Årsredovisning 2008

    för

Folksam ömsesidig
 sakförsäkring
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring


Innehållsförteckning

Förvaltnin...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring


                ...
Org.nr. 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkring


Personalinformation
Anställnin...
Org.nr. 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkringFolksams mervärden
Ekologiskt...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring


Femårsöversikt och nyckeltal, M...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkringFemårsöversikt och nyckeltal, ...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
Resultat och marknad
Moderför...
Org.nr. 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkring
              P...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring


Väsentliga händelser
Swedbank R...
Org.nr. 502006-1619                  Folksam ömsesidig sakförsäkring
RESULTATRÄKNING

       ...
Org.nr. 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkring
RESULTATANALYS

      ...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
RESULTATANALYS

       ...
Org.nr. 502006-1619                 Folksam ömsesidig sakförsäkring
BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR    ...
Org.nr. 502006-1619                 Folksam ömsesidig sakförsäkringEGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL...
BUNDET EGET KAPITAL      FRITT EGET KAPITAL                  TOTALT
                ...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring


REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGE...
Org.nr. 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkring


KASSAFLÖDESANALYS

      ...
Org.nr. 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkring


KASSAFLÖDESANALYS, FORTS

  ...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring


NOTER

Not 1 Redovisningsprinci...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
Ändrade redovisningsprinciper...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
Utländsk valuta

Transaktioner...
Org.nr. 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring


Avsättning för oreglerade skado...
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Årsredovisning Folksam Sak 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Årsredovisning Folksam Sak 2008

1,560 views

Published on

Folksam Saks årsredovisning 2008

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Årsredovisning Folksam Sak 2008

