Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menaxhimi i riskut i normave te interesit

4,155 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menaxhimi i riskut i normave te interesit

 1. 1. Menaxhimi I riskut të normës sëinteresit: Hendeku (GAP) dhendjeshmëria e të ardhurave
 2. 2. Risku I Normës së interesit Risku I normës së interesit  Humbjet potenciale nga ndryshimi I normës së interesit që mund të ndikojnë në mënyrë të ndjeshme në profitabilitetin dhe vlerën e ekuitit.
 3. 3. Menaxhimi I riskut të normës së interesit: Hendeku(GAP) dhe ndjeshmëria e të ardhurave Kur asetet e bankës dhe detyrimet nuk ri-çmimohen në kohë të njejtë, rezultati është ndryshimi në të ardhurat neto të interesit.  Ndryshimi në vlerën e aseteve dhe ndryshimi në vlerën e detyrimeve po ashtu do të dallojnë, kjo shkakton ndryshim në vlerën e aksionarëve.
 4. 4. Risku i normë së interesit Bankat përqendrohen në:  Te ardhurat neto të interesit, apo  Vlerën e ekuitit të aksionarëve GAP Analiza  Mathe e riskut statik që zakonisht ndërlidhet me të ardhurat neto të interesit Analiza të ndjeshmëris së të ardhruave Analiza të ndjeshmëris së të ardhruave e rrit analizen GAP duke u përqendruar në ndryshimet e të ardhurave të bankës për shkak të ndryshimit në normën e interesit dhe përbërjes së gjendjes së bilancit
 5. 5. Komiteti I Menaxhmentit të Aseteve dhedetyrimeve (ALCO) ALCO është përgjegjësi kryesor për menaxhimin e riskut të normës së interesit. ALCO zakonisht koordinon strategjit e bankës për të arritur risk/shpërblim optimal.
 6. 6. Dy lloje të Riskut të Normës së Interesit Risku margjinave(norma e riskut të ri- investimeve)  Ndryshimet në normën e interesit do të ndryshojnë kostot e fondeve të bankës po ashtu edhe kthimin nga asetet e investuara. Këto mund të ndryshojnë në vlera të ndryshme. Risku çmimeve  Ndryshimi në normën e interesit mund të ndryshoj vlerën e tregut të aseteve të bankës dhe të detyrimeve në shuma të ndryshme.
 7. 7. Risku i normës së interesit:Margjina (Norma ri-investimit) Nëse norma e interesit ndryshon, banka duhet të riinveston rrjedhën e parasë nga asetet apo të rifinancoi detyrimet me normë të interesit të ndryshëm në të ardhmën.  Rritja në normën e interesit, ceteris paribus, rrite të ardhurat e bankës por po ashtu rrite edhe shpenzimet të interesit për bankën. Analiza GAP konisderon ndikimin e ndryshimit të nromës në të ardhurat neto të interesit.
 8. 8. Risku I normës së interesit:Risku çmimit Nëse norma e interesit ndryshon, po ashtu edhe vlera e tregut të aseteve dhe detyrimeve ndryshon.  Sa ma gjatë periudha, ma e madhe është ndryshimi në vlerë nga ndryshimi I së normës së interesit. GAP periudha trajton ndikimin e ndryshimit të normës në vlerën e tregut të ekuitit.
 9. 9. Matja e Riskut t ë normës së interesit meGAP Shembull:  Banka krijon një kredi prej $10,000 për katër vite për një vetur më normë fikse prej 8.5%. Banka fillimisht e financan kredine veturës me njëcertifikat depozituese një vjeçare më kosto 4.5%. Margjina fillestare e bankës është 4%. 4 vjet kredia veturës 8.50% 1 vjet CD 4.50% 4.00%  Cili është risku I bankës?
 10. 10. Matja e Riskut t ë normës së interesit meGAP Analiza GAP tradicionale statike GAPt = RSAt -RSLt  RSAt  Norma e ndjeshme e aseteve (Rate Sensitive Assets)  Ato asete të cilat maturojn apo riçmimohen në periudhën e dhënë (t)  RSLt  Norma e ndjeshme e detyrimeve (Rate Sensitive Liabilities)  Ato detyrime të cilat maturojn apo riçmimohen në periudhën e dhënë (t)
 11. 11. Matja e Riskut t ë normës së interesit meGAP Analiza GAP tradicionale statike  Çfarëështë GAP I bankës për një vit të kredis së veturës?  RSA1yr = $0  RSL1yr = $10,000  GAP1yr = $0 - $10,000 = -$10,000  GAP I bankës për një vitë është-10,000  Nëse norma e interesit rritet (zvogëlohet) brenda 1 viti, margjinat e bankës do të zvogëlohen (rriten)
 12. 12. Matja e Riskut t ë normës së interesit meGAP Analiza GAP tradicionale statik  GAP fondeve  Përqendroehet në menaxhimin e të ardhurave neto nga interesi në kohë të shkurt  Supozon “zhvendosje paralele në kurbën e përfitimeve”, apo që të gjitha normat ndryshojnë në të njejtën kohë, në të njejtën drejtim dhe me shumë të njejt. A ndodh ndonjëhere kjo?
