Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative Ville - SOS eerste werknemer

751 views

Published on

Presentatie van de workshop SOS Eerste werknemer gegeven door Jan Van den Bossche van Kunstenloket op Creative Ville

 • Be the first to comment

Creative Ville - SOS eerste werknemer

 1. 1. S.O.S. EERSTE WERKNEMER... Jan Van den Bossche ©Kunstenloket vzw – okt 2013
 2. 2. HELP! IK WORD WERKGEVER...
 3. 3. Wat wordt er besproken? I.  Noodzaak aanwerving II.  Keuze: werktijd en duur overeenkomst III.  Wat kost een werknemer? IV.  Rekrutering V.  Bedrijfsorganisatie/HR management VI.  Juridische context arbeidsovereenkomst VII. Wettelijke gevolgen/plichten werkgever VIII. Zelfstandige medewerkers/partners
 4. 4. I. BESLISSING AANWERVING WERKNEMER ⇒ NOODZAAK bij algemene groei onderneming
 5. 5. Welke noodzaak? 1.  UITBREIDEN KERNACTIVITEIT (productie) Oplossing = Aanwerving werknemer die kerntaken kan (helpen) vervullen
 6. 6. Welke noodzaak? 2. UITBREIDEN EXPERTISE Oplossing = Werknemer met de gezochte expertise
 7. 7. Welke noodzaak? 3. VERLAGEN GLOBALE WERKDRUK Oplossing= Delegeren van taken uit het globaal takenpakket
 8. 8. TAKENPAKKET ALS CREATIEF ONDERNEMER = MIX Uitvoeren van je creatieve kernactiviteit volgens jouw verdienmodel + Ondersteunende taken = Backoffice - Onthaal - Verkoop/promotie enz.
 9. 9. Maar ook... Focus houden op je ondernemerschap = Tijd hebben om na te denken over andere strategieën – innovatie
 10. 10. II. EEN KEUZE MAKEN... 1. Voltijds of deeltijds 2. Bepaalde of onbepaalde duur 3. Voor duidelijk omschreven werk
 11. 11. 1. Voltijds of deeltijds? Bepaling werktijd Rendement deeltijds > Rendement voltijds
 12. 12. 2. Bepaalde of onbepaalde duur? Noodzaak is permanent => onbepaalde duur Steeds opzegbaar mits wettelijke of contractuele vooropzeg.
 13. 13. 2. Bepaalde of onbepaalde duur? Is de noodzaak slechts tijdelijk? Bepaalde duur = vaste termijn Niet éénzijdig opzegbaar Bij voorkeur <of = 1 jaar
 14. 14. Tijdelijke vervangingen: Vervangingsovereenkomst: Bepaalde of onbepaalde duur Onbepaalde duur: mogelijks verkorte opzegduur
 15. 15. Opgelet... Kort project 1-3 maand met meerdere werknemers: Interim = mogelijks betere optie Vermijdt voorschotten RSZ
 16. 16. 3. Duidelijk omschreven werk Arbeidsovereenkomst DUIDELIJK OMSCHREVEN WERK -duur is “ongeveer” gekend -eindigt na voltooiing werk
 17. 17. III. WAT KOST EEN WERKNEMER? loonkost ≠ tewerkstellingskost
 18. 18. JAARLIJKSE TEWERKSTELLINGSKOST = Bruto-maandloon x 12 (nettoloon + voorheffing + rsz werknemer) Dubbel vakantiegeld Eindejaarspremie Gewone Extralegale voordelen (maaltijdcheque – eco-cheque) Rsz werkgever Verplaatsing woon/werk Arbeidsongevallenverzekering Jaarlijkse medische controle Jaarlijkse kost dienstverlening sociaal secretariaat Materiaal voor uitvoering van taken Algemene opleiding en werkkledij
 19. 19. En daar kan bijkomen: Vervanging/opvang bij ziekte Voordelen in natura (bvb auto) Bijzondere extralegale voordelen (bvb premies) Commissielonen Externe specifieke opleidingen Fouten gemaakt door de werknemer
 20. 20. Op deze basis ruw geschat: Maandelijkse gemiddelde tewerkstellingskost =bruto-maandloon x 1,7 tot x 2 1.800 euro brutoloon x 1,8= 3.240 euro/maand tewerkstellingskost per jaar => 3.240 x 12= 38.800/jaar