 1. 1. Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring
 2. 2. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser 16 Not 26 Kategorier av finansiella tillgångar Noter och skulder och deras verkliga värden 58 Not 1 Redovisningsprinciper i koncernen och Not 27 Materiella tillgångar 61 moderbolaget 18 Not 28 Förutbetalda anskaffningskostnader 62 Not 2 Upplysningar om risker 28 Not 29 Övriga förutbetalda kostnader och Not 3 Premieinkomst 45 upplupna intäkter 62 Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 45 Not 30 Efterställda skulder 63 Not 5 Försäkringsersättningar 45 Not 31 Ej intjänade premier och kvardröjande risker 63 Not 6 Driftkostnader 47 Not 32 Oreglerade skador 64 Not 7 Kapitalavkastning, intäkter 48 Not 33 Återbäring och rabatter 64 Not 8 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 48 Not 34 Uppskjuten skatteskuld 65 Not 9 Kapitalavkastning, kostnader 49 Not 35 Skulder avseende direkt försäkring 65 Not 10 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 49 Not 36 Skulder avseende återförsäkring 65 Not 11 Nettovinst eller nettoförlust per kategori av Not 37 Skulder till kreditinstitut 65 finansiella instrument 49 Not 38 Derivat 66 Not 12 Bokslutsdispositioner 51 Not 39 Övriga skulder 66 Not 13 Skatt på årets resultat 51 Not 40 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda Not 14 Immateriella tillgångar 52 Intäkter 66 Not 15 Byggnader och mark 53 Not 41 Förväntade återvinningstidpunkter för Not 16 Aktier och andelar i koncernföretag 55 tillgångar och skulder 66 Not 17 Aktier och andelar i intresseföretag 56 Not 42 Resultat per försäkringsklass 68 Not 18 Aktier och andra andelar 56 Not 43 Ställda panter 68 Not 19 Obligationer och andra räntebärande Not 44 Ansvarsförbindelser 69 värdepapper 57 Not 45 Åtagande 69 Not 20 Övriga lån 57 Not 46 Upplysningar om närstående 69 Not 21 Derivat 57 Not 47 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 74 Not 22 Övriga finansiella placeringstillgångar 58 Not 48 Viktiga uppskattningar och bedömningar 77 Not 23 Fordringar avseende direkt försäkring 58 Not 49 Avstämning av totalavkastningstabell 78 Not 24 Fordringar avseende återförsäkring 58 Not 50 Byte av redovisningsprincip 79 Not 25 Övriga fordringar 58 1
 3. 3. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring organisationsnummer 502006-1619 avger härmed årsredovisning för 2008, företagets 101:e verksamhetsår. Koncernstruktur Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar de helägda försäkringsdotterföretagen Svenska Konsumentförsäkringar AB (publ) och Tre Kronor Försäkring AB. En redovisning av samtliga dotterföretag och intresseföretag lämnas i noterna 16-17 i balansräkningen. Folksamgruppen utgörs av Folksam livkoncernen respektive Folksam sakkoncernen inklusive ej konsoliderade dotterbolag. I not 43, ”Upplysningar om närstående”, ges en detaljerad beskrivning av Folksamgruppen och de relationer som finns mellan de bolag som ingår. Med ”Folksam” avses i det följande Folksamgruppen. Verksamhet Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska konsumentmarknaden. Bolaget tillhandahåller individ- och gruppförsäkring inom främst produktområdena bil, hem och villa samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Folksam Sak är ett kundägt företag och har som främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna. Ett flertal produkter och tjänster erbjuds kunderna i form av paketerade helhetslösningar för att på bästa sätt motsvara och täcka de behov som finns. Ambitionen är att vara det naturliga valet för hela svenska folket. I paketet som marknadsförs under namnet ”Det trygga boendet” ingår både sak- och personförsäkring, servicetjänster och finansiella tjänster. Folksams företagsaffär kompletterar satsningen på tjänstepension vilket gör att Folksam kan uppträda som ett fullsortimentbolag för det lilla företaget. Det ska därigenom ges möjlighet för korsförsäljning mellan Folksamsgruppens olika varumärken vilket möjliggör ökad försäljning och lönsamhet. Det strategiska samarbetet med Swedbank har breddat Folksam Saks distrubitionsförmåga via dotterbolaget Tre Kronor. Sakförsäkringarna ingår i Swedbanks produktutbud och säljs genom befintliga distributionskanaler under Swedbanks varumärke. En ny organisation påbörjades i Folksamgruppen under hösten i samband med framtagandet av en ny affärsstrategi 2012. Målsättningen är att verksamheten från och med 2009 ska arbeta i olika affärssegment oavsett bolag inom gruppen. Affärssegmenten är Privat affär, Partner- och Företagsaffär samt Kollektivavtalad affär. Bolagen inom gruppen ska samverka för att nyttja alla Folksams resurser. De affärsdrivande segmenten ska stödjas av koncerngemensamma funktioner som Personal, IT, Produkt, Skador, Ekonomi, Vd- staber, Finans, Controllerfunktionen samt Kommunikation. Bolagsstyrning Bolagsstyrningen av Folksam Sak och Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Eftersom Folksam är ett kundägt bolag, innebär det att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna av särskilt valda delegater. De bestämmelser som finns i svensk kod för bolagsstyrning tillämpar Folksam för de delegerade. En separat bolagstyrningsrapport och rapport om den interna kontrollen upprättas och finns presenterad på folksam.se. Styrelsens arbete Under året hölls sju ordinarie och två extra styrelsemöten. Dessutom fick styrelseledamöterna vid ett antal tillfällen information via e-post och vid ett tillfälla via sms. Styrelsens båda utskott, Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet, hade fem respektive tre sammanträden. Av Folksams styrande regelverk är 26 fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov reviderat respektive policy och instruktion. Vissa av regelverken fastställs årligen, oavsett om de förändras eller inte. Inför varje ordinarie styrelsemöte har styrelsen fått en skriftlig rapport av Vd, vilken behandlat viktigare händelser och skeenden i Folksam men också i branschen i övrigt. I enlighet med en strategisk dagordning har styrelsen under året också behandlat bland annat följande frågor: Compliancerapport, genomgång av dotterbolagens verksamhet och ekonomi, konkurrentanalyser, riskhantering, internrevisionsrapporter och fastställande av återförsäkringsprogram. I syfte att få tillfälle att diskutera strategiska och framåtblickande frågor mer ingående genomförde styrelsen under året ett tvådagarsseminarium. Delar av seminariet genomfördes tillsammans med Folksam Livs styrelse. 1
