Successfully reported this slideshow.

Folksam halvårsbokslut 2009

577 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folksam halvårsbokslut 2009

  1. 1. Datum 2009-08-19 Sid 1(5) Bokslutskommuniké Folksams bokslutskommuniké, första halvåret 2009 Folksamgruppen • Börsuppgången har påverkat resultaten positivt i både sak- och livkoncernen. Folksam Liv redovisar ett resultat på 18,6 miljarder kronor (-4,6 miljarder kronor) och Folksam Sak ett resultat på 0,5 miljarder kronor (0,3 miljarder kronor). • Konsolideringsgraden i Folksam sakkoncernen har stärkts ytterligare och uppgick till 111,3 (90,1) procent. • Den kollektiva konsolideringen i Folksam Liv förbättrades till 106,1 (101,1) procent. • Folksamgruppens förvaltade kapital uppgick till 230 miljarder kronor per 30 juni, 2009. • Folksamgruppens totala premievolym första halvåret 2009, uppgick till 13,9 (14,2) miljarder kronor. Skillnaden jämfört med samma period föregående år beror på en engångseffekt uppgående till en miljard kronor för KP Pensionsstiftelsens inlösen av pensionsrätt till Folksam Liv. • Styrelsen i Folksam Liv har i ett beslut den 19 maj förtydligat att de 39,0 miljoner stamaktier i Swedbank som förvärvades från Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag den 9 mars 2009 inte utgör en del av Folksam Livs strategiska innehav i Swedbank. Den starka kursutvecklingen för Swedbankaktien under våren har accentuerat Folksam Livs riskkoncentration mot svensk banksektor i allmänhet och Swedbank i synnerhet. Under perioden 26 maj till 15 juni avyttrades därför dessa aktier för att uppnå en lämplig riskkoncentration. Som en följd av avyttringen enligt ovan minskade det sammanlagda Swedbankinnehavet för Folksam till under 10 procent. • Styrelsen för Folksam Liv och Sak har var för sig beslutat sig för att garantera den del av Swedbanks nyemission som motsvarar Folksam Liv respektive Folksam Saks nuvarande ägarandel i banken, samt cirka 700 miljoner utöver detta. Totalt uppgår, garantin till två miljarder kronor. Hur stora aktieandelarna blir är inte klart förrän emissionskursen har fastställts och det sker på Swedbanks extra bolagsstämma den 15 september.
  2. 2. Datum 2009-08-19 Sid 2(5) Bokslutskommuniké Folksamgruppen 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 Premieinkomst 1) 13 870 14 208 22 567 Folksam sakkoncernen 4 214 4 122 8 133 Folksam livkoncernen 3 527 4 243 7 315 KPA-bolagen 2) 5 820 5 545 6 515 Förenade Liv 2) 309 298 604 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 33 079 -5 543 -16 008 Folksam sakkoncernen 534 294 1 503 Folksam livkoncernen 18 574 -4 640 -14 932 KPA-bolagen 13 910 -1 148 -2 716 Förenade Liv 61 -49 137 Balansomslutning 238 013 216 118 221 286 Folksam sakkoncernen 31 985 30 416 31 217 Folksam livkoncernen 136 631 131 354 129 635 KPA-bolagen 66 695 51 843 57 806 Förenade Liv 2 702 2 505 2 628 Antal anställda 2 906 2 990 2 912 1) Intjänad premie i Sak samt premieinkomst i Liv 2) Konsolideras inte i livkoncernen
  3. 3. Datum 2009-08-19 Sid 3(5) Bokslutskommuniké Folksam sakkoncernen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ökade till 0,5 (0,3) miljarder kronor och det tekniska resultatet i försäkringsverksamheten uppgick till 0,4 (0,4) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade till 4,2 (4,1) miljarder kronor. Försäkringsersättningarna uppgick till 3,2 (3,1) miljarder kronor med en skadekostnadsprocent på 76,4 (76,6) procent. Driftskostnaderna uppgick till 0,9 (0,9) miljarder kronor. Driftskostnadsprocenten ökade till 21,9 (21,0) procent. Ökningen kan till viss del förklaras av ökade personalkostnader. Totalkostnadsprocenten uppgick till 98,2 (97,7) procent. Totalavkastningen förbättrades och uppgick till 2,1 (-0,3) procent. Det som främst bidragit positivt är den goda utvecklingen på aktiemarknaderna. Konsolideringsgraden