Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folksam verksamhetsberättelse 2009

2,223 views

Published on

Folksam verksamhetsberättelse 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folksam verksamhetsberättelse 2009

 1. 1. V Verksamhets- berättelse 2009
 2. 2. Innehåll Vd har ordet 5 Folksam Liv Förvaltningsberättelse   8 Femårsöversikt och nyckeltal   17 Folksam Sak Förvaltningsberättelse   20 Femårsöversikt och nyckeltal   28 Styrelser och koncernledning   33 Denna verksamhetsberättelse utgör en starkt förkortad  version av Folksams årsredovisning 2009, som finns i  sin helhet på folksam.se
 3. 3. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 3 Viktiga händelser 2009 – Folksam Liv redovisade en totalavkastning på – Under året omarbetades Folksams medarbetar- 10,3 procent för 2009. Dotterbolaget KPA Pen- undersökning för att uppnå en gemensam kraft- sion uppvisade en totalavkastning på 12,4 pro- ansträngning i arbetet med ökad kundnytta. cent. – Folksam genomförde ett rehabiliteringsprojekt – Folksam ändrade villkoren i pensionärernas för att underlätta återgången till arbete för med- grupplivförsäkring. Det orsakade negativa arbetare som varit sjukskrivna länge. reaktioner bland pensionärer och deras organi- sationer. Folksam träffade pensionärsorganisa- – Folksam fortsatte sitt engagemang för mikro- tionerna i ett samrådsmöte i december. försäkringar i Kenya. Idag saknar 95 procent av landets befolkning all form av försäkring. – Folksam, Sparbankerna och Sparbanksstiftel- serna enades om en gemensam förklaring om – En ny småbil är säkrare än en äldre stor bil, målsättningen med ägandet i Swedbank. visade ett krocktest från Folksam. – En studie från Folksam visade att whiplash- – Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris gick skyddet i nya bilar ger ett cirka 30 procent lägre 2009 till Folksam för annonskampanjen om skydd för kvinnor än för män. olika förutsättningar mellan kvinnor och män. – Statistik över fel på värmepumpar har visat att – Klagomål är en gåva från kunderna. Kund- kvaliteten på nytillverkade värmepumpar har ombudsmannen har arbetat med attitydfrågor försämrats avsevärt de senaste åtta åren. kring kundernas klagomål. – Folksams Klimatindex visade att tio företag står – I omvalet för Avtalspension SAF-LO valde för drygt 90 procent av alla svenska företags 80 procent av de som valde fondförsäkring utsläpp. Folksam-LO Pension som förvaltare för sin avtalspension. – Bilars säkerhetsnivå har ökat avsevärt de senaste 15 åren men trots det lågprioriterar bilindustrin – Redan efter ett år stod det klart att åtminstone barns säkerhet i baksätet, visade en rapport från nio av de testade 46 färgerna kommer att under- Folksam. kännas i Folksams färgtest. – IT-specialist, civilingenjör eller säljare är några – Folksam lanserade Amanahsparande med ny yrken som ger bra utdelning efter 65-årsdagen. anpassad fond för kunder som vill spara ränte- Folksam presenterade en lista över jobben som fritt. ger bäst pension – och sämst. – Försäkringskassans (Pensionsmyndighetens) – Folksam tecknade avtal med Norges största pensionsprognos är alltför optimistisk, visade försäkringsbolag, Vital Forsikring ASA, om en Folksamrapport. övertagande av Vitals svenska fondförsäkrings- bestånd på cirka 24 000 kunder. – Catrina Ingelstam utsågs till ny ekonomidirektör i Folksam. – Folksam bytte helt till vindkraft då alla Folk- samägda fastigheter fick ursprungsmärkt vind- – I Folksams rankning ”Hur säker är bilen?” kom kraftsel. Toyota Avensis återigen i topp.
 4. 4. 4 Folksam Verksamhetsberättelse 2009
 5. 5. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 5 Balans och framgång i turbulent tid Den finansiella krisens orkanvindar präglade även 2009. Året började med ett kraftigt fall på Stockholmsbörsen och en krona som försvagades med tio procent. Under våren mojnade dock vindarna och bilden förändrades i takt med att värl- dens centralbanker och regeringar presenterade stimulanspaket och styrränte- sänkningar. Det bidrog till att kreditmarknaderna sakta började återhämta sig och signalerna om en inbromsning i konjunkturnedgången bidrog till en positiv utveckling på börserna. Kronan stärktes och långräntorna steg. Innan året var slut hade även bostadsobligationerna stigit i värde trots en annars ganska svag fastighetsmarknad. I skuggan av ännu ett dramatiskt år kan Folksams kunder glädjas åt ett av före- tagets bästa resultat på många år. Vi har en affär i balans med en konsoliderings- nivå över 100 procent och en positiv totalavkastning i samtliga bolag. Folksam Liv gjorde en kraftig resultatförbättring och vi har under året höjt återbäringsräntan för våra kunder – i Folksam Liv till tre procent och i KP Pension Försäkring, först till fem och från 1 januari 2010 till nio procent. Solvensen, det vill säga förmågan att klara våra garanterade åtaganden gentemot kunderna, hamnar på 149 procent. Bästa resultat Folksam Sak gör sitt bästa resultat på många, många år och ökar vinsten med drygt en halv miljard till 2,1 miljarder kronor och konsolideringen uppgår till 115 procent. Totalkostnadsprocenten, som anger skadeförsäkringskostnaderna i förhållande till premieintäkterna, hamnar dock på 98 procent, vilket avspeglar ökande skade- och försäkringskostnader inom framför allt bil- och boendeför- säkring. Samtidigt har satsningen på kundanpassade kombinationserbjudanden inneburit att fler kunder valt att stanna i Folksam. Den kraftiga resultatförbätt- ringen i Folksam Sak gör det möjligt för oss att nu betala tillbaka en stor del av det garantikapital som sakbolaget tidigare lånat från Folksam Liv. 1,5 miljard kronor betalades tillbaka i december 2009. Långsiktighet Den största bidragande orsaken till Folksamgruppens positiva resultat är en mycket bra kapitalavkastning. Aktieexponeringen har ökat under året och vårt aktieinnehav i Swedbank är ett väsentligt bidrag till avkastningen i främst Folksam Liv. Det här året har bevisat att innehavet i Swedbank är en bra och lönsam affär för Folksams försäkringstagare och sparandekunder. Vårt mål är att ha en ägarandel runt tio procent, därför såldes också en större post aktier
 6. 6. 6 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 under våren, vilket ligger i linje med löftet om att vara en långsiktig och stabil ägare. Folksam har tillsammans med elva sparbanksstiftelser och de fristående sparbankerna en ägarandel på drygt 20 procent i Swedbank. Tillsammans har vi tre ägargrupper utarbetat en gemensam förklaring som beskriver syftet och inriktningen med vårt ägande. Effektivitet och bredd För Folksamgruppen har 2009 även inneburit fokus på att få våra tre affärs- segment, Kollektivavtalad affär, Privat affär samt Partner och Företag, på plats. Segmenten löper tvärsigenom Folksamgruppens alla bolag med syfte att ta till- vara vår bredd och våra kontaktytor med kunderna på bästa sätt. Bland annat har ett arbete påbörjats att sammanföra KP:s organisation med KPA Pensions. Detta för att skapa en stark grund för det fortsatta arbetet på tjänstepensions- marknaderna. Båda varumärkena har under året visat mycket goda resultat och KPA Pension har en totalavkastning på 12,4 procent, vilken ligger i branschens toppskikt. Ett annat glädjeämne är Folksam Fondförsäkring, vars kundstock växer rejält. Man har tagit över KP:s fondförsäkringsbestånd samt kommit överens om att från den 1 januari 2010 överta norska Vitals svenska fondförsäkringskunder, då Vital beslutat att lämna den svenska marknaden. Folksam fondförsäkring är nu den tredje största aktören på marknaden. Även på den så kallade kryssmarknaden sätter våra bolag stora avtryck och från- sett ITP-området finns vi representerade inom alla kollektivavtalsområden. I SAF-LO-valet fick Folksam LO Pension stora framgångar genom att få flest andel väljare att kryssa och därmed välja dem. Kundernas reaktioner Under hösten meddelade vi våra kunder inom pensionärsorganisationerna att den gruppförsäkring som många valt, dras med stora förluster och att vi blir tvungna att förändra försäkringens villkor. Detta ledde till en massiv reaktion från lan- dets äldre som via media och andra kanaler visade sitt missnöje med beslutet. Jag beklagar och förstår den upprördhet som många känner men samtidigt kvarstår fakta – försäkringen är olönsam och för få yngre pensionärer vill teckna den. Vi har träffat samtliga företrädare för organisationerna vid ett flertal tillfällen och fört samtal kring olika lösningar. Vårt beslut meddelades nyligen och vi kommer att göra det möjligt för kunderna att välja olika alternativ för sin försäkring. Förändringen träder sedan i kraft vid årsskiftet 2011/2012. Missnöjda kunder påverkar både kunden, företaget och varumärket och i Folksam är vi måna om våra kunder och följaktligen vårt varumärke. Därför följer vi ständigt kundernas och konsumenternas syn på oss, så att vi kan nå vårt uppsatta mål om att ha försäkringsbranschens mest nöjda kunder. I det sammanhanget känns det mycket bra att få berätta att vi nu ser över för- utsättningarna för att åter ge återbäring till våra trognaste kunder. Det är över 20 år sedan det skedde senast. Möjligheten till återbäring är en av fördelarna med att vara kund i ett ömsesidigt, kundägt bolag. Anders Sundström Vd Folksam
