Domain name, Web Design
    and Web Hosting Services


นิรันดร์ ไชยเดช (@9AuM)
http://www.scriptdd.com
อรรณพ สุวฒนพิเศ...
Rate 18+ !
@9aum
•  ผมเป็ นคนหยาบคายมี กู มึง เหี ้ย ห่า บ้ างอย่าถือสา
•  อย่าจับผิด รอเรื อ ลอลิง English คาไทยคา
•  ตามไม่ทน, ม...
@9aum
• 9AuM = nineaum = นายอ ้า
• อดีต
   – ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ครุศาสตร์ อตสาหกรรมบัณฑิต ...
@FordAntiTrust
•  Education
   –   2003 – 2006
       •  Bachelor of Science (Computer Science), Naresuan Un...
OUTLINE …
Web Design

             Web
            Standard
Domain name        Web Hosting
Domain Name
Domain Name คือชื่อ Website ที่เราต้ องการใช้ มีข้อกาหนดว่า
• ต้ องเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านัน จานวนตัวอักษ...
Domain Name
จด Domain Name ได้ ที่ไหน, ค่าใช้ จ่ายเท่าไร
• 300 – 600 บาทต่อปี
• Web Hosting ที่คณเลือกอาจจะมีบริการรับจด D...
Domain Name
เทคนิคการตังชื่อ Domain
        ้
• ชื่อต้ องสัน จาง่าย
       ้
• สะกดง่ายเขียนง่าย เหมาะสาหรับก...
Domain Name
รวมปั ญหาปวดกบาลของการจดและต่อ Domain Name
• จด Domain แล้ วยังไม่ได้ ชาระเงินวันรุ่งขึ ้นชื่อโดยคนอื่นจดไป
• ...
http://www.netplushost.com/images/files/domain/domain-cycle.jpg
Web Design + Web Standard ?
• การพัฒนาด้ วย HTML, CSS & JavaScript อย่างถูกต้ องตาม
 เอกสารมาตรฐานของ W3C
• ซึงการพัฒนานั...
Web Design
ออกแบบ Website โดย
• ทา Website นี ้เพื่อจุดประสงค์อะไร
  –  Blog ส่วนตัว
  –  Website บริ ษัท
  –  ปร...
Web Design
1. เขียนเองทังหมด
       ้
ข้ อดี
• ได้ อย่างใจทุกอย่าง (ถ้ าทาเป็ นนะ) อยากได้ อะไรออกแบบเองทังหมด
   ...
Web Design
2. พัฒนาผ่าน CMS (Content Management System)
ข้ อดี
• สะดวกรวดเร็ ว คนพัฒนาเยอะ Opensource
• มี Plugin ให้ เลือ...
Web Design
Wordpress (http://www.wordpress.org)
 สุดยอด CMS สาหรับพัฒนา Blog ที่ได้ รับการยอมรับจากทัวโลกให้
       ...
Joomla -> Drupal -> Wordpress
Web Design
Joomla (http://www.joomla.org)
 สุดยอด CMS สาหรับทา Corporate Website สุดยอดของ
 ความง่ายในการจัดการแสดงผล ทา...
Web Design
Drupal (http://www.drupal.org )
 CMS ที่ Geek เมืองไทยแนะนาให้ ใช้ ด้วยการออกแบบระบบให้
 สามารถรองรับการใช้ ง...
http://buytaert.net/nasa-using-drupal
CMS /w Podcast
• Wordpress + Podpress
  – http://wordpress.org/extend/plugins/podpress

