ประเทศไทยจะได้ อะไร                               จากการเปลี่ยนแปลง             ...
Agenda 1    ั   ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ 2  การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ       ่   ...
ความร่วมมือด้านการค้าไทย-เมียนมาร์ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและ  การค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์             ...
การลงทุนของไทยในเมียนมาร์  มูลค่าการลงทุนสะสมของไทย ตังแต่ปี 2531 รวมมูลค่า 9,568 ล ้าน USD เป็ นอันดับสองรองจากจีนและฮอ...
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ฝั่ งตะวันตกของ EWEC ในเมียนมาร์                          ...
การเปิ ดจุดผ่านแดนเพิมเติม                                   ่ จุดผ่อนปรน       ...
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ Border Economic Zone  เมียวดี-แม่สอด  กาญจนบุร-ทวาย       ี      ิ่ เก...
Agenda 1    ั   ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์   การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ       ่ 2  ...
พ ัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาร์                                    ความก้าวหน้าล่าสุด ...
สถานการณ์เศรษฐกิจของเมียนมาร์Economic Intelligence Unit, EIU-UK คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพพม่า จะเติบโตเฉลียร้อยละ 4.8 ต...
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ  1                     4เศรษฐกิจมหภาค                      ...
การคาดการณ์เศรษฐกิจเมียนมาร์          ่                 ่    ี ั  ี่  เศรษฐกิจในชวง 2-3 ปี ...
การท่องเทียวของเมียนมาร์                  ่       ั      ศกยภาพ               ...
ี             เมียนมาร์ก ับอาเซยน                           ั           ...
เมียนมาร์ก ับอนุภมภาคลุมแม่นําโขง         ู ิ  ่   ้           ้• เมียนมาร์มแนวเสนทางการคมนาคมลําดับ...
ั              เมียนมาร์ก ับความสมพ ันธ์ระหว่างประเทศ                            ...
Agenda 1    ั   ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์   การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ       ่ 2  ...
แนวนโยบายของไทยต่อเมียนมาร์                                   3            ...
ประโยชน์ทไทยจะได้ร ับ                  ี่             ัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสงคมและการเติ...
ประเด็นท้าทาย                         ั         ภาคเอกชนไทยต้องเร่งเสริมสร้างศกยภาพในการ...
โครงการท่าเรือนําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย                  ้เรืองเดิม  ่• 19 พ.ค. 51 ลงนามในบันทึกความเ...
