Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ingeborga Linde: Eiropas sociālā fonda projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

1,119 views

Published on

Ingeborga Linde, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā referente | Sociālās uzņēmējdarbības forums 2015 http://sefriga.lv/

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ingeborga Linde: Eiropas sociālā fonda projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

 1. 1. Eiropas sociālā fonda projekts „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Sociālās uzņēmējdarbības forums 2015.gada 26.-27.novembrī, Rīgā
 2. 2. Informācija par projektu • Projekts tiks īstenots: Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3.pasākuma «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» ietvaros • Kopējās izmaksas: 19 920 206 euro, 85% no projekta ESF finansējums (16 932 175 euro), 15% finansējums no valsts budžeta (2 988 031 euro) • Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija • Projekta partneris: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" • Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada novembris - 2022.gada decembris. Pasākuma ieviešanai noteikta pakāpeniska īstenošanas pieeja: – no 2015.gada 16.novembra - 2018.gada 31.decembrim (seko izvērtējums); – līdz 2022.gada 31.decembrim. 2
 3. 3. Projektā risināmās problēmas • Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas trūkums (netiek paredzēti kritēriji šāda uzņēmējdarbības veida atzīšanai) un kārtība sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, tāpat iztrūkst valsts vai pašvaldību atbalsta mehānismi. • Apgrūtināta pieeja finansējumam, nepastāv atbalsts sociālu uzņēmumu dzīves ciklā - sākot ar izveides stadiju un turpinoties darbības un paplašināšanās stadijās. • Izpratnes trūkums sabiedrībā par sociālo uzņēmumu būtību un potenciālu sociālu problēmu risināšanā, sociālajiem uzņēmējiem nav pieejamas apmācības un konsultācijas. • Iztrūkst sociālo uzņēmumu speciālām atbalsta politikām nepieciešamā pieredze un pierādījumi. • Informatīvā atbalsta trūkums gan sociālajiem uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem kā projekta labuma guvējiem par sociālo uzņēmumu piedāvātajām iespējām. • Nepietiekami alternatīvi sociālo problēmu risinājumi, t.sk. darba integrācijas uzņēmumiem, jo īpaši sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem. 3
 4. 4. Projekta mērķis un tā pamatojums • Projekta ietvaros tiks risinātas “Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” identificētās ar nodarbinātības veicināšanu un sociālo iekļaušanu saistītās problēmas un pārbaudīti labākie risinājumi sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, kas veicinās sociālās uzņēmējdarbības attīstību un palielinās nodarbinātības iespējas, jo sevišķi nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem. • Projekta mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem. • Projekta aktivitātes nodrošinās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izstrādi un ieviešanu, kā rezultātā tiks veicināta un atbalstīta tādu uzņēmumu darbība, kas risina sabiedrībai būtiskas problēmas. Projekts ļaus noteikt efektīvākās atbalsta formas sociālo uzņēmumu attīstībai, kā rezultātā tiks veidoti jauni uzņēmumi, darba vietas un izmēģinātas jaunas un efektīvas pieejas sociālu problēmu risināšanā. 4
 5. 5. Projekta ietvaros atbalstāmās darbības 1. Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem. 2. Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde: -sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju un to piemērošanas metodikas izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība; - pasākuma dalībnieku reģistra prototipa izstrāde un darbības nodrošināšana; - sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodikas izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība. 3. Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana: - sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana; -konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei. 4. Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana. 5. Pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. 5
