Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Záverečná úloha KPI

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Záverečná úloha KPI

  1. 1. Argumentácia: Ako tému svojej záverečnej práce Kurzu práce s informáciami som si vybrala obsedantne kompulzívnu poruchu. Téma mi je veľmi blízka, práve vzhľadom k môjmu študijnému oboru, čo je všeobecné lekárstvo, ako aj pravdepodobnosti, že práve týmto smerom sa bude uberať môj záujem a zameranie v budúcnosti. Názov som zvolila veľmi jednoduchý a to názov samotnej poruchy, pretože si myslím, že je dostatočne vypovedajúci a nie je nutné ho nijakým spôsobom prikrášľovať. Obsedantne kompulzívna poruchaObsedantne kompulzívna porucha(OCD) nie je novým ochorením, hlavne v poslednýchrokoch sa dostáva do centra pozornosti, ide o relatívne častú poruchu.V porovnaní s ostatnými duševnými poruchami sa OCD vyskytuje častejšie ako napr.schizofrénia, či panická porucha. Ďalším dôvodom, prečo je tejto poruche venovanápozornosť, je objavenie účinných terapeutických postupov, ktoré priaznivo ovplyvňujú OCDsymptomatiku, či už ide o kognitívne behaviorálnu terapiu alebo farmakoterapiu pomocoupreparátov, ktoré priaznivo ovplyvňujú centrálny serotoninergný systém.V minulosti bola OCD považovaná za zriedkavú psychickú poruchu s chronickým priebehoma zlou prognózou. Jej výskyt sa na základe prác z 50-tych rokov odhadoval na 0,05% v bežnejpopulácii. Obrat nastal až v roku l984, publikovaním výsledkov americkej epidemiologickejštúdie ECA, v ktorej bolo dotazníkovým spôsobom vyšetrených l8.500 pacientov. Ukázalo sa,že celoživotná prevalencia OCD je 2-3%, t.j., že touto poruchou trpí približne l človek z 50.Na základe týchto údajov žije na svete približne l00 miliónov ľudí trpiacich OCD.Frekvencia výskytu je približne rovnaká u mužov aj žien. Porucha začína v adolescencii aleborannej dospelosti, ale popísali ju aj u dvojročného chlapca. U viac ako polovice pacientov sOCD sa porucha objavila náhle. V 50-70% po stresujúcej udalosti (pôrod, smrť príbuzného,odsťahovanie blízkych príbuzných a pod.). Pacienti poruchu udržiavajú v tajnosti a kodborníkovi sa dostávajú v priemere po 7-l0 rokoch od objavenia prvých symptómov, kedypríznaky výrazne negatívne ovplyvňujú osobný, pracovný alebo spoločenský život. Priebehochorenia je dlhodobý, u niektorých pacientov sa klinický obraz v priebehu času mení,hovoríme o fluktuujúcom priebehu. U jednej tretiny pacientov pozorujeme komorbiditu sveľkou depresívnou poruchou. V súčasnosti je OCD v poradí 4. najčastejšia psychiatrickáporucha po závislostiach, fóbiách a ťažkých depresiách.Z genetického hľadiska je signifikantne vyššia konkordancia u monozygotných dvojčiat než udizygotných. Podľa familiárnych štúdií až 35% príbuzných prvého stupňa trpí OCD.Diagnostika OCD sa opiera hlavne o výskyt typických vtieravých myšlienok, tzv. obsesií a znich vyplývajúceho nutkavého správania, t.j. kompulzií.Obsesie sú nutkavé, opakujúce sa a vtieravé myšlienky, predstavy, impulzy alebo obavy,ktoré sa znovu a znovu stereotypne vtierajú do mysle, vyvolávajú úzkosť a nepohodu.Objavujú sa zvyčajne po určitých spúšťacích podnetoch, napríklad použitie toalety, podanieruky s cudzím človekom, dotykom kontaminovaného miesta či po zamknutí bytu. Jedinec saich snaží zvyčajne neúspešne potlačiť alebo ignorovať, neutralizovať myšlienkami alebosprávaním, pričom si väčšinou uvedomuje, že ide o vlastné myšlienky, aj keď mimovoľné ačasto odpudzujúce.
  2. 2. Kompulzie sú definované ako nutkavé stereotypné správanie (umývanie, kontrolovanie) alebourčité psychické aktivity (modlenie, tiché počítanie), ktoré jedinec vykonáva ako reakciu naobsesiu alebo ide o správanie podľa určitých, väčšinou rigidných pravidiel. Kompulzie majúzmierniť úzkosť spôsobenú obsesiami, alebo majú zabrániť nejakým hrozivým následkom,pričom väčšinou nemajú logickú súvislosť s danou situáciou alebo hrozivou udalosťou, a súzjavne prehnané a neprimerané. Pacient si väčšinou uvedomuje sám, že jeho konanie jenezmyselné, avšak bez týchto úkonov jeho nepríjemné pocity nezmiznú. Kompulzie môžumať charakter nápravný, napríklad umývanie rúk, alebo môžu byť uisťujúce, ako je napríkladkontrolovanie zámkov či uzáverov plynu.Schéma: obsesie a kompulzie pri umývaní rúkNajčastejšou obrannou reakciou pacientov býva vyhýbavé správanie. Obsedant sa snažínedostať do situácií, ktoré spúšťajú nutkavé myšlienky vyvolávajúce kompulzie, napríkladčlovek s obsedantnými obavami, že sa nakazí žltačkou sa vyhýba verejným toaletám.S úzkosťou a stresom súvisia aj somatické príznaky, typické pre stresovú reakciu. K typickýmtelesným prejavom, ktoré nadväzujú na obsedantné myšlienky patrí zrýchlenie(tachypnoe) činaopak spomalenie(bradypnoe) dychovej frekvencie, povrchné dýchanie,zrýchlenie(tachykardia) či spomalenie(bradykardia) srdečnej činnosti, hypertenzia, potenie,závrate, návaly tepla či chladu, bolesť hlavy, žalúdočná nevoľnosť, nausea, kŕčev končatinách a rada ďalších.Väčšina týchto príznakov bezprostredne neohrozuje život pacienta, avšak vyvolávajú hrozbua zosilňujú úzkosť pacienta, čo vedie k následným ďalším kompulziám s cieľomneutralizovať strach.
