Successfully reported this slideshow.

Spl In Rittal Actueel Mrt11

1,081 views

Published on

SPL heeft begin 2009 een grote opdracht binnengehaald voor het bouwen en leveren van een enorm aantal bedienings- en besturingssystemen maar ook energiedistributiesystemen voor de renovatie Haringvlietsluizencomplex en Volkeraksluizencomplex (HVVOS). Deze werkzaamheden zijn begin 2009 gestart en eind 2010 tot volle tevredenheid van onze opdrachtgever Volker Infra Systems afgerond.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spl In Rittal Actueel Mrt11

 1. 1. Innovaties Impulsen Vo o rd e l e n ctueel Uitgave 03/11 ■ People, planet, profit ■ Cito Benelux Consultancy ■ Extra servicepartner ■ CP-C draagarmsystemen ■ Explosiegevaar en ATEX richtlijn ■ Nieuwe koers van EPLANDuurzaamheid in relaties, procesverbeteringen en innovatiesRittal – The System. Faster - better - worldwide.
 2. 2. // I N H O U DPagina 2/3People, planet, profitPagina 4Cito Benelux ConsultancyPagina 5CP-C draagarmenPagina 6/7Unilever kiest voor Hygienic DesignPagina 8Nieuwe compacte UPSPagina 9IJskoud - extra servicepartnerPagina 10/11Sluizencomplex Volkeraken HaringvlietPagina 12/13Modderkolk Projects & Maintenance People, planet, profitB.V. kiest voor Ri4Power Cito Benelux brengt maatschappelijkPagina 14/15Baas B.V. - Hightech sensor- verantwoord ondernemen in praktijktechnologie voor het spoorPagina 16 Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt om de juiste balans tussenExplosiegevaar en ATEX-richtlijnen people, planet en profit, maar hoe bereik je deze balans in de praktijk? Bij Cito Benelux krijgen mensen met een passie voor technologie alle vrijheidPagina 17 om duurzaam te innoveren. Dat levert veel op: innovatieve en duurzameOptimale explosieveiligheid in producten en diensten, tevreden klanten, gezonde omzetcijfers en trotseelke zone met Hummel Exios wartels medewerkers.Pagina 18/19EPLAN adviseert over optimale Peopleworkflow Elk jaar publiceert het Great Place to Work Liever werken we verder aan de optimali- Institute lijsten van de beste werkgevers. satie van onze producten en diensten.Pagina 20 In Nederland behaalde Cito Benelux in Daarvoor krijgen we veel erkenning, maarRittal sponsort … 2010 de veertiende positie. “Een prachtig dat succes kom niet uit de lucht vallen. resultaat, maar het kan altijd nog beter,” Het is het resultaat van een intern beleid stelt Manager Technologie- en Trainings- dat zich richt op duurzame betrouwbaar- centra Eelke Kootstra van Cito Benelux. heid. Daarom mag het nu wel eens hardop “Daarom hebben we de koplopers van de gezegd worden: wij ondernemen op een lijst benaderd om verschillen in beleid te maatschappelijk verantwoorde wijze. Dat signaleren en nieuwe ideeën op te doen. komt ten goede aan de werknemers en De beste ideeën voeren we ook bij Cito aan de organisatie en de klanten van Cito Benelux in, zodat we de volgende keer Benelux. Als medewerker ben je gewoon nóg hoger op de lijst eindigen.” Marketing trots om deel te mogen uitmaken van een Manager Carola Keesom: “Bij Rittal, bedrijf dat een wezenlijke bijdrage levert Phoenix Contact en Eplan lopen we niet aan een duurzame toekomst.” zo graag met onze kwaliteiten te koop.2 RITTALactueel 03/11
 3. 3. // EDITORIAL Customer Delight (v.l.n.r.) “Ik bracht mijn auto naar de garage. Het zou niet Eelke Kootstra, Carola Keesom en lang duren, ik kon er op wachten, dus ik schonk Freek van Rennes mezelf een kop koffie in en opende mijn laptop. Ik was aangenaam verrast toen ik ontdekte dat RimatriX5 vrijekoelingsoplossing toegepast ik in de wachtruimte kon beschikken over een voor computerruimte van Cito Benelux draadloze internetverbinding, waardoor ik zonder tijdverlies kon doorwerken. Toen ik de garagehouder bij het afrekenen voor deze service bedankte reageerde hij verbaasd: de draadloze internetverbinding hoorde eigenlijk niet voor klanten toegankelijk te zijn. Toen ik maanden later nogmaals bij hetzelfde garagebedrijf binnentrad stond een bordje op de balie: Gratis internet terwijl u wacht. De garagehouder had zijn dienstverlening geoptimaliseerd. Het gaf mij als klant een goed gevoel en bevestigde mij in de keuzes die wij dagelijks bij Rittal maken om aandachtig naar de wensen van onze klanten te luisteren en alles in het werk stellen om ook onze service tePlanet blijven verbeteren.Manager Kwaliteit Arbo en Milieu Freek Daarom willen we onze ervaringenvan Rennes: “Maatschappelijk verant- graag delen - zodat ook onze partners In deze editie van Rittal Actueel presenteren wijwoord ondernemen doen we samen met en klanten er hun voordeel mee kun- nieuwe diensten en systeemproducten die uwonze klanten, partnerorganisaties en nen doen.” werk vergemakkelijken, energiekosten terug-kennisinstellingen, maar in de eerste dringen en de werking van uw componentenplaats geven wij zelf het goede voorbeeld. Profit verbeteren. De systeemgedachte die aan alZo vroegen we advies- en ingenieurs- Kootstra: “De producten en diensten onze producten en diensten ten grondslag ligtbureau DHV om onze organisatie aan een van Rittal, Phoenix Contact en Eplan maakt het mogelijk: intelligente engineering,uitgebreide CO2-analyse te onderwerpen dragen bij aan efficiënte, energie- functionele technische ontwerpen, vlekkelozeen optimaliseerden wij al onze logistieke besparende en veilige werkprocessen. installatie, constructieve samenwerking enprocessen, waardoor het totale brand- Het zijn praktische en betrouwbare efficiënt onderhoud. De praktijkverhalen vormen het bewijs. Zo is daar het verslag van de grootschalige renovatie van twee sluizen- ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doen we samen complexen van de deltawerken (pagina 10). met onze klanten, partnerorganisaties en kennisinstellingen.’ We introduceren een extra servicepartner waarmee wij onze dienstverlening verder optimaliseren (pagina 9) en laten de medewer-stofgebruik is teruggedrongen. We mini- producten en diensten voor organisa- kers van een installatie- en paneelbouwbedrijfmaliseren onze afvalproductie, hanteren ties die duurzaam succesvol willen aan het woord over hun praktijkervaringen metpapierloze bestelprocedures en introdu- zijn. En omdat alle producten en dien- het Ri4Power stroomverdelingsysteemceren regelmatig nieuwe energiebespa- sten op dezelfde systeemgedachte (pagina 12). Ook de innovatieve toepassing vanringmaatregelen. In onze technologie- en (Het Systeem) zijn gebaseerd, leveren sensortechnologie op het spoorwegstelseltrainingscentra maken we marktpartijen onze oplossingen aanzienlijke tijd- en (pagina 14) is exemplarisch voor de velevertrouwd met de technologie van mor- energiebesparingen op. Kortom: met toepassingsmogelijkheden van onzegen, want de toekomst is bij ons al Cito Benelux wordt maatschappelijk systeemproducten.begonnen. Daarom investeren we ook in verantwoord ondernemen eenvoudig. Veel leesplezier.”opleidingen voor jongeren. Zij zullen onze Dus neem vooral contact op met deinnovatieve technologische oplossingen in werkgroep maatschappelijk verant-de praktijk brengen en de trend naar meer woord ondernemen van Cito Benelux. René Bourgonjeduurzame technologie verder doorzetten. Wij kijken ernaar uit om onze ervarin- Manager New BusinessZelf blijven we duurzaam innoveren, maar gen ook met u te delen.” Developmentwe hebben ook al veel bereikt en geleerd,want wij doen dit al decennialang. RITTALactueel 03/11 3
 4. 4. Cito Benelux ConsultancyTechnologie- en innovatiepartnervoor advies- en ingenieursbureaus signaleren van kansen en risico’s. Het resultaat is een goed onderbouwd advies en maatgerichte oplossing voor de eind- gebruiker en alle betrokken partijen. Kennis & Innovatiekracht Het geheim van het succes van Cito Benelux schuilt in de gecombineerde innovatiekracht van Rittal, Phoenix Contact en EPLAN. Een heldere systeem- aanpak zorgt voor een perfecte symbiose tussen de technische oplossingen van deze drie dochterondernemingen. Samen met Cito Benelux Consultancy komen ingenieurs- en adviesbureaus snel en effi- ciënt tot maatgerichte oplossingen voor de meest complexe vraagstukken. Manager Adviesbureaus Laurens Pape: “Juist in basic engineering trajecten is het van belang om al in een vroeg stadium te Laurens Pape weten wat technisch mogelijk is. De spe- Manager Adviesbureaus - Cito Benelux bv cialisten van Rittal, Phoenix Contact en EPLAN onderhouden nauwe contacten In tijden van snelle technologische met klanten en adviseurs. Zij kennen hun veranderingen dragen ingenieurs- en wensen en weten welke informatie en adviesbureaus een grote verantwoor- kennis adviesbureaus nodig hebben om delijkheid. Zij moeten weloverwogen richtinggevende technologische adviezen adviezen uitbrengen ten aanzien te kunnen geven. Want technisch mag van steeds complexere technische dan veel mogelijk zijn, u wilt bovenal vraagstukken. Advies- en ingenieurs- weten wat de meest betrouwbare, uit- bureaus maken daarbij gebruik van voerbare en betaalbare oplossing is. Daar hun eigen expertise. helpen we u graag mee, pro-actief en structureel. Maar de beste adviseurs gaan nog een Namens Cito Benelux Consultancy wil ik u stap verder: zij vinden al in een vroeg pro- daarom uitnodigen om met professionals jectstadium de weg naar de specialisti- onder elkaar vrijblijvend van gedachten te sche expertise van een technologie- en wisselen over procesbepalende enginee- innovatiepartner als Cito Benelux. ring en automatisering. U bent van harte Waarom? Omdat zij weten dat praktische welkom om van onze kennis gebruik te kennis over industriële automatisering, maken. engineering, energietechniek en IT door- slaggevend kan zijn voor het benutten van Voor een afspraak of meer informatie nieuwe ontwikkelingen, het overzien van kunt u mij bereiken op 06-53 37 80 90 of wet- en regelgeving en het inschatten en per email Ipape@citobenelux.nl."4 RITTALactueel 03/11
 5. 5. Rittal CP-C draagarmenEenvoudig bekabelen binnen handbereikIndustriële draagarmen zijn onmis- Het Rittal draagarmsysteem CP-C pen van elkaar worden gescheiden ombaar voor een ergonomisch verant- beschikt over doordachte producteigen- ongewenste inkoppelingen te voorkomen.woorde industriële procesmonitoring, schappen die bijdragen aan een aanzien- Koppelingen, scharnieren en afneembaremaar wanneer conventionele draag- lijk vereenvoudigd kabelmanagement. deksels op alle hoekstukken bieden extraarmen van extra kabels moeten Door het open profiel, dat met een kunst- toegang voor een snelle afstelling van deworden voorzien, veranderen zij vaak stofstrip wordt afgesloten (overeenkom- Rittal CP-C draagarm op de ergonomi-in ontoegankelijke objecten. Met het stig beschermklasse IP 54), kunnen zelfs sche behoeften van verschillende gebrui-Rittal draagarmsysteem CP-C en de kabels met aangegoten DVI- of VGA- kers. Ook het uitbreiden van besturings-bijbehorende systeembehuizingen connectoren snel en eenvoudig worden elementen verloopt dankzij de flexibelebehoren de tijdrovende bewerkingen geïnstalleerd. Demontage of mechanische eigenschappen van het Rittal CP-C vlotaan industriële draagarmen definitief bewerking van het draagprofiel is niet en efficiënt. Het resultaat is een flexibeletot het verleden. meer nodig. Het draagprofiel beschikt en ergonomische oplossing die alle kabels over twee afzonderlijke kabelkanalen, en componenten veilig afschermt maar waardoor besturingskabels en voedings- alle mogelijkheden open houdt. kabels in verband met EMC-eigenschap- Data- en voedingskabels kunnen indien gewenst Draagbuisdoorsnede voldoende voor door een inschuifstrook mechanisch en elek- voorgeconfectioneerde connectoren, trisch van elkaar worden gescheiden. bijv. VGA, DVI tot 30 x 64 mm. RITTALactueel 03/11 5
