Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Delårsrapport
Januari – Juni 2010

     för

Folksam ömsesidig
 sakförsäkring


  Org nr 502006-1619
Org nr 502006-1619                      Folksam ömsesidig sakförsäkring
           Fol...
Org nr 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
Resultat och marknad
Resultat
...
Org nr 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring   Erik von Hofsten har rekryt...
Org nr 502006-1619                      Folksam ömsesidig sakförsäkring
NYCKELTALKoncernen
 ...
Org nr 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkring
RESULTATRÄKNINGKoncernen
...
Org nr 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
BALANSRÄKNINGKoncernen
  ...
Org nr 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
KASSAFLÖDESANALYSKoncernen...
Org nr 502006-1619                      Folksam ömsesidig sakförsäkring
NYCKELTALModerföretag...
Org nr 502006-1619                    Folksam ömsesidig sakförsäkring
RESULTATRÄKNINGModerföret...
Org nr 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
BALANSRÄKNINGModerföretage...
Org nr 502006-1619          Folksam ömsesidig sakförsäkring
KASSAFLÖDESANALYSModerföretaget
      ...
Org nr 502006-1619                   Folksam ömsesidig sakförsäkring
NOTERNot 1 Tillämpade redov...
Org nr 502006-1619                     Folksam ömsesidig sakförsäkring              ...
Halvårsrapport Folksam Sak 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halvårsrapport Folksam Sak 2010

738 views

Published on

Six Month Report, Folksam Sak 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Halvårsrapport Folksam Sak 2010

 1. 1. Delårsrapport Januari – Juni 2010 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Org nr 502006-1619
 2. 2. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) avger härmed delårsrapport för perioden 2010-01-01--2010-06-30, företagets 103:e verksamhetsår. Koncernstruktur Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar de helägda försäkringsföretagen Svenska Konsumentförsäkringar AB (publ) och Tre Kronor Försäkring AB. En redovisning av samtliga dotterföretag och intresseföretag lämnas i noterna till årsredovisningen. Folksam Folksamgruppen (Folksam) består av ett antal ömsesidiga försäkringsbolag vilka samverkar för att nå stordriftsfördelar inom områdena distribution, administration och kapitalförvaltning till nytta för kunderna. Folksam omfattar moderbolagen Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) med dotterbolag samt KPA Liv, KPA Pension och Förenade Liv Folksams vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Premievolymen har under 2010 ökat kraftigt inom fondförsäkring. De engångsbetalda försäkringarna har ökat med 34 procent och löpande betalda försäkringarna har ökat med 51 procent mätt i premier jämfört med föregående år motsvarande period. På kryssmarknaden (Avtalspension) har Folksam nära en fjärdedel av premieinkomsten, främst inom avtalsområdena KAP-KL och SAF- LO. Inom sakförsäkring sker en fortsatt tillväxt på hushållsmarknaden. Satsningen på kombinationserbjudanden bidrar till ökade marknadsandelar. FOLKSAM , Mkr 2010-06 2009-06 2009 2008 2007 2006 Premier (1) 19 173 17 960 29 356 27 158 23 977 23 630 Förvaltat kapital (2) 255 311 225 177 242 646 211 401 183 957 175 826 Fondförsäkringstillgångar (3) 43 938 31 706 38 158 24 600 26 557 27 343 Medelantal anställda (4) 2 820 2 913 2 916 2 934 2 892 3 049 1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring 2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell för bolagen med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse och Folksam LO Fonder. 3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken 4) Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbetstimmar, betald tid, relaterade till en årsarbetstid. Verksamhet Folksam Sak Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska konsumentmarknaden. Bolaget tillhandahåller individ- och gruppförsäkring främst inom produktområdena bil- hem- villa- samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Produkter erbjuds även inom djur- och företagsförsäkringsmarknaden. Folksam Sak är ett kundägt företag och har som främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna. Ett flertal produkter och tjänster erbjuds kunderna i form av paketerade helhetslösningar för att på bästa sätt motsvara och täcka de behov som finns. Ambitionen är att vara det naturliga valet för hela svenska folket. Verksamheten bedrivs inom två affärssegment, Partner- och Företagsaffär samt Privat affär. De affärsdrivande segmenten stöds av koncerngemensamma funktioner. 1