• Joomla + Podcast Suite
  – htt...
Web Design
รวมปั ญหาปวดกบาลของการทา Website
• อยากทาเองแต่ทาไม่เป็ น
• จ้ างเค้ าทาแล้ วงานไม่เสร็จ
• เลือกไม่ถกจะ CMS ตัว...
Web hosting
Web hosting | [ ? & Type ]
• Share host (space/resource) Server
• Dedicated Server
• Co-location
Web hosting
• เทคนิคการเลือกซื ้อ Web Hosting สาหรับงาน Podcast
  – พื ้นที่ไม่ต้องเยอะ เอาเท่าที่ใช้ ก่อนเป็ นหลัก สัก 1...
การชี้ Domain name ไปหา Web Hosting
DNS how to ?
        http://www.itdestination.com/articles/dynamicdns/1-dns...
Web hosting | ปัญหาที่พบบ่อย
•  โดน Hack
•  Web ติดไวรัสแล้ ว Web Hosting ไม่ดแล     ู
•  ย้ าย Web ออกมาไม่ได้
• ...
FAQ
• ThaiHi5.com
• ThaiThinkPad.com
• ScriptDD.com
• ServDD.com


THANK YOU ;)
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Web Design, Running A Website And Hosting
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web Design, Running A Website And Hosting

1,639 views

Published on

Published in: Business, Design
 • Find coupons for your hosting. Get a promo deal before you purchase hosting http://www.scriptcoupons.com/Vps.net/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Web Design, Running A Website And Hosting

