Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jan Straka: Jak restartovat české školství?

Prezentace Jana Straky z organizace Učitel naživo z konference časopisu Forbes Česko, jak jsme na tom? (9. října 2018, Ostrava, Gong).

 • Login to see the comments

Jan Straka: Jak restartovat české školství?

 1. 1. Republika stojí na lidech, ne na směrnicích. Jan Straka, Učitel naživo, z.ú.
 2. 2. Min. dekádu slýcháme, jak je vzdělávání důležité, a dáváme si dobrá doporučení.
 3. 3. • Zvýšit plat učitelů na 40 000 Kč (učitel). • Uvolnit přístup k profesi (učitel). • Tlak na změnu pedagogického studia. • Snížit administrativní zátěž (ředitel). • Posílit nezávislost výběru ředitelů s důrazem na osobnost a expertnost. • Profesní rozvoj. • “Jediné, co je třeba, je podpora shora”. • Zavádět otevřené vzdělávací zdroje do výuky. 2016
 4. 4. • Výrazně zvýšit investice do vzdělávacího systému. • Zvýšit platy učitelů, atrahovat potentní uchazeče a kandidáty pro toto povolání, kultivovat a reformovat; otevřít profesi lidem s VŠ vzděláním. • Role ředitelů jako klíčových aktérů změny: depolitizovat, postavit na kvalifikaci pedagogického manažera. • Výrazně transformovat strukturu vzdělávacího systému, zejména na jeho sekundárním stupni. • Dodržet závazek posilování inkluzivního přístupu ve školách. • Výrazné posílené občanského vzdělávání a jeho předpokladů s cílem posílit demokracii. 2017
 5. 5. Tvoříme strategie.
 6. 6. A spoustu toho děláme. • státní maturity • debata o revizi RVP • inkluze • reforma financování • národní soustava kvalifikací • debata o kariérním řádu • jednotné přijímačky • prodloužení povinné školní docházky o rok • místní a krajské akční plány • zavádění ICT • atd.
 7. 7. Jenže... Svět ujíždí dál a my přešlapujeme na místě.
 8. 8. Strategie neumíme nastavovat a implementovat, jak naposledy ukázal Audit strategie 2020. Cíle strategie vzdělávací politiky 2020 • Snižovat nerovnosti ve vzdělávání • Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad • Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém Externí expertní vyhodnocení 2018 1. Cíle jsou nejasné, příliš obecné a neobsahují návrh konkrétních kroků k jejich dosažení 2. Chybí měřitelné ukazatele plnění a data, na jejichž základě by bylo možné naplňování cílů měřit 3. Nedaří se prosazování v praxi a získání podpory veřejnosti 4. Nedostatečné finanční zázemí pro naplnění cíle - “záměr dobrý, finanční prostředky omezené“ 5. Nedostatečná metodická podpora škol 6. S plněním cílů se vůbec nezačalo 7. Nedostatečná koordinace kompetencí mezi ministerstvy ZDROJ: Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (publikováno 2018)
 9. 9. Od roku 2010 do úřadu vstoupilo 7 ministrů školství. Poznámka: Michaela Marksová od 5. června 2015 do 17. června 2015 ZDROJ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Robert Plaga Kateřina Valachová Marcel Chládek Dalibor Štys Petr Fiala Josef Dobeš 13. července 2010 2. května 2012 10. července 2013 29. ledna 2014 17. června 2015 13. prosince 2017 21. června 2017 Stanislav Štech
 10. 10. Výsledky českých studentů v PISA nadále stagnují. ZDROJ: Česká školní inspekce (2018);
 11. 11. 55,6 mld. Kč cca chybí ročně v českém školství oproti průměru OECD (bez VŠ 40,4 mld. Kč). Zdroj: interní výpočet - procento výdajů na vzdělávání HDP v ČR vs. průměr OECD.
 12. 12. ZDROJ: IDEA - Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby (2018)
 13. 13. Dáváme důraz na věci, které nejsou důležité. • 81% hodin pracují děti v Česku izolovaně (oproti průměru OECD, kde děti spolupracují v 50% hodin). • O 30% méně času rozvíjíme kompetence. V Česku je faktickým vědomostem věnováno jeden z nejvíce času v Evropě. • Čeští žáci chodí do školy ze všech OECD zemí nejméně rádi. ZDROJ: TIMSS (2015)