 7. 7. L Folksam Liv 2009
 8. 8. 8 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 Folksam ömsesidig livförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam Förenade Liv. I not 43, ”Upplysningar om närstå- ömsesidig livförsäkring organisationsnummer ende”, redovisas Folksamgruppen och de relatio- 502006-1585 avger härmed årsredovisning för 2009, ner som finns mellan de bolag som ingår. företagets 96:e verksamhetsår. Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle där individen känner trygghet. Koncernstruktur Folksam har under 2009 framförallt fokuserat Folksam Liv är moderföretag i en koncern som på att utveckla relationen med befintliga kunder förutom moderföretaget omfattar de helägda och öka avkastningen. Premievolymen har under dotterföretagen inom Folksam Liv samt de deläg- 2009 ökat kraftigt inom fondförsäkring främst da bolagen inom Folksam LO Pension respektive genom etableringen på förmedlarmarknaden. På KPA AB. En redovisning av samtliga dotterföre- kryssmarknaden (Avtalspension) har Folksam tag och intresseföretag lämnas i noterna 16-17. nära en fjärdedel av premieinkomsten, främst inom avtalsområdena KAP-KL och SAF-LO. Folksam Även inom detta område har premievolymerna Folksamgruppen (Folksam) består av ett antal ökat. Inom bil- och boendeförsäkring till privat- ömsesidiga försäkringsbolag vilka samverkar kunder har en satsning på kombinationskunder inom områdena distribution, administration och bidragit till stärkta marknadsandelar och ökade kapitalförvaltning för att nå stordriftsfördelar till premievolymer. nytta för kunderna. Folksam omfattar moderbo- Den goda avkastningen under året har bidragit lagen Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam till fortsatt finansiell stabilitet och till positiva Liv) och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folk- resultat inom såväl sak- som livförsäkringsverk- sam Sak) med dotterbolag samt KPA AB och samheten. FOLKSAM , Mkr 2009 2008 2007 2006 Premier (1) 29 356 27 158 23 977 23 630 Förvaltat kapital (2) 242 646 211 401 183 957 175 826 Fondförsäkringstillgångar (3) 38 158 24 600 26 557 27 343 Medelantal anställda (4) 2 916 2 934 2 892 3 049 1)  Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring. 2)  Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell för bolagen med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket    i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse och Folksam LO Fonder.  3)  Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken. 4)  Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbetstimmar, betald tid, relaterade till en årsarbetstid.
 9. 9. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 9 Verksamhet Folksam Liv till följd av den goda avkastningen i pensionsstif- Folksam Liv bedriver liv- och pensionsförsäk- telsen. ringsverksamhet med inriktning på den svenska marknaden. Bolaget tillhandahåller tjänstepen- Finansiell ställning sioner, privat pensionssparande, kapitalförsäk- Solvensgraden visar på en god finansiell styrka ringar, grupplivförsäkring och annan riskförsäk- och uppgick vid årsskiftet till 149 (117) procent vil- ring. ket är en ökning med 32 procentenheter. Solvensen Folksam Liv är ett kundägt företag och har som beskriver hur väl ett livförsäkringsbolag lever upp främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. till de garanterade åtagandena gentemot kunder- Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, na. Förenklat uttryckt kan man säga att för varje vilket innebär att överskott som uppstår i verk- hundralapp som garanteras kunden finns det till- samheten går tillbaka till försäkringstagarna i gångar som är värda 149 kronor. Folksams starka form av återbäring. solvens är också förutsättningen för att kunna ge Verksamheten bedrivs inom tre affärssegment, bra framtida avkastning på förvaltat kapital. Kollektivavtalad affär, Partner- och Företagsaffär Den kollektiva konsolideringen uppgick vid samt Privat affär. De affärsdrivande segmenten årets slut för premiebestämda försäkringar till 113 stöds av koncerngemensamma funktioner. (105) procent och för förmånsbestämda försäk- ringar till 139 (126) procent. Den kollektiva konso- Verksamhetsgrenen KP lideringen beskriver förhållandet mellan bolagets I verksamhetsgrenen KP, inom Folksam Liv, tillgångar och hur mycket som fördelats till kun- försäkras såväl förmånsbestämda som premie- derna. Fördelningen omfattar både garanterade bestämda kollektivavtalade och kompletterande och ej garanterade åtaganden. pensionsutfästelser för anställda inom konsu- Den genomsnittliga återbäringsräntan före mentkooperationen och andra företag och orga- avdrag för skatt och avgifter har under 2009 för nisationer med anknytning till folkrörelserna. premiebestämd försäkring i verksamhetsgrenen Kooperationens pensionsanstalt (KP) Fondför- KP Pension och försäkring varit 3,3 procent och säkring AB har under 2009 överlåtit hela sitt för- för övrig premiebestämd försäkring 2,3 procent. säkringsbestånd till Folksam Fondförsäkringsak- Den positiva värdeutvecklingen under året inne- tiebolag (publ) och därefter trätt i likvidation. bar att återbäringsräntan från den 1 september KP: s verksamhetskommitté utgör ett rådgiv- kunde höjas från en procent i verksamhetsgrenen ande organ till Folksam Livs styrelse och behand- Folksam respektive tre procent i verksamhetsgre- lar ärenden som rör KP: s verksamhetsgren inom nen KP Pension och försäkring till fem procent Folksam Liv och har företrädare från KF, LO, i båda verksamhetsgrenarna. Den 1 januari 2010 PTK och Ledarna. höjdes återbäringsräntan ytterligare i verksam- hetsgrenen KP Pension och försäkring, och då till Resultat och marknad nio procent. Resultat Pensionstillägg på förmånsbestämda försäk- Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt ringar har under 2009 räknats upp med 4,37 pro- för 2009 uppgick i moderbolaget Folksam Liv cent. För 2010 har beslut fattats om att lämna till 22 641 (– 15 046) miljoner kronor. Den kraftiga pensionstilläggen oförändrade och att räkna upp resultatförbättringen beror på den positiva av- fribreven med 2,75 procent. kastningen i kombination med en minskning av de En ny produkt för traditionell försäkring i Folk- försäkringstekniska avsättningarna. Totalavkast- sam Liv lanserades i samband med omvalet inom ningen uppgick till 10,3 (0,9) procent. Den väsent- SAF/LO-området 2009. Produkten med premie- ligt förbättrade avkastningen är en följd av den garanti började säljas under andra halvåret och kraftiga börsuppgången under året i kombination uppnådde en avkastning på 8,5 procent. med en ökad aktieexponering. Höjningen av rän- tor med långa löptider under 2009 har samtidigt Premieinkomster och marknadsandelar medfört en minskning av de försäkringstekniska Premieinkomsten för egen räkning i moderföreta- avsättningarna. get minskade till 6 816 (7 143) miljoner kronor. Den Driftkostnaderna i försäkringsrörelsen för lägre premievolymen beror på att föregående år moderbolaget minskade till 612 (670) miljoner påverkades av en engångseffekt på drygt en mil- kronor och förvaltningskostnadsprocenten upp- jard kronor då KP: s Pensionsstiftelse genomförde gick till 0,6 (0,8) procent. De lägre driftkostna- inlösen av pensionsrätt till Folksam Liv. derna beror främst på lägre pensionsavsättningar