 1. 1. Domain name, Web Design and Web Hosting Services นิรันดร์ ไชยเดช (@9AuM) http://www.scriptdd.com อรรณพ สุวฒนพิเศษ (@FordAntiTrust) ั http://www.thaithinkpad.com
 2. 2. Rate 18+ !
 3. 3. @9aum • ผมเป็ นคนหยาบคายมี กู มึง เหี ้ย ห่า บ้ างอย่าถือสา • อย่าจับผิด รอเรื อ ลอลิง English คาไทยคา • ตามไม่ทน, มีปัญหา ยกมือถามทันที วิทยากร ไม่กด ั ั • คิดซะว่า เพื่อนมาเล่าประสบการณ์ให้ ฟัง
 4. 4. @9aum • 9AuM = nineaum = นายอ ้า • อดีต – ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ครุศาสตร์ อตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา ุ ้ – Web Application Programmer บริษัท ดิจิไทยเน็ทเวิร์ค จากัด 6 ปี – Web Application Programmer บริษัท ซองบุรี จากัด 2 ปี • ปั จจุบน ั – ตกงานประจา – IT Consult บริษัทไอเดียคอนเน็ค จากัด – มือปื นรับจ้ าง Web Application Programmer ให้ กบบริษัท Internet Agency ั – บริษัท พัฒนาสารพัด จากัด , Servdd.com ให้ บริการ Web Hosting – พนักงานขายสายไหม
 5. 5. @FordAntiTrust • Education – 2003 – 2006 • Bachelor of Science (Computer Science), Naresuan University, Thailand • Full Time Job – Present : Web Developer at E-Commerce Solution Co. Ltd.(2 month) – Pass • Web Developer at TARADdotcom Co. Ltd. ( 1 year and 2 month) • Database Administrator at Broadband Marketing Technology (10 month) • Freelances – Software Designed & Consultant – Database Consultant – Web Developer with PHP – SEO Consultant • Other – Founder at ThaiThinkPad.com (ThaiThinkPad User Community) – Co-Partnership & Web Developer at ThaiHi5.com – Web Technical Consult at etcFoto.com – Staff and Developer at ThaiAdmin.org – Blogger at Ford AntiTrust’Blog (http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog) – Co-Founder at Siampod.com http://www.linkedin.com/in/fordantitrust
 6. 6. OUTLINE …
 7. 7. Web Design Web Standard Domain name Web Hosting
 8. 8. Domain Name Domain Name คือชื่อ Website ที่เราต้ องการใช้ มีข้อกาหนดว่า • ต้ องเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านัน จานวนตัวอักษรและนามสกุลสูงสุดไม่เกิน 67 ้ ตัวอักษร (โดเมน .th จะต้ องมีตวอักษรอย่างน้ อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว) ั • ห้ ามใช้ ตวอักษรพิเศษเช่น ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ' ? " [ ] { } _ ั • ตัวเลข 0-9 ใช้ ตงชื่อโดเมนได้ ใช้ สามารถขึ ้นต้ น, ระหว่างชื่อโดเมน, หรื อลงท้ ายได้ ั้ • ใช้ เครื่ องหมาย – ได้ แต่ห้ามใช้ ขนต้ น หรื อลงท้ ายชื่อโดเมน ั้ • ชื่อโดเมนห้ ามมีชองว่าง หรื อ เว้ นวรรค ่
 9. 9. Domain Name จด Domain Name ได้ ที่ไหน, ค่าใช้ จ่ายเท่าไร • 300 – 600 บาทต่อปี • Web Hosting ที่คณเลือกอาจจะมีบริการรับจด Domain ุ • Website ให้ บริการจด Domain โดยเฉพาะเช่น – http://www.siamdomain.com – http://www.dotarai.com – http://www.godaddy.com
 10. 10. Domain Name เทคนิคการตังชื่อ Domain ้ • ชื่อต้ องสัน จาง่าย ้ • สะกดง่ายเขียนง่าย เหมาะสาหรับกลุมเปาหมายที่วางไว้ ่ ้ • ชื่อมีจดเด่นบอกชัดเจน Web นี ้เกี่ยวกับอะไร ุ • ใช้ ตวเลข , หรื อการสะกดคาที่แตกต่าง สร้ างชื่อใหม่ๆ ั • .com , .net , .in.th ไม่มีผลทางเทคนิค เลือกที่ชอบที่ชอบ
 11. 11. Domain Name รวมปั ญหาปวดกบาลของการจดและต่อ Domain Name • จด Domain แล้ วยังไม่ได้ ชาระเงินวันรุ่งขึ ้นชื่อโดยคนอื่นจดไป • จด Domain แล้ วลืมรหัสผ่านเข้ าไป Control ไม่ได้ • เกลียดผู้ให้ บริการจด Domain นี ้ย้ ายได้ ไหม • ให้ Web Hosting จด Domain ให้ แล้ วตามตัวไม่ได้ ต่อ Domain ไม่ได้ • อื่นๆ ถามมาสิจ้ะ เดี๋ยวตอบให้
 12. 12. http://www.netplushost.com/images/files/domain/domain-cycle.jpg