 6. 6. Schone worsten en sauzenvan Unox en BertolliUnilever kiest voor Hygienic Design klemmen - apparaatkastenHet kan vriezen of het kan dooien, maar in de herfst- en  Nederland is een soepland bij uitstek en het grootste deel vanwintermaanden eten we in Nederland graag een stevige alle soep- en worstproducten die wij gezamenlijk consumeren ismaaltijdsoep, liefst rijkelijk gevuld met voedzame afkomstig uit de Unox fabriek van voedingsmiddelconcerngroente, gehaktballen en worst. Unilever in Oss. Naast de bekende Unox worsten en soepen produceert Unilever in deze Brabantse gemeente ook diverse pastasauzen van het eigen merk Bertolli. In totaal is de fabriek goed voor honderd miljoen kilo voedingswaren per jaar. Rookworsten, knakworsten en maaltijdsoepen – het zijn stuk voor stuk oer-Hollandse producten en het leeuwendeel is bestemd voor de binnenlandse markt. De pastasauzen vinden ook gretig aftrek in het buitenland, vooral Engelsen zijn er dol op. Op het fabrieksterrein heersen strenge veiligheids- en hygiëne- voorschriften en de productieomgevingen voldoen aan de strengste internationale hygiënerichtlijnen die onder andere zijn vastgelegd in de richtlijnen van de European Hygienic Enginee- ring & Design Group (EHEDG). Reeds in de jaren tachtig stond Unilever aan de basis van de ontwikkeling van deze internatio- nale EDEHG-richtlijn.6 RITTALactueel 03/11
 7. 7. Optimale hygiëneAl voor dag en dauw rijden grote vrachtwagens af en aan. Zij Van Hooft: “De Hygienic Design behuizingen beschikken overvoeren het vlees en de voorgesneden ingrediënten aan. Wilco schuin aflopende zijkanten, waardoor na reiniging geen vochtvan Hooft (Afdeling Besturing & Elektra Unilever): “We werken kan achterblijven. Ook zijn de deksels van deze klemmenkastenhier met stoom en met zogenoemde natte producten, die via voorzien van vochtwerende en eenvoudig vervangbare silicone-vaste leidingen worden getransporteerd. Op deze productieafde- afdichtingen. Om de kans op bacterievorming verder te minima-lingen worden per minuut alleen al 400 tot 500 blikken soep liseren zijn de oorspronkelijke kabelinvoer- en uitvoerwartelsgevuld. Dat vraagt om soepel verlopende processen en om vervangen door roestvrijstalen Hygienic Design kabelwartels.optimale hygiënische omstandigheden. Na elke productieronde Samen met de klemmenkasten zijn ook de pneumatische scha-worden al deze leidingen grondig gereinigd. Daarbij wordt de kelaars op de kleppen vervangen waardoor de schakelaars bijzogenoemde CIP-methode (Cleaning In Place) toegepast, waar- eventuele storingen sneller kunnen worden vervangen."bij de leidingen in meerdere schoonmaakrondes van binnenuitbacterievrij worden gemaakt. Daarnaast is een optimale hygiëne "Sinds we gebruikmaken van de Rittal Hygienic Design behuizingvan de directe productieomgeving van groot belang. Zo wordt de hebben we geen last meer van vochtproblemen en corrosievor-complete fabriekshal elke week grondig met hogedrukspuiten ming. Daarom hebben we de technische eisen waaraan de Rittalgereinigd.” Hygienic Design producten voldoen opgenomen in ons reguliere pakket van eisen. We onderhouden al meer dan tien jaar eenHygienic Design nauwe relatie met Rittal. Dat is niet voor niets zo. Als we vragenOm de elektrische aansturing van de kleppen en ventielen in het hebben zijn de experts van Rittal snel ter plaatse. Zo kunnen wijproductieproces afdoende tegen vocht te beschermen zijn op de ons blijven concentreren op een gezonde voedselproductie.”productielijn waar de Bertolli sauzen worden vervaardigd achtverouderde klemmenkasten vervangen door een moderne Rittal Voor meer informatie kunt u contact opnemen metHygienic Design behuizing (beschermklasse IP 66). Michael Evers, mevers@rittal.nl RITTALactueel 03/11 7
 8. 8. Nieuwe compacte UPS van RittalNu ook 2 en 3 kVa PMC 12 in ondiepe uitvoeringMaakt u gebruik van industriëlebehuizingen en zoekt u een compact,betrouwbaar en energiezuinig UPS-systeem? Dan bent u bij Rittal op hetjuiste adres, want de populaire RittalPMC 12 UPS is nu ook verkrijgbaar ineen ultracompacte uitvoering: inplaats van de gangbare dieptemaatvan 650mm beschikt deze nieuweversie over een dieptemaat vanslechts 420 mm, waardoor deze uit-voering ook in 600mm diepe behuizin-gen, ondiepe buitenbehuizingen enbehuizingen met zwenkramen toe-pasbaar is.De compacte 1-fase UPS uitvoering in 2en 3 kVA is een welkome uitbreiding vanhet bestaande Rittal UPS 1- fase product-assortiment met een vermogensbereikvan 1 - 6 kVA. Deze compacte 1-faseuitvoering beschikt over gestapeldeaccu’s met geïntegreerde dubbele con-versietechniek (VFI-SS-111) voor eenconstante voedingsspanning bij belastin-gen van 2 of 3 kVA. De schaalbare