ํ   ิความสาค ัญเชงยุทธศาสตร์ระด ับภูมภาค                ิ                       ...
Burma  Thai relations
Burma  Thai relations
Burma  Thai relations
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Burma Thai relations

1,779 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
435
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Burma Thai relations

 1. 1. ประเทศไทยจะได้ อะไร จากการเปลี่ยนแปลง ด้ านเศรษฐกิจในเมียนมาร์ นายไพโรจน์ โพธิ ว งศ์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผนงาน สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติวันศุกร์ ท่ ี 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-10.30น. ณ ห้ อง Sapphire Suite ชัน 7 โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลตทิน่ ัม ้ www.nesdb.go.th 1
 2. 2. Agenda 1 ั ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ 2 การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ ่ เมียนมาร์ 3 ผลต่อประเทศไทย และการพ ัฒนาท่าเรือนําลึกและ ้ นิคมอุตสาหกรรมทวาย www.nesdb.go.th 2
 3. 3. ความร่วมมือด้านการค้าไทย-เมียนมาร์ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและ การค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ การอํานวยความสะดวกทางการค้า ในปี 2554 ไทยเป็ นคูค ้าอันดับ 2 ของ ่  เมือวันที่ 11 มิ.ย. 2554 กระทรวงพาณิชย์ ่ เมียนมาร์ (หลังจากทีไทยเคยครอง ่ เมียนมาร์ออกใบอนุญาตให ้สามารถนํ าเข ้า อันดับ 1 จนกระทั่ง ปี 2553 ปั จจุบนั ิ สนค ้าทีรัฐบาลเมียนมาร์ออกประกาศ ่ อันดับ 1 คือ จีน) ิ มาตรการห ้ามนํ าเข ้าสนค ้า 15 รายการ การค ้าไทย - เมียนมาร์ปี 2554 มีมลค่าู ึ่ ั ตังแต่ปี 2541 ซงไทยมีศกยภาพในสนค ้า ้ ิ 185,602 ล ้านบาท (เพิมขึนกว่าร ้อยละ ่ ้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก นํ้ าหวาน เครืองดืม ่ ่ 19) อาหารกระป๋ อง ผงชูรส และผลไม ้ การค ้าชายแดนมีมลค่า 157,590 ล ้าน ู  ผู ้ประกอบการไทยต ้องดําเนินธุรกิจผ่าน บาท คิดเป็ นร ้อยละ 85 ของมูลค่าการค ้า ตัวแทนของเมียนมาร์ และต ้องขอ รวมทังหมด ้ ใบอนุญาตนํ าเข ้าก่อนจะสามารถนํ าเข ้า ไทยขาดดุลการค ้าเนืองจากนํ าเข ้าก๊าซ ่ ิ สนค ้า 15 รายการดังกล่าวได ้ ธรรมชาติจากเมียนมาร์สงถึงกว่าร ้อยละ ู 96 ของการนํ าเข ้าทางชายแดนทังหมด้ www.nesdb.go.th 3