 4. 4. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Personalinformation Anställnings- och arbetsvillkor Folksam är genom medlemskapet i Arbetsgivarorganisationen KFO bunden av kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän med Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF, Handelsanställdas förbund och Jusek. Avtalet med Jusek omfattar samtliga anställda som är medlemmar i ett fackförbund som i sin tur är medlem i SACO. Folksams tjänstepensioner (KTP-planen) är kollektivavtalsreglerad med de fackliga motparterna. Löner och allmänna anställningsvillkor för Folksam-, Privat-, Företags- och TM-ombud är kollektivavtalsreglerade med Handelsanställdas förbund. Tjänstepensionen för ombuden (KAP) är kollektivavtalsreglerad mellan KFO och LO. Medeltal anställda samt löner och ersättningar med särskild specifikation på ersättningar till ledande befattningshavare redovisas under not 44. Satsning på kompetensförsörjning och ledarskap Folksams personalpolitik ska stödja Folksams affärer. Folksam ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och konkurrenskraftiga erbjudanden. För att nå målet ska Folksam arbeta med kompetensförsörjning på ett systematiskt och framtidsinriktat sätt. Under 2008 infördes en ny rekryteringsprocess som bygger på ett inkluderande förhållningssätt som syftar till att främja mångfald. Processen fokuserar på en tydlig kravanalys och en systematisk urvalsprocess där kompetensen värderas utifrån behoven. Folksams målsättning är att ha ledare som är trygga i att utveckla medarbetare och skapa lag. Under året gjordes en satsning på högre ledarutbildning med syfte att förbereda en grupp chefer för framtida högre chefsroller i Folksam. Fokus låg på att stärka den individuella ledarkompetensen. Dessutom genomfördes ett utvecklingsprogram för att identifiera potentiella framtida ledare. Programmet behandlade områden som personlig utveckling, karriärplanering, ledarskap och affärer. Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete Folksam arbetar aktivt för att uppnå ökad jämställdhet och mångfald. En viktig del i detta arbete är att utveckla en företagskultur där olikheter och kompetens värderas på ett affärsmässigt sätt. Mot den bakgrunden erbjöds alla chefer under 2008 en utbildning som delvis utmanade väletablerade tankesätt. Syftet var framförallt att öka engagemanget kring mångfaldsfrågor samt att tydliggöra kopplingarna mellan mångfald, kompetens och affärsnytta. En mångfaldsgrupp, bestående av såväl fackliga representanter som medarbetare och chefer, ansvarar för den årliga revideringen av jämställdhets- och mångfaldsplanen samt den fortsatta utvecklingen av arbetet. Friskare medarbetare Sedan flera år arbetar Folksam målinriktat för minskad sjukfrånvaro och friskare medarbetare. Arbetet har resulterat i successivt sjunkande sjuktal. Under 2008 påbörjades projektet ”Aktiv rehabilitering av långtidssjukskrivna” som syftar till att tillvarata de långtidssjukas arbetsförmåga, vilket är en vinst såväl för de långtidssjukskrivna själva som för Folksam och samhället. Folksam har under året vidareutvecklat rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att medarbetarnas arbetsförmåga tas till vara på bästa sätt. Processen är framtagen utifrån den nya rehabiliteringskedjan som infördes under 2008 i samband med förändringarna i sjukförsäkringen. Genom tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder samt ett enhetligt och strukturerat arbetssätt underlättas återgången i arbete för de sjukskrivna. Tydligare samband mellan personliga insatser och övergripande mål Under 2008 fastställdes en ny affärsstrategi för hela Folksamgruppen. I syfte att öka medarbetarnas förståelse för hur individuella insatser bidrar till affärsstrategin har alla medarbetare genomfört en webbaktivitet. I denna uppmanades alla att reflektera över sin roll i Folksamgruppens arbete framåt. I mål- och utvecklingssamtalet ska det individuella bidraget konkretiseras genom minst en planerad aktivitet som ska genomföras under 2009. På så sätt blir den enskilda insatsen tydligare kopplad till målen. Folksams styrelser beslutade även att 20 procent av belöningsprogrammet för 2008 ska kopplas till medverkan i aktiviteten. Resultatet av belöningsprogrammet som helhet är ännu inte klart. Folksams belöningsprogram omfattar alla medarbetare i Folksamgruppen, med undantag av koncernledningens ledamöter. 2
 5. 5. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksams mervärden Ekologiskt perspektiv De delar av Folksam som har störst möjlighet att påverka miljön till det bättre har miljöcertifierats enligt ISO 14001, den vedertagna internationella standarden inom miljöledningssystem. Idag är verksamheterna inom bil- och byggskador miljöcertifierade. För att minska utsläppen vid tjänsteresor har Folksam en resepolicy som bland annat innebär effektivare bilåkning genom körscheman och särskilda besiktningsdagar vid skadebesiktningar. Policyn ställer också krav på vilka färdmedel som ska användas på olika sträckor. Med miljön i fokus vid skadereglering, ställs höga miljökrav på de entreprenörer som anlitas vid reparation av försäkrade hus och bilar. För att bli en av Folksams potentiella leverantörer måste en detaljerad mijlökravspecifikation fyllas i. Det finns specifikationer för byggentreprenörer, bilverkstäder, bildemonteringsanläggningar, saneringsföretag och tvätterier. I dag har Folksam avtal med drygt 200 byggfirmor, 1400 bilverkstäder och bildemonterare samt 40 tvätt- och saneringsföretag. Sedan 2001 använder Folksam Bra Miljöval-el för driften av sina fastigheter och som ett ytterligare led i arbetet för en minskad växthuseffekt blev Folksam under 2006 ett klimatneutralt företag. Det innebär att Folksam årligen ser till att plantera så många nya träd som krävs för att neutralisera företagets årliga koldioxidutsläpp. Planteringarna, som görs i Mexiko och Uganda, återbeskogar mark och binder kol men bidrar även till ökad ekologisk och social mångfald i odlingsområdena. En revisonsgranskad hållbarhetsrapport redovisas varje år där mer utförlig beskrivning finns kring Folksams miljöarbete liksom andra mervärdesområden som Folksam prioriterar. Ekonomiskt perspektiv Folksam förvaltade under 2008 drygt 190 miljarder kronor för sina drygt fyra miljoner kunders räkning. Genom en sådan maktbas kan Folksam påverka och långsiktigt förändra samhället för att uppnå ökad hållbarhet och trygghet för individen. Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter och anti- korruption påverkar vi därför de företag vi investerar i. Förutom detta har Folksam också uteslutande kriterium som gäller tobak och klustervapen. Genom aktiv bolagsstyrning kan Folksam påverka bolagen. Varje år studeras verksamheten i 2 500-3000 bolag. Vissa av de företag som löper störst risk för att råka ut för incidenter beträffande miljö och mänskliga rättigheter identifieras och kontaktas med ett erbjudande om en genomgång av deras risksituation. Flera företag har efter en dialog med Folksam bland annat infört riktlinjer och mål för sitt miljöarbete. Bolagsstyrningen hanterar även frågor om företagens ersättningsprogram där Folksam anser att programmen bör vara utformade på så sätt att de endast faller ut om de uppsatta målen uppfylls. Samtliga ersättningar till vd och ledande befattningshavare bör även vara tydligt redovisade i årsredovisningen. Likaså arbetar Folksam för en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Möjligheterna till långsiktig lönsamhet skadas när kompetenta kvinnor och män står utanför styrelserummen på grund av kön, ålder, nationalitet eller för att de tillhör ”fel” nätverk. För landets börsföretag skulle ökad jämställdhet i styrelserna leda till ökad kompetens, vilket i sin tur ger bättre fungerande företag och i förlängningen högre vinster. Trafiksäkerhetsforskning Folksam reglerar årligen ett stort antal trafikskador och har i drygt 30 år bedrivit forskning om trafiksäkerhet. Bland annat med hjälp av djupstudier av verkliga olyckor och information från, de i vissa bilar inmonterade svarta lådor, har bilars säkerhet ökat, risken för whiplashskador minskat, och skyddsnivån för små barn ökat. Risker I Folksam identifieras, värderas och hanteras risker enligt en koncerngemensam metod, vilket möjliggör en sammanvägning av riskerna – en beräkning av risknivå. Riskhanteringen fokuserar på att koncernen genom att hantera riskerna effektivt, ska öka möjligheten att nå de uppsatta målen. En riskkommitté har uppdraget att säkerställa att bilden av koncernens riskexponering är rimlig. De risker som identifierats delas in i försäkrings-, operativa- och strategiska-, återförsäkrings- samt placeringsrisker. Folksam Saks risker redovisas under not 2. 3
