Årsberättelse Folksam 2011

1,935 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
468
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Årsberättelse Folksam 2011

 1. 1. Årsberättelse2011
 2. 2. Folksam Årsberättelse 2011 Form och produktion: Folksam Christopher Casselblad, projektledare (i samarbete med Håkan Rylander Publishing AB) Cajsa De Groat, grafisk formgivare Markus Jansson, art director Catarina Sörensen, produktionsledare Foto Karl Gabor sidorna 58 –62 Kate Gabor sidan 26 Övriga sidor Andreas Lind2
 3. 3. Innehåll 3Vd-ord: Folksam står starkt i en turbulent tidFortsatt starka solvensnivåer i både Folksam Liv och KPA 2011 i korthet 4Pension visar på goda förutsättningar att ge våra kunder enlångsiktigt god avkastning och därmed trygga pensioner. Det här är Folksam 5L Ä S M E R PÅ S I D 6 . Vd - ord 6 Folksams värdegrund 8 En av Sveriges tio största investerare Strategisk inriktning 9 Folksam förvaltar ett kapital på drygt 285 miljarder kronor. Folksam i förändring 10 Jämför man totalavkastningen över fem år hamnar både Folksam och KPA Pension i den absoluta toppen . Bolagsstyrning 11 L Ä S M E R PÅ S I D 2 2 . Organisation 12 Marknadsandelar 15 Nöjda kunder 16Trygghet i en hållbar världFolksams vision är att människor ska känna sig trygga i 2011 i siffror 18en hållbar värld. Ett strategiskt fokusområde är ”ansvars-full påverkan” som utövas inom miljö, trafiksäkerhet och Kapitalförvaltning 22extern bolagstyrning. Riskhantering 26L Ä S M E R PÅ S I D 3 2 . Medarbetare 30 Solvens 2 Ansvarsfull påverkan 32 Solvens 2 är samlingsnamnet för de nya solvensregler för Solvens 2 39 försäkringsbolag som nu arbetas fram inom EU. Direktivet är avsett att stärka sambandet mellan solvenskrav och risker. Folksam Sak 41 L Ä S M E R PÅ S I D 3 9 . Folksam Liv 45 Förenade Liv 50 KPA Pensionsförsäkring 52Folksam med dotterbolag2011 var ett framgångsrikt år för Folksam. Premievolymerna KPA Livförsäkring 55växte och vi tog marknadsandelar inom flera områden. Styrelser 58L Ä S M E R PÅ S I D 41 Koncernledning 62 Ordlista 63 Adresser 64 3
 4. 4. 2011 i korthet Folksam fortsatte att växa. Det förvaltade kapitalet Inom skadeförsäkring ökade Folksam Saks marknads- ökade med 17 miljarder kronor och uppgick vid årsskiftet andel från 15,1 till 15,4 procent. Folksam var därmed till 285 miljarder kronor. det sakförsäkringsbolag som ökade sin marknads- andel mest under 2011. Totalavkastningen för 2011 var väl över genomsnittet för branschen och jämför man över fem år hamnar Folksam Sak blev godkänt enligt världens tuffaste miljö- både Folksam och KPA Pension i den absoluta toppen. märkning, Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. KPA Pension är Sveriges mest hållbara bolag inom Folksam Sak lanserade en tydligare och enklare finansbranschen, enligt undersökningen Sustainable boendeförsäkring, en av företagets absolut viktigaste Brands. Dessutom var Folksam Liv det bolag som klätt- produkter. rade näst mest av alla bolag. Nöjda kunder. Den minskning i kundnöjdhet som följde Folksam investerade i förnybar energi och är idag del- av tillgänglighetsproblem under mitten av året åter- ägare i vindkraftstillgångar som kan värma 14 000 villor. hämtades efterhand som problemen löstes. KPA Pension blev trygghetsalternativet för tjänstepen- Försäljnings- och skadeverksamheten gick från sion för alla de som arbetar i kommuner och landsting. geografisk till kanalstyrd organisation. Folksam Liv blev utsett till årets livbolag av Söderberg & Partners. Inom livförsäkring ökade Folksams marknadsandel från 9,4 till 11,1 procent. Inbetalningarna från sparare i fondförsäkring ökade med 13 procent till 8,6 miljarder kronor. Folksams marknads- andel inom detta område ökade till 12,6 procent.4
 5. 5. Det här är FolksamKundägtFolksam är ett ömsesidigt företag. Det ägs alltså av Total premievolym Förvaltat kapitalsina kunder. Det är av stor vikt för alla företag att hanöjda kunder och nöjda ägare. För Folksam är det enbetydande fördel att dessa grupper sammanfaller. 35 300 30Brett erbjudande 250Folksam erbjuder ett brett sortiment som bland annat 25 200omfattar bil- och boendeförsäkringar för hushåll, 20 År Mdkr År Mdkr 150företagsförsäkringar inom utvalda områden, tjänste- 2011 33 2011 285 15pension och pensionssparande till privatpersoner, 2010 30 100 2010 268direkt eller via samarbeten samt grupplivförsäkring 10 2009 29 2009 243och annan riskförsäkring. 5 50 2008 27 2008 211 0 2007 24 0 2007 184Starka finanser 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011Folksam förvaltar 285 miljarder kronor. Kapitalet ärplacerat i räntebärande värdepapper, aktier, fastig-heter samt alternativa placeringar. Den finansiella Antal anställda Marknadsandelar 31 december 2011styrkan framgår av att solvensgraden uppgår till 134procent i Folksam Liv och till 143 procent i 20KPA Pension. 3000Ansvarsfull påverkan 2500 15Folksam påverkar samhällsutvecklingen till det bättregenom förebyggande arbete med trafiksäkerhetsforsk- 2000 År Antal ning, miljö och ansvarsfullt ägande. Folksam bedriver anställda 1500 10sedan 1960-talet ett aktivt miljöarbete. Kunskap från 2011 2 841Folksams trafikforskning används för att rädda liv 1000 2010 2 818 2009 2 916 Skadeförsäkringi trafiken. Hela det förvaltade kapitalet omfattas av 500 2008 2 934 5kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och anti- Livförsäkringkorruption. De företag som Folksam äger aktier 2007 2 892 0i påverkas genom aktiv bolagsstyrning. 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 Marknads- andelar, % 2010 2011 Skadeförsäkring 15,1 15,4 Livförsäkring 9,4 11,1 5
 6. 6. Folksam är en av de stabilaste aktörerna på marknaden och den styrkepositionen ska vi utnyttja Anders Sundström vd på Folksam6
 7. 7. Folksam står starkt i en turbulent tidUnder 2011 upplevde vi en betydande oro på finans- än för tre år sedan. Fortsatt starka solvensnivåer i både framför allt har den historiskt gett högre avkastning änmarknaderna och en ny djupdykning i världsekonomin. Folksam Liv och KPA Pension visar att vi har goda andra sparformer. Traditionell livförsäkring har gettDe finansiella marknadernas utveckling påverkar oss förutsättningar att ge våra kunder en långsiktigt god en bra pension åt våra kunder. Att ömsesidiga försäk-allt mer och därför är det med stolthet jag kan konsta- avkastning och därmed trygga pensioner. ringsbolag har visat sig stå sig starka i pressade lägen ärtera att samtliga Folksams bolag fortsatte att visa goda Folksam ett bra exempel på.resultat. Premievolymerna växte och vi tog marknads- Vår starka finansiella ställning och vår stabila avkast-andelar inom flera områden. ning över tiden medför att fler inser att det är intressant Att vara engagerad i det som kunderna bryr sig om och att göra affärer med oss. Vi erbjuds att delta i allt fler ge dem inflytande ligger rätt i tiden. FN har utnämntKPA Pension har blivit trygghetsalternativet för alternativa placeringar vilka ger god avkastning. För 2012 till kooperationens år. Det kommer att uppmärk-tjänstepensionen för alla som arbetar inom kommu- att ytterligare höja denna och sprida riskerna genom- sammas över hela världen och eftersom kooperationenner och landsting. Här har långsiktighet och sänkta fördes ett antal viktiga affärer under året. och de kundägda företagen delvis har gemensam histo-avgifter gett tydliga resultat. Samtidigt var premiein- ria kommer Folksam att vara delaktigt.betalningarna i Folksam Liv för första gången på tio En färsk rapport från Kungliga Tekniska högskolan iår större än pensionsutbetalningarna. Starka erbju- Stockholm visar att kunderna i allt högre grad väljer Folksam är en av de stabilaste aktörerna på mark-danden – i kombination med sänkta premier – gjorde bolag med hög moral och etiskt tänkande. naden och den styrkepositionen ska vi utnyttja. Våratt vi fortsatte att växa från en redan stark position Folksams ambition är att vara det mest miljövänliga ekonomiska styrka har gjort det möjligt att i början avinom personriskförsäkringar. Även 2011 ökade våra företaget i branschen. 