 4. 4. การลงทุนของไทยในเมียนมาร์ มูลค่าการลงทุนสะสมของไทย ตังแต่ปี 2531 รวมมูลค่า 9,568 ล ้าน USD เป็ นอันดับสองรองจากจีนและฮองกง ้ ่ สาขาการลงทุนสําคัญ ได ้แก่ พลังงานฟ้ า การผลิต ประมง ปศุสตว์ โดยผู ้ลงทุนรายใหญ่ ได ้แก่ ปตท.สผ. กฟผ. ั ี ิ อิตาเลียนไทย ซพี ปูนซเมนต์ไทย เป็ นต ้น สาขาพลังงาน • ก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท.สผ. ร่วมลงทุนผลิตและสํารวจแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมาร์ ในโครงการยาดานา โครงการเยตากุนและโครงการซอติก ้าในอ่าวเมาะตะมะ • ่ ่ ั ่ ึ เขือนไฟฟ้ าพลังนํ้ า ได ้แก่ เขือนฮจจี (อยูระหว่างพิจารณาผลการรับฟั งความคิดเห็นและร่างขอบเขตการศกษา ผลกระทบต่อประชาชนในพืนทีฝ่ั งไทยของ กฟผ.) เขือนมายต่อง (คาดว่าจะแล ้วเสร็จและเสนอกรมไฟฟ้ าพลัง ้ ่ ่ ิ้ นํ้ าเมียนมาร์ในสนเดือน ก.ค. 2555) เขือนตะนาวศรีบนลุมแม่นํ้าตะนาวศรี อยูในขันตอนการออกแบบ โดยคาด ่ ่ ่ ้ ่ ึ ว่าจะแล ้วเสร็จในปี 2555 ก่อนทีจะศกษาความคุ ้มค่าในการลงทุนและเริมก่อสร ้างเขือนต่อไป ่ ่ การลงทุนด ้านอาหาร อาทิ กลุมบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยบริษัท Myanmar C.P. Livestock ลงทุนด ้าน ่ ั ั ั อาหารสตว์ การเพาะเลียงสตว์นํ้า และการเพาะเลียงสตว์บก (หมูและไก่) บริษัท Ayeyawaddy Foods ลงทุนใน ้ ้ ผลิตภัณฑ์มาม่า และบริษัท CPT Bakery ่ ่ ้ ความตกลงเพือการสงเสริมและคุ ้มครองการลงทุนระหว่างไทย – พม่า มีผลใชบังคับแล ้วตังแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2555 ้ www.nesdb.go.th 4
 5. 5. โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ฝั่ งตะวันตกของ EWEC ในเมียนมาร์ D การปรับปรุงและก่อสร ้างถนนเมียวดี-กอกะเรก C ่ การซอมแซมสะพานข ้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 1 การเตรียมการก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่นํ้าเมย B F แห่งที่ 2 A E G ้ ื่ การพัฒนาเสนทางเชอมโยง เมียนมาร์ ขอ สพพ.ให ้ จัดทํา FS การพัฒนา ถนนสามฝ่ ายไทย-เมียนมาร์- ่ อินเดีย ชวงเมืองมอญยอ-ยาจี-กาเลวะ (Monywa - Yagyi – Kalewa) 24 กม. (15 ไมล์) ิ จัดทํา FS การพัฒนา ถนนจากด่านสงขร-เมืองมอ ต่อง-เมืองตะนาวศรี-เมืองมะริด 180 กม. ด่านพรมแดน  จุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง ได ้แก่ แม่สอด แม่สาย และระนอง และมีจดผ่อนปรนการค ้า ุ  อยูระหว่างหารือเพือยกระดับจุดผ่านแดน ่ ่ ระหว่างกัน Cross Border Transport Facilitation ี ่ ิ  ยังไม่มการแลกเปลียนสทธิจราจรระหว่างกัน ั  CBTA (ไทยให ้สตยาบัน ภาคผนวกและพิธสาร ี การพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ั 14 ฉบับ เมียนมาร์ให ้สตยาบัน ภาคผนวกและพิธ ี สาร 15 ฉบับ) ้ ื่  ท่าเรือ ถนน และเสนทางรถไฟเชอมโยงทวาย-ทางรถไฟ ชายแดนไทย กาญจนบุร ี – ทวาย  นิคมอุตสาหกรรม ด่านเจดีย ์ 3 องค์ - ธันบูซายัต  ไฟฟ้ า ท่อนํ้ ามัน www.nesdb.go.th 5
