Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pres bo z hoenderkamp

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

Pres bo z hoenderkamp

  1. 1. Het sociaal domeinBijeenkomst Gemeente Bergen op Zoom24 mei 2013
  2. 2. De grote opgave• Bestaande taken– WWB > - 20% (W-deel)– WSW > - 10%– Wmo > -20%• Nieuwe taken– Jeugdzorg > - 17,5%– Verzorging, begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ (ookvoor groot deel mensen die nu intramuraal wonen) > - 20%– Wajong (veel te weinig middelen voor gemeentelijke praktijk)– Inkomensvoorzieningen CG > - 40%
  3. 3. Mensen Middelen KortingBestaande takenWWB 1500 3 miljoen (W-deel) 15%WSW 400 3 miljoen (begeleiding) 25%Wmo 3000 15 miljoen 15%Nieuwe takenJeugdzorg 1500 20 miljoen 17,5%AWBZ 2500 30 miljoen 25%Wajong 500 0,8 miljoen (begeleiding) 25%CG 10.000 6,5 miljoen 40%Inkomens 2500 50 miljoen nvtTotaal > 10.000 > 120 miljoen(= 50% begroting)20-25%
  4. 4. De grote opgave?• Budget 2017 = budget 2005• Volume– We hebben meer mensen in verzorgingsstaat dan elders,zowel in lichtste als in zwaarste vormen– We hebben veel meer voorzieningen dan elders (en dantot voor kort)– De prikkels zijn gericht op productie en consumptie– Veel voorbeelden• Prijs– Productiviteit ligt heel laag (mede door regelzucht)– Overhead ligt heel hoog (mede door regelzucht)– Veel voorbeelden
  5. 5. De echte grote opgave!• Er is dus een alleszins reëel eindplaatje te schetsen• Om daar te komen hoeft u alleen maar• De aard van het overheidsoptreden radicaal te veranderen• Een maatschappelijke megatrend te doorbreken• Meer zekerheid te bieden (met een lege schatkist)
  6. 6. Overheidsoptreden veranderen• Niet generiek sturen, maar maatwerk bieden• Niet vooraf sturen, maar achteraf luisteren• Niet investeren in waar het misgaat, maar inwaar energie zit• Kan de overheid dit? Moeten we hetüberhaupt willen?
  7. 7. Megatrend doorbreken• Al 25 jaar op weg naar heldere rolverdeling:– Burger = consument– Aanbieder = producent– Overheid = financier (en wie betaalt, bepaalt)– Marktwerking en toegangscontrole• Zit inmiddels in cultuur & structuur samenleving• Totaal ander systeem nodig– Publiek denken en handelen door tripartiet publiek domein:sociale burgers, publieke professionals en organisaties,overheid gericht op publieke waarde– Regie in leefwereld (= burger & presente professional)– Partnerschap
  8. 8. 2 plaatjes uit onze Sociale VisieZekerheidOntmoetingVerbindingEnergieOntwikkelingWat kan ik niet?Wat kan ikmisschien?Wat kan ik?
  9. 9. Meer zekerheid bieden, niet minder• Burgerkracht en overheidskracht zijn gééncommunicerende vaten• Wie wil dat mensen in actie komen, moet ze zekerheidbieden• En perspectief op verbetering kwaliteit van (samen-)leven• Werken aan meer kwaliteit van (samen-)levenmoet kunnen lukken en mogen mislukken

×