คูมือ  การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     คํานํา
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเปนวาระเรงดวนที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๕ สําหรับเปนแหลงเงิน...
คูมือการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     นโยบาย                                  ...
เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหเปนพลังทางสังคมที่เขมแข็งสามารถชวยนําพาและรวมสรางสังคมไปสูความเสมอภาค อยางสราง...
(๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ที่เปนสตรีผูมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณขึ้นไปและมีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อย...
เพื่อยื่นคําขอจดทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนฯ ณ สํานักงาน กศน. เขต ใน ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร และกศน.ตําบล /กศน.อําเภอ ในสวนภูมิภ...
แตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสตรี นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก...
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕...
ดําเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุนในระดับอําเภอ ๆ ละ ๑ คนจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล รวมทั้งเ...
(๔)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕ การบริหารเงินกองทุนแล...
(๗) สํารวจและจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกกองทุน และองคกรสตรีที่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งโครงการที่ไดยื่นคําขอกู...
โดยบริหารงบประมาณในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนา...
๖. คณะกรรมการประเมินผลเปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นภายใตคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ จํานวนไมเกินสิบคนมีอํานาจหนา...
(๗) แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเ...
 	      การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน	  	            สมาชิก และองคกรสตรีที่ขึ้นทะเบียนแลว และประสงคจะขอรับ...
เมื่อองคกรสตรีดําเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จแลว หากมีเงินที่ไดรับการสนับสนุนเหลืออยูใหคืนเงินนั้นภายในสามสิบวันนับแต...
   	    	    	         ติดตามแกไขปญหา  	  สํานักงานกองทุน   	  พัฒนาบทบาทสตรี  สงเสริมสนับสนุนการดํา...
(สําเนา)
-๑๖-
-๑๗-
-๑๘-สวนราชการที่รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

13,657 views

Published on

Published in: News & Politics
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 1. 1. คูมือ การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คํานํา
 2. 2. “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเปนวาระเรงดวนที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๕ สําหรับเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ยในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได เพื่อการพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ และสวัสดิการใหแกสตรีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสรางภาวะผูนําและการคุมครองและพิทักษสิทธิ ทั้งนี้รัฐบาลมุงเนนที่จะทํางานรวมกับองคกรสตรีตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อใหโอกาสสตรีในทุกพื้นที่ทุกชุมชน ไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และองคกรสตรีตาง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อใหสตรีไทยไดใชประโยชนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในชั้นนี้ นายกรัฐมนตรี ไดแตงตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) เปนประธานกรรมการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ดานอํานวยการ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกลาวรวมกับหนวยงานในสังกัดของกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทยกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ เขามามีสวนรวมดําเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเกิดประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกสตรี ทุกกลุมเปาหมาย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงไดจัดทํา “คูมือการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”เลมนี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเปนคูมือสําหรับการดําเนินการ ในเบื้องตน ประกอบดวย นโยบาย วิสัยทัศน วัตถุประสงคคุณสมบัติของสมาชิกกองทุน และการรายงานผลการดําเนินการ ทั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชนตอไป สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กุมภาพันธ ๒๕๕๕ สารบัญ หนาคํานํา
 3. 3. คูมือการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นโยบาย ๑ วิสัยทัศน ๑ วัตถุประสงค ๑ การจัดสรรเงินกองทุน ๒ สมาชิกกองทุน ๒ การลงทะเบียนสมาชิกกองทุน ๒ องคประกอบของคณะกรรมการกองทุน ๓ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน ๕ การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน ๖ การบริหารเงินกองทุนและงบประมาณในการบริหาร           ๗ การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ๑๒ การรายงานผลการใชจายเงินกองทุน ๑๓แผนภูมิการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           ๑๔คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ๑๕เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสวนราชการที่รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑๘   คูมือ การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ------------------ นโยบาย จากปญหาที่เกิดขึ้นตอสตรีในวันนี้ ไมวาจะเปนปญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวการขาดโอกาสในสังคม ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และที่สําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีนอยจึงตองสงเสริมและพัฒนาอีกมาก ดังนั้น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูกจัดเปนนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ เพื่อสรางสังคมเสมอภาค สรางสรรค และสันติสุขโดยนําศักยภาพและความแตกตางระหวางหญิงชาย ซึ่งนับวาเปนพลังสังคมอยางหนึ่งที่ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ใหมีการนํามาใชอยางสรางสรรค รวมทั้ง