 6. 6. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr 20071) 20062) KONCERNEN 2008 2005 2004 RESULTAT Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 8 040 8 328 8 356 8 299 7 594 Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 8 133 8 207 8 474 8 213 7 384 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 705 773 716 743 729 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 78 51 45 0 3 Försäkringsersättningar, netto – 5 416 – 6 120 – 6 153 – 6 592 – 6 164 Driftskostnader i försäkringsrörelsen – 1 824 – 1 543 – 1 464 – 1 395 – 1 195 Återbäring och rabatter, netto – 24 –4 –8 –8 –7 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) –1 –2 –1 – – Försäkringsrörelsens tekniska resultat 1 651 1 362 1 609 961 777 Återstående kapitalavkastning – 144 – 297 – 248 – 182 – 294 Övrigt –4 – 14 2 –2 –4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 503 1 051 1 363 777 479 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde 24 885 26 249 21 505 20 217 18 764 Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 20 152 20 227 19 440 18 874 17 908 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 5 989 4 594 3 737 2 768 2 088 Efterställda skulder 975 975 975 975 825 Uppskjuten skatteskuld 1 172 981 680 289 160 Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag 357 665 653 653 648 Andra finansiella placeringstillgångar – – – 33 28 Totala övervärden 357 665 653 686 676 Totalt konsolideringskapital 8 493 7 215 6 044 4 718 3 749 NYCKELTAL Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent 67 75 73 80 84 Driftskostnadsprocent 22 19 18 17 16 Totalkostnadsprocent 89 93 91 97 100 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 4,4 3,7 3,1 2,4 1,3 Totalavkastning, procent 2,2 3,3 3,0 2,7 3,4 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent 106 86 72 57 49 1) Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år är inte omräknade avseende denna principförändring. 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år är inte omräknade. Redovisade nyckeltal avseende direktavkastning för åren 2006-2008 är beräknade enligt FFFS 2008:26. Redovisad totalavkastning är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. För åren 2004-2005 är nyckeltalen beräknade enligt Försäkringsbranschens redovisningsnämnds (FRN) cirkulär 1/1993. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter. 4
 7. 7. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr 20071) 20062) MODERFÖRETAGET 2008 2005 2004 RESULTAT Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 7 200 7 514 7 546 7 494 7 083 Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 7 298 7 410 7 638 7 371 6 915 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 668 737 686 715 701 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 50 50 45 – 30 Försäkringsersättningar, netto – 4 817 – 5 558 – 5 556 – 6 060 – 5 849 Driftskostnader i försäkringsrörelsen – 1 594 – 1 350 – 1 289 – 1 217 – 1 114 Återbäring och rabatter, netto – 24 –4 –8 –8 –7 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) –1 –3 –1 – – Försäkringsrörelsens tekniska resultat 1 580 1 282 1 515 801 676 Återstående kapitalavkastning – 21 – 219 – 164 – 238 – 344 Övrigt –3 –2 0 –1 –5 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 556 1 061 1 351 562 327 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde 23 665 25 112 20 617 19 949 18 793 Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 18 897 19 051 18 380 17 868 16 974 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 3 032 2 547 2 390 2 265 2 025 Obeskattade reserver 3 707 2 587 1 647 397 91 Efterställda skulder 975 975 975 975 825 Uppskjuten skatteskuld 150 201 162 154 157 Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncern- och intresseföretag 359 667 653 653 653 Andra finansiella placeringstillgångar – – – 33 27 Totala övervärden 359 667 653 686 680 Totalt konsolideringskapital 8 223 6 977 5 827 4 477 3 778 Kapitalbas 7 346 6 052 5 657 4 340 3 683 Erforderlig solvensmarginal 1 322 1 429 1 366 1 388 1 326 Gruppbaserad kapitalbas 7 471 6 181 5 832 4 428 3 632 Gruppbaserad solvensmarginal 1 487 1 592 1 499 1 527 1 407 NYCKELTAL Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent 66 75 73 82 85 Driftskostnadsprocent 22 18 17 17 16 Totalkostnadsprocent 88 93 90 99 101 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 4,9 3,9 2,9 2,3 1,2 Totalavkastning, procent 2,5 3,5 2,9 2,7 3,4 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent 114 92 77 60 53 1) Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år är inte omräknade avseende denna principförändring. 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år är inte omräknade. Redovisade nyckeltal avseende direktavkastning för åren 2006-2008 är beräknade enligt FFFS 2008:26. Redovisad totalavkastning är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. För åren 2004-2005 är nyckeltalen beräknade enligt Försäkringsbranschens redovisningsnämnds (FRN) cirkulär 1/1993. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter. 5
 8. 8. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Resultat och marknad Moderföretaget visar en vinst före bokslutsdispositioner och skatt på 1 556 (1 061) miljoner kronor. Premieintäkterna (efter avgiven återförsäkring) i moderbolaget minskade till 7 298 (7 410) miljoner kronor. Konkurrenssituationen är fortsatt hård genom att såväl nya aktörer försöker etablera sig på marknaden, som att branschen kan uppvisa en god lönsamhet. En ökad grad av individualiserad premiesättning och ökat fokus på att attrahera fler kunder att samla sina försäkringar i Folksam har under senare delen av året vänt en negativ utveckling av antalet försäkringar. Försäkringsersättningarna (efter avgiven återförsäkring) minskade och uppgick till 4 817 (5 558) miljoner kronor. En översyn av avsättningarna för oreglerade skador avseende invaliditetsersättningar genomfördes under 2008. Den gav att avsättningarna kunde sänkas för vuxenolycksfallsförsäkringen tack vare ett konsekvent gynnsamt utfall de senaste fem åren. Översynen innebar också att avsättningarna förstärktes för barnsjukförsäkringen till följd av att ersättningar för psykiska sjukdomar ökat de senaste åren. Den totala effekten var att avsättningarna sänktes med cirka 650 mkr. Driftskostnadsprocenten som andel av premierna ökade till 21,8 (18,2) procent och skadekostnadsprocenten minskade till 66,0 (75,0) procent. Totalkostnadsprocenten minskade till 87,9 (93,2) procent. Konsolideringsgraden uppgick till 114,2 (92,8) procent i moderbolaget. Marknadsandelen för Folksam Sak inklusive Svenska Konsumentförsäkringar AB och Tre Kronor Försäkring AB, minskade till 14,1 (14,5) procent mätt i totalt inbetalda premier enligt Försäkringsförbundets statistik. Marknadsandelar mätt i antal försäkringar uppgick inom separat hemförsäkring till 49,1 (50,4) procent, inom villahemförsäkring till 27,3 (26,9) procent och inom personbilsförsäkring till 19,2 (19,4) procent. Folksam Sak har under året avyttrat två dotterbolag, Folksam Fond AB och Folksam Auto AB. Realisationsvinsten vid avyttringarna av dessa blev för Folksam Sak moderbolaget 385 miljoner kronor respektive 