 10. 10. 10 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 Premieinkomsten ökade såväl inom tjänstepen- 1 500 miljoner kronor. Under 2009 träffades avtal sion som inom individuell försäkring. om förvärv av det norska försäkringsbolagets Vi- Under året har den nya gruppförsäkringslös- tals svenska bestånd med tillträde 1 januari 2010. ningen ”Sjuk- och efterlevandeförsäkring” helt Reda Pensionsadministration AB är ett dotter- ersatt den gamla grupplivförsäkringen. Den nya bolag som levererar tjänster till externa uppdrags- försäkringen attraherar yngre försäkringstagare givare och omsättningen uppgår till 45,5 miljoner i större utsträckning än vad den gamla gjorde. kronor. Anslutningen till försäkringen har ökat med över 50 procent. Ej konsoliderade dotterföretag Folksam är den fjärde största aktören på mark- Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) är ett naden för fondförsäkring och övrig livförsäkring. livförsäkringsaktiebolag som firade sitt 60- års- Marknadsandelen minskade under året och upp- jubileum under året och bedriver försäkringsverk- gick till 10,2 (10,5) procent mätt i total premie- samhet avseende frivillig gruppliv-, gruppsjuk-, inkomst enligt Försäkringsförbundets statistik. premiebefrielse- och gruppensions- samt grupp- Folksam är tredje största aktören inom övrig olycksfallsförsäkring. Förenade Liv visar för år livförsäkring (traditionell livförsäkring) med en 2009 ett resultat före bokslutsdispositioner och marknadsandel på 10,9 (12,3) procent. Inom fond- skatt om 246 (137) miljoner kronor. Premiein- försäkring ökade marknadsandelen till 9,0 (7,7) komsten före återförsäkring ökade till 766 (730) procent. miljoner kronor. Förenade Liv vann under 2009 Folksam har nära en fjärdedel av premieinkom- upphandlingen av Unionens persongruppförsäk- sten på den så kallade kryssmarknaden (Avtals- ringar. Förenade Liv har under året utvecklat en pension) och är valbart inom de flesta avtalsom- ny sjukförsäkringsprodukt som ska kunna säljas råden. De största volymerna finns inom KAP-KL under varumärkena Folksam, Förenade Liv och via KPA Pension och SAF-LO via Folksam LO KPA Pension med Förenade Liv som försäkrings- Fondförsäkring. I slutet av 2009 deltog dotter- givare. Marknaden för sjukvårdsförsäkringar bolaget Folksam Fondförsäkring i Collectums beräknas öka till en miljon inom 3-5 år. ITP-upphandling men kom tyvärr inte med som KPA-gruppen, med varumärket KPA Pension, valbart bolag efter den slutliga förhandlingen. erbjuder traditionell pensionsförsäkring, fondför- säkring, livförsäkring, pensionsadministration, Dotterföretag valcentral och kapitalförvaltning med etisk inrikt- Konsoliderade dotterföretag ning. KPA-gruppen är marknadsledande inom Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ) pensionsområdet i kommunsektorn och kunderna med dotterbolag Folksam LO Fond AB (publ) ägs är både arbetsgivare och anställda. Samtliga till 51 procent av Folksam ömsesidig livförsäkring landsting och drygt 80 procent av Sveriges kom- och till 49 procent av LO: s Försäkringshandels- muner har avtal med bolag inom KPA-gruppen. bolag. Under 2009 har det inom Avtalspension Över en miljon anställda har sin pension i någon SAF-LO varit omval för alla 1,3 miljoner lönta- form hos KPA Pension. gare. Målet för 2009 var att bibehålla positionen KPA Pensions totala premieinkomster uppgick som marknadsledande inom fondförsäkring på till nära 7,2 (7,0) miljarder kronor vilket är bäst den upphandlade marknaden SAF-LO. Den 31 någonsin för KPA Pensions försäkringsverksam- januari 2008 hade bolaget 231 000 kunder med het. Av beloppet utgör drygt 6,2 (6,0) miljarder överförd premie inom SAF-LO. För att behålla kronor premier för traditionell pensionsförsäk- dessa kunder, satsade bolaget på aktiviteter och ring. Totala premierna för individuella valet inom kampanjer som har varit framgångsrika och vo- KAP-KL, där KPA Pensionsförsäkring AB är lymen har bibehållits. Dessutom har nya kunder trygghetsalternativet för de som inte aktivt väljer valt Folksam LO Pension. Premieinbetalningar pensionsförvaltare, uppgick till 5,3 (5,0) miljar- har under 2009 uppgått till 2 872 (2 400) miljoner der kronor. Resultatet inom KPA Pension har kronor. överträffat tidigare år. Både i livförsäkrings- och Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) är pensionsförsäkringsverksamheten har en mycket ett helägt dotterföretag som erbjuder fondförsäk- god avkastning bidragit till mycket goda resultat ringsprodukter inom tjänstepensionsområdet. och ytterligare förstärkning av solvens i bolagen. Under 2009 har ytterligare ett steg tagits mot att Marknadsvärderingen av de försäkringstekniska bli en eftertraktad samarbetspartner inom för- avsättningarna i kombination med stigande diskon- medlarmarknaden. På tre år har försäljningen teringsränta under 2009, bidrar till det exceptio- via partner ökat från 250 miljoner kronor till nellt goda resultatet i KPA Pension och totalav-
 11. 11. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 11 kastningen uppgick till 12,4 procent. Solvens- Den gemensamma funktionen för liv- och pen- graden har stärkts kraftigt och uppgår till sionsadministration har fortsatt arbetet med att 172 procent. se över och effektivisera samt öka kvaliteten i de Under 2009 började två avtalsområden sina administrativa processerna. förhandlingar om nya pensionsavtal. KFO-LO KP: s organisation inom Folksam Liv har med och KFO-FTF/Handels beslutade att använda start 1 januari 2010 sammanförts med KPA Pen- Pensionsvalet, en bifirma till KPA Pensionsservice sions organisation. Genomförandet är omfat- AB, som valcentral. tande och bedrivs i projektform. Bolagen bedriver Likvidationen av Förenade Liv Livförsäkrings likartade tjänstepensionsaffärer och ska uppnå AB avslutades den 11 november 2009. synergieffekter vid en sammanslagning. Fondväljaren Trend är en ny produkt som kopp- Övriga verksamhetsfrågor las till sparande i fondförsäkring. Fondväljaren Catrina Ingelstam utsågs till ny ekonomidirektör placerar med utgångspunkt i Folksams ordinarie i Folksam i september och ingår i Folksams kon- fondutbud. cernledning. Catrina kommer närmast från en Folksam har tecknat ett nytt avtal med Arbets- tjänst som ekonomichef på AMF. givaralliansen innebärande att samtliga ishock- Inger Rost har tillträtt tjänsten som ny internre- eyklubbar i elitserien tecknar pensions-, sjuk-, visionschef i oktober. Inger kommer närmast från olycksfalls- och livförsäkring i Folksam. Försäk- en tjänst som risk- och säkerhetschef på Riksgäl- ringsskyddet motsvarar i stort sett skyddet för öv- den. riga grupper på arbetsmarknaden. Mikael Petersson har tilldelats årets pris i svensk försäkring av Svenska Försäkringsföreningen. Kapitalförvaltning Mikael, som är verksamhetsområdeschef i Folk- Totalavkastningen 2009 på bolagets tillgångar sam Region Syd, har tilldelats priset för sitt arbete blev 10,3 (0, 9) procent, motsvarande 10 091 (859) med att bygga upp en försäkringsservice för kun- miljoner kronor. der med invandrarbakgrund. En flerspråkig riks- Det som i huvudsak förklarar totalavkastningen kundtjänst lämnar försäkringsservice på 17 olika är bolagets strategiska tillgångsfördelning, vilken hemspråk eller på lätt svenska. bland annat styrs av försäkringsåtagandenas art Folksam har under året lanserat ett räntefritt och bolagets risktolerans. Under våren ökades bo- sparandepaket med en så kallad amanahfond. lagets aktieexponering vilket genom den fortsatta Internetkontoret har bytt namn till ”Mina sidor” börsuppgången bidrog till totalavkastningen på och öppettiderna har förlängts till klockan 23.00 ett positivt sätt. Aktieexponeringen ökade under för att möta kundernas efterfrågan på ökad till- året från cirka 20 procent till cirka 34 procent. Bo- gänglighet. lagets innehav i Swedbank har givit ett väsentligt Totalavkastningstabell, moderföretaget Ingående Utgående Total- Total- Total- Total- Total- marknads- marknads- avkastning avkastning avkastning avkastning avkastning värde värde 2009 2009 2008 2007 2006 Mkr 2009-01-01 2009-12-31 Mkr % % % % Räntebärande placeringar  60 620  61 685  1 806  3,0  10,2  2,4  0,9 Aktier  20 279  32 441  8 332  36,6  – 35,0  0,4  12,0 Alternativa placeringar  1 759  838  – 74  – 10,2  – 8,2  9,0  12,1 Fastigheter  8 871  7 794  114  1,2  1,0  18,0  13,8 Valuta 1)  59  – 163  264        Totalt investeringsportföljen  91 588  102 595  10 442  11,4  – 3,6  3,2  4,6 Bolagsstrategiska innehav  4 971  3 243  – 17  – 0,4  – 0,7  – 0,8  7,2 Summa  96 559  105 838  10 425  10,8  – 3,4  2,9  4,9   Säkringsinstrument  2 803  1 371  – 334      Summa  99 362  107 209  10 091  10,3  0,9  1,8  4,2 1)  Ändring av placeringsriktlinjer, valuta ny portföljgrupp. Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Försäkringsförbundet.   Utgångspunkten vid framtagandet av totalavkastningstabellen är bolagets placeringsriktlinjer   och interna rapportering. I noten 45 redovisas hur totalavkastningstabellen är kopplad till   resultat- och balansräkningen.
