Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jualian casado - història clínica única per xarxa

267 views

Published on

història clínica única per xarxa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jualian casado - història clínica única per xarxa

 1. 1. II Jornada del FòrumCISHISTORIA CLÍNICA ÚNICA PER XARXA ASEPEYO Narcís MaciàDocumentació i Informació Sanitària Julián Casado Sistemes d’Informació
 2. 2. Xarxa assistencial ASEPEYO 2 hospitals i 180 centres assistencials• Accidents de treball i malaltia professional• Contingències comunes• Vigilància de la Salut
 3. 3. Objectiu de qualitat (1998)HISTÒRIA CLÍNICA ÚNICA ELECTRÒNICA Programari CHAMAN ® (Costaisa) Tecnologia client/servidor Part de negoci totalment centralitzada Actualització de dades a temps real Disponibilitat local d’utilitats sofisticades d’entorn gràfic Procés d’implantació: Octubre 2000 - Març 2004
 4. 4. Octubre 2000 - Març 2004 Procés d’implantació complex: Necessitat d’incorporar informació procedentd’aplicacions informàtiques prèvies sectorials. Connexions telefòniques lentes i insegures Fer front a les necessitats diverses de lesdiferents àrees assistencials i zones geogràfiques,bo i mantenint la visió d’una història clínica única. Dificultats en la formació d’un volum d’usuarisalt, divers i dispers
 5. 5. Octubre 2000 - Març 2004 La formació inicial dels usuaris: Formació d’un volum d’usuaris alt, divers i dispers.Condicions de selecció dels formadors Usuaris o futurs usuaris del programa Sanitaris i administratius d’admissió De la mateixa àrea assistencial i geogràfica. Característiques de la formació al centre Formació in situ i en un entorn de proves Formació els dies previs a la implantació Implantació total amb suport presencial
 6. 6. Aspectes rellevants HC ASEPEYO : 1 ↑ Centres i usuaris connectats 400 usuaris simultanis 800.000 transaccions diàries 2 Funcionament totalment interactiu Actualització de dades arreu i a temps real 3 Tota la informació clínica Excepte iconografia Migració de dades d’aplicacions prèvies 4 Utilitats diverses Consultes on line, eines de correcció, filtres i guies de gestió clínica.
 7. 7. Aspectes rellevants HC ASEPEYO : 5 Agrupació de la informació entorn del producte assistencialProducte assistencial: Episodi Agrupa totes aquelles actuacions que es fana partir d’una patologia o motiu d’assistència. Amb independència dels centres i nivellsassistencials on s’hagi atès el pacient Les baixes i altes laborals ajuden a definirun episodi.
 8. 8. Aspectes rellevants HC ASEPEYO : 6 Seguretat: legalitat i visió pràcticaSeguretat (accés, integritat i autenticació) Identificació i accés per contrasenya La identificació permet la traçabilitat i portaassociat un perfil d’accés. Accés de consulta limitat pel perfil d’usuariperò no per “límits geogràfics”. Accés a modificar (integritat) limitat al centrei servei on treballa l’usuari; diferents apartatstenen un històric de modificacions visible. Autenticació amb independència de laidentificació de base.
 9. 9. 2004Problemes a resoldre i objectius futurs Incorporació més ràpida de millores Línies telefòniques vs actualització on-line Millorar navegació i consulta - Múltiples finestres: avantatge i inconvenient - Consulta flexible segons usuari Radiologia digital i altres mòduls Aconseguir una formació continuada dels usuaris barata i efectiva Compartir informació i interactuar amb altres bases de dades corporatives: - Protocols de Vigilància de la Salut per empreses - Aplicacions econòmico-administratives i evidentment ...
 10. 10. Compartir informació amb altres HCDisposició addicional de la Llei 21/2000sobre els drets a la informació, concernent a la saluti a l’autonomia del pacient, i la documentació clínica ... amb l’objectiu d’avançar en la configuració d’una història clínica única per pacient, cal promoure, mitjançant un procés que garanteixi la participació de tots els agents implicats, l’estudi d’un sistema que, atenent l’evolució dels recursos tècnics, possibiliti l’ús compartit de les històries clíniques entre els centres assistencials de Catalunya, a fi que pacients atesos en diversos centres no s’hagin de sotmetre a exploracions i procediments repetits, i els serveis assistencials tinguin accés a tota la informació clínica disponible

×