2011 blev Folksam Sak godkänt 2012 genomföra ett antal strukturellt viktiga affärer.marknadsandelar inom skadeförsäkring. För att vässa enligt världens tuffaste miljömärkning, Naturskydds- Exempelvis förvärvades majoriteten av ett finskterbjudandet och möta kundernas krav på tydligare föreningens Bra Miljöval. Kriterierna är svåra att leva skadeförsäkringsbolag som en del av vår nordiskaoch enklare försäkringslösningar lanserade Folksam upp till och märkningen har hög trovärdighet bland expansionsstrategi.Sak förbättringar av vår absolut viktigaste produkt, konsumenterna.boendeförsäkringen. Jag är övertygad om att vi genom att leva upp till våra En av våra största utmaningar är nu att anpassa Folksam kärnvärden: personliga, engagerade och ansvars-Folksam har under ett antal år och under olika till det nya europeiska Solvens 2-regelverket som möter tagande, kommer att fortsätta stärka relationernamarknadsförhållanden visat att vi kan hantera risker försäkringsbranschen. Solvens 2 syftar till att definiera med våra kunder.och möjligheter i kapitalförvaltningen för att skapa risker samt kartlägga de konsekvenser dessa kan få förlångsiktigt god avkastning till våra sparare. Under året vår verksamhet. Vi har ett bra utgångsläge inför framtiden.ökade det förvaltade kapitalet med 17 miljarder kronoroch uppgick vid årsskiftet till 285 miljarder. 2011 års En annan viktig uppgift är att värna om den traditio-totalavkastning är väl över genomsnittet för branschen nella livförsäkringen. Folksam och resten av branschenoch jämför man över fem år hamnar både Folksam och befinner sig i ett tydligt skifte, en förflyttning av ansvar.KPA Pension i den absoluta toppen. De nya pensionssystemen bygger på att var och en ska placera sina pensionspengar. Vid en jämförelse har denDen djupa nedgången i världsekonomin blir den tredje traditionella livförsäkringen många fördelar. Den ärunder mina år som vd. Folksam stod väl rustat inför billigare än fonder, långsiktigheten bidrar till att sta-2008 års kris och vi är i nuläget finansiellt ännu starkare bilisera en allt mer fluktuerande finansmarknad, men Anders Sundström 7
 8. 8. Folksams värdegrund Folksam är ett ömsesidigt företag, vilket Kärnvärden innebär att det ägs av sina kunder. Driv- Folksam är företaget med stort hjärta. Det visar bland annat våra kärnvärden som innebär: kraften är därför att maximera kundnyttan. I ett kundägt bolag återgår vinsterna till Personliga kunderna. Vi visar omtanke och utgår från kundens situation. Nöjda kunder är utgångspunkten och det Engagerade yttersta målet för verksamheten. Att nöjda Vi är aktiva, tar initiativ för att hjälpa kunder, ser möjligheter och är lösningsinriktade. kunder och nöjda ägare är samma sak är Folksams största konkurrensfördel. Ansvarstagande Vi är kunniga inom försäkringar och pensions- Vision sparande. Vi är pålitliga och hjälper kunderna Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. att agera långsiktigt. Affärsidé Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Position Företaget med stort hjärta. Löfte Engagerade för dig. Mål Folksams övergripande mål är att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder.8
 9. 9. Strategisk inriktningI den av styrelserna beslutade strategiska Folksams fokusområdeninriktningen fastställs vilka områden som Upplevd kundnyttaFolksam ska styras mot och fokusera på. Folksam ska säkerställa att befintliga och nya kunderDen är långsiktig och syftar till att öka upplever det som en fördel att vara kund i något av dekundnyttan, stärka varumärket och alternativ som företaget erbjuder.effektivisera resursanvändningen. Bättre än konkurrenternaFolksam ska med Sverige som bas aktivt söka möjlig- Folksam ska ständigt förbättra alla delar av verksam-heter att verka på den nordiska marknaden – där det heten genom att lära av bra exempel i omvärlden ochfyller ett behov hos kunderna. Folksam ska erbjuda ett säkerställa att företagets position förbättras jämförtfullsortiment som överensstämmer med varumärkes- med konkurrenterna.strategin samt främst vända sig mot privatpersoner.Kundkontakten ska ske såväl direkt som via olika Växa av egen kraftpartnerskap och samarbeten. Folksam ska sträva efter att skapa tillväxt och därmed säkra finansiell stabilitet och effektivitet.Fokus inom livverksamheten är att skapa tillväxt inomtjänstepensionsmarknaden, såväl på den individuella Ansvarsfull påverkanmarknaden som på kryssmarknaden. Folksam ska särskilja sig från konkurrenterna genom att ta ett mer aktivt ansvar för omvärld och framtid.Sakverksamheten ska i första hand utveckla befintliga Folksam ska verka för att våra erbjudanden alltidkundrelationer och partnerskap. Därutöver ska nya kund- utformas med hänsyn till en ansvarsfull påverkan.relationer skapas med särskild inriktning på ”familjen”. Attraktiv arbetsgivareFolksams övergripande fokus är att ständigt förbättra Folksam ska ha tydliga och attraktiva erbjudanden tillverksamheten utifrån kunddialogen. nuvarande och framtida medarbetare. 9
 10. 10. Folksam i förändring Varumärkets betydelse ökar i takt med att Folksam är det gemensamma varumärket för Folksam en allt större andel av försäljningen sker Sak och Folksam Liv. Förutom Folksam innehåller varumärkesportföljen också Förenade Liv samt tre via internet. Det förtroende som kan ska- samägda varumärken; KPA Pension och Pensionsvalet pas och förstärkas vid en personlig kon- (samägt med Sveriges Kommuner och Landsting SKL) takt behöver i ökad utsträckning skapas samt Folksam-LO Pension (samägt med LO). Varu- genom varumärket. märket KP Pension & Försäkring ersattes i början av 2012 av Folksam. Folksams varumärkesarbete är en viktig del i strävan att nå affärsmålen. 2010 beslutades om en ny varu- märkesstrategi med avsikten att förflytta synen på Folksam. Förflyttningen ska göras genom att uppfylla Varumärkesarbetet är löftet i varumärket ”Engagerade för dig” samt genom en viktig del i strävan agerande utifrån Folksams kärnvärden: personliga, engagerade och ansvarstagande. att nå affärsmålen Första steget i varumärkesförflyttningen var att lan- sera en ny grafisk profil, detta genomfördes under 2010. Steg två och huvudfokus under 2011 var att förstärka Folksam har dessutom ett stort antal varumärkes- agerandet kring de nya kärnvärdena. samarbeten, exempelvis Fotbollförbundet, IF Metall, Toyota och OK Q8 samt försäkringsproduktion som marknadsförs under andra varumärken; Svenska Kon- Leva varumärket – initiativ 2011 sumentförsäkringar (marknadsförs av Salus Ansvar) • Uppdaterad kommunikationsstrategi och Tre Kronor (marknadsförs av Swedbank). med tydligare budskap • Vidareutbildning av säljpersonal • Språklig profil i skadehanteringen10