11 miljoner kronor. Kapitalförvaltning Utvecklingen på marknaderna under 2008 kom att genomsyras av finanskrisen. Såväl aktie- som räntemarknader upplevde ett år, vilket ur ett historiskt perspektiv framstår, som ett av de mest turbulenta någonsin. Olja- och råvarupriser sköt i höjden för att sedan kollapsa. Den generella utvecklingen på fastighetsmarknaden var svag. Eventuella förhoppningar om att finanskrisen skulle få begränsade effekter gick definitivt om intet under hösten, när återverkningarna märkbart kom att påverka det allmänna konjunkturläget. För aktiemarknaderna blev 2008 ett synnerligen dåligt år. Stockholmsbörsen föll med närmare minus 42 procent, det enskilt svagaste resultatet någonsin. För globala aktier var utvecklingen marginellt bättre. Mätt i lokal valuta blev avkastningen minus 39 procent. Avkastningen för ej valutakurssäkrade innehav blev bättre, minus 29 procent, främst till följd av att US-dollarn och euron stärktes mot kronan. Obligationsräntorna föll mycket kraftigt under året till historiskt låga räntenivåer. Till exempel sjönk räntan på en svensk femårig statsobligation med nära 2,2 procentenheter till 2,0 procent. På grund av fallande obligationsräntor blev avkastningen trots finanskrisen relativt god under 2008. Totalavkastningen på bolagets samtliga tillgångar, däribland koncernföretag, uppgick till 604 (784) miljoner kronor under 2008, vilket motsvarar 2,5 procent (3,5 procent). Bolagets strategiska tillgångsfördelning, framförallt styrd av försäkringsåtagandenas art och bolagets risktolerans, är det som i huvudsak förklarar resultatet. Under året har främst aktieexponeringen förändrats. Inklusive derivat uppgick aktieexponeringen vid utgången av året till 9 procent, en minskning med 2 procentenheter från föregående år. Under 2008 stod Folksam Sak som garant för delar av Swedbanks nyemission. Genom detta kom Folksam Sak att investera 849 miljoner kronor i preferensaktier i Swedbank. Aktieexponeringen mot Swedbank motsvarade 3 procent av bolagets tillgångar vid utgången av 2008. Totalavkastningstabell, moderföretaget Ingående Utgående Total- Total- Total- Total- marknads- marknads- avkastning avkastning avkastning avkastning värde värde 2008 2008 2007 2006 Mkr 2008-01-01 2008-12-31 Mkr % % % Investeringsportföljen Räntebärande 18 887 19 071 1 275 6,7 2,9 1,8 Aktier 1 484 1 928 – 885 – 49,9 – 2,4 18,1 Alternativa placeringar 280 498 – 56 – 12,2 6,7 3,9 Fastigheter 1 683 1 941 119 6,3 10,3 7,5 Totalt investeringsportföljen 22 334 23 438 453 2,0 3,2 3,1 Bolagsstrategiska innehav 1 235 939 151 12,2 10,9 0,8 Summa 23 569 24 377 604 2,5 3,5 2,9 Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Försäkringsförbundet. Utgångspunkten vid framtagandet av totalavkastningstabellen är bolagets placeringsriktlinjer och interna rapportering. I not 49 redovisas hur totalavkastningstabellen är kopplad till resultat- och balansräkningen. 6
 9. 9. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Placeringstillgångarnas fördelning Folksam Sak Svenska aktier 5% Utländska aktier 3% Fastigheter 8% Alternativa placeringar 2% Räntebärande 82% Dotterföretag Svenska Konsumentförsäkringar AB (publ) visar ett stabilt positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 117,7 (103,1) miljoner kronor trots att marknaden under året har varit mycket hårt konkurrensutsatt, vilket har haft en negativ påverkan på bestånd och utveckling inom samtliga försäkringsgrenar. Skadeförsäkringsrörelsens ekonomi är således stabil och ett reducerat ekonomiskt risktagande utgör utgångspunkt för verksamheten. Konsolideringskapitalet är oförändrat 485 (485) miljoner kronor. Tre Kronor Försäkring AB har under sitt första hela år i Folksam Saks ägo uppvisat en ökande premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) på 99,0 (41,9) miljoner kronor. Försäkringsrörelsen har fortsatt att utvecklas positivt och det tekniska resultatet visar på en kraftig resultatförbättring från –37,3 miljoner kronor under föregående år till –3,3 miljoner kronor. Tre Kronors och bankens koncept har initialt visat sig lyckosamt och under 2009 förväntas försäljningstillväxten bli god. 7
 10. 10. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Väsentliga händelser Swedbank Robur har förvärvat Folksam Fond AB med ett förvaltat kapital på 28 miljarder kronor. Folksam Sak ägde 90,2 procent av bolaget. Förvärvet genomfördes 2008-01-02 då köpeskillingen erlades. Realisationsvinsten 385 mkr ingår i kapitalavkastningen. Finansinspektionen (FI) har tagit beslut om att försäkringsföretag ska värdera avsättningar för verksamhet som avser annan försäkring än tjänstepensionsförsäkring, baserat på en nominell ränta som är högst marknadsräntan på statsobligationer med motsvarande löptid. Förändringen gäller from 2008-04-01. Folksam Sak har valt att redovisa detta som en förändring av redovisningsprincip vilket innebär att jämförelseåret 2007 har räknats om. Framtida utveckling Det är viktigt att fortsätta vårda försäkringsresultatet nu när lägre avkastning kan förväntas på finansiella tillgångar på grund av den finansiella oron. Samhällsutvecklingen leder till ett ökat behov av kompletterande trygghetslösningar och det innebär att Folksam måste ta fram nya försäkringslösningar för att vara med på den marknaden. Sådana lösningar kombinerat med ett tydligare helkundserbjudande är viktigt för verksamheten de kommande åren. Folksam ska också fortsätta och vidareutveckla det positiva samarbetet med Swedbank. Förslag till vinstdisposition Till stämmans förfogande står: Balanserad vinst 546 205 847,99 Årets vinst 486 290 746,03 1 032 496 594,02 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 1 032 496 594,02 kronor balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar för koncernen och moderföretaget jämte därtill hörande noter. 8
 11. 11. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring RESULTATRÄKNING Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Not 3 8 100 8 389 7 249 7 563 Premier för avgiven återförsäkring Not 3 – 60 – 61 – 49 – 49 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 93 – 119 98 – 104 Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker – –2 0 0 8 133 8 207 7 298 7 410 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Not 4 705 773 668 737 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 78 51 50 50 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring – 5 643 – 5 502 – 5 112 – 4 987 Återförsäkrares andel 202 74 197 74 Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring 200 – 667 270 – 613 Återförsäkrares andel – 175 – 25 – 172 – 32 – 5 416 – 6 120 – 4 817 – 5 558 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) – 24 –4 – 24 –4 Driftskostnader Not 6 – 1 824 – 1 543 – 1 594 – 1 350 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) –1 –2 –1 –3 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 651 1 362 1 580 1 282 ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 651 1 354 1 580 1 282 Kapitalavkastning, intäkter Not 7, 11 1 313 1 037 1 420 1 088 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Not 8, 11 613 109 562 110 Kapitalavkastning, kostnader Not 9, 11 – 474 – 368 – 445 – 382 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not 10, 11 – 891 – 302 – 890 – 298 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen – 705 – 773 – 668 – 737 Övriga intäkter 0 0 – 0 Övriga kostnader – 10 –2 –3 –2 Rörelseresultat i andra företag än försäkringsbolag 6 – 12 – – Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 503 1 051 1 556 1 061 Bokslutsdispositioner Not 12 – – – 1 120 – 940 Resultat före skatt 1 503 1 051 436 121 Skatt på årets resultat Not 13 – 197 – 282 50 – 17 ÅRETS RESULTAT 1 306 769 486 104 Hänförligt till: Försäkringstagarna 1 306 769 Minoritetsintressen 0 0 9
