Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Implantació de la Recepta Electrònica(SIRE en làmbit de la HC única dAlthaia)Enric Vers,Dr.Felix Badia,Pere GuerreroSistem...
Índex’  Introducció de qui som’  Mapa situació actual Sistemes Informació’  Mapa situació futura Sistemes Informació’ ...
Introducció d’Althaia
http://www.althaia.cat
Resum Activitat anual Althaia’Població de referència (Bages i Solsonès): 184.302habitants’Aguts:’Altes: 25.913’Urgències: ...
Resum Activitat Anual Althaia’  Salut Mental:’  Adults (pacients): 4.503’  Consultes Externes Adults (visites): 13.291’...
Des del Departament de Sistemes d’Informació donem servei a:’ 6 centres de treball d’Althaia amb uns 850 llocs detreball i...
Mapa Situació actua
Mapa Aplicacions. Situació actualActius fixosMantenimentComptabilitatFarmàciaCompres/magatCafeteriaGestio societatsFactura...
Mapa Situació futura
Contractació /NòminaPllaanniilllleessAtt.. CoonnttiinnuuaaddaaTTaarrggeetteessPoorrttaall Prrooffeessss..DPOPrreevv.. LLaa...
Contractació /NòminaPllaanniilllleessAtt.. CoonnttiinnuuaaddaaPoorrttaall Prrooffeessss..DPORiissccooss LLaabboorraallRecu...
PRESENTACIӒ  HCE = ETM (ETH / ETU / ETC)’  Recepta informatitzada (origen)’  Recepta electronic@’  Migració de RI a R...
Inserir prescripcióINTRANET INTERNETHTTPHTTPSNET 3.5 WCFVB6.0Nova prescripcióCrida a WSamb Base64ConfeccionarXML de lapres...
Establimcomunicació ienviem missatged’inserirprescripció
Exemple d’impressió delFull oficial CatSalut
Exemple dimpressió delFull administració pacient
CLAUS DE L’ÈXIT’  10 anys d’ús de HCE assistencial’  Equip treball mèdic-informàtic’  Intuïtiu/velocitat de pauta’  Mi...
FUTUR IMMEDIAT’ RE en especialitzada’ RE en urgències (amb filtres específics)’ RE en Consulta Ext (=Primària)’ RE a l’alt...
Alguns números ..’Es calculen entre 4-6’ perquè un administratiu faci les receptes decrònics ( obrir HC, revisar, imprimir...
Implatació de la recepta electrònica
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implatació de la recepta electrònica

379 views

Published on

Implatació de la recepta electrònica

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Implatació de la recepta electrònica