 11. 11. Bolagsstyrning Försäkringstagarna representeras av femtiofyra stämmoledamöter på stämman Kundombuds- mannen StämmaBolagsstyrning handlar om att säker- Valberedningställa att ett bolag sköts på ett för ägarna Externa revisorerså effektivt sätt som möjligt.Bilden här intill visar strukturen på Folksams lednings-organisation. Eftersom Folksam är kundägt finns det inte Styrelsenågra aktieägare. På stämman företräds kunderna där- - Ersättningsutskott Internrevisionför av stämmoledamöter. - RevisionsutskottEn övergripande målsättning med Folksams bolags-styrning är att säkerställa en bra avkastning förFolksams kunder.Bolagsstyrningen i Folksam utgår från lagstiftning, Funktioner för Vd och Kapital- intern styrning Koncernchef förvaltningfrämst försäkringsrörelselagen, men också Finans- och kontrollinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Folksamtillämpar också Svensk kod för bolagsstyrning. Utöverde externa styrande regelverken finns interna regelverk. Koncernledning 11
 12. 12. Organisation Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. Att de två moderföretagen är ömsesidiga betyder att alla som har en försäkring i dessa bolag också är ägare. Legal koncernstruktur Två av dotterföretagen i Folksam Liv är delägda. Folksam LO Fondförsäkring, ägs till 51 procent och KPA Pension, ägs till 60 procent. Av koncernföreta- gen i Folksam Liv konsolideras inte Förenade Liv och företagen inom KPA Pension i koncernredovisningen. Detta eftersom företagen är icke-vinstutdelande och allt överskott tillfaller försäkringstagarna. För att nå stordriftsfördelar sker samverkan inom distribution, administration och kapitalförvaltning.12
 13. 13. Folksam Sak-koncernen Folksam Liv-koncernenFolksam Sak är kundägt och bedriver skadeförsäk- Folksam Liv är kundägt och bedriver livförsäkrings- KPA Pension är ett varumärke och gemensam beteck-ringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den verksamhet. Företaget erbjuder tjänstepensioner och ning för KPA Pensionsförsäkring, KPA Livförsäkringsvenska hushållsmarknaden. Företaget erbjuder ett pensionssparande till privatpersoner direkt eller via och KPA Pensionsservice. KPA Pension är det ledandefullsortiment av försäkringar till hushåll och privat- samarbeten, men också grupplivförsäkringar och pensionsbolaget i kommunsektorn och förvaltar tjäns-personer med bil- och boendeförsäkringar som bas andra typer av riskförsäkringar. tepensioner för anställda i kommuner, landsting samtkompletterat med företagsförsäkringar inom utvalda kommunala och kooperativa företag. KPA Pension ägsområden. Folksam Fondförsäkring bedriver fondförsäkrings- till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges rörelse. Kunderna kan välja bland ett stort antal ut- Kommuner och Landsting, SKL.Svenska Konsumentförsäkringars verksamhet omfattar valda fonder, som etiska fonder, fonder med lågaindividuell och gruppanknuten skadeförsäkring till avgifter och prisbelönta toppfonder.privatpersoner samt till små och medelstora företag.Försäkringarna förmedlas av SalusAnsvar till deras Folksam LO Pension är ett varumärke och omfattarkundgrupper. bolagen Folksam LO Fondförsäkring och Folksam LO Fond. Folksam LO Pension är inriktat mot kollektiv-Tre Kronor bedriver skadeförsäkringsverksamhet i avtalade tjänstepensioner i huvudsak inom avtalspensionSverige och affärsidén är att erbjuda skadeförsäkring SAF-LO. Bolaget ägs till 51 procent av Folksam Liv ochtill företag och organisationer som vill sälja och mark- till 49 procent av LO.nadsföra försäkring under eget varumärke. Tre Kronorsamverkar idag med Swedbank och 38 fristående Spar- Koncernbolag inom Folksam Livbanker och når därigenom ut med skadeförsäkrings- – konsolideras inte på grund av attprodukter på en bred marknad. överskottet tillfaller försäkringstagarna Förenade Liv Gruppförsäkring erbjuder gruppliv-Aktia Skadeförsäkring bedriver försäkringsverksamhet försäkring för liv-, sjuk-, olycksfall-, sjukvård samtmot företags- och hushållsmarknaden och är huvud- barn- och gravidförsäkring till tjänstemän genom desakligen verksamt inom kustområdet i Finland. Aktia arbetsgivare och organisationer som företräder dem.har samarbetsavtal med Aktia Bank. Folksam äger 51 Företagets löfte till kunderna är ”omtanke”.procent och tillträdde som delägare den 29 februari 2012. Folksam Sak Folksam Liv Svenska Tre Kronor Aktia 51% Folksam Folksam LO 51% Förenade Liv KPA Pension 60% Konsument- Försäkring Skadeförsäkring Fondförsäkring Pension Gruppförsäkring försäkringar 13
 14. 14. Operativ organisation Affärsområde Kollektivavtalad affär ansvarar för försäljningskanaler; kundtjänst, liv- och sparande, Folksam är organiserat i tre affärsområden; Privat, Folksams affär mot kollektivavtalsparterna på svensk telemarketing, webb samt breddmarknad. Sex är Partner och Kollektivavtalad affär samt dotterföretag. arbetsmarknad. Här ingår både försäkring och pen- skadekanaler; sak, motor, personskador-skadestånd, Dessutom finns sju centrala enheter. sionssparande, exempelvis tjänstegrupplivförsäkring personskador-villkor, utredning samt övrigt. Föränd- och sjukförsäkring, samt tjänster som administrativ ringen gjordes för att uppnå ökad effektivitet genom Affärsområde Privat ansvarar för Folksams affärer service till arbetsgivarna. kortare beslutsvägar och utifrån att 95 procent av inom den privata marknaden för individuell försäkring kunderna numera tar kontakt med Folksam via telefon och pensionssparande. Ansvaret avser både liv- och Ett antal aktiviteter har initierats för att ytterligare eller internet. Omorganisationen omfattade 2 000 med- skadeförsäkring under varumärket Folksam och all utveckla och effektivisera organisation och processer arbetare och arbetet fortsätter under 2012. verksamhet som relaterar till försäljning och kund- för att uppnå affärs- och kostnadssynergier. Under service gentemot privatpersoner. året fortsatte samordningen i centrala enheter för att Den 1 oktober 2011 etablerades en ny inköpsorganisa- effektivisera resursanvändningen. tion för att få en mer sammanhållen inköpsprocess och Affärsområde Partner ansvarar för Folksams affär skapa förutsättningar för lägre inköpskostnader inom mot partner- och organisationskunder. Här ingår En omfattande förändring av försäljning- och skade- både skador och drift. gruppförsäkringsaffären samt företagsförsäkring. organisationen genomfördes under 2011. Folksam Affären avser såväl skadeförsäkring som personför- gick från geografiskt till kanalstyrda organisatio- Förändringsprojektet att omvandla kontorsarbetsplat- säkring och sparande. ner med sammanlagt elva kanaler. Av dessa är fem serna till öppet landskap i syfte att effektivisera samt sänka lokalkostnaderna fortsätter in i 2012. Vd och koncernchef Funktioner för intern styrning och kontroll Kapitalförvaltning Affärsområde Centralenhet Strategisk styrning AO Kollektiv- AO Partner AO Privat avtalad affär Dotterbolag Ekonomi & Vd-stab Kommunikation IT HR Produkt Skador finansservice14