auto-nomietijd van maximaal 55 minuten bij100% belasting maakt dit productgeschikt voor een groot aantal industriëletoepassingen. De 1-fase dubbele conver-sie UPS is ontworpen voor gebruik in eenvloerstaande behuizing voor 482,6 mm(19”) installatie. De UPS is geschikt alstowermodel of kan in behuizingen met 19”profielen worden ingebouwd. De com-pacte PMC 12 UPS beschikt over eennegentig graden draaibaar LCD scherm,een seriële/USB-interface, schakelbareEN 60 320 C13 uitgangen (van de aanwe-zige uitgangen zijn er twee schakelbaar)en een Emergency Power Off-contact(EPO). Het gebruik van een optioneleSNMP kaart maakt netwerkcommunicatiemogelijk. Een exact op de behoefte afge-stemde configuratie is daardoor snel enprobleemloos realiseerbaar. De RittalPMC 12 Compact is direct uit voorraadleverbaar.8 RITTALactueel 03/11
 9. 9. Henk Komin, directeur Koudebureau IJskoud (l) en Geert Laseur, General Manager Sales & Marketing Rittal (r)Rittal presenteert nieuwe,extra servicepartnerIJskoud loopt warm voor excellente serviceMet de groeiende populariteit van onze systeemgerichte Geert Laseur: “Koudebureau IJskoud beschikt over bijzondertotaaloplossingen neemt ook de vraag naar service en vakkundige servicetechnici die gespecialiseerd zijn in het onder-onderhoud toe. Om ook in de toekomst in heel Nederland houden en optimaliseren van kwalitatief hoogwaardige en ener-kwalitatief hoogwaardige service te kunnen blijven bie- giezuinige koel- en IT-installaties. Daarnaast verlopen alle werk-den, selecteerde Rittal een extra servicepartner ter uit- en communicatieprocessen bij IJskoud professioneel enbreiding van haar serviceapparaat. Na een weloverwogen vlekkeloos. Dat laatste is zeer belangrijk omdat accuraat en snelselectieprocedure werd een overeenkomst getekend met communiceren over technische en operationele zaken onmis-het in Amsterdam gevestigde Koudebureau IJskoud B.V. baar is voor een constant hoogwaardige serviceverlening. Deis een VCA* gecertificeerd en koeltechnisch bureau en extra vertegenwoordiging in Nederland, die we met IJskoudexcelleert al sinds 1935 op het gebied van serviceverle- realiseren, maakt bovendien dat het brandstofgebruik, de voor-ning voor uiteenlopende koeltechnische installaties. Door rijtijden en de voorrijkosten worden beperkt. En dat betekenteen constante kwaliteitsservice te verlenen heeft IJskoud lagere service- en onderhoudskosten voor onze klanten.” Direc-een vaste klantenkring van overheidsorganisaties, zor- teur Henk Komin van Koudebureau IJskoud: “Deze samenwer-ginstellingen en private ondernemingen opgebouwd. king stelt ons in de gelegenheid om een waardevolle bijdrage te leveren aan de hoogwaardige service van een toonaangevendeWin-Win producent. Daar profiteert iedereen van: Rittal, IJskoud enMet het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bovenal de eindgebruiker, want die blijft verzekerd van eenbekrachtigen de aanwezige directieleden van Rittal en IJskoud goede dienstverlening en een veilige, betrouwbare en efficiëntehun gezamenlijke intentie om expertise en innovatiekracht te werking van alle koeltechnische installaties.”bundelen en samen te werken aan toekomstige product- enserviceverbeteringen. General Manager Sales & Marketing Rittal * Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers RITTALactueel 03/11 9
 10. 10. Sluizencomplexen Volkerak enHaringvliet klaar voor de toekomstNieuwe elektrotechnische installaties staan garant voor optimale veiligheidHet Volkerak is een onmisbare schakel in de scheep-vaartroute van de Schelde naar de Rijn en de Maas enbehoort tot de drukste vaarwateren van Europa. Nergensgaan meer binnenvaartschepen door een sluizencomplexdan bij de Volkeraksluizen in Willemstad. Ten westen vande Volkeraksluizen ligt het Haringvliet, van oorsprongeen zeearm die door de Haringvlietdam wordt afgeslotenvoor de directe invloed van eb en vloed. Beide dam- ensluisconstructies maken deel uit van de deltawerken diena de watersnoodramp van 1953 werden aangelegd. Zijreguleren het waterpeil in een groot deel van het inmid-dels sterk verstedelijkte deltagebied. Een storingsvrijebesturing van de sluizencomplexen is cruciaal voor eenveilige verkeersafhandeling in het gebied. Rittal toepassingen in het sluizencomplex10 RITTALactueel 03/11
 11. 11. Om beide sluizencomplexen ook in de toekomst aan alle veilig- werkt. Bij Cito Benelux konden we met al onze wensen terecht,heidseisen te kunnen laten voldoen schreef Rijkswaterstaat van de Phoenix Contact klemmen en laagspanningsbeveiligingenbegin 2008 een aanbesteding uit voor een complete vernieuwing tot de Rittal stroomrailsystemen en uiteenlopende binnen- enen uitbreiding van de elektrotechnische besturingsinstallaties. buitenbehuizingen. Het is handig dat de systeemproducten vanVolker Infra Systems (voorheen Homij Technische Installaties) Rittal, Eplan en Phoenix Contact naadloos op elkaar aansluitenwerd als hoofdaannemer gecontracteerd om de komende vijftien en dat we in Cito Benelux één aanspreekpunt hadden waarmeejaar op basis van een Design, Construct en Maintain-contract we goede afspraken konden maken over prijzen en levertijden.alle renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van de sluizen te Daar plukt onze opdrachtgever de vruchten van.” Van Gilst: “Ikverzorgen die nodig zijn om een beschikbaarheidpercentage van ben een voorstander van standaardisatie in de aannemerij, juist95% te realiseren. De prestaties ten aanzien van de beschikbaar- omdat