 3. 3. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Resultat och marknad Resultat Moderföretaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 473 (496) miljoner kronor. Det tekniska resultatet i försäkringsverksamheten uppgick till 289 (425) miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 18 (21) procent. Skadeprocentent ökade till 83 (77) procent. Totalkostnadsprocenten uppgick till 101 (98) procent. Skadeutvecklingen var fortsatt negativ inom hem och villa. För flera av de skademoment som ökade under 2009 har ökningen planat ut, men på en högre nivå än den som gällde innan 2009. En väsentlig del av ökningen beror på de skador som är en följd av den stränga vintern. 2010 inleddes med ogynnsamma väderförhållande som innebar att Folksam Sak (i likhet med branschen i övrigt) drabbades av höga skadekostnader inom villahem - och fritidshusförsäkringen. Även personbilsförsäkringen påverkades av den stränga vintern. Både kostnader för plåtskador och kostnader för Maskin, Räddning, Hyrbil och Assistans ökade kraftigt under vintermånaderna. Inkomstförsäkringen visar på en viss förbättring jämfört med 2009, men antalet nya arbetslösa och därmed antalet försäkringsfall som drabbar inkomstförsäkringen fortsätter ligga på en betydligt högre nivå än innan lågkonjunkturen började. Avkastningen på tillgångarna i moderbolaget uppgick till 2,0 (2,1) procent. Det som främst bidragit positivt är avkastningen på bolagets räntebärande placeringar. Finansiell ställning Efter första halvåret var konsolideringsgraden 102 (119) procent. Konsolideringskapitalet minskade till 8 153 (8 706) miljoner kronor. Minskningen, jämfört med motsvarande period föregående år, beror på att Folksam Sak löst samtliga externa förlagslån på 975 miljoner samt under andra halvåret 2009 löst 1 500 miljoner kronor av bolagets garantikapital. Premieintäkter och marknadsandelar Premieintäkterna (efter avgiven återförsäkring) i moderbolaget uppgick till 3 965 (3 779) miljoner kronor. Marknadsandelen mätt i totalt inbetalda premier för Folksam Sakkoncernen enligt Försäkringsförbundets statistik ökade till 15,6 (14,2) procent. Dotterföretag Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för dotterbolaget Svenska Konsumentförsäkringar AB var negativt och uppgick första halvåret till –31 (36) miljoner kronor. Tre Kronor AB har uppvisat en kraftigt ökad premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) på 149 (84) miljoner kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt visar på ett fortsatt negativt resultat på – 39 (– 7) miljoner kronor. Resultatförsämringen för de båda dotterbolagen beror till stor del av den negativa skadeutvecklingen. För flera av de skademoment som ökade under 2009 har ökningen planat ut, men på en högre nivå än den som gällde innan 2009. En väsentlig del av ökningen beror på de skador som är en följd av den stränga vintern. Även personbilsförsäkringen påverkades av den stränga vintern. Både kostnader för plåtskador och kostnader för Maskin, Räddning, Hyrbil och Assistans ökade kraftigt under vintermånaderna. Övriga verksamhetsfrågor Mikael Petersson, före detta områdeschef för Folksam Syd, har tillträtt en nyinrättad tjänst som Diversity Business Manager. Tjänsten innebär ett affärsansvar för integrations- och mångfaldsfrågor i Folksam. Uppdraget är att öka affärsnyttan i varje kundmöte genom ett aktivt mångfaldsarbetsarbete samt bibehålla och förstärka Folksams trovärdighet inom mångfalds- och integrationsfrågorna. Maria Liljedahl har utsetts till koncernchefaktuarie för Folksam Livkoncernen. Jesper Andersson har utsetts till koncernchefaktuarie för Folksam Sakkoncernen. Befattningarna är nyinrättade. Koncernchefaktuarien ansvarar för koncernbolagens hantering och samordning av aktuariella frågeställningar. De representerar koncernen i interna och externa forum där ett koncernperspektiv behövs. Koncernchefaktuarien är tillika ansvarig aktuarie i respektive moderbolag. 2
