Apolinario Mabini

7,460 views

Published on

 • Be the first to comment

Apolinario Mabini

 1. 1. ApolinarioMabini y Maranan<br />“DakilangParalitiko at UtakngRebolusyon”<br />Hulyo 23, 1864-Mayo 13, 1903<br />
 2. 2. Si ApolinarioMabini ay ipinanganaknoongHulyo 23, 1864 saTanauan, Batangas.<br />SinaInocensioMabini at DionisiaMarananangkanyangama’tina. Kapwamagsasaka.<br />Pangalawasawalongmagkakapatid.<br />Kilalabilang“DakilangParalitiko” at “UtakngRebolusyon”<br />
 3. 3. Edukasyon:<br /><ul><li>Noongsiya ay bata pa, nagpakitanasiyanghindipangkaraniwangtalino at pagkahiligsapag-aaral
 4. 4. noong 1881, nakamitniyaangisang partial scholarship nanagbigay-daanupangmakapag-aralsiyasaKolehiyong San Juan de Letran.
 5. 5. NataposniyaangkanyangBatsilyersaSiningnoong 1887.
 6. 6. Nag-aral din siyangabogasyasaUnibersidadng Santo Tomas mula 1888 hanggang 1894.</li></li></ul><li>Buhay:<br /><ul><li>Noong 1893, isasiyasamgabumuhayng La Liga Filipina nasiyangnagbibigay-suportasaKilusang Pang-reporma.
 7. 7. Noongtaong 1896 naman, nagkaroonsiyangmatindingsakitnanagdulotsakanyanamagingparalitikohabambuhay
 8. 8. noong 10 Oktubre 1896, Hinulisiyangmgagwardiyasibildahilsapagkakaroonniyangkoneksyonsamgarepormista.</li></li></ul><li>Sumailalimsiyasa house arrest saospitalng San Juan de Dios at nangkinalaunan ay pinalayanarindahilsakanyangkondisyon.<br />Angtalinosabatasay nabigyangdiinniApolinarionangsumulatsiyangisangartikuloparasamgaLiderRebolusyonaryo. Ang manifesto ay nagpapahalagasapagtindigngPilipinasbilangisangmalayangbansa kung matatalong Estado UnidosangEspanyasadigmaannilangdalawa. <br />
 9. 9. Si Mabini ay nagingpunongtagapayoni Aguinaldo dahilsahusaynito.<br />Isa samgamahuhusaynapayoniApolinariokaypangulong Aguinaldo at angpagpapalitngpormanggobyerno. Muladiktaturya, nagging rebolusyonryoangpormangpamahalaanngPilipinas. IpinaorganisaniApolinarioangmgalalawigan, munisipalidad, hukuman at pulisya.<br />NagsilbisiApolinariobilangPangulosaKonsehongmgaKalihim. HinirangsiyasaPamahalaang Aguinaldo bilangKalihimPanlabas.<br />
 10. 10. Si Apolinariorinangpinasulatsamaramingalituntuningdapatipatupadsabuongbansa.<br />Isa pa samgaimportantengdokumentonakanyangnagawa ay angProgramaConstitucional de la Republica Filipina, isangkonstitusyonnakanyangiminungkahiparasaRepublikangPilipinas. Angintroduksyonsabalangkasngkonstitusyongito ay ang El VerdaderoDecalogo, naisinulatupanggisinginangmakabayangdiwangmga Pilipino.<br />
 11. 11. Nang sumiklabanggiyeraPilipino-Amerikano, inilikassiMabinipapuntang Nueva Ecija at nadakipngmgaAmerikanosaCuyaponoong 10 Disyembre<br />Nanatiling bilanggo si Mabini hanggang 23 Setyembre 1900. <br />NanirahansiyasaisangmaliitnadampasaNagtahan, Maynila, at kumikitasapamamagitanngpagsusulatsamgalokalnapahayagan.<br />Angartikuloniyang El Simil de Alejandro ay nagdulotsakanyangmulingpagkadakip at pagkataponsa Guam kasamaangiba pang mga Pilipino. <br />
 12. 12. Habang nasa Guam, naisulatniyaang La Revolucion Filipina.<br />Minarapatniyangmamalagisakaniyangmuntingdampana Malaya kahitmaralita.<br />NamataysiApolinarioMabininoong Mayo 13, 1903 sagulangna 39 dahilsakolera.<br />NamataysiyanaisangdakilangPilipinonghinahangaansabuongmundo.<br />
 13. 13. The End<br />Presented by: <br />Rose Ann C. Bautista<br />1F2<br />

×