we steeds vaker te maken krijgen met dit soort moderneheid, de onderhoudbaarheid en de veiligheid worden in alle fasen aanbestedingsvormen die een grote verantwoordelijkheid bij devan dit project aan strenge eisen onderworpen en voortdurend in aannemer leggen. Het gebruik van betrouwbare systeemproduc-kaart gebracht. In opdracht van Volker Infra Systems leverde ten kan vertragingen in het proces voorkomen. Samen metScholten Panelen Laagspanningssystemen (SPL) alle nodige Volker Infra en onze andere partners hebben we tegen con-elektrotechnische panelen voor de aansturing van de sluismoto- currerende prijzen aan de hoge eisen van Rijkswaterstaat kunnenren, de stroomverdeling, de communicatie-installaties en beveili- voldoen. Het resultaat is dat het scheepverkeer ook in de toe-gingssystemen. Het informatietechnologische deel van de aan- komst geen vertragingen zal oplopen en de rivierdelta veilig blijftsturing is ondergebracht in een Rittal RimatriX5 systeem. voor overstromingen.”StandaardisatieProjectmanager Alex van Gilst van Volker Infra Systems: “De Wetop de Waterkering bepaalt dat sluizen aan allerlei veiligheidstestsmoeten voldoen en de volgende controle stond voor 2010 inge-pland. Het project stond daardoor onder een aanzienlijke tijds-druk. Plan- en bouwprocessen liepen gelijk op, er was weinigruimte om planningen te verschuiven. Dat vroeg om een goedesamenwerking tussen alle betrokken partijen en om glasheldereafspraken met toeleveranciers over leveringstijden en man-kracht.” SPL Sales Manager Frans Kuijpers: “Het werkprincipevan Systems Engineering (een gestructureerde manier van ont-werpen, waarbij alles voortdurend wordt bekeken vanuit hetperspectief van het totale systeem) maakte dat pas gedurendehet verloop van het project duidelijk werd hoeveel besturingspa-nelen en behuizingen in totaal nodig waren. Dan ben je als toe- (v.l.n.r.) Alex van Gilst (Projectmanager VolkerInfra Systems), Frans Kuijpersleverancier blij dat je met een modulair uitbreidbaar systeem (SPL Sales Manager) en Richard Tenhagen (Account Manager Rittal) RITTALactueel 03/11 11
 12. 12. Modderkolk Projects & Maintenance B.V.Ri4Power biedt vrijheid en installatiegemak Rob Burgers (Technisch specialist Panelenbouw Modderkolk)Nederland is rijk aan water. De kwaliteit van het opper- Flexibiliteit en betrouwbaarheidvlaktewater is bepalend voor de ecologische gezondheid Modderkolk Projectmanager Hans Maarse: “Onze samenwerkingvan onze natuurlandschappen. Ook onze welvaart danken vloeide voort uit een Design & Construct contract waarvoor dewij voor een groot deel aan het water. Toch viel het water bouwkundigen van Heijmans, de technologie-experts van inge-van oudsher vooral stank voor dank ten deel: rivieren wer- nieursbureau Grontmij en de elektrotechnische engineers vanden gebruikt voor het lozen van afvalwater en menig pit- Modderkolk hun krachten in de vorm van een ontwerpteam heb-toresk beekje was in werkelijkheid vooral een open riool. ben gebundeld. Een nauwe samenwerking tussen de leden vanIn 1970 maakte de Wet Verontreiniging Oppervlaktewate- het ontwerpteam en een heldere taakverdeling waren onmisbaarren daar een einde aan. Sindsdien zien de waterschappen om het eindresultaat te laten voldoen aan de hoge eisen voor detoe op een goede kwaliteit van ons oppervlaktewater. zuiveringsprocessen, de energie-efficiëntie, de kosten voor het onderhoud van de installatie en duurzaamheid. Heijmans richtteZo ook in het Rijn en IJsselgebied, waar Waterschap Rijn en IJs- zich op de civieltechnische en werktuigbouwkundige aspectensel actief is. Een van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van dit en Modderkolk realiseerde de elektrotechnische installaties enwaterschap staat aan de rand van het dorp Haarlo en zuivert systemen.”sinds 1984 afvalwater uit een zevental omliggende woonkernen.Omdat de kwaliteitseisen voor waterzuivering sindsdien aanzien- Hardware Engineer Rutger Hermans van Modderkolk: “Op basislijk zijn aangescherpt is een modernisatie van de installatie nodig. van de vastgestelde waterhoeveelheden zijn de nodige pomp-Ook de capaciteit van de zuiveringsinstallatie wordt vergroot, vermogens in kaart gebracht en is de indeling van de motoraan-waardoor de waterzuivering efficiënter, schoner, stiller en goed- sturingen bepaald. Ook op het niveau van de software is invullingkoper verloopt. Bouwbedrijf Heijmans tekende voor het ontwerp, gegeven aan een efficiënte aansturing, waarbij gebruik wordtde vergunningen, de bouwwerkzaamheden en het volledig in gemaakt van meetgegevens over o.a. de kwaliteit van het water.bedrijf opleveren van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie.Modderkolk Projects & Maintenance B.V. leverde alle nodigeelektrotechnische installaties en systemen voor de aansturingvan de zuiveringsprocessen en het watertransportsysteem.12 RITTALactueel 03/11