 4. 4. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Erik von Hofsten har rekryterats som chef för Folksams nya informationsavdelning. Han kommer närmast från Vattenfall Norden, där han varit presschef och chef för PR och mediarelationer. Erik von Hofsten kommer att leda och utveckla den nya informationsavdelningen med IR, internkommunikation, kriskommunikation, PR och mediarelationer. KP:s organisation inom Folksam Liv integreras under 2010 med KPA Pensions organisation. Kundtjänstfunktioner ska sammanföras och det beräknas vara klart under hösten. Integrationen ska också se till att de koncerngemensamma funktionerna används effektivt. Integrationen ska ge en ökad kostnadseffektivitet och lägre avgifterna för kunderna. Folksam går tillsammans med KF, Mekonomen, Scania, Manpower och Peab in som delägare i bolaget Telge Tillväxt. Bolaget bildas av Södertälje kommun, genom sin helägda koncern Telge. Målet är att på tre år halvera ungdomsarbetslösheten, Telge Tillväxt anställer ungdomar, ger dem möjlighet till att läsa upp betyg, skaffa en yrkesutbildning och sätter dem i arbete. Samtliga företag som ingår i Telge Tillväxt jobbar med CSR-frågor och är aktiva med att skapa nya innovativa lösningar inom området för social hållbarhet. Varumärket Under hösten kommer Folksam att implementera en ny varumärkesstrategi. Folksam vill utveckla varumärket och ytterligare förbättra kommunikationen med kunderna. Detta kommer bland annat att märkas i höstens reklamkampanj och i företagets nya grafiska profil som lanseras i mitten av augusti. Bolagstyrning Folksamgruppens ersättningspolicy har anpassats till Finansinspektionens Allmänna Råd om ersättningspolicy för försäkringsföretag m fl (FFFS 2009:7). Ersättningspolicyn fastställdes i Folksam Livs styrelse 24 mars 2010 och av Folksam Saks styrelse den 25 mars 2010. En årlig redogörelse ska lämnas och 2009 års ersättningar enligt FFFS 2009:7 finns redovisat på folksam.se. Ersättningspolicyn omfattar alla anställda i Folksamgruppen. Policyn utgår från Folksams grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot Folksamgruppens övergripande mål och strategier. Ersättningar till ledande befattningshavare har med införandet av ersättningspolicyn ändrats så att styrelsen fastställer ersättning till vice verkställande direktörer och ledande befattningshavare. Tidigare var det koncernchefen som fastställde deras ersättningar. Väsentliga händelser Folksam sak har löst samtliga externa förlagslån på 975 miljoner. I januari återbetalades 600 miljoner kronor och resterande 375 miljoner kronor återbetalades i april. Folksam Saks stämma tog beslut om återbetalning av resterande garantikapital på 500 miljoner kronor. Ansökan har lämnat in till Finansinspektionen och återbetalningen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen godkänt ärendet. 3
 5. 5. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring NYCKELTAL Koncernen 2010 2009 3) 2009 3) jan-juni jan-juni jan-dec Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent 85 76 79 Driftskostnadsprocent 19 22 19 Totalkostnadsprocent 104 98 98 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 1) 1,2 1,2 2,7 Totalavkastning, procent 2) 2,1 2,1 8,2 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent 91 110 105 Konsolideringskapital 8 241 8 912 9 011 1) Direktavkastningen för år 2009 har omräknats i enlighet med FFFS 2009:12. Nu beaktas även driftskostnader för byggnader och mark i beräkningen. 2) Totalavkastningen är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. Utgångspunkten vid beräkningen av totalavkastningen är bolagets placeringsriktlinjer och intern rapportering. I årsredovisningen redovisas en fullständig Totalavkastningstabell med kompletterande notupplysning avseende sambandet med resultat- och balansräkningen. 3) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt full IFRS i koncernredovisningen. 4