 14. 14. Chceme formativní hodnocení, ale zavádíme plošné testování…
 15. 15. Republika stojí na lidech, ne na směrnicích. Platí to někde více než ve vzdělávání?
 16. 16. Na kom to tedy vlastně stojí? 1 600 000 DĚTÍ 10 000 ŘEDITELŮ 130 000 UČITELŮ
 17. 17. Jaký dopad má naše přešlapování na místě na lidi ve školství? Case study: Učitelé
 18. 18. Příklad - říkejme jí Katka. 1. Ideály, přesvědčení, energie. 2. Pedagogická fakulta. 3. Nástup do školy. A co dál?
 19. 19. • nelákáme ty nejlepší • chybí smysluplná praxe • výhled na nízký plat po celý život • chybí uvádějící kolega • žádný mentor • 100% zátěž od prvního dne reforma financování • nedostává kvalitní feedback • chybí sdílení zkušeností s kolegy • žádná podpora pro zaváděné reformy • bez vidiny kariérního růstu • nedosáhne na kvalitní další vzdělávání A PODPORA??? PRODUKUJEME „DOBRÉ“ NÁPADY státní maturity inkluze jednotné příjimačky
 20. 20. 1. Nejsou. Už teď jich je nedostatek. Čeští učitelé, stav 2018 4. Stárnou. Starší než v jiných zemích. (43% je starší než 50 let) 3. Vyhořívají. 20% vyhořelých, 60% v ohrožení 2. Ztrácí chuť. (2 ze 3 nevidí smysl ve své práci) Zdroje: 1 - Data neevidujeme, feedback z terénu. 2 - Šetření TIMSS 2015 - Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Více než 50% učitelů nevidí ve své práci smysl. 3 - Výzkum PedF a 1. LF UK 2017-2018 - 20% učitelů je vyhořelých a dalších 60% v přímém ohrožení vyhoření. 4 - OECD.
 21. 21. Co kdybychom o lidi ve školství začali pečovat?
 22. 22. NEDĚLÁ TOHLE KAŽDÝ, KDO CHCE MÍT ÚSPĚŠNOU ORGANIZACI? KVALITNÍ PŘÍPRAVA A UVEDENÍ DO PROFESE PROFESNÍ RŮST A VYUŽÍVÁNÍ EXPERTŮ FEEDBACK, SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ
 23. 23. KVALITNÍ PŘÍPRAVA A UVEDENÍ DO PROFESE Na co tedy musíme myslet? • Abychom oslovili nadané a nechali je učit se od skutečných mistrů. • Aby bylo v přípravě dost reflektované praxe. • Aby studenti zažili na vlastní kůži kvalitní výuku. • Aby se naučili spolupracovat v učící se komunitě a čerpat inspiraci od kolegů. • Aby se jim od nástupu někdo plnohodnotně věnoval – byl s nimi ve třídě, reflektoval s nimi. • Aby měli čas se rozkoukat, než je zatížíme na 100%
 24. 24. FEEDBACK, SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ Na co tedy musíme myslet? • Aby učitel věděl, jestli mu to funguje – měl feedback od dětí, kolegů, vedení, expertů. • Aby na to učitel nebyl sám, tvořil výuku s kolegy a spolu s nimi vyhodnocoval jak se to daří – učí se děti? • Aby si učitelé ukazovali jak to kdo dělá, sdíleli zkušenosti a učili se od sebe navzájem. • Aby učitelé měli přístup a mohli čerpat ze zkušeností mistrů, expertů i agregovaných zkušeností z výzkumů.
 25. 25. PROFESNÍ RŮST A VYUŽÍVÁNÍ EXPERTŮ Na co tedy musíme myslet? • Aby měl učitel kam jít dál – mohl se stávat mistrem svého řemesla v tom, v čem je nejlepší. • Aby mohl sdílet své zkušenosti s kolegy a čerpat od těch nejlepších z nejlepších. • Aby mohl čerpat od kolegů ze své školy, z jiných škol, mohl jezdit za těmi nejlepšími do světa.
 26. 26. DOPORUČENÍ? Energii věnujme podpoře lidí. Známe věci, co fungují. Např. si můžete dávat se svými zaměstnanci kvalitní feedback. Investujme. Nejméně 55,6 mld pro rok 2019. Peníze opravdu potřebujeme. Do lidí. Nedělejme zásadní formální změny v systému. Stejně to neumíme udělat tak, aby to mělo pozitivní efekt na učení děti.
 27. 27. Lidé jsou více květiny, co potřebují růst, než traverzy, které je třeba sešroubovat. Pojďme býti více zahradníky a méně inženýry.1 1) viz. Arnošt Veselý: Tři způsoby řízení školství: inženýrství, podnikání, nebo zahradnictví? (2018)

×