 15. 15. Marknadsandelar Marknadsandel av premieinkomst Marknadsandel av premieinkomstUnder 2011 hade Folksam försäljnings- skadeförsäkring, procent hushållsmarknaden (skade) , procentframgångar på ett flertal områden. 25 25Av den totala premiemarknaden inom skadeförsäkring 20 20på 63 miljarder kronor uppnådde Folksam 15,4 procent,en ökning från 15,1 procent 2010. 16 16Hushållsmarknaden utgjorde 46 miljarder, varavFolksams andel var 19,9 procent, en liten ökning från 12 1219,8 procent 2010. 8 8Den positiva trenden inom personbilsförsäkringfortsatte. Under året växte Folksams bestånd med 4 4 2010 15,1 2010 19,830 000 nya kunder vilket gav en marknadsandel på21,5 procent (21,7 procent). 2011 15,4 0 2011 19,9 0 Källa: Svensk försäkring Källa: Svensk försäkringMarknadsandelen mätt i total premieinkomst förlivförsäkring uppgick till 11,1 procent, en ökning från9,4 procent 2010. Det innebär att premieinkomsten för Marknadsandel av premieinkomst Marknadsandel av premieinkomstgamla och nya försäkringar var 21 miljarder kronor av livförsäkring, procent fondförsäkring, procent den totala marknaden på 190 miljarder kronor.Premieinbetalningarna från sparare i fondförsäkringar 20 20har ökat kraftigt de senaste fem åren. Den genomsnittligaårliga tillväxten sedan 2007 är över 20 procent. Detta är 16 16en följd av bland annat de satsningar Folksam har gjortpå förmedlarmarknaden och inom avtalspension. 12 12De totala fondförsäkringstillgångarna uppgick vid års- 8 8skiftet till drygt 48 miljarder kronor. Folksams totalamarknadsandel inom fondförsäkring ökade till 12,6procent (9,2 procent). 4 4 2010 9,4 2010 9,2 0 2011 11,1 0 2011 12,6 Källa: Svensk försäkring Källa: Svensk försäkring 15
 16. 16. Nöjda kunder Folksam mäter kontinuerligt kundnöjdhet. I allmänhet visar dessa mätningar att de kunder som varit i kontakt med Folksam är mer nöjda än de som inte varit det. De tillgänglighetsproblem som drabbade kunder med sakskadeärenden under framförallt kvartal två och tre försämrade nöjdheten hos kunderna. Denna minsk- ning återhämtades efterhand som problemen löstes. Kundnöjdheten var vid årsskiftet 74 procent, oföränd- rad jämfört med 2010. Målet är att 75 procent av kun- derna ska vara nöjda. I Svenskt Kvalitetsindex branchmätning av sakför- säkring (privat) sjönk betyget för branschen som helhet för första gången på länge. Samtidigt hade Folksam en positiv utveckling, inte minst inom bilförsäkring. Även på livförsäkringsmarknaden sjönk kundnöjdhe- ten under 2011. Också Folksams kunder sänkte betyget, dock i mindre utsträckning än resten av marknaden. Trots att KPA Pension ligger på långt högre betyg än branschsnittet höjde arbetsgivarna inom kommuner och landsting betygen för KPA Pension. Mål och resultat kundnöjdhet 2011 Strategiska målområden Mål Resultat 1. Nöjda kunder (procent) 75 74 2. Nöjda kunder jämförelse branschen -2,2 -1,8 3. Attraktionskraft/gillande 14,5 13,516
 17. 17. Tryggheti en hållbarvärldFolksams vision är att människor ska känna sigtrygga i en hållbar värld. Ett strategiskt fokusområ-de är ”ansvarsfull påverkan” som utövas inom miljö,trafiksäkerhet och extern bolagstyrning. 17
 18. 18. 2011 i siffror Under 2011 har varumärket Folksam distribution genom banksamarbete bidragit till ökade på 11 procent. Återbäringsräntan omvärderas löpande stärkts och relationerna med befintliga bestånd. Den starka positionen inom gruppförsäkring med hänsyn till finansmarknadens påverkan på den och personriskförsäkring är väl etablerad inom Förenade kollektiva konsolideringen. kunder och samarbetspartner utvecklats. Liv, KPA Liv samt Folksam Liv. Andra halvåret präglades av låga räntor KPA Pension använder avkastningsränta som vid års- och oro på de finansiella marknaderna, God finansiell ställning skiftet uppgick till 5,5 procent. Avkastningsränta innebär samtidigt som en relativt sett hög avkast- KPA Pension och Folksam Livs solvensgrad uppgick vid att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal årsskiftet till 143 respektive 134 procent. Solvensgraden till spararnas konton. Konsolideringsgraden är därför ning under 2011 bidrog positivt i både sak- beskriver finansiell styrka och visar hur väl ett livför- alltid 100 procent i KPA Pension. och livverksamheterna. KPA Pension och säkringsföretag lever upp till de garanterade åtagandena Folksam Liv hör till de ledande företagen gentemot kunderna. Förenklat uttryckt kan man säga Väsentliga händelser under inom branschen. att för varje hundralapp som garanteras kunden finns räkenskapsåret det tillgångar i Folksam Liv som är värda 134 kronor. Folksam ingår i det konsortium som 2010 förvärvade Positiv utveckling trots skakig omvärld Solvensgraden är en förutsättning för att kunna ge en FIH Erhvervsbank, Danmarks sjätte största bank. Premievolymen inom traditionell livförsäkring har bra framtida avkastning på förvaltat kapital. Tillträdet skedde den 6 januari 2011. genom starka nyckeltal och breddad distribution vuxit kraftigt samtidigt som tillväxten inom fondförsäk- Konsolideringskapitalet i Folksam Saks moderföretag Folksam Liv, Folksam Sak samt KPA Pension investerade ring fortsatt. Tjänstepensionsmarknaden inklusive fortsatte att stärkas under 2011 och uppgick vid års- vid två tillfällen under året i förnybar energi. I februari avtalspension för SAF-LO och KAP-KL svarade för en skiftet till 10 240 miljoner kronor. Konsolideringsgraden förvärvades Gnosjö Energi AB. Investeringen omfattar betydande del av premievolymen. uppgick till 123 procent i moderföretaget. fyralandbaserade vindkraftverk i Kulltorp, Småland. Verken har varit i drift sedan 2009 och har en total Under året fortsatte tillväxten fortsatt inom skadeför- Från den 1 november 2011 sänktes återbäringsräntan från effekt om 10 megawatt. Ett halvår senare förvärvade säkring. Framförallt inom bilförsäkring men även inom 6 procent till 4,5 procent i Folksam Liv1. I portföljen Folksam tillsammans med Wallenbergstiftelserna och andra områden har fortsatt fokus på helkunder och Folksam Liv2 lämnades återbäringsräntan oförändrad Proventus en tredjedel var i vindkraftbolaget PWP AB. Bolaget äger sex landbaserade vindkraftparker som kan Femårsöversikt Folksam producera 0,26 Twh el årligen. Elproduktionen från de Mkr 2011 2010 2009 2008 2007 vindkraftstillgångar som Folksam är delägare i kan Premier (1) 33 263 30 496 29 356 27 158 23 977 värma 14 000 småhus. Förvaltat kapital (2) 285 106 268 170 242 646 211 401 183 957 Fondförsäkringstillgångar (3) 48 416 49 593 38 158 24 600 26 557 Folksam blev som första försäkringsbolag i slutet av 2011 Medelantal anställda (4) 2 841 2 818 2 916 2 934 2 892 godkänt enligt världens tuffaste miljömärkningar, Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Märkningen avser 1) Omfattar premieintäkter i skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring. Folksam Sak och produkterna bil- och småhusförsäkring. 2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar med avdrag för värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i Konsumentkooperationens pensions- stiftelse och Folksam LO Fonder. 3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken. 4) Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbetstimmar, betald tid, relaterade till en årsarbetstid.18