uppgick till 111,3 (90,1). Konsolideringskapitalet ökade till 9,0 (7,1) miljarder kronor. Folksam sakkoncernen 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 Premieintäkter för egen räkning 4 214 4 095 8 133 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 324 347 705 Försäkringsersättningar för egen räkning -3 218 -3 138 -5 416 Driftskostnader -922 -862 -1 824 Övriga tekniska intäkter och kostnader 41 1 53 Tekniskt resultat 439 443 1 651 Återstående kapitalavkastning 92 -141 -144 Övriga intäkter och kostnader 3 -8 -4 Resultat före bokslutsdispositioner & skatt 534 294 1 503 NYCKELTAL Driftskostnadsprocent 21,9% 21,0% 22,4% Skadekostnadsprocent 76,4% 76,6% 66,6% Totalkostnadsprocent 98,2% 97,7% 89,0% Konsolideringskapital 9 011 7 084 8 493 Konsolideringsgrad 111,3% 90,1% 106,4% Totalavkastning 2,1% -0,3% 2,2% Direktavkastning 1,3% 2,1% 4,4%
  4. 4. Datum 2009-08-19 Sid 4(5) Bokslutskommuniké Folksam Livkoncernen Livkoncernen redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 18,6 (-4,6) miljarder kronor. Den kraftiga resultatförbättringen förklaras till större delen av en allmän höjning av ränteläget under 2009 samt av en väsentligt bättre kapitalavkastning. De försäkringstekniska avsättningarna värderas med marknadsräntor med motsvarande löptider. Höjda marknadsräntor medför minskade reserver och vice versa. I och med att försäkringsavtalen för individuella livförsäkringar i allmänhet löper över mycket lång tid är räntekänsligheten betydande. Folksam Liv har en stark solvensgrad som vid halvårsskiftet uppgick till 147 (138) procent. Folksam Livs kollektiva konsolidering förbättrades och uppgick till 106,1 (101,1) procent. Totalavkastningen, inklusive säkringsinstrument, uppgick till 2,6 (-4,2) procent. Det som främst bidragit positivt är den goda utvecklingen på aktiemarknaderna. Bolagets räntebärande placeringar och fastigheter har haft en svagt negativ utveckling under perioden. Återbäringsräntan ligger sedan november 2008 på 1,0 procent. För premiebestämda försäkringar i KPs verksamhetsgren höjdes återbäringsräntan till 3,0 procent den 1 mars. Omvärdering sker löpande av återbäringsräntan med anledning av finansmarknadens påverkan på den kollektiva konsolideringen. Folksam Liv och Folksam LO Fondförsäkring blev valbara pensionsförvaltare för avtalspension Svenskt Näringsliv-LO, vilket berör 2,6 miljoner privatanställda arbetare. Cirka 58 000 kunder valde något av Folksambolagen under perioden. Folksam Livkoncernen 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 Premieinkomst för egen räkning 3 527 4 243 7 315 Kapitalavkastning 1) 5 724 -8 422 -8 068 Försäkringsersättningar för egen räkning -2 801 -2 461 -4 848 Förändring i försäkringstekniska avsättningar 1) 12 297 2 140 -8 785 Driftskostnader -482 -429 -970 Återbäring och rabatter -12 0 -12 Övriga tekniska intäkter och kostnader 165 125 242 Tekniskt resultat 18 418 -4 804 -15 126 Återstående kapitalavkastning 158 170 193 Övriga intäkter och kostnader -2 -6 1 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 18 574 -4 640 -14 932 NYCKELTAL Förvaltat kapital 128 596 128 696 98 687 Driftskostnader i procent av premier 13,7% 10,1% 14,9% Förvaltningskostnadsprocent 0,8% 0,8% 0,8% Totalavkastning, inklusive säkringsinstrument 2,6% -4,2% 1,1% Direktavkastning 2,7% 3,9% 3,8% 1) I kapitalavkastningen resp. förändring i försäkringstekniska avsättningar ingår belopp beroende av värdeförändring på fondförsäkringstillgångar med (3,3) respektive (-3,3) miljarder kronor.
  5. 5. Datum 2009-08-19 Sid 5(5) Bokslutskommuniké Stockholm 18 augusti Anders Sundström Verkställande direktör För ytterligare information Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 10 Andreas Jerat, tf presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01 Internet: www.folksam.se

×