Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menaxhimi i riskut te valutave

2,489 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menaxhimi i riskut te valutave

 1. 1.  Risku valutës vjen nga ndryshimet në normën e këmbimit të valutës vendore dhe asaj të huaj. Origjina e riskut vjen nga mospërputhshmëria e aseteve dhe detyrimeve të cilat janë të vlerësuara në valuta të ndryshme. Në vitet e fundit shumë shtete kanë hequr dorë nga fiksimi i normës së këmbimit, kështu që tregu e përcakton normën ë këmbimit. Si tregu e përcakton??? Faktorët makroekonomik!!
 2. 2.  Risku valutës në banka vjen nga: ◦ Asetet/ detyrimet në valuta të ndryshme ◦ Llogarit e arkëtushme/pagueshme në valuta të ndryshme Ndryshimi valutës mund të jetë edhe spekulativ. Kështu që, mund të sjell fitime dhe humbje.
 3. 3.  Shembull: ABYZ, kompani nga Shqipëria, importon Shampanjë nga Franca. ABYZ duhet të paguaj EUR 5,000,000 me 2 Gusht. Sot, 20 Prill, norma këmbimit është 1.29 Lek/EUR. Situata: Pagesa deri me 2 Gusht: EUR 5,000,000. SPrill 4 = 1.29 Lek/EUR. Problem: St është vështir me parashikua Pasiguria. Pasiguria Risk. Shembull: Gusht 2, St > or < 1.29 Lek/EUR. Me SPrill 4, ABYZ duhet të paguaj shumën: EUR 5M x 1.29 Lek/EUR = Lek 6.45M. Më 2 Gusht ne mund ti kemi dy skenario: Nëse SGush 2 (Leku rritet) ABYZ do të paguaj më pak Lek. Nëse SGush 2 (Leku zvogëlohet) ABYZ do të paguaj më shumë Lek.
 4. 4.  Risku transaksioneve- ndryshimi i çmimeve si ndryshim i normës së këmbimit ka ndikim në llogarit e pagueshme dhe ark`tueshme të huaja- kjo është, ndryshimi në çmim kur paguhen apo mblidhen Risku ekonomik apo biznesor janë të ndërlidhura me ndikimin e ndryshimit në normën e këmbimit në pozitën konkurruese të kompanisë brenda shtetit në perspektiv afatgjate
 5. 5.  Vënia e rregullores së përgjegjësisë- kjo nënkupton caktimi i limiteve të përshtatshme që banka mund ti marr në biznesin e saj të këmbimit të valutave dhe vendosjen e masave që sigurojnë procedura kontrolluese të brendshme për mbulimin e kësaj fushe. Këto limite dhe rregulla duhet të vendosen nga komiteti i menaxhmentit të riskut. Rregullorja duhet të përfshin: ◦ Ndryshimin e rrethanave në tregun e valutave në vend dhe jashtë, si rezultat i ndryshimeve makroekonomike ◦
 6. 6.  Risku valutor për biznesin tradicional të bankës nënkupton për gjërat të cilat janë të vlerësuara në valuta të huaja janë: ◦ Kredit ◦ Depozitat ◦ Investimet ◦ Kapitali ◦ Garancionet Menaxhmenti i riskut valutor zakonisht i shqyrton pozicionin e bankës në baza mujore se si është i ekspozuar ndaj riskut valutor.
 7. 7.  Bankat pos biznesit tradicional shpesh është krijues i tregut në tregun valutor. Kjo nënkupton që risku valutor është punë e përditshme e bankës Menaxhmenti I riskut valutor që përfshijnë tregtimin e valutave duhet të jetë I informuar intensivisht në çdo kohë nën mbikëqyrje të vazhdueshme të menaxhmentit t` lart dhe komitetit të menaxhmentit. Stafi duhet të jetë I kualifikuar për këtë lloj të biznesit se risku është I madh. Qarkullimi ditor në tregun e valutave $3.2 trilion.
 8. 8.  Futures dhe Forward kontratat valutore Forward/Futures janë marrëveshjet të cilat përcaktojnë, sot, çmimin e normës së këmbimit në një datë në të ardhmen. Marrëveshja specifikon shumën. • Terminologjia. Short: Marrëveshja më shit. Long: Marrëveshja për të blerë. Contract size: Numri I njësive të valutës së huaj në secilën kontratë. Maturity: Data në të cilën marrëveshja duhet të realizohet Futures price (Ft,T) : çmimi I cili në transaksionin e ardhshëm do të ekzekutohet. Forward markets: Kontrata të krijuara vetë. Lokacioni: none. Reputacion/ kolaterali garanton kontratën. Futures markets: Kontrate standardizume (koha, madhësi, kolaterali) Lokacioni: këmbime të organizuara (New York, Chicago, Tokio, London etj.) Clearinghouse garanton kontratën.
 9. 9.  Shembull: Banka X duhet të paguaj brenda 90 ditëve të paguaj £ 5M interes në depozita fondit pensional nga Anglia. Problem: Banka X është e brengosur se devalvimi i Lekut kundër £ në një të ardhme të afërt. Zgjedhja: Banka X blen nga kompania Y një £ forward kontratë. Madhësia = £ 5M Maturity = 90 ditë. Ft,90 = 1.31 Lek/GBP Note: Banka X do ta dijë, që për 90 ditë, do të paguaj Lek 6.55M (=£ 5M*1.31 Lek/GBP) depozitarit. Nuk ka pasiguri sa i përket kësaj shume. (JO pasiguri, jo volatilitet=> jo risk valutor.

×