 19. 19. Händelser efter balansdagen Syftet med affären är att stärka Svenska LärarfondersMed syfte att än mer fokusera på sparande i försäkring erbjudande samtidigt som den gör det möjligt för Lärar-sålde Folksam Sak värdepappersbolaget Folksam Spar fonder att dra nytta av Folksam som en stark aktörtill den oberoende investeringskonsulten Indecap. inom försäkrings- och sparandeområdet.Folksam Spar omfattar 22 500 kunder med ett individu-ellt pensionssparande. Samtidigt inledde Folksam ett I slutet av januari 2012 förvärvade Folksam Sak 51 procentlångsiktigt strategiskt samarbete med Indecap genom av aktierna i Aktia Skadeförsäkring genom en överens-att förvärva 20 procent av bolaget. Indecap är en kommelse med Aktia ABP i Finland. Investeringen iinvesteringskonsult i fonder som erbjuder förvaltning Aktia Skadeförsäkring är ett första steg i Folksamsinom till exempel Premiepensionssparande. Bolaget strategi för den nordiska försäkringsmarknaden. Aktiaförvaltar 7 500 miljoner kronor. Skadeförsäkring omsätter cirka 70 miljoner euro och är huvudsakligen verksamt inom kustområdet i Finland. Köpeskillingen var 24 miljoner euro. Folksam blev som första Fullserviceerbjudande under försäkringsbolag godkänt flera varumärken Under ett flertal varumärken bedriver Folksam skade- enligt världens tuffaste och livförsäkringsverksamhet med inriktning på den miljömärkningar, Natur- svenska marknaden. Produkterbjudandet kan delas upp i tre huvudgrupper; pensionssparande, personrisk skyddsföreningens samt sakförsäkring. Bra Miljöval. Premieintäkter perFolksam Fondförsäkring produktgrupp, procentköpte fondförsäkrings-beståndet i Svenska Traditionell livförsäkring 35Lärarfonder av Skandia. Fondförsäkring 25Samtidigt sålde Svenska Grupplivförsäkring 7Lärarförsäkringar fond- Sjuk-/Olycksfallsförsäkring 9bolaget Svenska Lärarfon- Hem-/ Villaförsäkring 9der till Folksam. Motor-/Trafikförsäkring 12 Övrigt 4 19
 20. 20. Pensionssparande själv bestämmer i vilka fonder det insatta kapitalet ska Gruppförsäkring erbjuds som Gruppliv- och tjänste- Folksam erbjuder traditionell livförsäkring inom två fö- placeras. Inom avtalspension SAF-LO finns också ett gruppliv respektive Sjuk- och olycksfallsförsäkring. retag; Folksam Liv och KPA Pension. Den traditionella fonderbjudande för de sparare som inte gjort ett aktivt livförsäkringen är en sparandeform där Folksam förvaltar fondval med en anpassad risknivå utifrån kundens ålder. Från gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkringarna det insatta kapitalet. Spararen påverkar inte själv sin risk- betalas ett engångsbelopp till förmånstagare vid nivå utan sparandet förvaltas i en portfölj där Folksam Premieinbetalningarna från sparare i fondförsäkringar den försäkrades dödsfall. Sjukförsäkringen ersätter fördelar kapitalet mellan aktier, räntebärande värde- har ökat kraftigt de senaste fem åren. Den genomsnitt- inkomstbortfall eller utgörs av fasta engångsbelopp. papper och övriga tillgångar. liga årliga tillväxten sedan 2007 är över 20 procent. Detta Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader är en följd av de satsningar Folksam har gjort på förmed- som kan tillkomma i samband med olycksfall samt Inom traditionell livförsäkring ökade premierna under larmarknaden och avtalspension. De totala fondför- ersättning vid invaliditet. 2011.Trendbrottet förklaras till en stor del av att sparare säkringstillgångarna i de fyra företagen uppgick vid års- tenderar att välja traditionella livförsäkringar när det skiftet till drygt 48 miljarder kronor. Folksams totala råder osäkerhet på marknaden. En annan förklaring är marknadsandel inom fondförsäkring ökade till 12,6 att den mediala uppmärksamheten under hösten höjde procent (9,2 procent). Sparare tenderar att välja medvetenheten bland spararna kring vikten av att välja ett traditionella livförsäk- finansiellt starkt försäkringsföretag. Både KPA Pension Valet av fondförvaltare och fonder ses över regelbundet och Folksam Liv tillhör de absolut starkaste alternativen. i en urvalsprocess. Som komplement till det guidade ringar när det råder utbudet om 70 fonder samt fondväljaren Trend lanserade osäkerhet på marknaden Den tredje förklaringen är att Folksam fortsatte att Folksam kring årsskiftet ytterligare en fondplacerings- framgångsrikt förvalta spararnas pengar. Totalavkast- tjänst för att underlätta för spararna. Fondväljaren Multi ningen för Folksam Liv och KPA Pension uppgick till 6,5 placerar i absolutavkastande fonder med daglig handel, procent respektive 5,6 procent. Den goda avkastningen högpresterande och inte samvarierade med varandra. Folksam har en mycket stark position på den svenska berodde på Folksams strategiska tillgångsallokering samt Fondportföljen förvaltas aktivt där förvaltare som inte marknaden för gruppliv. Anpassade gruppliv- och den starka värdeutvecklingen av obligationsportföljen presterar optimalt kontinuerligt byts ut och ersätts med sjuk- och olycksfallsförsäkringar finns för fackför- och fastighetsinnehavet. Sett över den senaste 5-årsperio- mer attraktiva alternativ. bund, företag och organisationer, till exempel inom den har totalavkastningen i genomsnitt varit 5,6 procent olika idrottsförbund samt som individuella lösningar. för Folksam Liv och 5,8 procent för KPA Pension. Personrisk Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, för kommu- Folksam erbjuder personriskförsäkringar inom fyra ner och landsting regleras i kollektivavtal. Under de Folksam erbjuder fondförsäkringar inom fyra företag; företag; Folksam Liv, Folksam Sak, Förenade Liv och senaste åren har premierna för den kollektivavtalade Folksam Liv, Folksam Fondförsäkring, KPA Pensions- KPA Livförsäkring. Gruppförsäkring är en ettårig risk- tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL fortsatt kunnat försäkring och Folksam LO Fondförsäkring. försäkring utan sparandemoment. sänkas tack vare god kapitalavkastning. Pensionssparande i fondförsäkring innebär att kunden Totalavkastning, % 2011 2010 2009 2008 2007 Genomsnitt 5 år Folksam Liv 6,5% 8,7% 10,3% 0,9% 1,8% 5,6% KPA Pension 5,6% 8,2% 12,4% 6,3% - 3,0% 5,8%20
 21. 21. Från årsskiftet förändrades gruppförsäkringen till För att möta kundernas krav på tydligare och enk- pensionärsorganisationerna. Efter dialog med berörda lare alternativ lanserades under året erbjudandet organisationer lanserades ett nytt erbjudande där Bas, Mellan och Plus som olika typer av hem- och kunderna kan välja mellan tre olika ersättnings- och villaförsäkringar. Boendeförsäkringen är den stra- premienivåer. tegiskt viktigaste produkten och utgör kärnan i hela försäkringserbjudandet. Under året lanserade också Folksam en ny individuell barnförsäkring för alla barn som också kan tecknas Den positiva trenden inom motor och trafik fortsatte, via webbtjänsten. 30 000 fler personbilsförsäkringar tecknade under 2011. Folksams marknadsandel (mätt i antalet försäkringar) Sakförsäkring på den privata personbilsmarknaden minskade trots detta Folksam erbjuder sakförsäkringar i fyra företag; Folksam marginellt till 21,5 procent. Folksam stärkte sin ställning Sak, Aktia Skadeförsäkring, Svenska Konsumentför- inom märkesförsäkring och har nu samarbeten med säkringar och Tre Kronor. De två sistnämnda är så Toyota/Lexus, Honda, Suzuki, Mitsubishi och Hyundai. kallade vita varumärken, alltså varumärken som inte möter kunderna utan endast står för själva produkten. Folksams attraktiva erbjudande mot djurägare ledde till ökade marknadsandelar. Andelen av husdjur steg Privatmarknaden fortsatte att växa. Under 2011 ökade 2011 från 18,0 till 19,5 procent. antalet helkunder i Folksam och var vid årsskiftet 500 000. För att räknas som helkund krävs att man Företagsmarknaden fortsatte att utvecklas under året. har både sin bil och sitt boende försäkrat i Folksam. För att En tydlig strategi med fokus på små företag, fastighet ytterligare stärka relationerna med de viktigaste kunderna och motor togs fram. fortsatte satsningen på kundanpassade kombinations- erbjudanden. Den positiva försäljningsutvecklingen för så kallade tilläggsförsäkringar fortsatte under 2011. Premievolym fondförsäkringar, Mkr Premievolym sakförsäkringar, Mdkr 10000 10 8000 8 6000 6 År Mkr År Mdkr 2011 8 593 2011 9,7 4000 4 2010 7 582 2010 9,1 2009 6 443 2 2009 8,6 2000 2008 4 591 2008 8,0 0 2007 3 764 0 2007 8,3 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 21
