Successfully reported this slideshow.

Sistema Fonador

2

Share

Upcoming SlideShare
Mètode de l'Accent
Mètode de l'Accent
Loading in …3
×
1 of 30
1 of 30

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Sistema Fonador

 1. 1. EL SISTEMA FONADOR Dra. Montserrat BONET Metge, músic i Directora de Cor Professora de Pedagogia de la Veu a l’ESMUC Professora d’Otorrinolaringologia i Foniatria a la Universitat de Barcelona www.foniatriabonet.cat
 2. 2. nas farin boca CAVITATS ge RESSONANCIA OSCIL.LADOR MANXA www.foniatriabonet.cat
 3. 3.  L’aire que en cada respiració flueix desde la caixa toràcica es pot transformar en so en arribar a la glotis.  Sense flux d’aire no existiria la veu.  Com generem aquest flux d’aire i quins factors influeixen en la producció de la veu?  Relacions entre l’art de cantar i la respiració www.foniatriabonet.cat
 4. 4. RX frontal de piràmide escalfa nasal filtra i neteja humiteja nas sins Cornets Foses nasals envà Resistència Resistència nasal 2L/s www.foniatriabonet.cat bucal 12L/s
 5. 5.  La funció principal de la respiració és l’intercanvi gasós d’O2 i CO2 entre l’atmosfera i la sang  Els pulmons i la caixa toràcica actuen també com a magatzem d’aire i fan funcions de bomba ventilatòria Producció de la veu www.foniatriabonet.cat
 6. 6. Espirometria bàsica inspira expira profund tot el expira que pot VT VC inspira FRC RV TLC temps Volums pulmonars: Volum Circulant (VT), Capacitat Vital (VC), Capacitat Pulmonar total (TLC) Volum Residual (RV), © Montserrat BONET Capacitat Residual Funcional (FRC),). www.foniatriabonet.cat
 7. 7. Postura RX torax front i perfil corporal pulmons pleura esternum costelles Caixa toràcica columna Cavitat abdominal Diafragma Abdominals Intercostals externs Intercostals interns músculs inspiratoris músculs expiratoris www.foniatriabonet.cat Torres B, Gimeno F: La voz. Bases anatómicas. Ed Médica Jims SL. Barcelona, 1999
 8. 8. inspiració expiració Volum pressió negativa passiva pulmonar VC % 100 La manxa pulmonar 80 forces inspiratòries c 60 boca d e 40 pulmons b La caixa toràcica actúa com 20 a una manxa d’encendre foc: a) molla muscular 0 b) molla elàstica pulmonar, c) força inspiratòria paret molla toràcica d) força expiratòria e) vàlvula glòtica Proctor DF: Breathing, speech and song. Springer-Verlag. New York 1980 www.foniatriabonet.cat
 9. 9. Cal diferenciar la respiració sense fonació la respiració en fonació www.foniatriabonet.cat
 10. 10. Resistència vies aèrees: glotis Psg en respiració en fonació L’element mecànic que defineix la coordinació fono- respiratòria és la existència d’una Pressió subglòtica (Psg) capaç de generar el flux d’aire necessari per fer vibrar ccvv © Montserrat BONET
 11. 11. Emissió d’un so sostingut: EMG electromiograma fonació m. exp/insp. Volum pulmonar pressió subglòtica temps Músc. diafragma insp intercostals externs intercostals interns abdominals oblicus Músc. recte abdominal exp gran dorsal Ladefoged O: Three areas of experimental Phonetics. Oxford University press. 1967 www.foniatriabonet.cat
 12. 12. Pressió subglòtica  Directament proporcional freqüència de fonació (Hz)  Directament proporcional intensitat (dB) cm H20 Sundberg, 1987 35 30 25 20 fort mig fort 15 piano 10 5 0 mi2 fa2 sol2 la2 si2 do3 re3 mi3 165 220 330 Hz www.foniatriabonet.cat
 13. 13. litres Volum pulmonar lectura parla espont. FCR:Capacitat Proctor DF: Breathing, residual speech and song. Springer- funcional Verlag. New York 1980 www.foniatriabonet.cat
 14. 14. Salts d’octava d’un baríton professional. La Pressió subglòtica decau a l’octava inferior. Usa músculs abdominals per a cantar l’agut 8 Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. 1987 www.foniatriabonet.cat