 1. 1. Implantació de la Recepta Electrònica(SIRE en làmbit de la HC única dAlthaia)Enric Vers,Dr.Felix Badia,Pere GuerreroSistemes d’Informació i TICSessió Tècnica FòrumCis17/06/09
 2. 2. Índex’ Introducció de qui som’ Mapa situació actual Sistemes Informació’ Mapa situació futura Sistemes Informació’ Presentació ETM’ Presentació recepta electrònica’ Conclusions
 3. 3. Introducció d’Althaia
 4. 4. http://www.althaia.cat
 5. 5. Resum Activitat anual Althaia’Població de referència (Bages i Solsonès): 184.302habitants’Aguts:’Altes: 25.913’Urgències: 128.563’Consultes Externes: 205.229’Intervencions: 18.132’Sociosanitari:’Estades de llarga estada: 15.293’Estades de convalescència: 7.135
 6. 6. Resum Activitat Anual Althaia’ Salut Mental:’ Adults (pacients): 4.503’ Consultes Externes Adults (visites): 13.291’ Infants i Joves (pacients): 1.954’ Consultes Externes Infantojuvenil (visites): 5.795’ Atenció Primària:’ Visites de Medicina General: 110.712’ Visites de Pediatria: 21.161’ Visites d’Infermeria: 55.196
 7. 7. Des del Departament de Sistemes d’Informació donem servei a:’ 6 centres de treball d’Althaia amb uns 850 llocs detreball informàtic i més de 2.000 usuaris’ Centres de treball externs a Althaia: Puigcerdà,Berga, Solsona, ICS’ Mobilitat dels professionals: Teleradiologia,uHaD, Comitè de Direcció, Farmàcia’ Múltiples línies d’activitat: atenció primàriai hospitalària, atenció a la dependènciai assistència especialitzada en salut mental imedicina de lesport.’ Donem servei tots els dies les 24h.
 8. 8. Mapa Situació actua
 9. 9. Mapa Aplicacions. Situació actualActius fixosMantenimentComptabilitatFarmàciaCompres/magatCafeteriaGestio societatsFacturacióGestió diàriaExtracció -rutinesETLForest & Trees456Informació per ladireccióGestió económicafinancera Recursos HumansPlanillesAtn.ContinuadaDPOTargetesPreven. laboralPortal Profess.Contractació /nòminaGestióllitsAgendes LlistaesperaArxiu HCGestió assistencial 12ETEpisodisETHETUETCServeis centralsassistencialsTract. Anticoag.Anat.Pat.Radiol (RIS)UnidosiLaboratoriOncofarmRadiol (PACS) Gestió administrativa pacientDesenvolupaments propisProductes de mercat
 10. 10. Mapa Situació futura
 11. 11. Contractació /NòminaPllaanniilllleessAtt.. CoonnttiinnuuaaddaaTTaarrggeetteessPoorrttaall Prrooffeessss..DPOPrreevv.. LLaabboorraallRecursosHumansGestióLlitsLlistaesperaAggeennddeess ArxiuHCGestió administrativa pacientsUnniiddoossiiRaaddiioollooggiiaaAnnaatt.. Paattooll..llaabboorraattoorriiOnnccooffaarrmTTrraacctt.. AnnttiiccooaaggAllttrreessServeisCentralsAssistencialsDDaattaawwaarreehhoouusseeInformació EEiinnaa AAnnààlliissii -- BBIIper ladireccióCoomppttaabbiilliittaattCompres/MagatzemFFaarrmààcciiaa LLoogg..MaanntteenniimeennttCaaffeetteerriiaaGeessttiióó SSoocciieettaattssFFaaccttuurraacciióóGestióeconòmica ifinanceraETTIIEppiissooddiissETTETTHETTUGestió assistencialETTCPoorrttaall SeelleecccciióóFFoorrmaacciióóEAIEnsemble
 12. 12. Contractació /NòminaPllaanniilllleessAtt.. CoonnttiinnuuaaddaaPoorrttaall Prrooffeessss..DPORiissccooss LLaabboorraallRecursosHumansGestióLlitsGestió administrativa pacientsUnniiddoossiiRaaddiioollooggiiaallaabboorraattoorriiOnnccooffaarrmTTrraacctt.. AnnttiiccooaaggAllttrreessServeisCentralsAssistencialsDDaattaawwaarreehhoouusseeInformació EEiinnaa AAnnààlliissii -- BBIIper ladireccióCoomppttaabbiilliittaattCompres/MagatzemFFaarrmààcciiaa LLoogg..CaaffeetteerriiaaGeessttiióó SSoocciieettaattssFFaaccttuurraacciióóGestióeconòmica ifinanceraEppiissooddiissETTETTHETTUGestió assistencialETTCPoorrttaall SeelleecccciióóFFoorrmaacciióóEAIEnsemble
 13. 13. PRESENTACIӒ HCE = ETM (ETH / ETU / ETC)’ Recepta informatitzada (origen)’ Recepta electronic@’ Migració de RI a RE’ Validació / Modificar & Estopar / Afegir’ Búsqueda de fàrmac (BotPlus)’ Interaccions/RAM (Seguretat en la pauta)’ Signatura > 2 fulls (oficial & nevera (administ.))’ Validadors’ Borradors
 14. 14. Inserir prescripcióINTRANET INTERNETHTTPHTTPSNET 3.5 WCFVB6.0Nova prescripcióCrida a WSamb Base64ConfeccionarXML de laprescripció asignarSignar amb tarjeta COMBActiveXResultat operacióImprimir fullsCodificació Base64 pacientamb XML signatGuardem prescrició a lanostra BDConfeccionar tiquet SAMLSignar tiquet ambcertificat CDAAfegim tiquet a lacapçalera de lacrida WSRebem resposta del SIRESIREGuardemcòpiaseguretatGuardemcòpiaseguretat
 15. 15. Establimcomunicació ienviem missatged’inserirprescripció
 16. 16. Exemple d’impressió delFull oficial CatSalut
 17. 17. Exemple dimpressió delFull administració pacient
 18. 18. CLAUS DE L’ÈXIT’ 10 anys d’ús de HCE assistencial’ Equip treball mèdic-informàtic’ Intuïtiu/velocitat de pauta’ Migració de RI a RE progressiva’ Acceptació professional i dels pacients
 19. 19. FUTUR IMMEDIAT’ RE en especialitzada’ RE en urgències (amb filtres específics)’ RE en Consulta Ext (=Primària)’ RE a l’alta d’hospitalització (amb filtresespecífics)No implica gaire nova programació i s’arribal’objectiu de recepta única dins la comarca.
 20. 20. Alguns números ..’Es calculen entre 4-6’ perquè un administratiu faci les receptes decrònics ( obrir HC, revisar, imprimir, arxivar,..).’Cada metge té uns 500 pacients amb medicació crònica que venencada 2 mesos a buscar medicació ( 6 cops l’any )’1 ABS amb 10 metges durant 1 any : 500x10x6=30.000 pacients’30.000x5’=150.000’ ’ 150.000/60=2500 hores’2500/7hores jornada ( si només fes receptes ) = 357 jornadesd’administratiu ( venen a ser 1’5 administratius de plantilla )’Cada metge deixa de fer la signatura de les 500 targetes dels seuspacients 6 vegades a l’any. Posem 30’xdia / 220 dies laborables = sóncom a mínim 110 hores anuals més per dedicar a l’assistència.

×