 6. 6. การเปิ ดจุดผ่านแดนเพิมเติม ่ จุดผ่อนปรน จุดผ่อนปรนการค้า ่ั ชวคราวพระ ตะโกบนเจดียสามองค์ ์ภาคเอกชนเสนอขอยกระดับ แต่เมียนมาร์ยังไม่พร ้อมเนืองจากมีปัญหา ่ความไม่สงบ และเมียนมาร์ปิดด่าน คณะอนุกรรมการ พิจารณาการเปิ ดจุด ผ่านแดน ครังที่้ 4/2554 (28 ธ.ค.) มี มติไม่อนุญาตให ้ ่ ชองทางบ้านพุนําร้อน ้ ยกระดับเนืองจาก (1) ่ ปั ญหาความไม่สงบ ด่ า น บ้ า น พุ นํ ้ า ร้ อ น อ . เ มื อ ง จ . เรียบร ้อยบริเวณ กาญจนบุร ี ไทยและเมียนมาร์ร่วมจั ดทํ า ชายแดน และ (2) Joint Detail Survey แล ้วเสร็ จและ ั ความไม่ชดเจนเรือง่ กระทรวง มหาดไทยได ้เปิ ดชองทางเป็ น ่ เส ้นเขตแดน จุ ด ผ่ า น แ ด น ช่ั ว ค ร า ว แ ล ว เ มื่ อ เ ดื อ น ้ ึ่ ่ มิถนายน ซงจะนํ าไปสูการยกระดับเป็ นจุด ุ ผ่านแดนถาวรต่อไป จุดผ่อนปรน ิ การค้าสงขร ่ ชองทางอืนๆ ่ อยูระหว่างเตรียมความ ่ พร ้อมในฝั่ งเมียนมาร์ และ ทีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิ ดจุดผ่านแดน ครังที่ ่ ้ เตรียมจัดทํา Joint Detail 1/2555 โดย สมช. มีมติให ้กระทรวงฯ ประสานฝ่ ายเมียนมาร์ Survey เกียวกับการเปิ ดจุดผ่านแดนบ ้านห ้วยต ้นนุ่นและด่านกิวผาวอก ่ ่ ี ี อ.เชยงดาว จ.เชยงใหม่ www.nesdb.go.th 6
 7. 7. โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ Border Economic Zone  เมียวดี-แม่สอด  กาญจนบุร-ทวาย ี ิ่ เกษตรและสงแวดล ้อม  การดําเนินงาน Contract Farming ในกรอบ ่ ั Tourism ACMECS เชน ข ้าวโพดเลียงสตว์ และถั่วเหลือง ้ ั  “Golden Civilization Program”  การพัฒนาปศุสตว์ บริเวณพืนทีชายแดน ้ ่ ่ ่ เพือสงเสริมการตลาด 2 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทางHRD ่ การให ้ความชวยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต ้กรอบของ สพร. ความร่วมมือในการสอนภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยย่างกุ ้ง การปรับปรุงโรงพยาบาลท่าขีเหล็ก ้ ั การพัฒนาด ้านสงคม  การจดทะเบียนแรงงาน นํ าร่องทีจังหวัดระนอง ่ พลังงาน  ความร่วมมือเพือการป้ องกันการค ้ามนุษย์ ่ ่ ื้  การลงนามบันทึกความเข ้าใจเพือการซอขาย  การพัฒนาทางเลือก และการป้ องกันยาเสพติด ไฟฟ้ าร่วมกัน (ลงนามเมือปี 2540 และ 2548) ่  การพัฒนาสถานีไฟฟ้ าพลังนํ้ าเพือขายไฟให ้ ่ ่ ั ไทย เชน ฮจจี และทวาย www.nesdb.go.th 7
 8. 8. Agenda 1 ั ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ ่ 2 เมียนมาร์ 3 ผลต่อประเทศไทย และการพ ัฒนาท่าเรือนําลึกและ ้ นิคมอุตสาหกรรมทวาย www.nesdb.go.th 8