 13. 13. Web Design + Web Standard ? • การพัฒนาด้ วย HTML, CSS & JavaScript อย่างถูกต้ องตาม เอกสารมาตรฐานของ W3C • ซึงการพัฒนานันต้ องคานึง Accessibility , Usability & ่ ้ Semantic โดยมีระบุไว้ ในมาตรฐาน W3C อยูแล้ ว เพื่อประโยชน์ ่ ต่อการนาไปใช้ สงสุด ู
 14. 14. Web Design ออกแบบ Website โดย • ทา Website นี ้เพื่อจุดประสงค์อะไร – Blog ส่วนตัว – Website บริ ษัท – ประชาสัมพันธ์สินค้ า – ขายของ • วางเปาหมายแล้ วออก Sitemap ้ • เอา Sitemap มาออก Function การทางาน • เลือกเครื่ องมือการทางาน
 15. 15. Web Design 1. เขียนเองทังหมด ้ ข้ อดี • ได้ อย่างใจทุกอย่าง (ถ้ าทาเป็ นนะ) อยากได้ อะไรออกแบบเองทังหมด ้ • สมใจทังงาน Design และสร้ าง Function ้ • ปรับแต่งได้ เต็มที่ต้องความต้ องการ ข้ อเสีย • เหนื่อยกว่าจะได้ อย่างใจ • เสียเวลาในการพัฒนามาก • มีคาใช้ จ่ายสูง ่
 16. 16. Web Design 2. พัฒนาผ่าน CMS (Content Management System) ข้ อดี • สะดวกรวดเร็ ว คนพัฒนาเยอะ Opensource • มี Plugin ให้ เลือกมากมาย • ค่าใช้ จ่ายต่า ข้ อเสีย • อาจจะไม่ได้ ดงใจทุกอย่าง ั่ – Function – Design
 17. 17. Web Design Wordpress (http://www.wordpress.org) สุดยอด CMS สาหรับพัฒนา Blog ที่ได้ รับการยอมรับจากทัวโลกให้ ่ เป็ นที่ 1 มากมายด้ วย Theme และ Plugin ที่มีประโยชน์ ยกตัวอย่าง Website ดังๆที่ใช้ Wordpress - http://www.patsonic.com - http://www.chuaichart.com
 18. 18. Joomla -> Drupal -> Wordpress
 19. 19. Web Design Joomla (http://www.joomla.org) สุดยอด CMS สาหรับทา Corporate Website สุดยอดของ ความง่ายในการจัดการแสดงผล ทาให้ Joomla ถูกเลือกใช้ สาหรับ ทา Web ที่ต้องการบริหารข้ อมูลจานวนมากๆได้ เป็ นอย่างดี ตัวอย่าง Website ดังๆในไทยเช่น - http://www.fatdegree.com - http://www.nectec.or.th
 20. 20. Web Design Drupal (http://www.drupal.org ) CMS ที่ Geek เมืองไทยแนะนาให้ ใช้ ด้วยการออกแบบระบบให้ สามารถรองรับการใช้ งานในหลากหลายรูปแบบและปริมาณการใช้ งาน ขันสูง ตัวอย่าง Web ไทยที่ใช้ งานเช่น ้ - http://www.blognone.com - http://www.factreport.go.th - http://www.ancientcity.com
 21. 21. http://buytaert.net/nasa-using-drupal
 22. 22. CMS /w Podcast • Wordpress + Podpress – http://wordpress.org/extend/plugins/podpress • Joomla + Podcast Suite – http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/shoutcast-a-podcasts/255 • Drupal + Audio Module + FileField Podcaster Module – http://drupal.org/project/audio – http://drupal.org/project/ffpc – http://mustardseedmedia.com/podcast/episode19
 23. 23. Web Design รวมปั ญหาปวดกบาลของการทา Website • อยากทาเองแต่ทาไม่เป็ น • จ้ างเค้ าทาแล้ วงานไม่เสร็จ • เลือกไม่ถกจะ CMS ตัวไหน ู • กลัวโดน Hack • อื่นๆ ถามมาสิจ้ะ เดี๋ยวตอบให้
 24. 24. Web hosting
 25. 25. Web hosting | [ ? & Type ] • Share host (space/resource) Server • Dedicated Server • Co-location
 26. 26. Web hosting • เทคนิคการเลือกซื ้อ Web Hosting สาหรับงาน Podcast – พื ้นที่ไม่ต้องเยอะ เอาเท่าที่ใช้ ก่อนเป็ นหลัก สัก 1GB – 2GB ในขันเริ่มต้ น ้ – สาหรับงานด้ าน Podcast เน้ นที่จานวนปริมาณรับส่งข้ อมูลมากๆ ในตอน แรกสัก 100GB ก่อนเพื่อรองดูวาเราจะทาไหวไหม ่ – PHP, MySQL และงานด้ าน Developer ยังไม่จาเป็ นสาหรับ Podcast ในช่วงเริ่มต้ น
 27. 27. การชี้ Domain name ไปหา Web Hosting DNS how to ? http://www.itdestination.com/articles/dynamicdns/1-dns.jpg
 28. 28. Web hosting | ปัญหาที่พบบ่อย • โดน Hack • Web ติดไวรัสแล้ ว Web Hosting ไม่ดแล ู • ย้ าย Web ออกมาไม่ได้ • ระบบล่ม • ข้ อมูลหายหรือถูกขโมย • พื ้นที่ หรื อจานวนปริมาณการรับส่งข้ อมูลเต็ม
 29. 29. FAQ
 30. 30. • ThaiHi5.com • ThaiThinkPad.com • ScriptDD.com • ServDD.com THANK YOU ;)

×