 15. 15. La Psg oscil.la ràpida i precisa quan un bariton canta una vocalització descendent. Decreix amb la freqüència. A cada nota varia la Psg fins a 8 veg/s. Per a mantenir la Psg el cantant usa forces de Retracció elàstica pulmonar passives. No abdominals. Händel www.foniatriabonet.cat
 16. 16. Estreta relació entre la nota i la Psg en cantar 2 arpegis Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. 1987 intensitat pressió subglòtica (Psg) freqüència www.foniatriabonet.cat
 17. 17. Retracció elàstica pulm. Contracció Contracció m. expiratoris músculs inspiratoris Contracció m. laringis Pressió subglòtica (Psg) De com s’aconsegueixi, mantingui o reguli la Psg en dependrà l’eficàcia i eficiència de la respiració respecte a la veu (Sundberg) www.foniatriabonet.cat
 18. 18. Volum pulmonar en L Proctor DF: Breathing, speech and song. Springer- Verlag. Forces New York retracció 1980 elàstica www.foniatriabonet.cat Pressió subglòtica
 19. 19. Pressió subglòtica Volum pulmonar en L Proctor DF: Breathing, speech and song. Springer- Verlag. New York 1980 temps www.foniatriabonet.cat
 20. 20. La respiració al servei de la veu  El diafragma és el múscul inspiratori per excel.lència.  L’expiració és un acte eminentment passiu, que pot ser actiu en funció de les necessitats fonatòries.  Els músculs de la paret abdominal i els intercostals interns són els encarregats de l’expiració activa.  La pressió subglòtica s’aconsegueix per la retracció elàstica pulmonar, la contracció dels músculs expiratoris i laringis i es regula per la contracció dels músculs inspiratoris. www.foniatriabonet.cat
 21. 21.  El volum de l’aire inspirat s’ha d’adequar a les característiques (intensitat i duració) de la frase (parlada o cantada) següent.  La posició de volum pulmonar més rendible és la situada lleugerament per sobre de la capacitat funcional respiratòria (FRC). Respirar a volums pulmonars elevats és fatigant i a baixos volums pot resultar insuficient.  La respiració nasal resulta més fisiològica, encara que no sempre sigui possible durant la parla i a voltes impossible en el cant.  La postura corporal, en el seu conjunt, resulta fonamental per a facilitar la mecànica respiratòria. www.foniatriabonet.cat
 22. 22. SISTE MA FONA DOR www.foniatriabonet.cat
 23. 23. Laringe lligamentosa (tall sagital) Tirohioïdal lateral hioepiglotic membrana tirohioïdal Tirohioïdal membrana quadrangular Tiroepiglotic Lligament vestibular Cricoaritenoïdal posterior Lligament vocal cricotiroïdal anterior (conus elasticus) membrana cricotiroïdal cricotraqueal www.foniatriabonet.cat
 24. 24. epiglotis Laringe muscular/ supraglotis mucosa (tall frontal) banda ventricular cartíleg tiroïdal ventricle de Morgagni glotis corda vocal subglotis cartíleg cricoïde tràquea www.foniatriabonet.cat
 25. 25. Teoria teixit mucondulatoria adipòs fonació Banda Dr. Perelló, 1960 ventricular glotis Corda vocal Espai de múscul Reinke vocal mucosa lligaments glàndules mucoses cartíleg www.foniatriabonet.cat
 26. 26. Teorema Bernouilli aplicat a la laringe © Montserrat BONET www.foniatriabonet.cat
 27. 27. Llum contínua halògena Llum xenon discontínua estrobos- còpica www.foniatriabonet.cat
 28. 28. Impostació veu Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. Dekalb (USA), 1987 www.foniatriabonet.cat
 29. 29. Impostació veu baríton soprano /ε/ /u/ www.foniatriabonet.cat
 30. 30. La intensitat de la veu no oscilograma sols es relaciona amb la Psg, sino també amb el timbre. sonograma /i/ amb gest Formant /i/ del cantant © Montserrat BONET Murtró P, Bonet M: Influencia del gesto en el timbre de la voz. Rev Esp Foniatria, 2000:139-143 www.foniatriabonet.cat

Editor's Notes

 • Com a resum La respiració al servei...
 • ×