 12. 12. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring RESULTATANALYS Sjuk- & Företag Sjöfart, olycks- Hem och luftfart Moderföretaget falls- och Fastig- Motor- och Mkr försäkring villa het fordon Trafik transport Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 1 578 2 393 116 1 587 1 106 2 Premier för avgiven återförsäkring –4 – 25 –6 –3 – 10 0 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 13 108 –7 – 67 120 0 Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker – – 0 – – – 1 587 2 476 103 1 517 1 216 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 243 106 4 21 280 0 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 9 15 2 14 9 0 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring – 1 114 – 1 674 – 60 – 1 057 – 904 0 Återförsäkrares andel 1 23 1 – 172 – Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring 598 – 43 9 – 11 – 284 –1 Återförsäkrares andel –2 –6 0 0 – 164 – – 517 – 1 700 – 50 – 1 068 – 1 180 –1 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) – 24 – – – – – Driftskostnader – 280 – 487 – 63 – 375 – 324 –1 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) – – – –1 0 – Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 018 410 –4 108 1 0 Avvecklingsresultat 659 – 63 17 5 – 135 – Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker – 544 – 1 738 – 39 – 900 – 525 –1 Oreglerade skador – 6 069 – 1 248 – 95 – 186 – 8 324 –1 Återbäring och rabatter – 23 – – – – – – 6 636 – 2 986 – 134 – 1 086 – 8 849 –2 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker – – 0 – – – Oreglerade skador 4 34 0 5 1 218 – 4 34 0 5 1 218 – 10
 13. 13. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring RESULTATANALYS Total Kredit försäkring Mottagen Moderföretaget och Övriga av svenska åter- Mkr borgen Husdjur grenar risker försäkring Totalt Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) – 384 82 7 248 1 7 249 Premier för avgiven återförsäkring – –1 – – 49 – 49 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker – – 12 – 57 98 0 98 Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker – – – 0 0 – 371 25 7 297 1 7 298 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen – 9 5 668 0 668 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) – 1 0 50 – 50 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring 0 – 272 – 31 – 5 112 0 – 5 112 Återförsäkrares andel – – – 197 0 197 Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring – –6 8 270 0 270 Återförsäkrares andel – – – – 172 – – 172 0 – 278 – 23 – 4 817 0 – 4 817 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) – – – – 24 – – 24 Driftskostnader –7 – 52 –5 – 1 594 0 – 1 594 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) – – – –1 – –1 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –7 51 2 1 579 1 1 580 Avvecklingsresultat – –6 28 505 – 505 Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker – – 182 – 181 – 4 110 0 – 4 110 Oreglerade skador – – 70 – 32 – 16 025 –1 – 16 026 Återbäring och rabatter – – – – 22 0 – 22 – – 252 – 213 – 20 157 –1 – 20 158 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker – – – 0 – 0 Oreglerade skador – – – – 1 261 – – 1 261 – – – – 1 261 – – 1 261 11
 14. 14. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Immateriella tillgångar Not 14 Goodwill 30 37 – – Andra immateriella tillgångar 146 139 132 122 176 176 132 122 Placeringstillgångar Byggnader och mark Not 15 1 058 1 132 1 052 1 098 Placeringar i koncern- och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Not 16 – – 1 342 1 205 Aktier och andelar i intresseföretag Not 17 958 756 6 6 958 756 1 348 1 211 Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Not 18, 26 2 411 1 629 2 388 1 599 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not 19, 26 19 788 19 851 18 235 18 420 Övriga lån Not 20, 26 88 0 88 0 Derivat Not 21, 26 13 164 13 164 Övriga finansiella placeringstillgångar Not 22, 26 181 2 051 181 1 952 22 481 23 695 20 905 22 135 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 1 1 1 1 Summa placeringstillgångar 24 497 25 583 23 306 24 445 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 31 0 0 0 0 Oreglerade skador Not 32 1 268 1 443 1 261 1 433 1 268 1 443 1 261 1 433 Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Not 23 2 089 2 079 1 785 1 783 Fordringar avseende återförsäkring Not 24 231 109 228 112 Aktuell skattefordran 67 48 66 46 Övriga fordringar Not 25 475 134 584 200 2 862 2 370 2 663 2 141 Andra tillgångar Materiella tillgångar Not 27 88 114 85 98 Kassa och bank 1 594 1 018 1 431 846 1 682 1 132 1 516 944 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Not 26 289 254 264 236 Förutbetalda anskaffningskostnader Not 28 311 285 247 216 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 29 131 103 131 89 731 642 642 541 SUMMA TILLGÅNGAR 31 217 31 347 29 520 29 626 12
 15. 15. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Eget kapital Garantikapital 2 000 2 000 2 000 2 000 Eget kapitalandel i obeskattade reserver 2 868 1 996 – – Andra fonder Reservfond 2 2 0 0 Kapitalandelsfond 26 2 – – Balanserat resultat – 213 – 175 547 443 Årets resultat 1 306 769 486 104 5 989 4 594 3 033 2 547 Minoritetsintressen 4 4 – – Obeskattade reserver Säkerhetsreserv – – 3 707 2 587 Efterställda skulder Not 30,26 975 975 975 975 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 31 4 526 4 596 4 110 4 185 Oreglerade skador Not 32 16 871 17 070 16 026 16 295 Återbäring och rabatter Not 33 22 4 22 4 21 420 21 670 20 158 20 484 Avsättningar för andra risker och kostnader Uppskjuten skatteskuld Not 34 1 172 981 150 201 1 172 981 150 201 Skulder Skulder avseende direkt försäkring Not 35 17 14 17 14 Skulder avseende återförsäkring Not 36 0 1 0 0 Skulder till kreditinstitut Not 37,26 5 5 – – Derivat Not 38,26 42 14 42 13 Övriga skulder Not 39,26 868 2 367 825 2 230 932 2 401 884 2 257 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 40,26 725 722 613 575 725 722 613 575 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 31 217 31 347 29 520 29 626 STÄLLDA PANTER Not 43 26 048 27 095 24 167 25 109 ANSVARSFÖRBINDELSER Not 44 7 6 7 6 ÅTAGANDEN Not 45 210 Inga 210 Inga 13
 16. 16. BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL TOTALT Eget kapital Eget kapital andel i Kapital– Balans– hänförlig till Totalt Garanti - obesk. Reserv– andels– erad Årets försäkrings– Minoritets– eget reserv Mkr kapital fond fond förlust resultat tagarna intresse kapital Org.nr. 502006-1619 Koncernen Ingående balans 2007-01-01 enl. fastställd balansräkning 2 000 1 319 2 1 971 3 737 4 3 741  556 Byte av redovisningsprincip 1) 53 – 53 – 53     Justerad ingående balans 2007-01-01 2 000 1 319 2 1 – 503 971 3 790 4 3 794 Föregående års vinstdisposition 971      971    Övrig förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 677 – 41 636 636     Koncernbidrag/aktieägartillskott          Under räkenskapsåret tilldelad återbäring – 636 – 636 – 636              Avsättning till kapitalandelsfond 8 –8      Omräkningsdifferens 34 1 35 35 Årets resultat 0 769 769 – 769     Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare 2 000 1 996 2 2 – 175 769 4 594 4 4 598 Utdelning 0 –        14 Utgående balans 2007-12-31 2 000 1 996 2 2 – 175 769 4 594 4 4 598 Föregående års vinstdisposition 769      769        872     Övrig förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 872 Avsättning till kapitalandelsfond – 65 65             Omräkningsdifferens 89 – 89 89 Folksam ömsesidig sakförsäkring Årets resultat 1 306 1 306 – 1 306      Summa förmögenhetsförändringar, exklusive 2 000 2 868 2 26 –213 1 306 5 989 4 5 993 transaktioner med ägare 0 0 Utdelning        REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL  213 Utgående balans 2008-12-31 2 000 2 868 2 26 1 306 5 989 4 5 993 1) Omräkning har skett på grund omvärdering av försäkringstekniska avsättningar som avser annan försäkring än tjänstepensionsförsäkring, för mer information se not 50.