 22. 22. Kapitalförvaltning Folksam är en av Sveriges tio största Placeringsinriktning investerare och förvaltar ett kapital på Styrelserna i respektive bolag fastställer mål och risknivåer för förvaltningen och därmed inom vilka drygt 285 miljarder kronor. Detta är ramar kapitalet får placeras. Den största risken för ett placerat i räntebärande värdepapper, försäkringsbolag är att inte långsiktigt kunna täcka de aktier, fastigheter samt alternativa förpliktelser man har gentemot försäkringstagarna. placeringar. För att minimera denna risk tas särskild hänsyn till försäkringsåtagandenas art och löptid vid samman- Folksams innehav av räntebärande värdepapper sättningen av placeringstillgångarna. består till största delen av obligationer utgivna av svenska staten, svenska bostadsinstitut eller svenska företag. Vid årsskiftet ägde Folksam fastig- hetstillgångar, inklusive fastighets- Förvaltat kapital , mdkr fonder, till ett sammanlagt värde av 15,9 miljarder kronor. Värdet Folksam Sak 29 på direktägda fastigheter uppgick Folksam Liv 121 till 12,4 miljarder kronor. Samtliga KPA Pension 77 direktägda fastigheter är belägna Folksam LO Fond 32 i Sverige. Konsumentkooperationens 21 pensionsstiftelse Övriga 5 Värdet på de alternativa placeringarna var vid årsskiftet 3,2 miljarder kronor. Alternativa placeringar är sådana som har låg korrelation med aktie- och räntemarknaden, exempelvis private equity och infrastruktursatsningar. Förvaltat kapital fördelat på tillgångsslag Folksam, Mkr 2011 2010 2009 2008 2007 Förvaltat kapital 285 106 268 170 242 646 211 401 183 957 varav räntebärande 179 538 153 345 143 052 142 314 101 048 varav aktier 86 484 98 463 85 409 52 499 72 790 varav alternativa placeringar 3 183 2 010 1 887 2 881 1 882 varav direkt- och indirekta ägda fastigheter 15 900 14 353 12 297 13 708 8 23622
 23. 23. För förvaltningen gäller särskilda regler, primärt för-säkringsrörelselagens placeringsregler. Därtill följs Fi-nansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt Folksam Fastigheterrespektive bolags regler för miljö- och etikhänsyn. Fördelning total yta,%Risknivån på respektive bolags tillgångsportfölj följs Kommersiellt 53upp löpande. Risknivån får inte vara högre än att de Bostäder 42lagstadgade kraven för respektive portfölj kan uppfyl- Övrigt 5las med hög grad av sannolikhet, även vid mycket negativutveckling av finans- och försäkringsmarknaderna.FörvaltningsuppdragFolksams kapitalförvaltning styr hur kapitalet placerasinom ramarna. För att uppnå god riskspridning fördelasinnehaven på ett flertal placeringsslag och marknader.Vissa typer av placeringar förvaltas internt medanandra förvaltas externt. Geografi, % av marknadsvärdePlaceringarna i egen regi görs i huvudsak via derivatför att skräddarsy respektive bolags risknivå. Det kan Stockholm 81till exempel röra sig om aktieoptioner som minskar (eller Malmö 11ökar) effekterna av börsens svängningar, men även Övrigt 8räntederivat för att säkra att till exempel förmånersom garanterats livförsäkringssparare verkligen kanbetalas ut.Förvaltningsuppdrag finns idag utlagda på de internafunktionerna Folksam Fastigheter och Alternativaplaceringar samt externt på Swedbank Robur.Swedbank Robur ansvarar för aktie- och ränteförvaltningsamt merparten av administrationen.De direktägda fastigheterna förvaltas av Folksam Folksam fastigheter december 2011 Alternativa placeringar, MkrFastigheter vars syfte är att skapa bra avkastning Antal fastigheter 115 Hedgefonder 370genom att äga rätt fastigheter och utveckla dem på Marknadsvärde, Mkr 12 410 Private Equity 860bästa sätt. Målet är att skapa värden för Folksams för- Total uthyrningsbar yta (1 000 kvm) 511 Infrastruktur/Energi 830säkringstagare samtidigt som nyttan för hyresgästerna Hyresvärde, Mkr 809 Övrigt 1 123ökar genom byggnation, förvaltning och utveckling av Totalt 3 183bostäder, vårdboenden, kontor och butiker i bra lägen. 23
 24. 24. Alternativa placeringar är ett internt förvaltnings- I Sverige var börsen stark en period under våren, uppdrag med lång placeringshorisont som syftar till understödd av starka bolagsrapporter. Under senare att ge försäkringstagarna exponering mot onoterade delen av våren kom tidningarna återigen mer att handla tillgångar. Placeringarna skall vara lågt korrelerade med ränte- och aktiemarknaden och görs i huvudsak i Jämför man total- om skuldkrisen i Europa och särskilt Grekland kom i fokus igen. I södra Europa steg statsräntorna medan de fondliknande strukturer. Under året gjordes investe- avkastningen över fem i norr började sjunka när kapital sökte sig till statsfi- ringar i till exempel vindkraft och private equity. år hamnar både Folk- nansiellt starkare länder som Tyskland och Sverige. Bolagsstrategiska innehav sam och KPA Pension Efter sommaren blev det statsfinansiella läget akut i Bolagsstrategiska innehav är investeringar av särskild strategisk betydelse för respektive bolag och känne- i den absoluta toppen framför allt Grekland och en eurokris med annalkande konjunkturförsvagning var i antågande. På några veckor tecknas av att det är styrelserna som beslutar om köp sjönk börserna med uppemot 20 procent och långa svenska eller avyttringar. statsobligationsräntor sjönk med nära en procentenhet till rekordlåga nivåer. För kreditobligationer var ränte- Ett exempel på ett strategiskt innehav är Swedbank, Folksam har i ett antal år och under olika marknadsför- nedgången betydligt mindre till följd av oro för kredit- där Folksam äger knappt tio procent av aktierna. hållanden visat sig kunna hantera risker och möjlig- förluster och finansieringsproblem i det europeiska Värdet av aktierna i Swedbank var vid årsskiftet drygt heter i kapitalförvaltningen för att skapa långsiktigt banksystemet. Trots intensiva försök från Europas stats- 9,6 miljarder kronor. Sedan den initiala investeringen god avkastning till spararna. 