 12. 12. 12 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 bidrag till aktieavkastningen, genom en kursupp- Efter en mer avvaktande börsutveckling under gång på cirka 93 procent under året. Under våren början av sommaren stärktes kronan ytterligare ökades också exponeringen i bostadsobligationer och världens börser fortsatte att stiga. Vid årets vilket lämnat ett positivt bidrag till avkastningen slut kunde ett mycket starkt börsår summeras med för räntebärande placeringar. en uppgång på över 50 procent i Sverige och cirka 20 procent för ”ej valutasäkrade globala aktier”. Marknadsutveckling På grund av att kronan stärktes med cirka fem Inledningen av 2009 präglades av finanskrisen. procent under året blev utvecklingen för valuta- Fram till i början av mars gick Stockholmsbör- säkrade globala aktier cirka 25 procent. sen ner med cirka åtta procent och den svenska Under hösten har långräntetrenden varit fallan- kronan försvagades med cirka tio procent. Valu- de och den 5-åriga nominella statsobligationsrän- tasäkrade globala aktier föll med som mest drygt tan har fallit tillbaka till cirka 2,4 procent. Detta 11 procent, det vill säga mätt i lokala valutor. På har totalt givit en uppgång på 0,4 procentenheter grund av den allt svagare svenska kronan föll över året och en svag avkastning på nominella ”valutasäkrade innehav i globala aktier” med statsobligationer. På grund av den allt stabilare som mest cirka 22 procent. kreditmarknaden har skillnaden mellan stats- Från och med början av mars förändrades obligationsräntor och bostadsobligationsräntor bilden. Stora stimulanspaket från världens cen- minskat mycket kraftigt, från 1,4 procentenheter tralbanker och regeringar samt aggressiva styr- vid årets ingång till 0,5 procentenheter vid årets räntesänkningar innebar att kreditmarknaderna utgång, vilket givit en bra avkastning på bostads- började fungera bättre. Så småningom kom signa- obligationer. ler om att konjunkturnedgången bromsats, vilket Marknaden för kommersiella fastigheter har bidrog till en betydligt mer positiv börsutveckling varit svag under året medan marknaden för bo- och en kraftigt förstärkt krona. Långräntorna steg stadsfastigheter i storstadsområden visat viss dock under våren. Sannolikt beroende dels på att styrka. Denna styrka beror till stor del på låga placerare sålde räntebärande värdepapper för att räntor och fortsatt stabil utveckling på bostads- gå in på börsen, dels på förväntningar om högre rättsmarknaden. inflation på ett par års sikt. Den 5-åriga nominella statsobligationsräntan som vid inledningen av året Finansiella risker i låg på historiskt låga två procent hade vid slutet av försäkringsåttaganden maj stigit till cirka 2,9 procent. För de delar av bolagets verksamhet som omfattas av tjänstepensionsdirektivet har de försäkrings- tekniska avsättningarna, det vill säga nuvärdet Resultat av finansiellt risktagande av bolagets framtida åtaganden gentemot försäk- I tabellen nedan redogörs för resultatet av bolagets samlade   finansiella risktagande (mkr). ringstagarna, sedan 2006 värderats med mark- nadsräntor. Genom beslut av Finansinspektionen Kapitalavkastning 2009 2008 värderas från och med 1 april 2008 även försäk- Summa kapitalavkastning enligt tabell  10 425  – 3 452 ringstekniska avsättningar i ”övrig livförsäkrings- FTA och säkringsinstrument verksamhet” med marknadsräntor. I och med FTA   13 630   –16 650   att försäkringsavtalen löper över mycket lång tid Säkringsinstrument  –334  4 311 följer att räntekänsligheten i avsättningarna blir Summa  23 721  – 15 791 betydande. Folksam Liv har anpassat sitt risktagande så att bolagets ekonomi inte ska påverkas fullt ut av rän- Placeringstillgångarnas teförändringar. Som ett komplement till bolagets fördelning Folksam Liv (%) räntebärande placeringar har därför Folksam Liv Fastigheter 7 % bland annat ingått så kallade ränteswapavtal (säk- Alternativa  placeringar 1 % ringsinstrument). Om räntenivåerna faller ökar värdet på säkringsinstrumenten vilket reducerar Utländska aktier 16 % den effekt som ränterörelsen ger på åtagandena. Effekten blir det omvända om räntorna stiger – säkringsinstrumenten utvecklas negativt men Svenska aktier 15 % Räntebärande bolaget kompenseras av minskad skuldbörda. 61 %
 13. 13. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 13 Varumärket 2001 övergick Folksam till Bra Miljöval-el för Folksam är ett gemensamt varumärke för de båda driften av de egna fastigheterna. 2008 övergick bolagen Folksam Sak och Folksam Liv. Löpande Folksam till att endast använda ursprungsmärkt genomförs undersökningar om kundernas och vindkraft. Som ännu ett led i arbetet för en mins- konsumenternas syn på Folksam. Utifrån dem ges kad växthuseffekt blev Folksam under 2006 ett en tydlig bild av hur varumärket uppfattas och vil- klimatneutralt företag. Det innebär att Folksam ka som är varumärkets styrkor respektive förbätt- årligen ser till att plantera så många nya träd som ringsområden. Folksam är ett välkänt varumärke. krävs för att neutralisera företagets årliga koldiox- Det är ett av de mest nämnda varumärkena inom idutsläpp. Planteringarna, som görs i Mexiko och försäkring och sparande, när man efterfrågar Uganda, återbeskogar mark och binder kol men spontan kännedom. bidrar även till ökad ekologisk och social mång- Genom att kontinuerligt arbeta med varumär- fald i odlingsområdena. ket stärks bilden av Folksam, det vill säga hur En revisionsgranskad hållbarhetsrapport redo- Folksam uppfattas av kunder och konsumenter. visas varje år där mer utförlig beskrivning finns Ett starkt varumärke innebär tydlighet och trygg- kring Folksams miljöarbete liksom andra mer- het för kunden, vilket ökar möjligheterna att att- värdesområden som Folksam prioriterar. rahera nya kunder och fördjupa relationerna med befintliga kunder. På detta sätt bidrar varumärkes- Ekonomiskt perspektiv arbetet till att nå Folksams affärsmål. Folksam förvaltade under 2009 drygt 243 miljar- Under 2009 har en översyn av koncernens varu- der kronor för sina drygt fyra miljoner kunders märkesstrategi genomförts vilken omfattar många räkning. Genom en sådan maktbas kan Folksam hel- och delägda varumärken förutom Folksam. påverka och långsiktigt förändra samhället för Ambitionen är att i ännu högre utsträckning visa att uppnå ökad hållbarhet och trygghet för in- vilka fördelar den kundägda formen innebär för dividen. Företag som tar ansvar för miljö och kunderna. Det långsiktiga målet är att förstärka mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. varumärket Folksam och ha försäkringsbran- Genom kriterierna miljö, mänskliga rättigheter schens nöjdaste kunder. Den nya varumärkes- och antikorruption påverkas därför de företag strategin kommer successivt att införas med Folksam investerar i. Förutom detta har Folksam start 2010. även uteslutande kriterier som gäller tobak och klustervapen. Folksams mervärden Genom aktiv bolagsstyrning kan Folksam på- Ekologiskt perspektiv verka bolagen. Varje år studeras verksamheten i De delar av Folksam som har störst möjlighet att 2 000 till 3 000 bolag. Vissa av de företag som lö- påverka miljön till det bättre har miljöcertifierats per störst risk för att råka ut för incidenter beträf- enligt ISO 14001, den vedertagna internationella fande miljö och mänskliga rättigheter identifieras standarden inom miljöledningssystem. I dag är och kontaktas med ett erbjudande om en genom- verksamheterna inom bil- och byggskador miljö- gång av deras risksituation. Flera företag har efter certifierade. För att minska utsläppen vid tjänste- en dialog med Folksam bland annat infört riktlin- resor har Folksam en resepolicy som bland annat jer och mål för sitt miljöarbete. innebär effektivare bilåkning genom körscheman Bolagsstyrningen hanterar även frågor om före- och särskilda besiktningsdagar vid skadebesikt- tagens ersättningsprogram där Folksam anser att ningar. Policyn ställer också krav på vilka färd- programmen bör vara utformade på så sätt att de medel som ska användas på olika sträckor. endast faller ut om de uppsatta målen uppfylls. Med miljön i fokus vid skadereglering, ställs Samtliga ersättningar till vd och ledande befatt- höga miljökrav på de entreprenörer som anlitas ningshavare bör även vara tydligt redovisade i vid reparation av försäkrade hus och bilar. För årsredovisningen. att bli en av Folksams potentiella leverantörer Likaså arbetar Folksam för en jämnare könsför- måste en detaljerad miljökravspecifikation fyllas i. delning i bolagsstyrelser. Möjligheterna till lång- Det finns specifikationer för byggentreprenörer, siktig lönsamhet skadas när kompetenta kvinnor bilverkstäder, bildemonteringsanläggningar, sane- och män står utanför styrelserummen på grund av ringsföretag och tvätterier. I dag har Folksam av- kön, ålder, nationalitet eller för att de tillhör ”fel” tal med drygt 200 byggfirmor, 1 400 bilverkstäder nätverk. För landets börsföretag skulle ökad jäm- och bildemonterare samt 40 tvätt- och sanerings- ställdhet i styrelserna leda till ökad kompetens, företag. vilket i sin tur ger bättre fungerande företag och i förlängningen högre vinster.