 17. 17. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL ___________________________________ _____________________ Totalt Garanti- Reserv- Balanserat Årets eget Mkr Kapital fond resultat resultat kapital Moderföretaget Ingående balans 2007-01-01 2 000 0 297 93 2 390 Justering för ändrad redovisningsprincip1) – – 53 – 53 Justerad ingående balans 2007-01-01 2 000 0 350 93 2 443 Vinstdisposition – – 93 – 93 0 Årets resultat – – – 104 104 Utgående balans 2007-12-31 2 000 0 443 104 2 547 Vinstdisposition – – 104 – 104 0 Årets resultat – – – 486 486 Utgående balans 2008-12-31 2 000 0 547 486 3 033 1) Omräkning har skett på grund omvärdering av försäkringstekniska avsättningar som avser annan försäkring än tjänstepensionsförsäkring, för mer information se not 50. I not 1 Redovisningsprinciper beskrivs karaktär och syfte med reservposter under eget kapital. 15
 18. 18. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före bokslutsdispositioner 1) 1 503 1 051 1 556 1 061 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2) 234 1 502 –3 1 427 Betald skatt – 20 8 – 19 9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder 1 717 2 561 1 534 2 497 Förändring av övriga rörelsefordringar – 733 – 368 – 684 – 316 Förändring av övriga rörelseskulder – 1 301 2 412 – 1 190 2 133 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN – 317 4 605 – 340 4 314 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av placeringstillgångar 653 – 4 737 744 – 4 440 Förändring av placeringstillgångar som inte används direkt i rörelsen Nettoinvestering i koncernföretag3) 380 – 58 442 – 76 Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar 135 49 – 5 Förändring av materiella och immateriella tillgångar – 97 – 112 – 94 – 93 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 1 071 – 4 858 1 092 – 4 604 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Aktieägartillskott, netto – – – 30 – Koncernbidrag, netto – – 39 6 Utdelning – –1 – – Ränta på garantikapital och efterställda skulder – 181 – 162 – 181 – 162 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 181 – 163 – 171 – 156 ÅRETS KASSAFLÖDE 573 – 416 581 – 446 Likvida medel vid årets början 4) 1 019 1 435 846 1 292 Kursdifferens i likvida medel –9 0 –7 0 Likvida medel vid årets slut 4) 1 583 1 019 1 420 846 Årets kassaflöde 573 – 416 581 – 446 1) Betalda och erhållna räntor 2008 2007 2008 2007 Under perioden betald ränta – 219 – 187 – 219 – 186 Under perioden erhållen ränta 750 759 700 705 Summa betalda och erhållna räntor 531 572 481 519 2) Poster som inte ingår i kassaflödet 2008 2007 2008 2007 Nedskrivningar – – – 123 5 Avskrivningar 83 69 63 67 Icke utdelad resultatandel i intressebolag – –8 – – Realiserad vinst (-) / förlust (+) 130 – 142 67 – 144 Orealiserad vinst (-) / förlust (+) 278 192 328 188 Valutakursvinst (-) / -förlust (+) – 19 60 – 21 60 Förändring av upplupet anskaffningsvärde räntebärande värdepapper – 210 – 11 – 192 –12 Förändring av avsättningar avseende försäkringsavtal – 76 811 – 153 745 Förändring av premiefordran 48 531 28 518 Summa poster som inte ingår i kassaflödet 234 1 502 –3 1 427 16
 19. 19. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring KASSAFLÖDESANALYS, FORTS Koncernen Moderföretaget 3) Företagsförvärv 2008 2007 Goodwill – 37 Övriga tillgångar – 87 Avsättningar – – Övriga skulder – – 66 Kassa och likvida medel – 18 Total köpeskilling för årets förvärv – – 76 Avgår: Likvida medel i förvärvade bolag – 18 Påverkan på koncernens likvida medel – – 58 3) Avyttrad verksamhet 2008 2007 Anläggningstillgångar 35 – Rörelsetillgångar 23 – Likvida medel 47 – Övriga skulder – 21 – Avyttrade nettotillgångar 84 – Realisationsvinst 353 – Erhållen köpeskilling 437 – Avgår: Ej betald köpeskilling – 10 – Likvida medel i avyttrade bolag – 47 – Påverkan på koncernens likvida medel 380 – 4) Delkomponenter som ingår i likvida medel 2008 2007 2008 2007 Kassa och banktillgodohavanden 1 594 1 018 1 431 845 Kortfristiga placeringar jämställda med likvida medel – 11 1 – 11 1 Summa delkomponenter som ingår i likvida medel 1 583 1 019 1 420 846 Som kortfristiga placeringar har klassificerats ej likviderade affärer avseende aktier och obligationer vilka likvidregleras i nära anslutning till affärsdagen. 17
 20. 20. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser Folksam ömsesidig sakförsäkring som är ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm och organisationsnummer är 502006-1619. Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet. Överensstämmelse med normgivning och lag Folksam Saks årsredovisning och koncernredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1. Folksam Sak tillämpar sk lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som beskrivs i avsnittet om Moderföretagets redovisningsprinciper. Förutsättningar vid upprättande av Folksam Saks finansiella rapporter Folksam Saks funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument och finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Även fastigheter värderas till verkligt värde. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. I not 48 beskrivs bedömningar och uppskattningar som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. De viktigaste antagandena som påverkar redovisade belopp för tillgångar och skulder är relaterade till de försäkringstekniska avsättningarna. Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie boksluts- och prognosarbetet. Eventuellt överskott eller underskott redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med undantag för åren 2004-2006 i femårsöversikten, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna om inte annat framgår nedan. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 mars 2009. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på stämman den 22 april 2009. 18
 21. 21. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Ändrade redovisningsprinciper Finansinspektionen har beslutat att försäkringsföretag ska för försäkringsavtal som inte är tjänstepension bestämma diskonteringsräntan som marknadsräntan för statsobligationer och statsskuldsväxlar med en löptid som motsvarar de förväntade utbetalningarnas löptid. Folksam Sak har valt att redovisa detta som byte av redovisningsprincip och de redovisningsmässiga effekterna beskrivs i not 50. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Folksam Sak konsoliderar dotterföretag i vilka moderföretaget har ett direkt eller indirekt innehav på mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över styrningen av företaget och äger en andel. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag beaktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Avyttrade företag inkluderas i koncernredovisningen för tiden fram till tidpunkten för avyttring. Intresseföretag Aktieinnehav i vilka Folksam har lägst 20 och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga eller finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Metoden bygger på att det bokförda värdet av aktier i intresseföretag förändras med den årliga resultatandelen. Motsvarande belopp redovisas i resultaträkningen under posterna “Kapitalavkastning, intäkter” respektive ”Kapitalavkastning, kostnader” i det tekniska resultatet. Redovisade vinstandelar är ej att betrakta som disponibla för ägarkoncernen och därför sker en omföring till kapitalandelsfonden. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. 19