2011 års totalavkastning chefer att lösa eurokrisen steg statsräntorna i södra Europa har värdet på innehavet tredubblats. var väl över genomsnittet för branschen och jämför och kapital fortsatte att söka sig till bland annat Sverige, man över fem år hamnar både Folksam Liv och KPA med följd att trycket nedåt på svenska räntor var fortsatt Totalavkastning Pension i den absoluta toppen på marknaden. stort. I november nådde europroblemen även Tyskland Målet med förvaltningen varierar mellan de olika och en misslyckad statsobligationsemission fick till följd bolagen. För Folksam Liv och KPA Pension är det att Marknadsutveckling att den svenska räntan blev väsentligt lägre än den tyska. uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande Året inleddes med en svag svensk börsutveckling, men Under året som helhet sjönk den svenska börsen med risk- och placeringsrestriktioner, medan det inom med uppgångar på flertalet övriga aktiemarknader. cirka 14 procent och internationella börser, samman- Folksam Sak och övriga bolag är att på bästa sätt bidra Räntor inledde svagt stigande med en stark tilltro till vägda som MSCI World-index, gick ner med fem procent till en stabil och konkurrenskraftig premie. den svenska konjunkturutvecklingen och viss oro för i lokal valuta, men två procent i svenska kronor – till följd För livverksamheten ska det som minimum innebära inflation. Nyhetsflödet dominerades inledningsvis av en årlig real avkastning på i genomsnitt tre procent, protester och demonstrationer i Tunisien och Egypten mätt över en period som motsvarar försäkringsavta- för att senare i mars handla mer om jordbävningen, lens genomsnittliga löptid. tsunamin och kärnkraftolyckan i Japan. Totalavkastning,% 2011 2010 2009 2008 2007 Genomsnitt 5 år Folksam Sak 6,9% 6,7% 8,1% 2,5% 3,5% 5,5% Folksam Liv 6,5% 8,7% 10,3% 0,9% 1,8% 5,6% KPA Pension 5,6% 8,2% 12,4% 6,3% -3,0% 5,8%24
 25. 25. av valutakursförändringar under året. Den 5-åriga stats-obligationsräntan som vid början av året låg på nivåerupp emot 3,3 procent bottnade i december på 1,0 procent.Fastighetsmarknaden i Sverige var under året relativtstark, framförallt under första halvåret, men efter som-maren noterades en viss avmattning. För kommersiellafastigheter var lokalefterfrågan fortsatt god och bidrogtill en god värdeutveckling. Efterfrågan på bostäder istorstadsområdena är fortfarande hög och bidrar ocksåtill en god värdeutveckling. Det finns ett ökande intressei marknaden för bostadsfastigheter med inriktning påäldreboende. 25
 26. 26. Riskhantering Förmågan att identifiera, förebygga och Försäkrings- 1 Skade- Liv- hantera risker är viktig. De risker som risker Koncentrationsrisk försäkringsrisk försäkringsrisk hanteras på rätt sätt kan leda till nya Matchningsrisk möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte behandlas rätt kan leda 2 Finansiella Marknadsrisk Likviditetsrisk Kreditrisk risker till stora skador och kostnader. Folksams risker hanteras på ett enhetligt sätt och utgår från en helhetssyn på risksituationen i både nutid och framtid. Verksamhets- Operativ risk Affärsrisk Strategisk risk Compliance- Ryktesrisk 3 risker risk Folksam är exponerat mot en mängd olika risker, vilka alla påverkar företagets finansiella ställning, resultat Riskkategorierna koncentrationsrisk och matchningsrisk kan beskriva risker både inom försäkringsrisker och finansiella risker. och måluppfyllelse. Dessa risker delas in i kategorier, som i sin tur delas upp i olika risktyper. Riskkartan här intill är en gemensam bruttokarta och anpassas för respektive bolag inom Folksam. få täckning för de kostnader som är förknippade med I stort sett samtliga försäkringskontrakt löper på ett år försäkringsavtalet. I samband med detta anges också med en rättighet för försäkringsgivaren att avböja för- 1. Försäkringsrisker de begränsningar som säkerställer att riskurvalet är längning, eller att ändra villkor och förutsättningar vid Hantering och värdering av risker i försäkringsverk- anpassat till de riktlinjer som respektive styrelse fastställt. förlängning. samheten är grundläggande för alla försäkringsbolag. Korrekt prissättning av riskerna tryggar Folksams lång- Teckningsrisken är generellt högre inom personförsäkring Livförsäkringsrisk – Sparandeförsäkringar siktiga lönsamhet. Det är även viktigt att säkerställa att än inom egendomsförsäkring. Anledningen till detta är Försäkringsränterisken har stor betydelse för traditionell reservavsättningarna är tillräckliga. att personskador i allmänhet tar längre tid att reglera livförsäkring, både vid tecknande och vid beräkning av och att det därmed är svårare att fånga upp nya trender. avsättningar. I samband med tecknande är risken att den Riskerna hanteras genom utvecklade försäkrings- Den långa handläggningstiden innebär också att even- garanterade räntan är för hög i förhållande till ränteläget, matematiska metoder och genom kontinuerlig uppföljning tuella lagändringar kan få större effekter. vilket får konsekvenser för solvens och riskutrymme. av antaganden. Underlag för uppföljning är både interna Försäkringsränterisken vid beräkning av avsättningar, och externa beståndsdata, justerade för framtida Avsättningsrisken, det vill säga risken för att reserverna det vill säga risken för att värdet av skulden ökar på grund förväntade trender. inte räcker för att reglera inträffande skador, hanteras av sjunkande marknadsräntor, var en av de väsentligare genom utvecklade försäkringsmatematiska metoder och riskerna under 2011. Även livsfallsrisken, det vill säga Skadeförsäkringsrisk en noggrann kontinuerlig uppföljning av anmälda skador risken att livslängdens underskattas i samband med För att hantera teckningsrisken* ser Folksam regel- och utbetalningsströmmar. Avsättningarna kontrolleras tecknande och vid beräkning av avsättningar, har stor bundet över prissättning, försäkringsvillkor och och utvärderas löpande i det ordinarie boksluts- och betydelse inom sparandeförsäkring. Därutöver finns teckningsregler i syfte att diversifiera riskurvalet och prognosarbetet. dödsfallsrisk, driftskostnadsrisk och annullationsrisk. *Risken att premien inte täcker de kostnader som är förknippade med försäkringsavtalet.26
 27. 27. Risken i avsättningarna för fondförsäkring och försäkring Folksams livförsäkringsverksamhet är generellt inriktad företaget inte får vara högre än att grönt ljus erhålls imed villkorad återbäring är mycket begränsad för företaget på stora kollektiv. Detta ger en riskutjämnig och minskar Finansinspektionens trafikljusmodell.eftersom försäkringstagaren står den finansiella risken. riskerna. De koncentrationsrisker som identifieras hanteras även genom hälsokrav i samband med tecknande av för- Optimeringen och placeringsinriktningen av respek-Livförsäkringsrisk – Riskförsäkringar säkring med dödsfallsrisk. Dessa krav är hårdast för tive bolags tillgångsportfölj görs med utgångspunktenFelaktiga antaganden om dödsfall, sjuklighet eller drifts- individuellt tecknad försäkring, där det sker en indivi- att företaget ska tåla att utvecklingen på finansmark-kostnader kan medföra förluster om premien inte täcker duell riskbedömning. naderna blir mycket svag. Uppfyllandet av de legalaförsäkringens skade- och driftskostnader (teckningsrisk) restriktionerna om skuldtäckning och solvens hareller om avsättningarna inte blir tillräckliga för skador som Återförsäkring högsta prioritet vid valet av placeringsinriktning. Förstinte slutreglerats (avsättningsrisk). Riskerna hanteras Återförsäkring är en viktig del av riskhanteringen av därefter ska företagets interna riskpreferenser och af-genom årlig analys av dödlighet, sjuklighet och drifts- försäkringsrisker. Återförsäkringsprogram används färsmål tas i beaktande.kostnader, som grund för eventuella beslut om föränd- framförallt som kostnadsskydd