 14. 14. 14 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 Trafiksäkerhetsforskning veckling av medbestämmandelagen. Delaktighet Trafikskador innebär stora förluster för folkhäl- bidrar till bättre beslut som främjar Folksams lön- san och samhällsekonomin men framför allt för samhet, kundnytta och konkurrenskraft. individen. Folksam har drygt 30 års erfarenhet av forskning inom trafiksäkerhetsområdet, med Gemensam medarbetarundersökning tonvikt på studier av verkligt inträffade trafik- Under 2009 omarbetades Folksams medarbetar- olyckor. Den kunskap Folksams trafikforskning undersökning. Sex separata mätningar samord- ger används för att rädda liv i trafiken. Färre tra- nades till en gemensam. Syftet med samordningen fikskador innebär även lägre kostnader för skador var dels ren kostnadsbesparing, dels en gemensam och därmed lägre trafikförsäkringspremier, vilket kraftsamling i arbetet för ökad kundnytta. Svars- kommer Folksams kunder tillgodo. En stor del frekvensen blev 92 procent och totalresultatet visa- av Folksams trafiksäkerhetsforskning fokuserar de mycket höga värden på bland annat kundfokus, på att kartlägga säkerhetsnivån hos olika bilar ledarskap, mål- och resultatstyrning, engagemang och deras skyddssystem. Andra områden är djup- och jämställdhet. studier av olyckor där bilar utrustats med svarta lådor, vilka används för att kunna kartlägga ris- Långsiktigt arbete med kompetensförsörjning ken för olika personskador. Speciellt fokus har För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och lagts på pisksnärtsskador. Ett annat kärnområde säkra kompetensförsörjningen på lång sikt tog är barnsäkerhet i bil. Resultaten används bland Folksam under året fram en ny rekryteringsstra- annat till att informera och påverka allmänhet, tegi. Implementeringen påbörjas under 2010. företag och offentlig sektor om vikten av att prio- Ett av Folksams mål är att ha en systematisk chefs- ritera säkerhet vid bilköp. De senaste åren har försörjningsprocess som identifierar, utvärderar dödstalen i den svenska trafiken minskat kraftigt, och utvecklar chefer till rätt uppdrag. Under året till omkring 400 personer årligen. En viktig orsak startades ett pilotprojekt som kommer att ge en till minskningen är utvecklingen av bilars säker- bild av Folksams samlade ledarkompetens, samt hetsnivå. främja en enhetlig chefsstruktur med tydliga krav på kompetens och ansvar i de olika rollerna. Personalinformation Anställnings- och arbetsvillkor Jämställdhet och mångfald Folksam är genom medlemskapet i Arbetsgivar- Folksam arbetar aktivt för att uppnå ökad jäm- organisationen KFO bundet av kollektivavtal ställdhet och mångfald. Under 2009 förstärktes om löner och allmänna anställningsvillkor. För mångfaldsarbetet genom att alla chefer fick ett tjänstemän gäller tre avtal som träffats med För- material att jobba med i sina arbetsgrupper. Syftet säkringstjänstemannaförbundet (FTF), Handels- var både att förankra Folksams policy och plan anställdas förbund samt Jusek, Civilekonomernas för jämställdhet och mångfald, samt att öka enga- Riksförbund och Sveriges Ingenjörer. Det sist- gemanget för frågorna lokalt. nämnda avtalet omfattar samtliga anställda som är medlemmar i ett fackförbund som i sin tur är Aktiv rehabilitering för friskare medarbetare medlem i SACO. För Folksams tjänstemän gäller Sedan flera år arbetar Folksam målinriktat för kollektivavtal om tjänstepensioner, KTP-planen. minskad sjukfrånvaro och det har resulterat i suc- Från och med 2009 gäller samma kollektivavtal cessivt sjunkande sjuktal. Under året genomförde för Folksam och KPA. Från den 1 september 2009 Folksam ett rehabiliteringsprojekt som omfat- är veckoarbetstiden förändrad till 38,75 timmar tade samtliga medarbetare som varit sjukskrivna per vecka för alla. Löner och allmänna anställ- längre än fyra veckor. Projektet ledde till att större ningsvillkor för Folksam-, Privat-, Företags- och delen av deltagarnas sjukskrivningar avslutades. TM-ombud är kollektivavtalsreglerade med Totalt sett sjönk sjuktalen, vilket bidrar till att Handelsanställdas förbund. Tjänstepensionen Folksams affärsverksamhet kan bedrivas mer för ombuden (KAP) är kollektivavtalsreglerad kostnadseffektivt. mellan KFO och LO. Medeltal anställda samt löner och ersättningar med särskild specifikation Bolagsstyrning på ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstyrningen av Folksam Sak och Folksam redovisas under not 44. Liv utgår från svensk lagstiftning, främst för- Ett nytt samverkansavtal togs under året fram säkringsrörelselagen, och Finansinspektionens för att ge medarbetarna möjlighet att mer aktivt föreskrifter och allmänna råd. Eftersom Folksam påverka beslutsfattandet. Avtalet är en vidareut- är ett kundägt bolag finns inte några aktieägare i
 15. 15. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 15 bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna i kraft 2012. Delar av seminariet genomfördes till- av särskilt valda delegater. De bestämmelser som sammans med Folksam Saks styrelse. finns i svensk kod för bolagsstyrning tillämpar Styrelsen genomförde under året en styrelseut- Folksam för de delegerade. En separat bolagsstyr- värdering (i enlighet med Svensk kod för bolags- ningsrapport och rapport om den interna kontrol- styrning). len upprättas och finns presenterad på folksam.se Strategiskt innehav i Swedbank Styrelsens arbete Under året deltog Folksam i Swedbanks nyemis- Under året hölls elva styrelsemöten, dessutom sion och tecknade sammanlagt aktier för cirka 1,4 fick styrelseledamöterna vid ett antal tillfällen miljarder kronor. information via e-post. Styrelsens utskott, Revi- Folksamgruppen äger drygt nio procent av ak- sionsutskottet, Ersättningsutskottet och Presidiet tierna i Swedbank och elva sparbanksstiftelser i hade två, fyra respektive fem sammanträden. Sverige drygt två procent. Fristående sparbanker Utskottsledamöterna hade därutöver kontakter äger tillsammans cirka nio procent. Sammanlagt via e-post och telefon. innehar dessa ägare drygt 20 procent av aktierna Av Folksams styrande regelverk är ett 30-tal i Swedbank. En gemensam förklaring om ägar- fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen frågor har utarbetats mellan dessa ägare. Huvud- gått igenom dessa och vid behov reviderat respek- syftet är att ange ägarnas avsikt med ägandet i tive policy och instruktion. Vissa av regelverken Swedbank: fastställs årligen, oavsett om de förändras eller inte. – att tillsammans äga minst 20 procent av aktier- Inför varje ordinarie möte har styrelsen fått en na i Swedbank skriftlig rapport av