 9. 9. พ ัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาร์ ความก้าวหน้าล่าสุด  เมียนมาร์มพ ัฒนาการทางการเมืองอย่างต่อเนือง โดยได ้ ี ่ จัดตังรัฐบาลทีมประธานาธิบดีเป็ นประมุขและหัวหน ้ารัฐบาล เมือ ้ ่ ี ่ การผ่อนคลายมาตรการควําบาตร ่ 30 มีนาคม 2554 หลังจากได ้จัดการเลือกตังทั่วไปเมือ 7 ้ ่ เมียนมาร์ พฤศจิกายน 2553 โดยพรรค Union Solidarity and ี Development Party: USDP ของรัฐบาลเดิมได ้เสยงข ้างมาก  EU ผ่อนคลายการควําบาตร 1 ปี และ ่ ื คืนสทธิพเศษ GSP ให ้เมียนมาร์ ิ ้ ่ ึ่  ภายหลังการเลือกตังซอมเมือปลายเดือนเมษายน 2555 ซง ่  การยกเลิกการควําบาตรขึนอยูกบ ่ ้ ่ ั พัฒนาการประชาธิปไตยในเมียนมาร์ พรรค NLD ได ้ทีนั่งจํานวนมาก การเมืองในเมียนมาร์ม ี ่ และการปรองดองกับชนกลุมน ้อย ่ ่ ี ้ึ แนวโน้มทีดขนจากการทํางานร่วมก ันระหว่าง ่ ประธานาธิบดีเต็งเสง จากพรรค USDP และนางออง ซานซูจ ี ผู ้นํ าพรรคฝ่ ายค ้าน  พรรค USDP ตอบสนองต่อความต ้องการการปฏิรประบบ ู พัฒนาการทางการเมืองนํ าไปสู่ ่ั การเมืองของประชาชน โดยประกาศนโยบายกําจัดการคอรัปชน โอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ ่ ิ สงเสริมการกระจายอํานาจในการตัดสนใจ และมีการปรับเปลียน ่ รองประธานาธิบดีคนใหม่ รวมถึงการให ้นางอองซานซูจเดินทาง ี เงินลงทุนจากต่างประเทศ ไปเยือนนานาประเทศ ื การพัฒนาฐานการผลิตเชอมโยง ภูมภาค ด ้วยการสนับสนุนด ้านเงินทุน ิ เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร จากประเทศตะวันตก ‐9‐ www.nesdb.go.th 9
 10. 10. สถานการณ์เศรษฐกิจของเมียนมาร์Economic Intelligence Unit, EIU-UK คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพพม่า จะเติบโตเฉลียร้อยละ 4.8 ต่อปี ่ ่ในชวงปี 2012-13 และจะเพิมขึนอย่างรวดเร็วเป็ นร ้อยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2014-2016 โดยมีสาเหตุสําคัญจากเงินลงทุนจาก ่ ้ต่างประเทศทีเพิมขึนเนืองจากทิศทางการผ่อนคลายมาตรการควําบาตรในปี 2013 ่ ่ ้ ่ ่ อัตราการเติบโดทางเศรษฐกิจของสหภาพพม่า ปี 2007-2013• นโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลพม่าเน ้นการลงทุนจากต่างประเทศ• ระบบแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ มีความก ้าวหน ้าในการ ่ ่ ปฏิรปจากการให ้ความชวยเหลือของ IMF แต่ยังไม่สามารถปรับได ้ ู อย่างเต็มระบบก่อน ปี 2016 ั• ความสมพ ันธ์ระหว่างระหว่างประเทศ ปั จจุบันรัฐบาลพม่ามุงหวัง ่ ่ ่ ่ ทีจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับประเทศทีให ้การชวยเหลือ ึ่ ทางการเงินซงต ้องการแรงขับเคลือนอย่างมาก ่ ปริมาณการค ้ากับประเทศคูค ้าสําคัญ ปี 2010 ่ ่ • การค้าระหว่างประเทศ ในชวงปี 2000-2010 ประเทศคูค ้าที่ ่ สํ า คั ญ ของสหภาพพม่า ได ้แก่ จีน ไทย อิน เดีย และส ง คโปร์ ิ ่ โดยปี 2010 การสงออก มีไทยเป็ นคูค ้าอันดับ 1 (ร ้อยละ 40.3) ่ รองลงมาได ้แก่ อินเดีย (ร ้อยละ 15.8) และจีน (ร ้อยละ 13.6) ในขณะที่ มีสัด ส่ว นการนํ า เข ้าจากจีน เป็ นอั น ดั บ แรก (ร ้อยละ ิ 38.9) รองลงมา ได ้แก่ ไทย (ร ้อยละ 23.2) และสงคโปร์ (ร ้อย ึ่ ่ ละ 13) ซงสวนใหญ่อยูในรูปแบบการค ้าผ่านชายแดน ่ Myanmar’s Major Export Partners Myanmar’s Major Import Partnersทีมา Economist Intelligence Unit, Country Report of Myanmar 2012 ่ www.nesdb.go.th 10