 4. 4. เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหเปนพลังทางสังคมที่เขมแข็งสามารถชวยนําพาและรวมสรางสังคมไปสูความเสมอภาค อยางสรางสรรคและมีสันติสุขอยางเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย สําหรับการดําเนินงานดังกลาว รัฐบาลจะทํางานรวมกับองคกรสตรีตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อใหโอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสตรีตาง ๆในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อใหสตรีทุกคนไดใชประโยชนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิสัยทัศน “สรางสรรคพลังสตรี ใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ” วัตถุประสงค (๑) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงทุนสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการใหแกสตรี (๒) เปนแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี การเฝาระวังและดูแลปญหาของสตรี ตลอดจนการชวยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปญหาในทุกรูปแบบ การรณรงคใหสังคมเขาใจปญหาสตรีในทุกมิติ และการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี (๓) เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแกไขปญหาสตรีขององคกรตาง ๆ การสรางภาวะผูนํา การพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิตรวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของสตรี (๔) เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เปนการแกไขปญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติพิจารณาเห็นสมควร /การจัดสรร... -๒- การจัดสรรเงินกองทุน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ จะไดพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนนี้ ใหกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑตามที่กําหนด สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะตองเปนสตรีหรือองคกรสตรีที่มีการดําเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนา การคุมครองชวยเหลือสตรีซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกกองทุน มี ๒ ประเภท ดังนี้
 5. 5. (๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ที่เปนสตรีผูมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณขึ้นไปและมีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรืออาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนนั้น ไมนอยกวาหกเดือน (๒) สมาชิกประเภทองคกรสตรี ที่เปนองคกรสตรี มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีสวนรวมในการทําประโยชนแกสังคม และมีที่ตั้งอยูในทองที่ตําบล หรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียน การลงทะเบียนสมาชิกกองทุน การรับลงทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในวันที่ ๑๘กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จะเริ่มเปดการรับลงทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกวันโดยไมมีการปดรับสมัครเปนสมาชิกกองทุนฯสําหรับในชวงแรกที่จะตองมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯเพื่อใหการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเปนไปดวยความเรียบรอย ีจึงไดมีการกําหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ ในชวงแรกของการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีระดับตําบล จังหวัด และกรุงเทพมหานครคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกําหนดใหมีการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกจังหวัดในทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๑๘ – ๒๙กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินการ ดังนี้ กรุงเทพมหานครใหสตรีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกรอบของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน ที่มีชื่อ – สกุล ปรากฏอยูชัดเจน และยื่นคําขอจดทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนฯ ณ สํานักงานกศน. เขต ใน ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร โดย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามขอกําหนดของคณะอนุกรรมการดําเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตําบลและจังหวัด /สวนภูมิภาค... -๓- สวนภูมิภาค ใหสตรีที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกรอบของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน ที่มีชื่อ – สกุล ปรากฏอยูชัดเจน และยื่นคําขอจดทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนฯ ณ กศน.ตําบล /กศน.อําเภอ โดย สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามขอกําหนดของคณะอนุกรรมการดําเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตําบลและระดับจังหวัด สําหรับกรณีขององคกรสตรีที่มีการจดทะเบียนไวตามกฎหมายอื่นใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกรหรือผูซึ่งไดรับมอบฉันทะจากองคกร แสดงหนังสือการมอบอํานาจและแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน ที่มี ชื่อ – สกุล ปรากฏอยู
 6. 6. เพื่อยื่นคําขอจดทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนฯ ณ สํานักงาน กศน. เขต ใน ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร และกศน.ตําบล /กศน.