 13. 13. Ri4PowerHet resultaat was een Proces and Instrumentation Diagram(P&ID), een ontwerp dat als basis diende voor het bepalen vande stroomverdeling en de besturingspanelen. Omdat de con-structietijd beperkt was en gedurende het constructieproces nogaanpassingen werden verwacht viel de keuze voor de stroomver-deling op het Ri4Power systeem van Rittal. Dit systeem steldeons in staat om alles in eigen beheer en in onze werkplaats tebouwen, waardoor we niet afhankelijk waren van derden.”Specialist Panelenbouw Rob Burgers van Modderkolk: “Dit isniet bepaald een klein project. Het ging om een zeventien meterlange paneelconstructie met twee hoeken, met in totaal zeventigmotorgroepen en een stroomverdeling van duizend Ampère,compleet uitgevoerd in de bouwvorm vier, dat wil zeggen datelke besturingsgroep voor een optimale veiligheid in een afzon-derlijk compartiment is geplaatst. Het paneel moest voldoen aande IP54 norm en door te kiezen voor het Ri4Power railsysteemhebben we ruimschoots aan de normering kunnen voldoen.”Maarse: “Modderkolk staat voor flexibiliteit en betrouwbaarheid.De goede communicatie tussen alle betrokken partijen, de veel-zijdigheid van het Ri4Power systeem, de goede productservice Van links naar rechts. Ronny Helmink (Rittal TSS), Simon de Luyvan Rittal en het goed luisteren naar de eindklant resulteerde in (Directeur Modderkolk), Hans Maarse (Projectmanager Modderkolk),een paneelconstructie die aan alle verwachtingen van het water- Marc Smits (Leidinggevend monteur Modderkolk), Jan Simonsschap voldoet.” (Projectmanager paneelbouw Modderkolk) RITTALactueel 03/11 13
 14. 14. Hightech sensortechnologie voor het spoor Baas B.V. zet Rittal buitenbehuizingen in Het succes van Baas B.V. loopt al meer dan honderd jaar gelijk op met de ontwikkelingen in het treinverkeer. Toen Baas in 1898 werd opgericht en de eerste elektrische treinen in de mode kwamen legde het aannemersbedrijf telefoon- en telegraafverbindingen langs het spoor aan. Later werd Baas voor ondergrondse infrastructuren ingeschakeld en breidde het werkveld zich verder uit naar gas- en watertransport, verkeersregelinstallaties, elektriciteitsnetwerken, telecommunicatie en milieutechnologie. Na de oprichting van Baas R&D in 1988 is Baas ook op onderzoeksgebied actief. Zo vergaarde Baas grote kennis op het gebied van glasvezel- sensortechnologie en ontwikkelde het bedrijf nauwkeurige meetproducten die inmiddels in vele Europese landen worden toegepast.14 RITTALactueel 03/11
 15. 15. Quo VadisEngineer Aad Moor, die zich als technisch adviseur al sinds dejaren negentig inzet voor de perfectionering van deze technolo-gie: “Al in 1992 hebben we aangetoond dat onze sensortechno-logie betrouwbare meetgegevens leveren over het gewicht en desamenstelling van treinen, maar pas acht jaar later werd denieuwe spoorwegwet van kracht en ontstond een concrete vraagnaar deze gegevens. Het onderhoud van het spoor was overge-gaan naar netbeheerder ProRail en het aantal spoorweggebrui-kers nam als gevolg van de privatisering toe. Het gebruik van hetspoornet werd naar ratio van treingewicht per kilometer belast(een soort kilometerheffing voor het spoorgebruik) en onze meet-systemen bleken bijzonder geschikt om deze informatie te verza-melen. Intussen is de technologie verder geperfectioneerd. InNederland, waar het vernieuwde meetsysteem is ontwikkeld (insamenwerking met ProRail en adviesbureau Nedtrain Consulting/ Lloyds Register Rail Europe), kreeg het systeem de naam QuoVadis (Latijn voor: ‘waar gaat gij heen’). Buiten Nederland staatons meetsysteem intussen bekend onder de naam Gotcha. Hetmeetsysteem levert tevens nauwkeurige informatie over de kwa-liteit van de treinwielen: hoe beter de kwaliteit, hoe beperkter deslijtage.”Meer dan 95% van alle treinen die op het Nederlandse spoorrijden wordt door Quo Vadis gemeten. Op verschillende plaatsenin het baanvak registreert het systeem de statische en dynami-sche krachten die op de spoorstaven worden uitgeoefend. De Aad Moor, Engineer Baas B.V.gegevens worden vervolgens ter plaatse in Rittal CS Toptecbuitenbehuizingen door industriële computers geanalyseerd,waarna de analyseresultaten automatisch via gsm-r of glasvezel-verbindingen naar een centrale Quo Vadis server wordengestuurd. Deze server voedt het factureringsysteem van ProRailmet alle nodige informatie over de passerende treinen. De infor-matie over de materieelkwaliteit gaat naar het Landelijk BureauMaterieel (LBM), dat verantwoordelijk is voor het onderhoud vanhet treinmaterieel. Op basis van de Gotcha gegevens bepaalt hetLBM wanneer de wielen van een specifieke trein extra onder-houd behoeven. Het systeem is dermate nauwkeurig dat exactkan worden aangegeven welk wiel moet worden gereviseerd.Moor: “Naast een grote nauwkeurigheid is ook een optimalebeschikbaarheid van groot belang voor een adequate factureringvan de vervoersbedrijven. Daarom maken we gebruik van uiterstweersbestendige dubbelwandige CS Toptec buitenbehuizingen(beschermklasse IP 55) met koelaggregaten en UPS systemenvan Rittal. Het systeem werkt al jaren naar volle tevredenheid vanalle betrokkenen. We maken nog steeds gebruik van behuizin-gen die we tien jaar geleden hebben aangeschaft.”De meerwaarde van Quo Vadis / Gotcha voor het registreren enhet beprijzen van het spoorgebruik is ook in het buitenland nietonopgemerkt gebleven. Intussen zijn er Gotcha meetsystemengeïnstalleerd in Zwitserland, Polen, Frankrijk, Engeland, Marokkoen Zweden. Moor: “Waar dit heen gaat? We zullen het zien. Wezitten op het juiste spoor.” RITTALactueel 03/11 15