 21. 21. Wat kost een fulltime werknemer voor je onderneming per nuttige werkdag? =Jaarlijkse kost:230 38.880 :230 = 169 euro/werkdag
 22. 22. IV. REKRUTEREN VAN EEN WERKNEMER
 23. 23. Voorbereiding... Twee fasen: 1. Samenstelling takenpakket 2. Bepaling profiel (kwaliteiten, opleiding, ervaring)
 24. 24. Rekruteringswijze 1.  Klassieke personeelsselectie: bij normaal aanbod vh gezochte profiel op de arbeidsmarkt 2. Headhunting: bij schaarste van het gezochte profiel
 25. 25. Opgelet: “aanbod” van vrienden, kennissen en familie is verleidelijk, maar kan op vele moeilijkheden stuiten...
 26. 26. Publicatie vacature 1.Vermelding van de basisvereisten en het takenpakket. 2. Vraag steeds een CV en bewaar het 3.Geen voorwaarde van geslacht, uiterlijk, ras, godsdienst, afkomst, woonplaats, leeftijd, burgerlijke stand
 27. 27. ????? “Dringend gezocht: Secretaresse m/v...”
 28. 28. personeelsselectie Keuze moet gebeuren in het belang van je onderneming: Vooroordelen kunnen verhinderen de juiste kandidaat te kiezen!
 29. 29. personeelsselectie De keuze moet zorgvuldig gebeuren, meer dan ooit… want de regeling ivm proefperiode vervalt met ingang van 1/1/14
 30. 30. Het rekruteringsgesprek Verboden tijdens het rekruteringsgesprek: Alle vragen rond de private levenssfeer. (alhoewel soms relevant!)
 31. 31. Het rekruteringsgesprek Vermijd valkuilen van het “indruk-interview” - Niet te intuïtief te werk gaan - Vergelijkbare interviews afnemen - Kanaliseer het begin vh interview met een methodiek (tests)/relevante vragen. - Hou de leiding van het gesprek
 32. 32. Het rekruteringsgesprek Tegen welke klassieke fouten moeten we ons wapenen?
 33. 33. Klassieke fouten... 1. Eerste indruk =laatste indruk
 34. 34. Klassieke fouten... 2. Vermoeidheid of stemming van de interviewer
 35. 35. Klassieke fouten 3. Veralgemening van een bepaalde goede eigenschap
 36. 36. Klassieke fouten... 4. Invloed van vorige sollicitanten
 37. 37. Klassieke fouten... 5. De sollicitant probeert zijn interviewer te beïnvloeden
 38. 38. Klassieke fouten... 6. Overwaardering na ontdekking van gemeenschappelijke eigenschappen (privé of beroepshalve)
 39. 39. 7. Het stellen van vage vragen ivm uitoefening van de job.
 40. 40. V. EERSTE / ENIGE WERKNEMER: BEDRIJFSORGANISATIE & HR MANAGEMENT
 41. 41. Delegeren is... ‘NE RIEN FAIRE, TOUT FAIRE FAIRE, NE JAMAIS LAISSER FAIRE’
 42. 42. In handen houden... Als werkgever ben je nu een bedrijfsleider = eindverantwoordelijke
 43. 43. bedrijfsorganisatie Werkgever zijn => samenwerken Samenwerken => organiseren Organiseren => vaste procedures Procedures => standaardisatie Vergeet niet: standaardisatie is de spil flexibiliteit is de aanpak
 44. 44. HRM eerste/enige werknemer Pijnpunt = Absenteïsme (kan niet opgevangen worden) -Te hoge werkdruk -Te weinig werkcomfort -Slechte relatie met werkgever = oorzaken verhoogd absenteïsme
 45. 45. HRM eerste/enige werknemer Maak je bedrijfsorganisatie efficienter door een gezonde relatie met je werknemer: De empathische aanpak
 46. 46. aanbevelingen Wees voorspelbaar.