 6. 6. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring RESULTATRÄKNING Koncernen 2010 2009 2009 Mkr jan-juni jan-juni jan-dec REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premieintäkter 4 503 4 257 8 625 Premier för avgiven återförsäkring – 46 – 43 – 46 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 4 457 4 214 8 579 Övriga intäkter 19 49 97 Summa intäkter 4 476 4 263 8 676 Försäkringsersättningar – 3 781 – 3 238 – 6 946 Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 12 20 199 Driftskostnader – 845 – 925 – 1 652 Övriga kostnader –2 –5 – 11 Summa kostnader – 4 616 – 4 148 – 8 410 Kapitalavkastning intäkter, inklusive orealiserad vinst 731 717 2 425 Kapitalavkastning kostnader, inklusive orealiserad förlust – 181 – 301 – 513 Summa Kapitalavkastning, netto 550 416 1 912 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 410 531 2 178 Bokslutsdispositioner – – – Resultat före skatt 410 531 2 178 Skatt – 23 4 – 602 PERIODENS RESULTAT 387 535 1 576 Hänförligt till: Försäkringstagarna 387 535 1 576 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Koncernen 2010 2009 2009 Mkr jan-juni jan-juni jan-dec Periodens resultat 387 535 1 576 Avsättning förmånsbestämda pensionsplaner inkl löneskatt – 63 13 556 Andel av intresseföretags övrigt totalresultat 0 0 0 Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet – 72 – 13 – 71 Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt totalresultat 17 –3 – 146 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt – 118 –3 339 Totalresultat för perioden 269 532 1 915 Totalresultat hänförligt till: Försäkringstagarna 269 532 1 915 5
 7. 7. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring BALANSRÄKNING Koncernen 2010 2009 2009 Mkr 30 juni 30 juni 31 dec TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 173 165 169 Placeringstillgångar 25 189 25 084 24 974 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 1 078 1 282 1 064 Fordringar 4 396 3 325 3 026 Andra tillgångar 1 403 1 514 1 996 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 590 612 732 SUMMA TILLGÅNGAR 32 829 31 982 31 961 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 5 801 4 149 5 532 Efterställda skulder 500 2 975 1 475 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 23 118 22 109 21 833 Avsättningar för andra risker och kostnader 1 803 1 434 1 788 Skulder 1 120 891 712 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 487 424 621 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32 829 31 982 31 961 6
 8. 8. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring KASSAFLÖDESANALYS Koncernen 2010 2009 Mkr jan-juni jan-juni Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i tillgångar och skulder 873 468 Förändring i tillgångar och skulder 45 –134 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 918 334 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 391 – 498 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 1 049 – 197 PERIODENS KASSAFLÖDE – 522 – 361 Likvida medel vid periodens början 1 904 1 583 Kursdifferens i likvida medel – 14 7 Likvida medel vid periodens slut 1 368 1 229 Periodens kassaflöde – 522 – 361 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Koncernen 2010 2009 2009 Mkr 30 juni 30 juni 31 dec Belopp vid periodens ingång 5 532 5 993 5 993 Effekt vid byte av redovisningsprincip – – 2 372 – 2 372 Justerat belopp vid periodens ingång i enlighet med full IFRS i koncernen 5 532 3 621 3 621 Summa totalresultat för perioden 269 532 1 915 Övrigt – –4 –4 Belopp vid periodens utgång 5 801 4 149 5 532 7
 9. 9. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring NYCKELTAL Moderföretaget 2010 2009 1) 2009 1) Mkr jan-juni jan-juni jan-dec Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent 83 77 79 Driftskostnadsprocent 18 21 19 Totalkostnadsprocent 101 98 98 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 1) 1,2 1,2 3,0 Totalavkastning, procent 2) 2,0 2,1 8,1 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent 102 119 115 Konsolideringskapital 8 153 8 706 8 734 Kapitalbas 7 910 7 829 7 838 Erforderlig solvensmarginal 1 292 1 419 1 263 Kapitalbas för försäkringsgruppen 7 955 7 985 7 971 Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen 1 481 1 595 1 443 1) Direktavkastningen för år 2009 har omräknats i enlighet med FFFS 2009:12. Nu beaktas även driftskostnader för byggnader och mark i beräkningen. 2) Totalavkastningen är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. Utgångspunkten vid beräkningen av totalavkastningen är bolagets placeringsriktlinjer och intern rapportering. I årsredovisningen redovisas en fullständig Totalavkastningstabell med kompletterande notupplysning avseende sambandet med resultat- och balansräkningen. 8