อําเภอ ในสวนภูมิภาค ในชวงภายหลังจากการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบลจังหวัด และกรุงเทพมหานครแลว สตรี หรือองคกรสตรีที่ยังไมไดจดทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนฯ และสนใจสมัครสามารถติดตอจดทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี ไดโดยตรง ณที่ทําการของสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติหรือสมัครผานระบบออนไลนบนเว็บไซตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ http://womenfund.thaigov.go.th องคประกอบของคณะกรรมการกองทุนค ณะกรรมการกองทุนฯ นพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ๑. คณะกรรมการกองทุ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ประกอบดวย ผูแทนสมาชิกกองทุนฯในแตละหมูบานหรือชุมชน เลือกกันเองหมูบานหรือชุมชนละหนึ่งคน เปนกรรมการ โดยจํานวนของคณะกรรมการฯตําบล ขึ้นอยูกับจํานวนหมูบานในตําบลนั้น ซึ่งแตละตําบลอาจมีจํานวนคณะกรรมการไมเทากัน และใหเลือกกันเอง เปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง คนที่สอง รวมทั้งเลือกกันเอง เปนกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน ทั้งนี้ จะมีกรรมการผูทรงคุณวุฒอีกจํานวนหาคน ิที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแตงตั้งขึ้นจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสตรี นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอาจแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ตามความเหมาะสมได ๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประกอบดวยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลในแตละอําเภอ เลือกกันเองใหเหลืออําเภอละหนึ่งคน เปนกรรมการโดยจํานวนของคณะกรรมการฯ จังหวัด ขึ้นอยูกับจํานวนอําเภอในจังหวัดนั้นซึ่งแตละจังหวัดอาจมีจํานวนคณะกรรมการไมเทากัน และใหเลือกกันเอง เปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง คนที่สอง รวมทั้งเลือกกันเอง เปนกรรมการและเลขานุการ /และ... -๔-และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน ทั้งนี้ จะมีกรรมการผูทรงคุณวุฒอีกจํานวนหาคน ิที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติแตงตั้งขึ้นจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสตรี นอกจากนี้ ใหผูวาราชการจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยตําแหนง ๓. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูแทนสมาชิกกองทุนในกรุงเทพมหานคร สมัครเขาเปนกรรมการกองทุน และเลือกตั้งกันใหเหลือจํานวนสิบสองคนเปนกรรมการ ตอจากนั้น เลือกกันเอง เปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง คนที่สองกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน รวมทั้ง มีกรรมการผูทรงคุณวุฒจํานวนหาคน ิที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแหงชาติ ี
 7. 7. แตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสตรี นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครอาจแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตามความเหมาะสมไดและใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครโดยตําแหนงคุณสมบัติของกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (๑) เปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรืออาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนนั้นไมนอยกวาหกเดือน  (๓) สมัครใจ มีเวลา มีความรับผิดชอบและพรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวมในกิจกรรมของหมูบานหรือชุมชน (๔) ไมเคยถูกใหออกจากคณะกรรมการกองทุน ดวยมติของคณะกรรมการหรือมติของสมาชิกคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (๑) มีสัญชาติไทย (๒)ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดอาญาในความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอสุขภาพและสวัสดิภาพของสตรี (๓) ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๕) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป /การคัดเลือก... -๕- การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนฯ กรุงเทพมหานคร การคัดเลือกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขาเปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ดําเนินการเมื่อศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดับชุมชนเรียบรอย และจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ สงมอบใหสํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อดําเนินการประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีณ ศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชนเขต ๑๒ เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสามารถดูไดทางเว็บไซดhttp://womenfund.thaigov.go.th ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตนไปและรับสมัครสมาชิกที่สนใจสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ณ
 8. 8. สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.และตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเปนกรรมการกองทุนฯ ตอจากนั้น กําหนดใหสมาชิกกองทุนฯใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ พื้นที่ที่กําหนดในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กําหนดใหมีผูแทนของหนวยงานภาครัฐ ๗ กระทรวง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวมเปนสักขีพยานโดยไมมีสิทธิในการออกเสียงหรือชักจูงใหมีการเลือกผูหนึ่งผูใดได สวนภูมิภาคการคัดเลือกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขาเปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลดําเนินการเมื่อศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดับหมูบานเรียบรอย และจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ สงมอบใหนายอําเภอทุกอําเภอ เพื่อประกาศรายนามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทําการคณะกรรมการหมูบานทุกหมูบาน ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือสามารถดูไดทางเว็บไซด http://womenfund.thaigov.go.thเพื่อดําเนินการรวมกับคณะกรรมการหมูบานในทุกหมูบานทําการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุนระดับหมูบาน ๆ ละ ๑ คนเขาเปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณที่ทําการคณะกรรมการหมูบานทุกหมูบาน โดยผูที่ถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการ ตองมีความสมัครใจและตองเปนผูที่อยูใน ที่ประชุม ณ เวลานั้นสวนการคัดเลือกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขาเปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลในเขตพื้นที่ที่เปนเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยาใหดําเนินการเมื่อศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการรับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนในระดับหมูบานเรียบรอย และจัดทําทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ สงมอบใหนายอําเภอทุกอําเภอ เพื่อประกาศรายนามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทําการของสํานักงานเทศบาลเมืองเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา ในวันที่ ๒ มีนาคม /๒๕๕๕ ... -๖-๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป หรือสามารถดูไดทางเว็บไซด http://womenfund.thaigov.go.thเพื่อดําเนินการรวมกับสํานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยาและรับสมัครสมาชิกที่สนใจสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตเทศบาลจํานวน ๑๐ คน ณ สํานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. และตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเปนกรรมการกองทุนฯ ตอจากนั้นกําหนดใหสมาชิกกองทุนฯ ใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา โดยผูที่ถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการ ตองมีความสมัครใจและตองเปนผูที่อยูในที่ประชุม ณ เวลานั้น สวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล รวมทั้งเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยา ขึ้นเปน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มอบใหนายอําเภอ
 9. 9. ดําเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุนในระดับอําเภอ ๆ ละ ๑ คนจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล รวมทั้งเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัทยาในอําเภอนั้น เขาเปน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณพื้นที่ที่กําหนดในอําเภอ โดยผูที่ถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการ ตองมีความสมัครใจ และตองเปนผูที่อยูในที่ประชุม ณเวลานั้นดวย ทั้งนี้ กําหนดใหมีผูแทนของหนวยงานภาครัฐ ๗ กระทรวง ที่ประจําอยูในจังหวัด ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวมเปนสักขีพยานโดยไมมีสิทธิในการออกเสียงหรือชักจูงใหมีการเลือกผูหนึ่งผูใดได การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกองทุนค ณะกรรมการกองทุนฯ ๑. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแตละระดับใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะกรรมการในระดับที่สูงกวาแตงตั้งกรรมการแทน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่พนจากตําแหนง เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม ระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน ๒. การรับรองคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนรายบุคคล ในแตละระดับ กําหนดใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองในทุกปหากมีกรณีที่ไมไดรับการรับรองจากที่ประชุมในแตละป หรือลาออก หรือไมสามารถทํางานได หรือเสียชีวิตใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ และเลือกคณะกรรมการใหมเพิ่มเติมตามจํานวนที่ขาดไป /๓. ผูที่ไดรับ... -๗- ๓. ผูที่ไดรับการคัดเลือก และแตงตั้งใหเปน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแตละระดับและผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด มีขอกําหนด คือ ไมใหเปนผูขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในนามบุคคลและองคกร จนกวาจะพนจากการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการฯ กอน ๔. กรรมการในคณะกรรมการทุกคณะ จะพนจากตําแหนงเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะกรรมการหรือสมาชิกมีมติใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
 10. 10. (๔)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕ การบริหารเงินกองทุนและงบประมาณในการบริหาร   ๑. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแลและจัดสรรรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนในเขตทองที่ตําบล (๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล (๓) จัดหาทุนหรือรายไดเขากองทุน (๔) พิจารณาโครงการขององคกรสตรีที่ยื่นขอกูยืมเงิน หรือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด (๕) สํารวจและจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิก และองคกรสตรี ที่ขึ้นทะเบียนรวมทั้งโครงการที่ไดยื่นคําขอกูยืมเงินจากกองทุนในเขตทองที่ตําบล เสนอตอคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัดพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดรวมทั้งเพื่อรวบรวมรายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการประเมินผลอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง (๖) รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค ในเขตทองที่ตําบล เสนอตอคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัด อยางนอยปละหนึ่งครั้ง (๗) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยบริหารเงินในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตําบลเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติกําหนด /๒. คณะกรรมการ... -๘- ๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแลและจัดสรรรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนในจังหวัด (๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากร และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (๓) จัดหาทุนหรือรายไดเขากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (๔) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนใหคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด (๕) พิจารณาโครงการขององคกรสตรีที่ยื่นขอสนับสนุนเงินจากกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด (๖) จัดทําบัญชีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