 47. 47. aanbevelingen Verlang stiptheid, maar geef het voorbeeld
 48. 48. aanbevelingen Geef het gevoel “aanwezig” te zijn.
 49. 49. aanbevelingen “wie de reputatie heeft vroeg op te staan, kan lang slapen”
 50. 50. aanbevelingen Geef geen “dringend” werk, dat achteraf nutteloos blijkt
 51. 51. aanbevelingen Geef niet alleen “dom” werk.
 52. 52. aanbevelingen Een werknemer die contact heeft met je cliënteel moet zijn job graag doen.
 53. 53. aanbevelingen Geef je werknemer geen “restjes –functie”, maar een echte functie binnen je bedrijf
 54. 54. aanbevelingen In stille periodes, houd hem aan het werk. Geef andere opdrachten en ontdek andere kwaliteiten.
 55. 55. aanbevelingen een goede werkorganisatie en werkmethode (O&M) vermijdt dat hij fouten maakt!
 56. 56. aanbevelingen Bij het maken van een fout is een eenvoudige mededeling genoeg...
 57. 57. aanbevelingen Wees begripvol voor de privé-situatie van je werknemer.
 58. 58. aanbevelingen Zorg ervoor dat de 1e dag van de maand zijn loon op rekening staat.
 59. 59. aanbevelingen Aanvaard het “tien voor vijf” –syndroom.
 60. 60. VI. JURIDISCHE CONTEXT VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
 61. 61. Zonder schriftelijke overeenkomst => voltijds – onbepaalde duur
 62. 62. Inhoud arbeidscontract - Omschrijving van de taak - Plaats waar de taak wordt uitgeoefend - Wekelijkse arbeidsduur in verhouding tot voltijds werkregime - Duur van de overeenkomst ( onbepaald – bepaald) - Duur van de proefperiode (zonder vermelding = geen) - CAO - Loon - Bepaalde clausules: afstand auteursrecht – concurrentiebeding – scholingsbeding
 63. 63. arbeidsreglement Aanpassing algemeen model vh sociaal secretariaat: Gezien de werknemer uiteraard nodig is in het bedrijf =>een striktere vakantieregeling en –planning Heel belangrijk in het geval van een eerste/enige werknemer: - Specifieke werkurenregeling (glijdend of niet) - Wijze van recuperatie overuren
 64. 64. Eenzijdige verbreking arbeidsovereenkomst Opzegperiodes (nu) Bediendecontract= van maand tot maand Arbeiderscontract= maandag tot maandag (opgelet gelijkschakeling op 1/1/14)
 65. 65. Eenzijdige verbreking arbeidsovereenkomst vanaf 1/1/14:Het eenheidsstatuut voorziet een opzegperiode in weken (?) uitgedrukt: 1e KW 2 weken- 2e KW 4 weken - 3e KW 6 weken - 4e KW 7 weken - 5e KW 8 weken - 6e KW 9 weken - 7e KW 10 weken - 8e KW 11 weken - Jaar 2-3 12 weken - Jaar 3-4 13 weken -Jaar 4-5 15 weken. Van het vijfde tot het negentiende jaar is de evolutie gelijkmatiger en is de opzeggings-termijn drie weken per jaar. Na 20 jaar anciënniteit wordt de opbouw vertraagd.
 66. 66. Eenzijdige verbreking arbeidsovereenkomst Verplichte vermeldingen -De kennisgeving van de opzegging moet schriftelijk gebeuren en moet begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden -Zonder deze vermeldingen is deze nietig: =>het ontslag zelf blijft bestaan =>de overeenkomst = onmiddellijk beëindigd =>hij die de overeenkomst verbreekt, is een opzeggingsvergoeding verschuldigd.
 67. 67. Eenzijdige verbreking arbeidsovereenkomst Indien de opzegging door de werkgever gegeven wordt, moet de kennisgeving op straffe van nietigheid geschieden: - bij aangetekende brief (uitwerking vanaf 3de dag na verzending) - bij gerechtsdeurwaardersexploot. De werknemer kan ook tegen ontvangstbewijs geschrift afgeven aan de werkgever. een