verkställande direktören, vil- – att tillsammans utgöra en stabil och långsiktig ken behandlat viktigare händelser i Folksam, ägargrupp i Swedbank med gemensam målsätt- men också i branschen i övrigt. ning med ägandet. I enlighet med en strategisk dagordning har sty- Ägarnas målsättning är att Swedbank ska vara relsen under året också behandlat bland annat föl- en självständig svensk bank byggd på de histo- jande frågor: Kontinuerligt följt upp förverkligan- riskt grundmurade värderingar som bidragit till det av ett antal strategiska mål, compliancerap- att bygga de ekonomiska värden som i dag finns port, genomgång av dotterbolagens verksamhet i Swedbank och svenska sparbanker, nämligen och ekonomi, omvärlds- och konkurrentanalyser, sund vardagsekonomi för privatpersoner och riskhantering, internrevisionsrapporter, faststäl- företag samt lokal förankring. Ägarnas syn är lande av återförsäkringsprogram samt samman- att dessa värderingar även i fortsättningen ska träffat med den auktoriserade revisorn. avspegla sig i bankens verksamhet. I några speci- I syfte att få tillfälle att diskutera strategiska och fika frågor ska ägarna följa Swedbanks arbete framåtblickande frågor mer ingående genomförde med särskilt fokus. Det gäller till exempel lön- styrelsen under året en studie- och konferensresa. samhet, risknivå, soliditet, kundnöjdhet samt Temat för konferensen var ”riskbaserad styrning sundhet och traditionella sparbanksvärderingar. ur ett styrelseperspektiv”. Ämnet valdes som ett Ägarna avser att samråda och informera varandra led i Folksams anpassningar till Solvens 2, det nya löpande i dessa frågor, dock kommer ägarna att regelverket för styrning och uppföljning av för- agera helt självständigt i beslut som rör ägandet. säkringsföretag inom EU vilket kommer att träda Folksamgruppens ägande i Swedbank per 31 december 2009 Bolag Antal Andel av röster och kapital i Swedbank Folksam Sak  26 543 173  2,3 % Folksam Liv  72 740 399  6,3 % Delsumma 99 283 572 8,6 %   Folksam LO fonder   5 076 202  0,4 %  KPA Pensionsförsäkring   3 500 561  0,3 % KPA Livförsäkring  157 024  0,0 % KP pensionsstiftelse  917 026  0,1 % Förenade Liv  79 529  0,0 % Folksamgruppen total 109 013 914 9,4 %
 16. 16. 16 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 Risker Händelser efter balansdagen Folksams risker hanteras enligt en koncerngemen- Folksam Livkoncernen förvärvar per den 22 febru- sam process som innebär en helhetssyn på koncer- ari 8 645 000 aktier i PEAB, motsvarande 1,4 pro- nens riskexponering. Den koncernövergripande cent av rösterna och en investering på 376 miljoner riskhanteringen syftar till att ge vd och styrelse en kronor. Folksam Sakkoncernen förvärvar samti- samlad bild över Folksams risker och att möjlig- digt 455 000 aktier, motsvarande 0,1 procent av göra en effektiv styrning av de risker som identi- rösterna eller en investering på 20 miljoner kronor. fieras. Övergripande riskhantering ökar Folksams Ett samarbete med PEAB påbörjades under 2009 förståelse och kunskap om de risker och möjlig- och fördjupas nu inom områdena tjänstepensio- heter som berör gruppen på ett sammantaget och ner, sak-, företags- och gruppförsäkring samt ska- strukturerat vis. dehantering. Samarbetet innebär också nya möj- Folksams riskhantering delas in i tre olika om- ligheter inom affärsutveckling. Folksam Liv har råden där varje område består av olika riskkatego- tillsammans med Riksbyggen gått in som delägare rier som utgör en del av den totala riskbilden. De i Tornet Bostadsproduktion, där även PEAB är olika områdena är risker inom försäkringsverk- delägare. Inriktningen är att producera hyreslä- samheten, finansverksamheten samt all verksam- genheter i Stockholm, Göteborg och Öresunds- het. Folksam Livs riskhantering redovisas under regionen. not 2, och där ges även upplysningar om risker inom försäkringsverksamheten och risker inom Framtida utveckling finansverksamheten. Folksam fortsätter att fokusera på de fem strate- Under 2010 har ett övergripande risk- och styr- giska områdena kundnytta, konkurrenskraft, ningsprogram startat i syfte att genomföra an- tillväxt, ansvarsfull påverkan och attraktiv ar- passningar till Solvens 2. betsgivare. Programmet innehåller sex programområden: Tjänstepensionsmarknaden är en marknad Styrning, Internkontroll, Riskhantering, Riskmo- under kraftig tillväxt och upphandlingarna inom deller, Risk Data Management och Rapportering. avtalspension fortsätter att pressa avgifterna. Programmets organisation består av förändrings- Förändringar inom flyttmarknad och beskatt- ledning som representeras av Koncernchefen och ning av kapitalförsäkring kan också få betydelse en programledning som administreras och hålls för den fortsatta utvecklingen. Under 2010 ser samman av ett programkontor. Programmet följs Folksam fortsatta möjligheter att behålla en god upp med hjälp av en milstolpeplan som markerar försäljningsutveckling genom såväl den egna större händelser i programmet och som används distributionen som genom förmedlare och för att övervaka programmets förlopp. samarbetspartners. Särskilda redogörelser för tillämpade redovis- nings- och värderingsprinciper för antal anställda Förslag till vinstdisposition och löner lämnas i anslutning till årsredovisning- Bolaget visar ett totalt resultat på ens noter. 21 589 031 633,55 kronor. Skadeförsäkringsrörelsen redovisar ett resul- Väsentliga händelser under tat på 44 150 180,00 kronor. Styrelsen och verk- räkenskapsåret ställande direktören föreslår stämman att årets Folksam Saks stämma tog beslut om återbetalning resultat, 44 150 180,00 kronor, behandlas på föl- av en del av garantikapitalet. Återbetalningen av jande sätt: 1 500 miljoner kronor plus ränta genomfördes i de- Till konsolideringsfonden avsätts cember efter Finansinspektionens godkännande. 44 150 180,00 kronor. Efter återbetalningen har Folksam Liv en kvarstå- Livförsäkringsrörelsen redovisar ett resultat ende placering uppgående till 500 miljoner kronor. på 21 544 881 453,55 kronor. Styrelsen och verk- Folksam Liv har tagit ett initiativ till att hantera ställande direktören föreslår stämman att årets den vikande anslutning till pensionärernas grupp- resultat, 21 544 881 453,55 kronor, behandlas på livförsäkring. Frågan väckte stort massmedialt följande sätt: intresse och samråd med pensionärernas organi- Till konsolideringsfonden avsätts sationer ägde rum under början av 2010. Under 21 544 881 453,55 kronor. 2011 kommer kunderna att få välja mellan tre alternativa försäkringslösningar. Från och med 2012 kommer ingen nyteckning att ske i den gamla försäkringen.