 16. 16. Explosiegevaar en ATEX-richtlijnenThemadag besturingskasten samenstellen voor Ex-zonesExplosiegevaar heerst niet alleen in de chemische en Praktijkpetrochemische industrie - ook bij de productie, de Op deze themadag geven explosieveiligheidsexperts van Bartecverwerking en de overslag van meel, graan, textiel en en Rittal praktijkgerichte informatie over het samenstellen vanmelkpoeder kunnen explosiegevaarlijke atmosferen besturingskasten voor gebruik in Ex-zones. Wat mag u zelf doenontstaan. Om de kans op explosies te minimaliseren en wat kunt u beter aan de specialisten overlaten? De volledigmoeten elektrische componenten en behuizingen verzorgde themadagen zijn kosteloos. Schrijf u dus tijdig in. Uin explosiegevaarlijke omgevingen aan nationale en bent van harte welkom.internationale richtlijnen voldoen. Paneelbouwers eninstallateurs moeten daarom goed op de hoogte te zijn In het najaar vinden de themadagen plaats op:van de praktische implicaties van de Europese richtlijnen • 13 september in Reeuwijkdie gelden voor explosiegevaar onder atmosferische • 22 september in Waalreomstandigheden (ATEX). • 9 november in Reeuwijk Kijk voor meer informatie op: www.rittal.nl/service-support/seminars. Dick Vermin (Engineer Akzo Nobel) “In de industriële omgevingen van AkzoNobel bevinden zich diverse explosiegevaarlijke ruimten. Wij laten ons graag informe- ren over wettelijke veranderingen en de laatste technische ont- wikkelingen. Deze themadag voorzag daar prima in.” Edwin Lamers (Project Engineer Bürkert): “Onze ATEX ventieleilanden worden onder andere in (petro)- chemische industriële omgevingen ingezet. De vakmensen van Bartec en Rittal geven duidelijk aan welke aanpassingen nodig zijn om aan alle eisen te kunnen blijven voldoen.” Fred Wegereef (Hoofd calculatie Bosma & Bronkhorst) “Wij vertalen bestekeisen van advies- en ingenieursbureaus naar ontwerpen voor elektrotechnische installaties. Daarbij moeten we rekening houden met een toenemend aantal normen. Ik verkies een praktijkgerichte themadag als deze boven een cursus waar uitsluitend theoretische kennis wordt voorgedragen.” Raymond Slangen (Business Unit Manager Aqualectra) “Wij bouwen geregeld panelen die uiteindelijk op de Shell locaties in Moerdijk en Pernis worden geplaatst. We hebben ons hier geïnformeerd over de zone 2 normeringen en de eisen ten aan- zien van het technisch constructiedossier. We zullen de experts van Rittal en Bartec vragen om hun presentaties ook in onze organisatie te geven.”16 RITTALactueel 03/11
 17. 17. Hummel Exios WartelsOptimale explosie-veiligheid in elke zoneIn explosiegevaarlijke omgevingen zijn direct dat er geen concessies zijn gedaanalleen de beste kabelwartels goed aan de kwaliteit van de toegepaste mate-genoeg. De betrouwbare Exios wartels rialen. Een goede keuze, zo blijkt wanneervan Hummel voor explosiegevaarlijke we naar de prestaties kijken: een grootomgevingen van Hummel voldoen aan de temperatuurbereik maakt de wartels toe-hoogste industriële IECEx en ATEX nor- pasbaar in een groot aantal explosiege-meringen en onderscheiden zich boven- vaarlijke zones en ook alle details vandien door een reeks bijzonder praktische deze messingwartels zijn van een hogeinnovaties. Zoals de Interlocking Armour kwaliteit en degelijkheid. Zo beschikt elkeCone die het verdraaien van de afscher- wartel over een brede kop en een ruimming tijdens het monteren tegengaat. bemeten spanvlak, wat de montage ver-Exios wartels beschikken bovendien over gemakkelijkt en een maximale krachtover-dubbele klemlamellen, voor een optimale dracht mogelijk maakt.trekontlasting en een bijzonder goedeafdichting tussen de buitenste en de bin- Dankzij de geprofileerde wartelbehuizingnenste mantel van de kabel. Hummel is bij de montage slechts in beperkte matebiedt een explosieveilige Exios wartel voor gereedschap nodig. Het grootste deel vanelke industriële toepassing, want het Exios de schroefomwentelingen kan snel enproductprogramma omvat, met in totaal handmatig worden uitgevoerd. Dat scheeltnegen warteluitvoeringen, van M16 tijd bij het monteren van de wartels.(22mm) tot M75 (95mm) en van 3/8” NPT Het volwassen productassortiment vantot 3” NPT, een verrassend groot klembe- Hummel staat garant voor snelle levertij-reik. den en indien gewenst levert Rittal explo- sieveilige Ex-behuizingen compleet metVeilig & hanteerbaar voorgemonteerde Exios wartels. Zo bentWie een van de nieuwe Exios wartels van u verzekerd van een optimale explosievei-Hummel in handen houdt, die voelt en ziet ligheid en voldoet u altijd aan de strengste explosieveiligheidsnormen. Berschermklasse: NEN 600079-0, IP 66, 67 en 68 (5 bar) Toepasbaarheid explosiegevaarlijke omgevingen: Ex-d / Ex-e / Ex-ta / Zone 1, 2, 20, 21, 22 Temperatuurbereik: -60 °C tot + 105 °C Vrij van halogeen en fosfor. RITTALactueel 03/11 17
 18. 18. EPLAN adviseertover optimaleworkflowEPLAN is een nieuwe koers is ingeslagen: niet meer De toegevoegde waarde van de EPLAN consultant verschilt in elk bedrijf, in elke situatie. De ervaring leert dat zijn inbreng vaakalleen leverancier van software, maar een adviseur resulteert in een sterkere focus op de projectexecutie en op factoren als efficiency en kwaliteit. Maar ook in onderling begrip,die engineeringprocessen versnelt. Daarmee is de E betere afstemming en meer transparantie. Het resultaat: forse rendementsverbeteringen bij calculatie, engineering, werkvoor-die altijd stond voor Electro Plan, de E geworden van bereiding, assemblage en inbedrijfstelling. Maar het belangrijkste is dat interdisciplinaire engineering rust en ruimte creëert voorEfficient Engineering. innovatie en daarmee voor het versterken van de concurrentie- positie. Deze transformatie tot een partner op managementniveau wordt onderstreept door een nieuw logo: een gestileerd beeldmerkDit betekent dat EPLAN steeds vaker aan tafel zit met het waarin de kleur rood overheerst.management en voorstellen doet voor