 6. 6. Projekta mērķa grupas un sociālās uzņēmējdarbības mērķis • Projekta mērķa grupas: 1. Komersanti, biedrības, nodibinājumi; 2. Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību; 3. Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki: - ilgstošie bezdarbnieki; - gados vecāki bezdarbnieki (54+ gadi); - bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie; - bezdarbnieki ar invaliditāti; 4. Personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem. • Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu, veicot saimniecisko darbību un ieguldot peļņu noteiktā mērķa sasniegšanai (t.sk. ar mērķa grupu integrāciju darba tirgū). • Projekts nodrošinās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveides uzsākšanu, kas noteiks atbalsta veidu un kārtības noteikšanu sociālajai uzņēmējdarbībai, tostarp informatīvo pasākumu sociālās uzņēmējdarbības atbalstam īstenošanu (gan tiem, kuri vēlas uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, gan tiem, kuri jau darbojas), sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas izveidi sadarbībā ar finanšu starpniekinstitūciju/sadarbības partneri, atbilstoši plānotajam projekta finansējumam. 6
 7. 7. Problēmas risinājums projekta ietvaros • Problēmas risinājumam projekta ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta jauna, īpaši pielāgota atbalsta sistēma sociālu uzņēmumu dzīves ciklā, ņemot vērā, ka sociāliem uzņēmumiem ir grūtības izmantot vispārējo uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu savas specifikas dēļ: zemāka produktivitāte, mazāks akcents uz peļņu, aktivitāte sektoros ar mazākām peļņas iespējām. • Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde projekta ietvaros paredz metodikas izstrādi sociālo uzņēmumu atlases kritērijiem un to piemērošanai, kurā tiks noteikts atlases kritēriju piemērošanas skaidrojums (kas tiks atzīts par sociālu uzņēmumu). Sociālo uzņēmumu kritēriju izstrāde projektā tiks balstīta uz LM izstrādātajā koncepcijā „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” iezīmētajām sociālo uzņēmumu raksturojošām pazīmēm, kur sociālā uzņēmuma darbība ir organizēta atbilstoši komercdarbības praksei. • Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas ietvaros tiks izveidots Sociālo uzņēmumu - pasākuma dalībnieku reģistrs un uzsākta mērķgrupu reģistrācija (saskaņā ar izstrādāto atlases kritēriju metodiku), tādējādi uzsākot jaunās atbalsta sistēmas īstenošanu. Pasākumā, kā sociālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji varēs iesaistīties komersanti, biedrības un nodibinājumi, kā arī fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību. • Tāpat sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrādes ietvaros tiks nodrošināta sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu un to piemērošanas metodikas izstrāde. Projekta atbalsta instrumentu ieviešanai sadarbības partneris veiks piemērotāko atbalsta veidu noteikšanu un atbalsta sniegšanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, izvērtējot vai projekta mērķgrupas dalībnieks izpilda nosacījumus, kas ļauj kvalificēties atbalsta saņemšanai projekta ietvaros. 7
 8. 8. Sociālo uzņēmumu atlases kritēriji Projekta ietvaros tiks vērtēti sociālo uzņēmumu atlases kritēriji: 1. Sociālā mērķa prioritāte: uzņēmuma mērķis (noteikts statūtos) ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu, radot izmērāmu sabiedrisko labumu. 2. Peļņa tiek izmantota statūtos noteikto sociālo mērķu sasniegšanai. 3. Tiek nodarbināti algoti darbinieki. 4. Darbinieku iesaiste: – sociālajos uzņēmumos, kuru mērķis ir sabiedrībai svarīgas sociālas problēmas risinājums tiks nodarbināti darbinieki, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības; – darba integrācijas sociālajos uzņēmumos, kur nodarbinātie (vai darba integrācijas procesā iesaistītie) ir riska grupu darba ņēmēji. Sociālo uzņēmumu atlases kritērijiem ar papildus punktiem varētu tikt vērtēti tādi aspekti kā mazapdzīvotu teritoriju problēmu risinājumi, depopulācija, ilgstošs bezdarbs, pakalpojumu pieejamības uzlabošana, sabiedrības novecošanās, neredzīgu cilvēku nodarbinātība u.c., kas tiks noteikti atlases kritēriju piemērošanas metodikā. 8