 13. 13. Hapat e GAP analizes Zhvillo parashikimin e normës së interesit Selekto një seri “shportave kohore” apo intervaleve që përcaktojnë kur asetet dhe detyrimet do të riçmimohen. Grupoi këto asete dhe detyrime në këto “shporta” Llogarite GAP-in për secilën “shport” Parashiko ndryshimin në të ardhurat neto të interesit duke supozuar në ndryshim në normën e interesit
 14. 14. Çka e përcakton normën e ndjeshmëris? Asetet dhe detyrimet trajtohen si normë të ndjeshmëris nëse gjatë kohës së intervalit:  Paraqet një pjesë të kryegjës (principalit)  Mund të riçmimohet  Norma e interesit që aplikohet te krygjëja e pritur ndryshon kontratën gjatë intervalit
 15. 15. Çka janë RSAs dhe RSLs? Konsidero 0-90 ditë “shport kohore,” RSAs dhe RSLs përfshin:  Instrumentet që maturohen apo pagesat e kryegjëve  Nëse aseti apo detyrimi maturohet brenda 90 ditëve, shuma e kryegjës do të riçmimohet.  Çdo kryegjë e plotë apo pjesëshme brenda 90 ditëve do të riçmimiohet
 16. 16. Faktort që ndikojnë në Të ardhurat netotë interesit Ndryshimi në normën e interesit Ndryshimi në përbërjen e aseteve dhe detyrimeve Ndryshimet në volumin e aseteve përfituese dhe detyrimeve që bartin interes Ndryshimi në marrëdhënien në mes fitimeve në asetet përfituese dhe normave të paguara për detyrimet që bartin interes
 17. 17. Faktort që ndikojnë në Të ardhurat neto tëinteresit: Shembull Konsidero këtë gjendje të bilancit në vazhdim: Bilanci I gjendjes për një bank hipotetike Asetet Fitimi Detyrimet Kosto RS $ 500 8.0% $ 600 4.0% Norma fikse $ 350 11.0% $ 220 6.0% jo fituese $ 150 $ 100 $ 920 Ekuiti $ 80 Total $ 1,000 $ 1,000 NII = (0.08 x 500 + 0.11 x 350) - (0.04 x 600 + 0.06 x 220) NII = 78.5 - 37.2 = 41.3 NIM = 41.3 / 850 = 4.86% GAP = 500 - 600 = -100
 18. 18. Elaboroni ndikimin e ndryshimeve në vazhdim 1% rritje në nivelin e të gjithat normave afatshkurtëra? 1% zvogëlim në shpërndarje n mes fitimeve të aseteve dhe kostos së interesit siç është rritje në RSA 8.5% dhe rritje të RSL në 5.5%? Dyfishimi propocional I bankës?
 19. 19. 1% rritje në normat afatshkurtëra Bilanci I gjendjes I një banke hipotetike Asetet Fitimi Detyrimet KostoRS $ 500 9.0% $ 600 5.0%Normë fikse $ 350 11.0% $ 220 6.0%jo përfitese $ 150 $ 100 $ 920 Ekuiti $ 80 Total $ 1,000 $ 1,000 NII = (0.09 x 500 + 0.11 x 350) - (0.05 x 600 + 0.06 x 220) NII = 83.5 - 43.2 = 40.3 NIM = 40.3 / 850 = 4.74% Me GAP negativ, më shumë GAP = 500 - 600 = -100 detyrime se sa asete riçmimohen më lart; kështu NII NIM zvogëlohet
 20. 20. 1% zvogëlim në shpërndarje Bilanci I gjendjes I një banke hipotetike Asetet Fitimi Detyrimet KostoRS $ 500 8.5% $ 600 5.5%Norma fikse $ 350 11.0% $ 220 6.0%jo perfituese $ 150 $ 100 $ 920 Ekuiti $ 80 Total $ 1,000 $ 1,000 NII = (0.085 x 500 + 0.11 x 350) - (0.055 x 600 + 0.06 x 220) NII = 81 - 46.2 = 34.8 NIM = 34.8 / 850 = 4.09% NII dhe NIM zvogëlohen GAP = 500 - 600 = -100 (rriten) me zvogëlim (rritje) të shpërndarjes. Pse ndryshim I madh?
 21. 21. Dyfishimi proporcional në madhësi Bilanci I gjendjes I nje banke hipotetike Asete Fitimi Detyrime KostoRS $ 1,000 8.0% $ 1,200 4.0%Norma fikse $ 700 11.0% $ 440 6.0%Jo perfituese $ 300 $ 200 $ 1,840 Ekuiti $ 160 Total $ 2,000 $ 2,000 NII = (0.08 x 1000 + 0.11 x 700) - (0.04 x 1200 + 0.06 x 440) NII = 157 - 74.4 = 82.6 NIM = 82.6 / 1700 = 4.86% NII dhe GAP dyfishohen, por GAP = 1000 - 1200 = -200 NIM mbetet I njejtë. Çka ndoh me riskun?
 22. 22. Ndryshimet ne vlumine e aseteve që sjellinfitim dhe detyrimeve që bartin interes Të ardhurat neto të interesit ndryshojnë direkt nga ndryshimi në volumin e aseteve që sjellin fitim dhe detyrimeve që bartin interest, pa marr parasyesh nivelin e normës së interesit
 23. 23. Ndryshimet në të ardhurat neto të interesitjanë proporcionale në madhësin e GAP-it Nëse ka zhvendosje paralele në kurbën e fitimit: ΔNII exp GAP iexp  Nëse norma nuk ndryshon me shumën e njejt dhe në kohën e njejtë, atëher të ardhurat neto të interesit do të ndryshojnë më shumë ose më pak. 
 24. 24. Përmbledhja e GAP dhe ndryshimet nëNII GAP Përmbledhja Ndryshimi në Ndryshimi në Ndryshim në të ardhurat GAP të ardhurat shpenzimet e neto te nga interesi interesit interesit Positive Rrite > Rritje Rritje Positive Zvogelim > Zvogeli Zvogelim Negative Rritje < Rritje Zvogelim Negative Zvogelim < Zvogelim Rritje Zero Rritje = Rritje None Zero Zvogelim = Zvogelim None

×