 11. 11. (๗) สํารวจและจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกกองทุน และองคกรสตรีที่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งโครงการที่ไดยื่นคําขอกูยืมเงินจากกองทุนในเขตทองที่จังหวัดเสนอตอคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง (๘) รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรครวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนในเขตทองที่จังหวัดเสนอตอคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด อยางนอยปละหนึ่งครั้ง (๙) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล (๑๐) แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ิและคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคของกองทุน (๑๑) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายโดยบริหารงบประมาณในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนโครงการตามที่ไดรับการเสนอจากองคกรตาง ๆ ที่เสนอโดยตรง ทั้งนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติกําหนด ๓. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแลและจัดสรรรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนฯ กรุงเทพมหานคร (๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร /(๓) จัดหาทุน... -๙- (๓) จัดหาทุนหรือรายไดเขากองทุนพัฒนาบทบาทสตรกรุงเทพมหานคร ี (๔) พิจารณาโครงการขององคกรสตรีที่ยื่นขอสนับสนุนเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด (๕) จัดทําบัญชีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด (๖) สํารวจและจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกกองทุน และองคกรสตรีที่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งโครงการที่ไดยื่นคําขอกูยืมเงินจากกองทุนในเขตทองที่กรุงเทพมหานครเสนอตอคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด (ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบฯ ขอ๒๔ (๕) มอบใหคณะกรรมการประเมินผล ทําหนาที่) อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง (๗) รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรครวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนในเขตทองที่กรุงเทพมหานครเสนอตอคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด (ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบฯ ขอ๒๔ (๕) มอบใหคณะกรรมการประเมินผล ทําหนาที่) อยางนอยปละหนึ่งครั้ง (๘) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 12. 12. โดยบริหารงบประมาณในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสวนของกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนโครงการตามที่ไดรับการเสนอจากองคกรตาง ๆ ที่เสนอโดยตรง ทั้งนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติกําหนด ๔. คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) เสนอแผนการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในจังหวัดตอคณะกรรมการประเมินผล (๒) กํากับ ดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล (๓) รายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรครวมทั้งรายงานงบการเงินของกองทุนของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตําบล เสนอตอคณะกรรมการประเมินผล อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง (๔) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายโดยบริหารงบประมาณในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติกําหนด /๕. คณะกรรมการ... -๑๐- ๕. คณะกรรมการบริหารกองทุนเปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นภายใตคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ จํานวนไมเกินสิบคนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและการจัดการกองทุน (๒) ใหการสนับสนุน และขอเสนอแนะแกคณะกรรมการเกี่ยวกับดานนโยบาย ประกาศขอกําหนด หรือหลักเกณฑการดําเนินการกองทุน (๓) บริหารงานกองทุน และพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนในระดับตาง ๆรวมถึงรายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยบริหารงบประมาณในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติกําหนด
 13. 13. ๖. คณะกรรมการประเมินผลเปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นภายใตคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ จํานวนไมเกินสิบคนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผล (๒) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน (๓)รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด พรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ (๔)เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากหนวยงานใดหรือบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผล (๕) กํากับ ดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครรวมทั้งติดตามการใชจายเงินกองทุนในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร (๖) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยบริหารงบประมาณในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติกําหนด ๗. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงานและแนวทางในการบริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน /(๒) จัดหาเงิน... -๑๑- (๒) จัดหาเงินทุนของกองทุนและกําหนดแนวทางการจัดสรรเงินใหแกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลเพื่อใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน (๓) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน (๔) รายงานผลเกี่ยวกับการใชจาย การบริหารกองทุน การดําเนินงานและรายงานการเงินกองทุนตอคณะรัฐมนตรี อยางนอยปละหนึ่งครั้ง (๕) ออกระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน (๖) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผลและคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด
 14. 14. (๗) แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (๘)พิจารณาอนุมัติโครงการที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการดังกลาวตองอยูภายในวัตถุประสงคของกองทุน (๙) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด (๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคของกองทุน (๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายโดยบริหารงบประมาณในสวนของการบริหารงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อกํากับการทํางานและติดตาม/ตรวจสอบการใชเงินใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนดและบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในสวนที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติเพื่อสนับสนุนโครงการตามที่ไดรับการเสนอจากองคกรตาง ๆ ที่เสนอโดยตรง ทั้งนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติทําหนาที่เปนฝายเลขานุการคณะกรรมการ ๘. สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ ใหสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติอยูในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ /(๒) ปฏิบัติงาน... -๑๒- (2) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการประเมินผล ตลอดจนที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุน (4) เปนศูนยกลางเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการจัดตั้งกองทุน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานกองทุน (5) ดําเนินการและประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรตาง ๆที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งกองทุนและบริหารกองทุน (6) จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีการประชุมชี้แจงและฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกองทุน (7) รวบรวมและจัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับสมาชิกและโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนในทุกจังหวัด เพื่อรายงานตอคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี (8) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่กรรมการมอบหมาย
 15. 15.     การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน     สมาชิก และองคกรสตรีที่ขึ้นทะเบียนแลว และประสงคจะขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ (๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทํางาน หรือสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน (๒) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจําหรือมีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการชวยเหลือ คุมครองและพิทักษสิทธิสตรี (๓) ดําเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการทํางานหรือฝกอาชีพ การพัฒนา การชวยเหลือคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี หรือมีผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือชุมชนที่เกี่ยวของกับสตรี (๔) ไมดําเนินกิจการที่อาจกอใหเกิดความวุนวายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน สําหรับลักษณะโครงการที่จะไดรับการพิจารณา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ (๑) โครงการที่เปนการกูยืมเงิน จะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการใชเงินอยางชัดเจนซึ่งมีผลตอการทํางานการพัฒนาอาชีพ การสรางงาน หรือการสรางรายไดเปนสําคัญ (๒) โครงการที่สงเสริมการมีสวนรวมของสตรี องคกรสตรี หรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี การเฝาระวังและดูแลปญหาของสตรี การชวยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปญหาในทุกรูปแบบการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี ตลอดจนการรณรงคใหสังคมเขาใจปญหาสตรีในทุกมิติ /(๓) โครงการ... -๑๓- (๓)โครงการที่สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและแกไขปญหาสตรีขององคกรตาง ๆการสรางภาวะผูนํา การพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต การสรางสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการใหแกสตรีรวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของสตรี (๔) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการหรือแหลงทุนอื่น ๆ เวนแตกรณีไดรับแตไมเพียงพอ การขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกรสตรีหรือผูซึ่งไดรับมอบฉันทะจากองคกรสตรี ยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด โดย องคกรสตรีที่ตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สวนองคกรสตรี ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอื่น(นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร) ใหยื่น คําขอตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทตําบล แลวแตกรณี ทั้งนี้ องคกรสตรีที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตองดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน โครงการที่ไดยื่นขอรับเงินอุดหนุน และจะนําเงินที่ไดรับจากกองทุนฯไปใชจายในกิจกรรมนอกเหนือจากแผนงาน โครงการ หรือจะไปดําเนินงานนอกเขตพื้นที่ที่ตั้งขององคกรสตรีนั้นมิได การรายงานผลการใชจายเงินกองทุน
 16. 16. เมื่อองคกรสตรีดําเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จแลว หากมีเงินที่ไดรับการสนับสนุนเหลืออยูใหคืนเงินนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่โครงการแลวเสร็จหรือจะขอแกไขเพิ่มเติมแผนงานโครงการเพื่อดําเนินงานตามจํานวนเงินที่เหลืออยูนั้นก็ได เวนแตโครงการที่เปนการกูยืม ใหคืนเงินตน ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้ง ใหองคกรสตรีรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการใชจายเงินที่ไดรับอุดหนุนจากกองทุนฯ ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นเดือนมีนาคม และวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกป เวนแตแผนงานโครงการมีระยะเวลาดําเนินการไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหรายงานภายในสามสิบวัน นับแตวันเสร็จสิ้นแผนงานโดยใหรายงานตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลแลวแตกรณี โดยจัดสงรายงานดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได   ------------------------------------ -๑๔- แผนภูมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   ิ               คณะกรรมการ   กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ     คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล   คณะกรรมการ ติดตามและสนับสนุนก   ารดําเนินงานกองทุนพั   ฒนาบทบาทสตรระดับจั ี คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ งหวัด   กองทุนฯ ระดับจังหวัด กองทุนฯ ระดับตําบล กองทุนฯ ระดับจังหวัด   เงินทุนหมุนเวียน เงินสงเสริมการจัดกิจกรรม เงินพัฒนาศักยภาพ กํากับติดตามและสนับ   และแกไขปญหา และเครือขาย สนุน การดําเนินงาน   ในแตละจังหวัด สมาชิกสมทบ เงินงบประมาณ เงินงบประมาณแผนดิน ดวยการออม จากภาษีพิเศษ ประจําป
 17. 17.         ติดตามแกไขปญหา  สํานักงานกองทุน  พัฒนาบทบาทสตรี สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพัฒนา แหงชาติ       เผยแพรประชาสัมพันธ -๑๕-
 18. 18. (สําเนา)
 19. 19. -๑๖-
 20. 20. -๑๗-
 21. 21. -๑๘-สวนราชการที่รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

×