 17. 17. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 17 Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr   1) 2) KONCERNEN 2009 2008 2007 2006 2005 RESULTAT Premieinkomst för egen räkning  7 005  7 315  4 848  4 913  7 848 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen  17 758  – 8 064  1 125  4 917  9 500 Försäkringsersättningar, netto  – 5 627  – 4 849  – 3 539  – 3 328  – 4 343 Förändring i livförsäkringsavsättningar  4 503  – 8 542  2 686  – 2 842  – 9 640 Driftskostnader i försäkringsrörelsen  – 945  – 970  – 724  – 706  – 682 Återbäring och rabatter, netto  – 261  – 12  – 8  – 404  – 19 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 22 433 – 15 122 4 597 2 720 2 664   Återstående kapitalavkastning  252  187  176  137  142 Övrigt  – 2  1  0  –  – Årets resultat före skatt 22 683 – 14 934 4 772 2 857 2 806 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde  139 863  121 529  98 687  83 588  76 868 Försäkringstekniska avsättningar  107 114  106 431  72 597  70 761  65 828 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital  34 457  14 191  19 707  13 517  12 099 Uppskjuten skatteskuld  426  293  239  188  145 Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag  1 887  2 101  625  457  215 Andra finansiella placeringstillgångar  –  –  –  –  18 Totalt konsolideringskapital 36 770 16 585 20 571 14 162 12 477   NYCKELTAL Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent  2,3  3,8  2,7  2,6  4,0 Totalavkastning, procent  10,6  1,1  2,0  6,5  9,9 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent  525  227  424  288  159   1)  Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte    klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år ej omräknade avseende denna principförändring. 2)  Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år ej omräknade. Kollektiv Förvaltnings- Direkt- Total- konsolide- kostnads- avkastning avkastning ringsnivå EJ KONSOLIDERADE DOTTERBOLAG procent procent procent procent Förenade Liv Gruppförsäkring AB    1,8  2,7  7,5  – KPA Livförsäkring AB    0,5  3,0  8,2  167 KPA Pensionsförsäkring AB (publ)    0,4  3,2  12,4  104  
 18. 18. 18 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr   MODERFÖRETAGET 2009 2008 2007 1) 2006 2) 2005 RESULTAT Premieintäkt för egen räkning  723  459  15  –  – Premieinkomst för egen räkning  6 093  6 684  4 644  4 744  4 915 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen  10 314  677  894  2 325  5 301 Försäkringsersättningar, netto  – 5 608  – 4 831  – 3 522  – 3 307  – 3 744 Förändring i livförsäkringsavsättningar  11 998  – 17 338  2 916  – 67  – 3 289 Driftskostnader i försäkringsrörelsen  – 612  – 670  – 504  – 542  – 583 Återbäring och rabatter, netto  – 261  – 12  – 8  – 404  – 19 Försäkringsrörelsens tekniska resultat  22 641  – 15 046  4 415  2 749  2 581   Övrigt  0  –  –  –  – Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  22 641  – 15 046  4 415  2 749  2 581   EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde  102 978  96 717  72 509  60 074  58 004 Försäkringstekniska avsättningar  72 896  84 497  46 031  46 639  46 470 Konsolideringskapital Eget kapital  32 249  12 030  19 279  13 540  12 195 Obeskattade reserver  1 238  902  625  291  128 Uppskjuten skatteskuld  89  38  67  93  99 Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag  1 887  2 101  625  457  215 Andra finansiella placeringstillgångar  –  –  –  –  18 Summa totala övervärden  1 887  2 101  625  457  233 Totalt konsolideringskapital 35 463 15 071 20 596 14 381 12 655   Kollektivt konsolideringskapital  14 944  7 335  3 216  5 286  5 752 Kapitalbas  35 453  15 061  15 702  14 394  12 333 Erforderlig solvensmarginal  3 388  3 909  2 533  2 349  2 313 Kapitalbas för försäkringsgruppen  34 874  14 654  15 089  13 936  11 855 Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen  4 921  5 465  3 831  3 815  3 742 NYCKELTAL3) Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent  0,7  0,5  –  –  – Driftkostnadsprocent  0,1  0,2  –  –  – Totalkostnadsprocent  0,8  0,7  –  –  –   Livförsäkringsrörelsen Förvaltningskostnadsprocent  0,6  0,8  0,8  1,0  1,1 Anskaffningskostnadsprocent  2,3  2,6  2,8  2,5  3,6 Administrationskostnadsprocent för sparprodukter  0,4  0,4  0,4  0,5  0,5 Administrationskostnadsprocent för riskprodukter  5,8  8,5  8,6  9,9  8,4   Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent  3,0  3,9  3,6  3,4  4,0 Totalavkastning, procent  10,3  0,9  1,8  4,2  9,9 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent  520  211  442  303  251 Kollektiv konsolideringsnivå, procent    Retrospektivreservsmetoden  113,1  104,9  105,6  110,4  111,6   Pensionstilläggsmetoden  139,3  126,0  –  –  – 1)  Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassi-   ficerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år ej omräknade avseende denna principförändring. 2)  Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år ej omräknade. 3)  Omräknat med nyckeltal avseende livförsäkringsrörelsen med anledning av redovisad skadeförsäkringsrörelse.    Redovisade nyckeltal avseende direktavkastning för åren 2006-2009 är beräknade enligt FFFS 2008:26. Redovisad    totalavkastning är beräknad enligt Sveriges Försäkrings  örbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning.  f   För år 2005 är nyckeltalen beräknade enligt Försäkringsbranschens redovisningsnämnds (FRN) cirkulär 1/1993.
 19. 19. S Folksam Sak 2009
 20. 20. 20 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 Folksam ömsesidig sakförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folk- I not 46, ”Upplysningar om närstående”, redovi- sam ömsesidig sakförsäkring organisationsnum- sas Folksamgruppen och de relationer som finns mer 502006-1619 avger härmed årsredovisning mellan de bolag som ingår. för 2009, företagets 102:a verksamhetsår. Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle där individen känner Koncernstruktur trygghet. Folksam Sak är moderföretag i en koncern som Folksam har under 2009 framförallt fokuserat förutom moderföretaget omfattar de helägda för- på att utveckla relationen med befintliga kunder säkringsföretagen Svenska Konsumentförsäk- och öka avkastningen. Premievolymen har under ringar AB (publ) och Tre Kronor Försäkring AB. 2009 ökat kraftigt inom fondförsäkring främst En redovisning av samtliga dotterföretag och genom etableringen på förmedlarmarknaden. intresseföretag lämnas i noterna 16–17. På kryssmarknaden (Avtalspension) har Folk- sam nära en fjärdedel av premieinkomsten, främst Folksam inom avtalsområdena KAP-KL och SAF-LO. Folksamgruppen (Folksam) består av ett antal Även inom detta område har premievolymerna ömsesidiga försäkringsbolag vilka samverkar för ökat. Inom bil- och boendeförsäkring till privat- att nå stordriftsfördelar inom områdena distri- kunder har en satsning på kombinationskunder bution, administration och kapitalförvaltning bidragit till stärkta marknadsandelar och ökade till nytta för kunderna. Folksam omfattar mo- premievolymer. derbolagen Folksam ömsesidig livförsäkring Den goda avkastningen under året har bidragit (Folksam Liv) och Folksam ömsesidig sakför- till fortsatt finansiell stabilitet och till positiva säkring (Folksam Sak) med dotterbolag samt resultat inom såväl sak- som livförsäkringsverk- KPA AB, och Förenade Liv. samheten. FOLKSAM, Mkr 2009 2008 2007 2006 Premier 1)  29 356  27 158  23 977  23 630 Förvaltat kapital 2)  242 646  211 401  183 957  175 826 Fondförsäkringstillgångar 3)  38 158  24 600  26 557  27 343 Medelantal anställda 4)  2 916  2 934  2 892  3 049 1)  Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring. 2)  Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak    avser värdet av   otterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse och Folksam LO Fonder. d 3)  Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken. 4)  Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbetstimmar, betald tid, relaterade till en årsarbetstid.