  3. 3. V liečbe OCD sú na prvom mieste psychoterapeutické postupy, v ktorých si v poslednýchrokoch vydobyla významné miesto kognitívne- behaviorálna terapia(KBT).KBT u obsedantných porúch je založená na úmyselnom vystavení pacienta situácii, ktorá jespúšťačom úzkostných stavov a obsesívnych myšlienok a následnému zabráneniu vykonaniakompulzívnych rituálov, pri čom zároveň dochádza k psychoedukácii a kognitívnejreštrukturalizácii.Na druhom mieste v liečbe je psychofarmakoterapia. Štandardným farmakom využívaným priliečbe OCD je antidepresívum clomipramin. V súčasnej dobe okrem neho zaznamenávajúveľký úspech selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu(SSRI), napríkladparoxetin, citalopram, fluvoxamin, a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínua noradrenalínu(SNRI). Oproti clomipraminu majú menej nežiaducich účinkov a ľahšie saznášajú, pri čom sú podobne účinné.Kľúčové slová: obsedantne kompulzívna porucha, obsesie, kompulzie, vyhýbavé konanie,Anotácia: Ako už vypovedá názov článku, autor v texte pojednáva o jednej z najčastejšíchpsychiatrických porúch, obsedantne kompulzívnej poruche. Jedná sa o odborný text. Autor sa zaoberávýskytom tohto ochorenia a prevalenciou vzhľadom k populácii, vychádza pri tom z americkejepidemiologickej štúdie. Ďalej sa zaoberá diagnostikou a základnými rysmi tejto poruchy, t.j.obsesiami a kompulziami a popisuje typické vyhýbavé správanie pacienta a somatickú reakciusúvisiacu s ochorením. Na záver práce sa autor zaoberá postupmi liečby využívanými u pacientovs OCD. Súčasťou práce je myšlienková mapa zobrazujúca sled udalostí a myšlienok typický prepacienta s OCD.Zdroje: PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Obsedantně-kompulzivní porucha a jak jizvládat. 1. vyd. Praha: Galén, c2008. ISBN 978-80-7262-531-4. (1. autor, prof. MUDr. Ján Praško, je renomovaný psychiater, rešpektovaný odborníkmi, (2. vydavateľstvo Galén má dlhoročnú prax a dobrú povesť vo vydávaní odborných lekárskych publikácií, (3. kniha je vydaná v roku 2008, takže ide o aktuálny zdroj informácií, (4. kniha je písaná zrozumiteľne, tematiku pokrýva dostatočne hlboko, neobsahuje chyby v oblasti jazyka (5. okrem textu obsahuje aj viaceré kazuistiky, tabuľky pre uľahčenie vyrozumenia textu) MOŤOVSKÝ, Branislav. OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNA PORUCHA. [online].2008, roč. 6, č. 3, s. 152-158 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z:http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3420&magazine_id=12(1. Autorom článku je MUDr. Branislav Moťovský, psychiater, teda je v obore erudovaný)(2. Vydavateľom je Solen, čo je spoločnosť pre vydávanie odborných lekárskych časopisov(3. Článok je z roku 2008, je teda pomerne aktuálny, odkaz je funkčný(4. Prezentované informácie nie sú skreslené, sú objektívne, odborné a presné, takže zdroj považujem za dôverhodný(5. Obsahovo je článok plnohodnotný, je porovnateľný aj s inými zdrojmi či článkami zaoberajúcimi sa podobným tématom)
  4. 4. Česká a slovenská psychiatrie. [online]. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://cspsychiatr.cz/ (1. Vydavateľom je Česká lékařská společnost J. E. Purkyně v spolupráci s vydavateľstvom Galén a pod záštitou českej aj slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktorú považujem za vysoko erudovanú v danej oblasti, cieľom vydavateľa je informovať odbornú psychiatrickú spoločnosť o novinkách v oblasti psychiatrie (2. Autori jednotlivých článkov na webovej stránke sú rôzni českí a slovenskí psychiatri, teda znalci z oboru (3. Obsah (4. Stránka je pravidelne aktualizovaná, prvé príspevky sú z roku 2005, posledná aktualizácia prebehla v decembri 2012, odkazy sú funkčné (5. Webová stránka je prehľadná, rozdelená na príslušné sekcie, dá sa na nej jednoducho zorientovať)

×