 9. 9. Sociālo uzņēmumu – projekta dalībnieku reģistrs • Projekta dalībnieku reģistrācijai tiks izveidots Reģistrs. Projekta ietvaros par Reģistru atbildīgā institūcija būs LM. • Reģistra darbības nodrošināšana ietvers pasākuma dalībnieku elektronisku reģistrāciju un informācijas uzkrāšanu par projekta dalībniekiem. Reģistrā tiks iekļauta informācija par komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām, kuras plāno uzsākt komercdarbību. • Saimnieciskās darbības veicēju reģistrācija tiks veikta pēc statūtos noteikto mērķu un paredzamo darbības rādītāju izvērtēšanas, paredzot arī pārejas periodu un īpašu kārtību tiem sociāla uzņēmuma pazīmēm atbilstošiem uzņēmumiem un organizācijām, kuri jau nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību. • Lēmumu pieņemšanai par pasākuma dalībnieka reģistrāciju tiks vērtēta gan atbilstība sociālo uzņēmumu atlases kritērijiem, gan informācija par to, vai saimnieciskās darbības veicējam nav nodokļu parādu, un uzņēmums nav grūtībās nonācis uzņēmums. 9
 10. 10. Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšana • Projekta ietvaros tiks izstrādāta atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodika, kas noteiks atbalsta instrumentus un to piemērošanas kārtību/principus. Metodikā tiks izvērtēti vismaz šādi iespējamie atbalsta veidi: – atbalsts sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai; – atbalsts sociālās uzņēmējdarbības paplašināšanai; – atbalsts darba vietu izveidei mērķa grupām: ilgstošie bezdarbnieki; gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem); bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie; bezdarbnieki ar invaliditāti; personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem; – konsultācijas, apmācību formas un veidi esošajiem sociālās uzņēmējdarbības veicējiem un/vai uzņēmumu darbiniekiem. • Metodikā tiks izvērtēts maksimālais atbalsta apjoms vienam sociālajam uzņēmumam, kā arī vairāki, iespējamā atbalsta veidi, to kombinācijas, kuru mērķis ir atbalsta nodrošināšana sociālu uzņēmumu dzīves ciklā. 10
 11. 11. Projekta sadarbības partneris Attīstības finanšu institūcija „Altum" • Sadarbības partneris projekta ietvaros nodrošinās piemērotāko atbalsta instrumentu noteikšanu un atbalsta sniegšanu mērķa grupām: - komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem; - fiziskām personām, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību. • Atbalsts tiks piešķirts pēc mērķa grupu dalībnieku reģistrācijas pasākuma dalībnieku Reģistrā. • Pasākuma dalībnieki iesniedz sadarbības partnerim izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. • Sadarbības partneris izvērtē iesniegtos biznesa plānus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, sniedz finanšu atbalstu pasākuma dalībniekiem. 11
 12. 12. Pasākuma uzraudzības padome • Uzsākot projektu, tiks izveidota Pasākuma uzraudzības padome. • Padome tiks iesaistīta sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas uzraudzībā, t.sk. uzraudzīs pasākuma īstenošanu visās projekta fāzēs, sniegs rekomendācijas un konsultācijas par nepieciešamajām izmaiņām sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmā. • Padomes sastāvā būs pārstāvji no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī no nevalstiskajām organizācijām. 12
 13. 13. Pasākuma starprezultātu izvērtējums 2018. gada IV ceturksnī Pēc sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrādes un gadu pēc sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas pilnveidošanas, tiks veikts projekta starprezultātu izvērtējums. Projekta vidusposma izvērtējuma būtiskākie jautājumi ietvers: •sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu ieviešanu, to efektivitātes izvērtējumu, reģistra darbības izvērtējumu, kā arī projekta sākumposmā identificētos riskus; •izvēlētā administrēšanas modeļa un sadarbības partnera, kā alternatīvu institūciju atbilstību būt starpniekam atbalsta sniegšanā, izvērtējumu; •priekšlikumus nepieciešamo uzlabojumu veikšanai; •priekšlikumus iespējamā tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. 13
 14. 14. Informācija par projektu • Pēc projekta apstiprināšanas LM mājas lapā tiks izveidota jauna sadaļa ar informāciju par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākumu „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. • Informācija par sociālo uzņēmējdarbību, tostarp MK 2015.gada 11.augusta noteikumiem Nr. 467 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākumam «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» pieejama: http://www.lm.gov.lv/text/3091 14
 15. 15. Paldies! www.lm.gov.lv

×