 21. 21. Folksam Verksamhetsberättelse 2009 21 Verksamhet Folksam Sak året. Driftskostnadsprocenten som andel av pre- Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksam- mierna minskade till 18,4 (21,8) procent. het med huvudsaklig inriktning på den svenska konsumentmarknaden. Bolaget tillhandahåller Finansiell ställning individ- och gruppförsäkring främst inom pro- Konsolideringskapitalet i moderbolaget har fort- duktområdena bil-, hem-, villa-, samt sjuk- och satt stärkts och uppgår till 8 734 (8 223) miljoner olycksfallsförsäkring. Produkter erbjuds även kronor. Under 2009 har återbetalning skett av inom djur- och företagsförsäkringsmarknaden. 1 500 miljoner kronor i garantikapital till Folksam Folksam Sak är ett kundägt företag och har Liv efter beslut på bolagsstämman. Konsolide- som främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. ringsgraden uppgick per årsskiftet 2009 till 115 Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, (114) procent i moderbolaget. vilket innebär att överskott som uppstår i verk- samheten går tillbaka till försäkringstagarna. Premieintäkter och marknadsandelar Ett flertal produkter och tjänster erbjuds kun- Premieintäkterna (efter avgiven återförsäkring) derna i form av paketerade helhetslösningar för i moderbolaget ökade till 7 704 (7 298) miljoner att på bästa sätt motsvara och täcka de behov som kronor. Den finansiella krisen vid ingången av finns. Ambitionen är att vara det naturliga valet 2009 och dess negativa effekter på konjunkturen för hela svenska folket. har inneburit att försäljningen av bilförsäkring Verksamheten bedrivs inom två affärssegment, via bilhandeln har minskat jämfört med 2008. Partner- och Företagsaffär samt Privat affär. De En satsning på kundanpassade kombinationser- affärsdrivande segmenten stöds av koncernge- bjudanden har dock inneburit att fler kunder har mensamma funktioner. Företagsaffären i Folk- valt att stanna kvar i Folksam. Det har medfört sam Sak kompletterar satsningen på tjänstepen- en marknadsframgång på såväl bil- som boende- sion vilket gör att Folksam kan uppträda som ett marknaderna. fullsortimentsbolag för det lilla företaget. I ambitionen att vara det naturliga valet för hela svenska folket är det stora antalet hemför- Resultat och marknad säkringskunder, vilka omfattas av avtalen med Resultat fackliga organisationer, en styrka. Ytterligare ett Moderföretaget visar en vinst före bokslutsdispo- LO-förbund, GrafikerSkogs, anslöt sig till LO- sitioner och skatt på 2 154 (1 556) miljoner kronor. paketets k-hemförsäkring vid halvårsskiftet. Ökningen beror till största delen på en god kapi- Det sedan 20 år etablerade samarbetet med talavkastning till följd av den positiva börsutveck- Toyota fortsätter att vara en framgång. Under lingen inte minst på den svenska aktiemarknaden. året passerade Toyota bilförsäkring hundra- Försäkringsrörelsen visar på ett försämrat resul- tusenstrecket i antal försäkringar. Toyota bil- tat. Försäkringsersättningarna (efter avgiven åter- försäkring har en marknadsandel på strax försäkring) ökade och uppgick till 6 103 (4 817) mil- över 50 procent. joner kronor och skadekostnadsprocenten ökade Ökad försäljning inom smådjursmarknaden till 79,2 (66,0). Ökningen i förhållande till föregå- (hund- och kattförsäkring) gav under året en posi- ende år beror dels på den översyn av avsättningar tiv utveckling av beståndet och marknadsandelen för sjuk- och olycksfallsförsäkringarna som ge- är nu cirka 20 procent på en växande djurförsäk- nomfördes under 2008 vilket innebar en upplös- ringsmarknad. ning om totalt 650 miljoner kronor som påverkade Marknadsandelen för Folksam Sak inklusive 2008 års försäkringsersättningar positivt, dels på Svenska Konsumentförsäkringar AB och Tre ökade skadekostnader främst inom bil- och bo- Kronor Försäkring AB, ökade till 14,9 (14,0) pro- endeförsäkring. Under 2009 har skadekostnaden cent mätt i totalt inbetalda premier enligt För- ökat gradvis för hem- och villaförsäkring. Under säkringsförbundets statistik. Marknadsandelar senare delen av hösten har denna trend förstärkts mätt i antal försäkringar uppgick inom separat och ökade skadekostnader märks även inom mo- hemförsäkring till 50,1 (49,1) procent, inom villa- torfordonsförsäkringen till följd av den kraftiga hemförsäkring till 28,2 (27,3) procent och inom kylan och vintervädret. personbilsförsäkring till 20,1 (19,2) procent. Totalkostnadsprocenten ökade till 97,6 (87,9) procent. Driftkostnaderna minskade under året Dotterföretag med 174 miljoner kronor. Den största delen av Svenska Konsumentförsäkringar AB visar ett minskningen beror på lägre pensionsavsättningar stabilt positivt resultat före bokslutsdispositioner då pensionsstiftelsen haft en god avkastning under och skatt på 116,6 (117,7) miljoner kronor trots att
 22. 22. 22 Folksam Verksamhetsberättelse 2009 marknaden under året har varit mycket hårt kon- Kapitalförvaltning kurrensutsatt. Svenska Konsumentförsäkringar Totalavkastningen 2009 på bolagets tillgångar har under flera år haft ett vikande bestånd men blev 8,1 (2,5) procent, motsvarande 1 905 (604) mil- hösten 2009 innebar ett trendbrott och beståndet joner kronor. började vända uppåt. Skadeförsäkringsrörelsens Det som i huvudsak förklarar totalavkastningen ekonomi är stabil och ett reducerat ekonomiskt är bolagets strategiska tillgångsfördelning, vilken risktagande utgör utgångspunkt för verksamhe- bland annat styrs av försäkringsåtagandenas art ten. Konsolideringskapitalet uppgår till 522 (485) och bolagets risktolerans. Under våren ökades miljoner kronor. bolagets aktieexponering vilket genom den fort- Tre Kronor Försäkring AB har uppvisat en satta börsuppgången bidrog till totalavkastningen ökande premieintäkt (efter avgiven återförsäk- på ett positivt sätt. Aktieexponeringen ökade un- ring) på 196,8 (99,0) miljoner kronor. Det tekniska der året från cirka nio procent till cirka 15 procent. resultatet visar ett fortsatt negativt resultat på Bolagets innehav i Swedbank har givit ett väsent- 26,9 miljoner kronor. Det negativa resultatet be- ligt bidrag till aktieavkastningen, genom en kurs- ror på en kraftig expansion av bolagets verksam- uppgång på cirka 93 procent under året. Under het. Beståndet fortsätter att öka och har under året våren ökades också exponeringen i bostadsobliga- fördubblats och uppgick vid årets slut till 109 000 tioner vilket lämnat ett positivt bidrag till avkast- försäkringsavtal. Bolaget har också under året ningen för räntebärande placeringar. lanserat flera nya produkter avseende husvagn-, husbil-, släpvagn-, lätt lastbil- och snöskoterför- Marknadsutveckling säkring. Inledningen av 2009 präglades av finanskrisen. Fram till i början av mars gick Stockholmsbör- Övriga verksamhetsfrågor sen ner med cirka åtta procent och den svenska Catrina Ingelstam utsågs till ny ekonomidirektör kronan försvagades med cirka tio procent. Valu- i Folksam i september och ingår i Folksams kon- tasäkrade globala aktier föll med som mest drygt cernledning. Catrina kommer närmast från en 11 procent, det vill säga mätt i lokala valutor. På tjänst som ekonomichef på AMF. grund av den allt svagare svenska kronan föll ”ej Inger Rost har tillträtt tjänsten som ny internre- valutasäkrade innehav i globala aktier” med som visionschef i oktober. Inger kommer närmast från mest 22 procent. en tjänst som risk- och säkerhetschef på Riksgäl- Från och med början av mars förändrades den. bilden. Stora stimulanspaket från världens cen- Mikael Petersson har tilldelats årets pris i svensk tralbanker och regeringar samt aggressiva styr- försäkring av Svenska Försäkringsföreningen. räntesänkningar innebar att kreditmarknaderna Mikael, som är verksamhetsområdeschef i Folk- började fungera bättre. Så småningom kom signa- sam Region Syd, har tilldelats priset för sitt arbete ler om att konjunkturnedgången bromsats, vilket med att bygga upp en försäkringsservice för kun- bidrog till en betydligt mer positiv börsutveckling der med invandrarbakgrund. En flerspråkig riks- och en kraftigt förstärkt krona. Långräntorna steg kundtjänst lämnar försäkringsservice på 17 olika dock under våren. Sannolikt beroende dels på att hemspråk eller på lätt svenska. placerare sålde räntebärande värdepapper för att Internetkontoret har bytt namn till ”Mina sidor” gå in på börsen, dels på förväntningar om högre och öppettiderna har förlängts till klockan 23.00 inflation på ett par års sikt. Den 5-åriga nominella för att möta kundernas efterfrågan på ökad till- statsobligationsräntan som vid inledningen av året gänglighet. låg på historiskt låga två procent hade vid slutet av Skadeverksamheten fortsätter arbetet med maj stigit till cirka 2,9 procent. att effektivisera sina rutiner och har under året Efter en mer avvaktande börsutveckling under upphandlat ett nytt ärendehanteringssystem och början av sommaren stärktes kronan ytterligare inför kommande anslutning kartlagt samtliga och världens börser fortsatte att stiga. Vid årets skadeprocesser. Systemet ska ge ett ökat stöd åt slut kunde vi summera ett mycket starkt börsår skadereglerarna och även en bättre service för med en uppgång på över 50 procent i Sverige och kunderna med bättre tillgänglighet till skade- cirka 20 procent för ”ej valutasäkrade i globala dokumentationen. aktier”. På grund av att kronan stärktes med cirka Under året har nya märkesförsäkringar tagits fem procent under året blev utvecklingen för va- fram för Volkswagen och Suzuki. Körklarproduk- lutasäkrade globala aktier cirka 25 procent. ten är en kampanj som tagits fram för bilhandeln och omfattar personbilar och lätta lastbilar yngre än tio år.

×