het efficiënter maken vanprocessen en werkmethoden. Zo geeft EPLAN een stevige boost EPLAN is meer dan ooit een serieuze partner, die meetbaaraan de efficiency en de kwaliteit van het engineeren. Bovendien bijdraagt aan het succes van ondernemingen over de heleverbeteren de EPLAN adviseurs ook de communicatie tussen wereld. Vanzelfsprekend blijft EPLAN, naast het geven vanverschillende disciplines, verminderen ze de foutkans en zorgen praktische adviezen, ook software leveren die ze continueze stapsgewijs voor een gestructureerde aanpak. Daarnaast verbetert in dialoog met de klant. Die klant krijgt – ook binnen hetdragen ze concreet bij aan een transparante workflow richting nieuwe partnership met EPLAN – de vertrouwde service entoeleveranciers én de eigen verkoopafdeling van hun klanten. ondersteuning.18 RITTALactueel 03/11
 19. 19. Besturingskastindeling in een nieuwe dimensie,samen met het RiCAD 3D* tekenpakket van Rittal.Net zo eenvoudig als 2D. Beter in 3D.EPLAN draagt bij aan consistente data voor alle betrokkenengineeringdisciplines waardoor u verzekert bent dat ook deworkflow naar productie toe efficiënt verloopt. EPLAN ProPanel gegarandeert een optimale efficiëntie bij de lay-out-planning en het vastleggen van de montagelay-out. Dezeinnovatie is gebaseerd op een gloednieuwe 3D-technologiedie in het EPLAN platform geïntegreerd is.Met EPLAN Pro Panel en het RiCAD 3D* tekenpakket vanRittal kunt u een virtueel 3D-prototype van de montage-lay-out definiëren – los van het elektro- of fluid-schema.Gebruikers genieten een exacte betrouwbaarheid inzakeplanning. Montagepanelen en behuizingen worden optimaalgedimensioneerd waardoor de kosten worden beperkt. Engineering met productiviteitsvoordeelIntegratie is de sleutel tot succes: Ontwerpen met behulp Uw voordeel:van het EPLAN platform kan rekenen op een volledigeondersteuning bij zowel elektrotechniek als fluid engineering Lengtes draadkokers / montagerails tijdens- op één enkele database en in één datamodel. De Pro de engineering bekendPanel-module garandeert al in de vroegste fase van het ont-werpproces een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. CollisioncontroleDit geldt voor zowel montagepanelen die ontworpen zijn met Geïntegreerd in het EPLAN PlatformEPLAN Electric P8 als voor hydraulische systemen op basisvan EPLAN Fluid. Verlies door dataconversie tussen de ver- Rekening houden met installatieafstanden / hotspotsschillende disciplines behoort tot het verleden. Uiterst vriendelijke gebruikersinterfaceEPLAN Pro Panel biedt meerwaarden aan het complete Het gehele kastenprogramma van Rittal inengineeringproces. 2D en 3D ter beschikking* Vraag de Rittal RiCAD 3D tekeningen kostenloos aan bij sales@rittal.nl RITTALactueel 03/11 19
 20. 20. Hier staan wij vierkant achter! Team Antarctica In januari 2012 ondernemen Wilco vanRittal sponsort eendracht, gezondheid en duurzaamheid Rooijen en Fokke van Velzen een tocht in een expeditievoertuig op zonne-energie. Naar de Zuidpool. Niet zomaar een reis,Rittal steunt graag mensen die zich Wheel of Energy365 maar een expeditie om duurzame energiebelangeloos inzetten voor maat- Bewustwording en  een beter leven voor onder de aandacht te brengen. Hetschappelijke vraagstukken. Wanneer mensen die vechten tegen kanker, daar voertuig wordt ontworpen en gebouwdzij aankloppen met een sponsorver- draait het om bij het Wheel of Energy365 door studenten van de Hogeschoolzoek, dan zeggen we bijna altijd ‘ja’. project. Op Schiphol Airport worden Utrecht. Rittal sponsort de studentenWaarom? Omdat wij ons bewust zijn mensen gevraagd om het grote loopwiel in met Hummel kabelwartels die verwerktvan onze eigen maatschappelijke ver- beweging te houden en een handtekening worden in de elektronicabox van hetantwoordelijkheid en omdat wij trots onder de Wereld Kanker Petitie te zetten. expeditievoertuig.zijn om vanuit ons eigen vakgebied Zo brengt het Wheel of Energy 365 dageneen bijdrage te kunnen leveren aan lang de wereldwijde kankerproblematiek Zie voor meer informatie:deze belangrijke initiatieven: op een unieke wijze onder de aandacht. www.teamantarctica.nl Rittal ondersteunt het initiatief met eenDe Eendracht buitenbehuizing voor de bekabeling vanHet zeilschip Eendracht is gebouwd het enorme loopwiel. Alle opbrengsten uiten ingericht voor jongeren die buiten het project komen ten goede aan UICC,de boot dreigen te vallen. Op de KWF Kankerbestrijding en  inloophuizenEendracht gaan zij samen op reis voor mensen met kanker.en zijn zij op elkaar aangewezen.Waarden als samenwerken, discipline, Zie voor meer informatie:teamgeest en doorzettingsvermogen www.wheelofenergy.orgstaan op de Eendracht centraal. Rittal Colofonsponsort de Eendracht met waterdichte Dit is een uitgave van RITTAL BVbesturingskasten voor de aansturing van Hengelder 56 Postbus 246, 6900 AE Zevenaarde ankerlier en de boegschroef. telefoon: (0316) 59 16 60 Redactie René Bourgonje (eindredactie)Zie voor meer informatie: Marjan Brouwerwww.eendracht.nl Vormgeving, opmaak en druk Coers & Roest Ontwerpers BNO | Drukkers Arnhem RITTAL ACTUEEL wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier wordt verpakt in milieuvriendelijk folie Rittal – The System. Brochures: Faster – better – worldwide. www.rittal.nl/service-support/downloads Nieuw 2010/2011 Aanvulling op Handboek 32 03/11RITTAL BV · Postbus 246 · 6900 AE ZevenaarTel. (0316) 59 16 60 · Fax (0316) 52 51 45 · E-mail: sales@rittal.nl · www.rittal.nl

×