Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Detyra TVSH (Libri i blerjes dhe shitjes)

9,265 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Detyra TVSH (Libri i blerjes dhe shitjes)

  1. 1. Tatimi mbi vlerën e shtuar 5. SHPK Kosova pate ketë aktivitet ekonomik për muajin Janar 2011.Data 03.01.11 - Importoi mall 9364 EU, Dogana 936EU, TVSH 1700 EU ( DUD 42) - Pranuam dhe paguam faturën e rrymës për janar vlera 1000 EU TVSH 160 EU.(fatura 364) - Bleu mall 5000 EU TVSH 800 EU. (fatura 152)Data. 20.01. 2010 - Shiti mall ne R. Shqiperis sipas deklarates doganore per exsport ne vlere prej 15000EU ( fatura nr 625) - Shiti mall 10000EU TVSH 1600 EU (fatura nr 163)a)Plotëso regjistrimet për TVSH për muajin janar 2010.b)Plotëso deklaratën për muajin janar 2011 ).Libri i blerjeve Data Fatura Blerje pa Blerje me TVSH Importi TVSH TVSH me TVSH03.01.2010 Dud 42 10300 170003.01.2010 364 1000 16003.01.2010 152 5000 800TOTALI 6000 960 10300 1700
  2. 2. Libri i shitjeve Data Fatura Baza për F. F. Tatueshme TVSH.LL F. Tatueshme TAK- Përjashtuara 16% me 0% TAP20.01.20 625 15000 150001020.01.10 163 10000 10000 1600TOTALI 25000 ---------- 10000 1600 15000Regjiastrimi ne rastin e blerjeveNr.r Nr,tra DATA P ERSHKRIMI DEBI KREDI 1. 10.01.2010 Malli (Stoqet) 5.0001 2. TVSH e zbritshme (llogarit e arketushme) 800 1. Furnitoret (llogarit e pagueshme) 5.8002 1. 10.01.2010 Furnitoret (llogarit e pagueshme) 5.800 1, Xhirollogaria (parat e gatshme) 5.800 1. 15.01.2010 Malli nga Importet (Stoqet) 9.364 2. Malli (Dogana ne import (Llogarit e arketueshme) 9363 3. TVSH e zbritshme Importe (llogarit e arketushme 1.700 1. Furnitor i Jashtem (llogarit e pagueshme) 12.0004 1. 15.01.2010 Furnitoret (llogarit e pagueshme) 12.000 1. Xhirollogaria (parat e gatshme) 12.000 1. 31.01.2010 Energjia elektrike (shpenz operative dhe administr) 1.0005 2. TVSH e zbritshme (llogarit e arketushme) 160 1. Furnitori KEK-u (llogarit e pagueshme) 1.1606 1. 31.01.2010 Furnitoret (llogarit e pagueshme) 1.160 1. Xhirollogaria (parat e gatshme) 1.160 1.7 2.Rexhistrimet ne kontabilitet per ShitjetNr.r Nr,tra DATA P ERSHKRIMI DEBI KREDI 1. 20.01.2010 Bleresit (Llogarit e arketueshme) 11.600 1. TVSH e obligushme (detyrimet 1.6001 2. Te hyrat nga shitjet 10.000 2. KMSH (kosto e mallit te shitur) 5.000 3 Malli (Stoqet) 5.0002 1. 20.01.2010 Xhirollogaria (parat e gatshme) 11.600 2. Bleresit (Llogarit e arketueshme) 11.600 1. 30.01.2010 Blerseit e jashtem -Eksportet (Llogarit e arketueshme) 15.000 1. Te hyrat nga shitjet – eksporte 15.0003 2. KMSH (Llogarit e arketueshme) 10.300 2. Malli (Stoqet) 10.300
  3. 3. 4 1. 30.01.2010 Xhirollogaria (parat e gatshme) 15.000 2. Bleresit (Llogarit e arketueshme) 15.000C. Mbyllja e TVSH- se obligueshne, dhe Rezultati finaciareNr.r Nr,tra DATA P ERSHKRIMI DEBI KREDI 1. 31.01.2010 TVSH e obligushme (detyrimet 1.600 1. TVSH e zbritshme (llogarit e arketushme) 1.6001 2. Kerkesat pererimbursim (llogarit e arketushme) 1.060 2. TVSH e zbritshme (llogarit e arketushme 1.060 1. 31.01.2010 Te hyrat nga shitjet 25.000 1. KMSH (Llogarit e arketueshme ) 16.3002 2. 3. Tatimi ne fitim (detyrimet afatshkurtera) 870 4. Fitimi Neto (kapitalet e veta 7830 2. Tatimi ne fitim 870 5 Xhirollogaria 870tvsh e zbritshme 2260tvsh e llogaritur 1600 kreditim 1060

×