 10. 10. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring RESULTATRÄKNING Moderföretaget 2010 2009 2009 Mkr jan-juni jan-juni jan-dec TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 965 3 779 7 704 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 318 309 595 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) – 3 296 – 2 891 – 6 103 Driftskostnader – 714 – 806 – 1 420 Övrigt 16 34 80 Sakförsäkringsrörelsens tekniska resultat 289 425 856 ICKE-TEKNISK REDOVISNING Sakförsäkringsrörelsens tekniska resultat 289 425 856 Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändringar 187 71 1 301 Övrigt –3 0 –3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 473 496 2 154 Bokslutsdispositioner – – – 1 483 Resultat före skatt 473 496 671 Skatt – 18 5 – 202 PERIODENS RESULTAT 455 501 469 Hänförligt till: Försäkringstagarna 455 501 469 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Moderföretaget 2010 2009 2009 Mkr jan-juni jan-juni jan-dec Periodens resultat 455 501 469 Totalresultat för perioden 455 501 469 Totalresultat hänförligt till: Försäkringstagarna 455 501 469 9
 11. 11. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring BALANSRÄKNING Moderföretaget 2010 2009 2009 Mkr 30 juni 30 juni 31 dec TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 136 127 131 Placeringstillgångar 24 157 24 000 23 842 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 1 065 1 259 1 056 Fordringar 3 945 2 993 2 680 Andra tillgångar 1 248 1 301 1 812 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 517 537 653 SUMMA TILLGÅNGAR 31 068 30 217 30 174 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2 457 3 534 2 001 Obeskattade reserver 5 189 3 707 5 189 Efterställda skulder – 975 975 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 21 612 20 824 20 478 Avsättningar för andra risker och kostnader 371 145 353 Skulder 1 075 709 669 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 364 323 509 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 31 068 30 217 30 174 10
 12. 12. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring KASSAFLÖDESANALYS Moderföretaget 2010 2009 Mkr jan-juni jan-juni Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i tillgångar och skulder 830 434 Förändring i tillgångar och skulder 23 – 172 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 853 262 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 383 – 600 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 964 – 72 PERIODENS KASSAFLÖDE – 494 – 410 Likvida medel vid periodens början 1 722 1 420 Kursdifferens i likvida medel – 14 7 Likvida medel vid periodens slut 1 214 1 017 Periodens kassaflöde – 494 – 410 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Moderföretaget 2010 2009 2009 Mkr 30 juni 30 juni 31 dec Belopp vid periodens ingång 2 002 3 033 3 033 Återbetalning av garantikapital – – – 1 500 Summa totalresultat för perioden 455 501 469 Belopp vid periodens utgång 2 457 3 534 2 002 11
 13. 13. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring NOTER Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26, FFFS 2009:12 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Folksam Sak tillämpar sk lagbegränsad IFRS i juridisk person och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2, FFFS 2008:26 och 2009:12. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Folksams koncernredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av EU. Vid upprättandet har också den svenska Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅFRL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2008:26 och FFFS 2009:12 tillämpats. Detta innebär en övergång från så kallad lagbegränsad till full IFRS i koncernen vilket har inneburit ett byte av redovisningsprinciper i koncernen som påverkat jämförelsesiffrorna i resultat- och balansräkningarna. Effekten av de ändrade redovisningsprinciperna framgår av Not 2. En ny räkning, rapport över totalresultat har tillkommit både för moderföretag och koncern. Nedan följer en beskrivning av de mest väsentliga ändringarna i redovisningsprinciperna. 