 22. 22. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Folksam Saks funktionella valuta är svenska kronor och vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden ”Kapitalavkastning, intäkter” respektive ”Kapitalavkastning, kostnader”. Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital i en omräkningsreserv. Försäkringsavtal Redovisning av verksamhet som redovisas som försäkringsavtal Folksam Sak har klassificerat alla avtal utifrån den försäkringsrisk de innehåller och därmed den ekonomiska påverkan som en försäkringshändelse har för bolaget. För att räknas som ett försäkringsavtal ska den ekonomiska påverkan vara betydande. Bolaget har bedömt att den ekonomiska påverkan är betydande om försäkringsrisken är minst fem procent. Samtliga avtal har klassificerats som försäkringsavtal. Verksamhet som redovisas som försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Intäktsredovisning/Premieinkomst Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej intjänad premie avsätts till Avsättning för ej intjänade premier. Utbetalda försäkringsersättningar Som utbetalda försäkringsersättning redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningar utgörs av – avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker – avsättning för oreglerade skador, inklusive skaderegleringskostnader Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättningen för ej intjänade premier utgör värdet av bolagets samlade ansvarighet för löpande försäkringar. Beräkningarna av avsättningarna har gjorts enligt vedertagen metodik innebärande att man beaktar hur stor del av premien för varje enskild försäkring som hänför sig till tiden efter redovisningsperioden. I grenar där premienivån har bedömts som otillräcklig ska den enligt ovan beräknade avsättningen för ej intjänade premier för vid redovisningsperiodens slut gällande försäkringar förstärkas med en avsättning för kvardröjande risker avseende perioden fram till nästa förfallodag. En sådan avsättning har gjorts i samband med beståndsöverlåtelsen av olycksfallsförsäkringar från Folksam Liv till Folksam Sak, samt inom grenarna Företag och Inkomstförsäkring. 20
 23. 23. Org.nr. 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Avsättning för oreglerade skador Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts till sitt kända belopp med tillägg för beräknade återstående utbetalningskostnader samt beräknade återstående skaderegleringskostnader. Avsättning för okända skador avseende såväl utbetalningskostnader som skaderegleringskostnader har skett med hänsyn till erfarenhet av för varje tidpunkt inträffade men i efterhand rapporterade försäkringsfall. De metoder som används för person- och egendomsförsäkring är chain-ladder och Bornhuetter-Ferguson. Bägge metoder är vedertagna aktuariella metoder som är väl kontrollerade och accepterade. Chain-ladder ger bäst resultat för försäkringsgrenar med ett stabilt utbetalningsflöde, dvs att de kommande årens utbetalningar antas ske i samma takt som föregående års utbetalningar. För försäkringsgrenar där den historiska utvecklingen inte är tillräcklig eller instabil används Bornhuetter-Ferguson metoden. Den använder en kombination av chain-ladder och en uppskattad totalkostnad., t ex baserad på marknadsdata eller riskpremieutveckling. Bornhuetter- Ferguson används framförallt för färska skadeår och för försäkringsgrenar med betydande inslag av personskador. Oavsett metod finns dock ett naturligt inslag av osäkerhet beroende på ändrade förutsättningar inom och utom bolaget över tiden, samt rent slumpmässiga svängningar. För försäkringsgrenar där skadorna tar lång tid att slutreglera görs explicita antaganden om den framtida inflationsnivån för den aktuella grenen. För skador kopplade till prisbasbeloppets utveckling antas en skadeinflation på 2 % (2 %) och för skador kopplade till löneinflationen antas en skadeinflation på 3 % (3%) Utöver avsättningen för kommande skadeutbetalningar görs även avsättning för återstående skaderegleringskostnader. Denna avsättning baseras på erfarenheter från tidigare års skaderegleringskostnader och en uppskattning av den totalt utestående mängden skador som återstår att reglera. För skadelivräntor och sjukräntor beräknas avsättningarna med livaktuariella metoder. Detta innebär att man för skadelivräntor gör antagande om, – förväntad dödlighet, branschgemensamma antagande om förväntad dödlighet uppdelat på kön och ålder. – kommande värdesäkring, styrs av lagen av ändring i skadeståndslivräntor. – diskonteringsränta, styrs av finansinspektionens beslut om högsta ränta. För närvarande är realräntan maximerad till 1,5 %. – driftkostnadsbelastning. För sjukförsäkring baseras beräkningen på antagande om, – sannolikheten för insjuknande/tillfrisknande. Diskonteringsränta. Räntesatsen väljs i enlighet med gällande FFFS 2008:23. – driftkostnadsbelastning. – Med undantag för vissa typer av ersättningar inom sjuk- och olycksfallsförsäkring samt skadelivräntor diskonteras inte avsättningen för oreglerade skador. För de delar av avsättningen som diskonteras tillämpas en nominell ränta om 3,5 (3,5) procent och skadeinflation om 2,0 (2,0) procent alternativt en realränta om 1,5 (1,5) procent. Avsättningen för de delar som diskonteras uppgår till 5 848 (5 227) miljoner kronor före diskontering. Motsvarande belopp efter diskontering är 4 587 (4 256) miljoner kronor. Förlustprövning Företagets tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper för försäkringstekniska avsättningar och förutbetalda anskaffningskostnader innebär automatiskt en prövning av att avsättningarna är tillräckliga med avseende på förväntade framtida kassaflöden. Förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknade av försäkringsavtal tas upp som en tillgång, förutbetalda anskaffningskostnader. Med försäljningskostnader avses till exempel provisioner, kostnader för marknadsföring av försäkringsprodukter, löner och andra kostnader för säljare som varierar med och som direkt eller indirekt är relaterade till anskaffning eller förnyelse av försäkringsavtal. Anskaffningskostnaden aktiveras endast för homogena grupper av individuellt tecknade avtal som bedöms generera en vinstmarginal som minst täcker anskaffningskostnaderna. Förutbetalda anskaffningskostnader periodiseras på ett sätt som motsvarar periodisering av ej intjänade premier. Avskrivningstiden uppgår till tolv månader. Driftskostnader Samtliga driftskostnader fördelas i resultaträkningen efter funktionerna anskaffning, skadereglering, administration, provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring, kapitalavkastning kostnader samt i vissa fall övriga tekniska kostnader. 21

×