mot större skadorringar av premier eller avsättningar. men är också ett verktyg för att täcka överskjutande För att uppnå god riskspridning fördelas innehaven risknivåer. på ett flertal tillgångsslag och marknader. FolksamsRisk vid fördelning av överskott kapitalförvaltning styr i allt väsentligt hur kapitaletEnligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska fördelning Under 2011 återförsäkrade Folksam sin verksamhet placeras inom ramarna. Vissa typer av placeringarav överskott i livförsäkringsbolag styras av försäkringarnas genom i första hand icke-proportionella återförsäk- förvaltas internt medan andra är externt utlagdabidrag till överskottet. Risker vid överskottshantering ringslösningar med självbehåll anpassade till förut- förvaltningsmandat.finns både i samband med hur mycket överskott som sättningarna i respektive försäkringsklass.fördelas på kundernas försäkringar som återbäring och Riskhanteringen av marknadsrisker, det vill säga ak-i samband med hur utbetalning av överskott fördelas tiekursrisk, ränterisk, fastighetsprisrisk, valutakurs-över tiden. risk och övrig marknadsrisk, utgår från att anpassaKonsekvensen av felaktig överskottshantering är en Folksams risker hanteras risktagandet till företagets valda risknivå och förvänt- ningarna på marknadens utveckling i förhållande tilloskälig fördelning av överskott mellan olika försäkringar. på ett enhetligt sätt och företagets ekonomiska styrka. Detta sker till exempelRiskerna vid fördelning av överskott hanteras genomlöpande översyn och uppdatering av antaganden och utgår från en helhets- i valet av fördelning av placeringstillgångarna på till- gångsslag som ger upphov till marknadsrisk och genomkollektiv konsolidering samt genom utformningen av syn på risksituationen olika typer av derivat, som terminer, räntederivat mm.försäkringstekniska riktlinjer och försäkringsvillkor. Kredit- och motpartsrisker hanteras genom attKoncentrationsrisk endast tillåta placeringar i värdepapper med högFolksam tecknar skadeförsäkringar i hela Sverige i 2. Finansiella risker kreditvärdighet.samtliga av de stora försäkringsklasserna. Försäkrings- Respektive styrelse har det yttersta ansvaret för för-portföljen är tack vare det stora antalet kunder väl- valtningen av företagets tillgångar och anger ramar ochdiversifierad, dock med en viss övervikt på gruppför- riktlinjer för hur tillgångarna ska fördelas mellan de olikasäkringar och en undervikt av företagsförsäkringar tillgångsslagen. Vd ansvarar för förvaltningen av före-som är ett relativt nystartat område. Försäkringarna tagets tillgångar inom de ramar och anvisningar somsom är knutna till gruppförsäkringsavtalen är väl spridda styrelsen givit samt för översynen av placeringsriktlinjerna.både åldersmässigt och geografiskt, vilket innebär att Den maximala risknivå som styrelsen (i respektive företagkoncentrationsrisken är begränsad. inom Folksam) har formulerat är att risknivån i 27
 28. 28. Den största risken för ett livförsäkringsbolag är att inte totala riskbilden för Folksam. Genom att tillgångarna Information om realiserade risker samlas systematiskt i långsiktigt kunna täcka avtalade förpliktelser gentemot i huvudsak placeras i marknadsnoterade värdepapper Folksams incidentrapporteringssystem och är en viktig försäkringstagarna. För att hantera denna matchnings- med hög likviditet säkerställs att likviditetsrisken hålls del vid självutvärderingen. risk beaktas särskilt försäkringsåtagandenas art och på en låg nivå. löptid vid sammansättningen av placeringstillgångarna. Riskhanteringsprocessen 3. Verksamhetsrisker Riskhanteringsprocessen omfattar att identifiera, värdera, Folksams största koncentrationsrisk är aktieinnehavet Identifiering och värdering av dessa riskkategorier sker hantera, övervaka och rapportera alla väsentliga risker. i Swedbank. Denna koncentrationsrisk beaktas vid valet främst genom självutvärdering där det görs en kvalitativ av placeringsinriktning och särskilt vid sammansätt- bedömning av påverkan och sannolikhet för att risken Identifiera ningen av aktieportföljerna i Folksams moder- och inträffar. Samtliga risker förses med riskägare och åtgärds- På ett enhetligt och systematiskt sätt identifieras och dotterbolag. Placeringarna ska som huvudregel kunna ansvariga som bland annat ansvarar för att riskerna kartläggs risker i enlighet med företagets riskkate- användas för skuldtäckning vilket också innebär att kontinuerligt följs upp. gorisering. Identifierade risker beskrivs, registreras risken för alltför stora enhandsengagemang hålls låg. och kategoriseras. Till samtliga risker kopplas också Likviditetsrisk anses vara av ringa betydelse i den288
 29. 29. uppgifter om vilka enheter och vilka bolag som berörs. RapporteraAlla identifierade risker tilldelas en riskägare och åt- Samtliga väsentliga risker rapporteras till styrelsegärder tas fram för att hantera och förebygga riskerna. och vd för att ge en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Rapportering av den aggregerade risk-Värdera situationen sker genom skriftliga riskrapporter.Risker värderas på ett enhetligt sätt och kvantifieras, därså är möjligt, med vedertagna mätmetoder. Risker kan Organisation och ansvarsfördelningvärderas mer eller mindre precist, och beroende på risktyp För att tydliggöra styrning och ansvar för riskhante-är värderingen kvantitativ (mätning) eller kvalitativ ring och riskkontroll görs en uppdelning av verksamhe-(bedömning). Trafikljuset, som är Finansinspektionens ten i tre ansvarslinjer.verktyg för mätning av risker i försäkringsbolag, användssom metod för att värdera både försäkrings- och finan- Den första ansvarslinjen utgörs av enheter, moder- ochsiella risker (marknadsrisker och kreditrisker). dotterbolag samt utlagd verksamhet. Dessa ansva- rar för att leda verksamheten så att de av styrelsenFör att beräkna hur mycket kapital företaget enligt fastställda målen uppfylls. De äger och hanterar risker,Trafikljuset behöver för att täcka sina risker utförs ett det vill säga ansvarar för riskhanteringsaktiviteter ,antal fördefinierade stresscenarier. De olika scenarierna uppföljningar samt regelefterlevnad.ger upphov till det totala kapitalkravet (enligt Trafik-ljuset) på företaget och sätts i relation till företagets Den andra ansvarslinjen utgörs av styrnings- ochtillgängliga kapital. kontrollfunktioner som ska säkerställa en ända- målsenlig och effektiv riskhantering. Styrnings- ochHantera kontrollfunktionerna stödjer och följer upp den förstaHanteringen av risker sker med hjälp av regelverk, ansvarslinjen utifrån ramverk för intern styrning ochprocesser och kontrollaktiviteter. Det är verksamhetens kontroll, ansvarar för att ha en övergripande bild avoch företagsledningens ansvar att prioritera de åtgärder risksituationen i företaget och rapporterar denna tillsom planeras för att styra eller begränsa risken. styrelse och vd.Övervaka Den tredje ansvarslinjen utgörs av internrevision.Övervakning innefattar den löpande bevakningen Internrevisionen granskar och utvärderar, på styrel-av risker och åtgärder, samt att riskerna ligger inom sens uppdrag, den interna styrningen och kontrollenfastställda limiter. Det är den operativa verksamheten inklusive riskhantering.som ansvarar för att åtgärder och risker kontinuerligtövervakas. 29

×