑλαηνιηθήΔπξώπε. Μεηά από κόιηο ηξεηοζην θέληξν ηνπΒνπθνπξεζηίνπ, ε BESTFESTέζεζε ηνλ εαπηό ηεο κεηαμύησλ κεγαιύηεξσλ θεζηηβάιηνπ θόζκνπ, θέξλνληαο πάλσαπό 100 θαιιηηέρλεο από όινηνλ θόζκν κπξνζηά ηνπ όρηιηγόηεξν από 180, 000 άηνκα!
 11. 11. Σα ςώληα ζην Βνπθνπξέζηη είλαη κηα εκπεηξία πνπ δελ πξέπεη λα ράζεηε.Τπάξρνπλ πνιιά εκπνξηθά θέληξα, ππεξαγνξέο, ππαίζξηεο αγνξέο, κπνπηίθ θαηθαηαζηήκαηα κόδαο, αληίθεο, θαηαζηήκαηα κε ζνπβελίξ, βηβιηνπσιεία θαηεκπνξηθά θέληξα ηα νπνία θξνληίδνπλ γηα κηα κεγάιε γθάκα αγνξώλ.
 12. 12. Σν πην δεκνθηιέοζλαθ ηεο ρώξαοείλαη ην pateuri(δύκε κε ηπξί ήδακπόλ)sarmale (ιάραλνηνπξζί γεκηζηόκε ξύδη, θξέαοθαη κπξσδηθάtocana (πηάηνπνπ ζπλδπάδεηθξέαο κε θξέκαγάιαθηνο)
 13. 13. Σε λύρηα, ζηε Βνπθνπξέζηηθαίλεηαη λα δσληαλεύεη κηαδηαθνξεηηθή δσή. Οη Ρνπκάλνηείλαη νη άλζξσπνη πνπ αγαπνύλθαη δνπλ ηε δσή ζην έπαθξν. ΢ηνΒνπθνπξέζηη ππάξρνπλθιακπ, πακπ, κπαξ, ληηζθνηέθ, λπρηεξηλά θέληξα, θαδίλν.Κάζε βξάδπ νκάδεο λέσλ αλαδεηνύληε δηαζθέδαζε θαη ηελ πεξηπέηεηα.Απηνί νη ρώξνη είλαη αλνηθηνί όιε ηελύρηα θαη ζαο πεξηκέλνπλ κε σξαίακνπζηθή, πνηά ζε κηα θηιηθή θαηθηιόμελε αηκόζθαηξα.
 14. 14.  http://www.toptours.com.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=417&lang=el http://community.pamediakopes.gr/europe/f/28/t/2749.aspx http://www.tripadvisor.com.gr/ http://www.taxidologio.gr/bucharest-todo-b-est-fest.html http://el.wikipedia.org Δγθπθινπαίδεηα National Geographic

×