 68. 68. VII. WETTELIJKE GEVOLGEN EN PLICHTEN VAN HET WERKGEVERSCHAP
 69. 69. 1. Aansluiting Sociaal Secretariaat voor aansluiting RSZ, regeling van sociale bijdragen, loonsberekening en bedrijfsvoorheffing.
 70. 70. 2. Dimona-aangifte vooraleer iemand te werk te stellen
 71. 71. 3. Afleveren van het C4-formulier na beëindiging van arbeidscontract, ongeacht de oorzaak
 72. 72. 4. Afsluiten verzekering arbeidsongevallen voor het juiste risico.
 73. 73. 5. Naleving sanitaire en veiligheidsvoorschriften
 74. 74. 6. Respecteren van uiterste betaaldag van de lonen (werknemer is bevoorrecht schuldeiser)
 75. 75. 7. Commissielonen dienen minstens eenmaal per drie maand betaald te worden.
 76. 76. 8.Tijdig doorstorten aan sociaal secretariaat van de voorheffing belastingen en RSZ = bevoorrechte schuldeisers!
 77. 77. VIII. DE ZELFSTANDIGE MEDEWERKER EN SCHIJNZELFSTANDIGHEID.
 78. 78. Het gezag => ondergeschiktheid = essentieel element van een arbeidsovereenkomst Zelfstandigen werken niet in ondergeschiktheid
 79. 79. Indien zelfstandige werkt in ondergeschiktheid kan hij worden beschouwd als schijnzelfstandige => onderwerping bijdrage sociale zekerheid werknemers
 80. 80. Criteria die dienen om het bestaan van een arbeidsovereenkomst te bewijzen …
 81. 81. Elementen van het gezag - het respecteren van uurroosters, naleven van de richtlijnen inzake de materiële inrichting van het werk; - toezicht van de werkgever, zowel op de uitvoering van het werk zelf als op de naleving van de arbeidstijd; - de financiële en economische organisatie is in handen van de werkgever; - zelfstandigheid waarover de werknemer beschikt bij de uitvoering van het werk is geen beletsel voor het bestaan van ondergeschiktheid.
 82. 82. Dus zijn elementen van gezag... 1. Mogelijkheid om gezag uit te oefenen De juridische mogelijkheid tot leiding en toezicht over de werknemer. Deze bevoegdheid moet dus niet werkelijk en permanent uitgeoefend worden. Vb: de handelsvertegenwoordiger, die dikwijls verslagen moet afgeven die achteraf controle toelaten.
 83. 83. 2. Juridische afhankelijkheid Het recht hebben bevelen te geven en controles uit te oefenen duidt op een juridische afhankelijkheid. Een eventuele economische afhankelijkheid alleen volstaat echter niet.
 84. 84. 3. Gezag is er ook bij onafhankelijkheid bij de uitvoering van het werk Ondergeschiktheid is er van zodra gezag aanwezig is bij de materiële organisatie van de job, maar niet noodzakelijk bij de uitvoering ervan met volle verantwoordelijkheid.
 85. 85. Aanbeveling: Zorg ervoor dat er geen elementen aanwezig zijn die wijzen op ondergeschiktheid, en dat er elementen zijn die op het tegendeel wijzen.
 86. 86. Vragen? •  Neem eens kijkje op onze website: www.kunstenloket.be •  Of maak een afspraak bij een consulent voor persoonlijk of telefonisch advies: 02/204 08 00 of www.kunstenloket.be/contact •  Blijf bij! Schrijf je in op onze newsletter en blijf op de hoogte van onze infosessies en nieuwtjes. •  Volg ons! www.facebook.com/kunstenloket & www.twitter.com/Kunstenloket

×