1. Bolagets förmånsbestämda pensioner redovisas enligt IAS19 – Ersättningar till anställda. Folksam har beslutat om att redovisa pensioner enligt metod direkt över eget kapital och totalresultat. 2. Rörelsefastigheter kan inte längre behandlas som förvaltningsfastigheter utan redovisas enligt IAS16. För fastigheter som klassificerats som rörelsefastigheter tillämpas anskaffningsvärdemetoden. Förvaltningsfastigheter redovisas enligt IAS 40. 3. Uppställningsformer för koncernredovisningen ska vara inom ramen för IAS 1 – utformning av finansiella rapporter. Jämfört med tidigare tillämpade uppställningsformer innebär det vissa skillnader. a) Det görs ingen överföring av kapitalavkastning från icke-tekniskt till tekniskt resultat i skadeförsäkring. b) De icke- tekniska posterna fördelas på intäkter respektive kostnader. Namnet teknisk och icke-teknisk förekommer inte längre på koncernnivå och intäkter redovisas för sig och kostnader för sig. c) Kapitalavkastningen redovisas på nya rader, kapitalavkastning intäkter och kapitalavkastning kostnader. 4. Garantikapitalet som redovisas som eget kapital i moderbolaget Folksam Sak definieras som en skuld i koncernredovisningen enligt IAS 32 och ingår inte längre i det egna kapitalet i koncernen. 5. Goodwill och andra poster som uppstått i samband med ett rörelseförvärv redovisas enligt IFRS 3 vilket bland annat innebär att inga avskrivningar görs. Årligen sker en nedskrivningsprövning enligt IAS 36. Not 2 Effekter av ändrade redovisningsprinciper Effekter på eget kapital av övergången till Koncernen nya redovisningsprinciper, Mkr 31 dec 2009 30 juni 2009 1 jan 2009 Eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper 5 994 6 514 5 993 – Effekt vid tillämpning av IAS 19 52 – 491 – 505 – Effekt vid tillämpning av IFRS 3 7 – – – Effekt vid tillämpning av IAS 32 – 500 – 2 000 – 2 000 – Effekt vid tillämpning av IAS 16 –7 –3 – – Effekt hänförlig till omräknad uppskjuten skatt – 14 129 133 Total effekt på eget kapital hänförlig från övergången till full IFRS – 462 – 2 365 – 2 372 Eget kapital enligt ny redovisningsprincip 5 532 4 149 3 621 12
 14. 14. Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Koncernen Effekter på resultaträkningarna av övergången till 2009 2009 ny redovisningsprincip, Mkr jan-juni jan-dec REDOVISNING AV SAKFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Driftskostnader –3 –7 Övriga intäkter – 7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt –3 0 Koncern Effekter på periodens resultat av övergången till 2009 2009 ny redovisningsprincip, Mkr jan-juni jan-dec Periodens resultat enligt tidigare redovisningsprinciper 538 1 576 Effekt på periodens resultat hänförlig från övergången till full IFRS i koncernredovisningen – Effekt på periodens resultat hänförlig till övergången –3 –0 Periodens resultat enligt ny redovisningsprincip 535 1 576 Not 3 Upplysning om närstående En beskrivning av väsentliga relationer mellan Folksam Sak och närstående bolag inom Folksamgruppen (Folksam Sakkoncernen respektive Folksam Livkoncernen, inklusive KPA Liv, KPA Pension och Förenade Liv Gruppförsäkring) samt övriga närstående parter har redovisats i årsredovisningen för 2009. Samtliga bolag inom Folksamgruppen definieras som närstående på grund av gemensam ledning, gemensamma centrala enheter och gemensam lokal marknadsorganisation som stödjer gruppen. Transaktioner med närstående består framförallt av kostnader för den gemensamma marknadsorganisationen. Här ingår bland annat distribution, skadehantering, kundservice och försäkringsadministration. Därutöver avser transaktioner med närstående kapitalförvaltningskostnader, IT-kostnader samt administrativt stöd. KP:s organisation inom Folksam Liv integreras under 2010 med KPA Pensions organisation. Integrationen kommer att påverka närstående transaktioner vilket kommer att redovisas i kommande årsredovisning. Inga väsentliga förändringar i de avtal och relationer mellan Folksam Sak och närstående bolag inom Folksamgruppen, som beskrivits i årsredovisningen för 2009, har skett under perioden. 13

×