 11. 11. ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ 1 4เศรษฐกิจมหภาค การลงทุน• ประชากร 58.38 ล ้านคน พืนที่ 676,563 ตร.กม. (1.3 เท่า ้ ั Myanmar Investment Commission ได ้พัฒนาศกยภาพในการ ของไทย) อนุมัตการลงทุนจากต่างประเทศและนักลงทุนต่างชาติให ้รวดเร็ว ิ• GDP ในปี 2554 เท่ากับ 497 พันล ้าน USD (ไทย 355 ิ มีประสทธิภาพ และโปร่งใสขึน รวมถึงเมียนมาร์อยูระหว่าง ้ ่ พันล ้าน USD) ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เชน ่• GDP Per Capita เท่ากับ 3,590 USD (ไทย 5,598 USD) • กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ: ร่างกฎหมายผ่านการ• เห็นชอบของรัฐสภาแล ้ว2 • กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ law) อยูระหว่าง ่ ึ่ ปรับปรุง ซง SEZ law และ Dawei SEZ law คาดว่าจะมีการล ักษณะของเศรษฐกิจเมียนมาร์ แก ้ไขสารัตถะกว่าร ้อยละ 80• พึงพาสาขาพลังงานและเกษตรอย่างมาก โดยพลังงานเป็ น ่ • การพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรม มีการจัดตังเขตอุตสาหกรรม ้ ่ แหล่งรายได ้การสงออกหลัก ่ ่ ิ ในรัฐกะเหรียงแล ้ว (มุขมนตรีรัฐกะเหรียงเชญชวนไทยไป ่• รัฐบาลสงเสริมการเกษตร โดยเพิมเงินกู ้ให ้เกษตรกร ขยาย ่ ลงทุน) และกําลังอยูระหว่างจัดตังเขตอุตสาหกรรมในรัฐมอญ ่ ้ ่ ่ ิ ระยะเวลาเชาทีดนทํากิน และปรับปรุงผลผลิตทางการ และยะไข่ เกษตร• เงินทุนสํารองระหว่างประเทศยังอยูในเกณฑ์ด ี แต่การได ้ ่ ดุลการค ้าเริมมีแนวโน ้มลดลง เนืองจากพึงพาการนํ าเข ้า ่ ่ ่ ิ พลังงานและสนค ้าทุนเพือสนับสนุนกิจการของต่างชาติ ่ 5 การเงิน การธนาคาร 3 • ปฏิรปอัตราแลกเปลียนเป็ นระบบอัตราแลกเปลียน ู ่ ลอยตัวแบบจัดการ ตังแต่ 1 เมษายน 2555 ้ ่ การลงทุน • จัดตังคณะทํางานพัฒนาตลาดทุน เพือจัดตังตลาด ้ ่ ้ • รัฐบาลเมียนมาร์สามารถเจรจาหยุดยิงกับ หลักทรัพย์ทยางกุ ้ง และมัณฑะเลย์ ี่ ่ ชนกลุมน ้อยได ้หลายกลุม และเป็ นไปอย่าง ่ ่ • อนุญาตให ้ธนาคารต่างชาติเปิ ดสํานักงานผู ้แทนใน ต่อเนือง ่ เมียนมาร์ได ้ ่ • รัฐบาลสงเสริมการเปิ ดจุดผ่านแดน หรือ ยกระดับ จุดผ่านแดนกับประเทศเพือนบ ้าน ่ ‐ 11 ‐ www.nesdb.go.th 11
 12. 12. การคาดการณ์เศรษฐกิจเมียนมาร์ ่ ่ ี ั ี่ เศรษฐกิจในชวง 2-3 ปี แรกขยายต ัวอย่างต่อเนือง แต่มปจจ ัยเสยงต่อเสถียรภาพในระยะยาวเรืองภาวะเงินเฟอ ่ ้ และความยากจน เศรษฐกิจเมียนมาร์ทคาดว่าจะเติบโตประมาณ 5%-5.3% ในระหว่างปี 2555-2557 และขยายตัวอย่าง ี่ ่ รวดเร็วเพิมเป็ น 6.4% ต่อปี ระหว่างปี 2559-2560 เนื่องมาจากการยกเลิกมาตรการควํ่าบาตร และการขยายตัวในชวงสองปี ่ แรกนี้เ ป็ นผลมาจากการลงทุน ทางด ้านพลัง งานและโครงสร ้างพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ โดยได ้รั บ เงิน ลงทุน จากประเทศจีน เกาหลี และไทยปั ญหาที่ต้องแก้ ไขเพื่อการเติบโต 1 ภาวะเงินเฟอ ทีคาดว่าจะปรับตัวสูงขึนเป็ น 6.1% ้ ่ ้ ทางเศรษฐกิจที่ย่ ังยืน 2 การแข็งค่าของเงินจต หลังจากการเปลียนระบบอัตราแลกเปลียนแบบคง ๊ั ่ ่ ทีมาเป็ นแบบลอยตัว เงินจั๊ตของพม่าได ้อ่อนตัวลงอย่างมาก แต่มแนวโน ้มจะ ่ ี แข็งขึนอย่างต่อเนือง โดยเป็ นผลมาจากการไหลเข ้าของเงินทุนต่างประเทศ ้ ่ 3 การค้าระหว่างประเทศ คาดการณ์วาปริมาณการค ้าระหว่างประเทศของพม่า ่ ระหว่างปี 2557-2559 จะมีอตราการเติบโตถึงปี ละ 15% เนืองจากการผ่อน ั ่ คลายและการยกเลิกการควําบาตรในอนาคต แต่ต ้องสร ้างความสมดุลการค ้า ่ เนืองจากมีแนวโน ้มจะขาดดุลการค ้า ่ 4 นโยบายการเงินและการคล ัง รัฐบาลจะประสบปั ญหาขาดดุลการคลัง ้ ระหว่างปี 2555-2559 โดยจําเป็ นต ้องลดค่าใชจ่ายทางทหาร และการพิมพิ์ ธนบัตรเพิมของรัฐทําให ้เงินเฟ้ อเพิมขึน ในขณะทีรัฐยังไม่สามารถแก ้ปั ญหา ่ ่ ้ ่ ปริมาณเงินทีมมากเกินในระบบเศรษฐกิจ เมียนมาร์จงต ้องรับภาระหนีใน ่ ี ึ ้ ประเทศสูงมากขึน ้ www.nesdb.go.th 12
 13. 13. การท่องเทียวของเมียนมาร์ ่ ั ศกยภาพ ่ นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการท่องเทียว ่ มีนโยบายที่ มีการพัฒนาภาค สนับสนุนให ้ สนับสนุนการการ ่ สวนทีเกียวข ้อง ่ ่ ประชาชนและ ไหลเข ้าของ กับการท่องเทียว ่ ธุรกิจท ้องถิน มี ่ เงินทุน อย่างต่อเนือง ่ ่“All That Glitters ่ ในชวงต ้นปี สวนร่วมและ ต่างประเทศis Not Gold, But 2012 ปริมาณ รับผิดชอบในการMyanmar Is.” นักท่องเทียว ่ พัฒนาการ เพิมขึน 36.5% ่ ้ ท่องเทียว ่ เมือเทียบกับปี ท ี่ ่ มีการผ่อนปรน สาธารณูปโภค ่ และลด สนามบิน โรงแรม แล ้วในชวง กระบวนการทาง ั ศกยภาพในปี 2012 พม่าอยู่ เดียวกัน กฎหมายต่างๆ บุคลากร รวมทัง ้ ฝึ กฝนและอบรมในอันดับที่ 3 ของ เพือพัฒนา ่ ยังคํานึงถึงความ ทักษะให ้ประชาชนประเทศที่ ั ศกยภาพในการ ปลอดภัยของ โดยเน ้นไปทีการ่นักท่องเทียวอยาก ่ ท่องเทียวของ ่ นั กท่องเทียวเป็ น ่ บริการและสร ้างมาเทียวทีสด โดย ่ ่ ุ ประเทศพม่า หลักด ้วย สาธารณูปโภคในแหล่งข่าว CNN พืนทีการท่องเทียว ้ ่ ่ ทียังไม่ได ้รับการ ่ พัฒนา www.nesdb.go.th 13
 14. 14. ี เมียนมาร์ก ับอาเซยน ั ศกยภาพของเมียนมาร์ ื่ ความเชอมโยงกับ AEC • ด ้านจุดทีตงทีสําคัญต่อการเชอมโยงกับ ่ ั้ ่ ื่• เมียนมาร์ตงกรอบเวลาด ้านการ ั้ ี อาเซยน อินเดีย และจีน พัฒนาเศรษฐกิจหลายด ้านให ้ • มีทรัพยากรธรรมชาติทอดมสมบูรณ์ แรงงาน ่ี ุ สามารถบรรลุผลได ้ภายในปี ั เข ้มข ้น จึงมีศกยภาพในการเติบโตทาง 2558 สะท ้อนถึงการเร่งสร ้าง เศรษฐกิจสูง คะแนนนิยมก่อนการเลือกตัง ้ • หากสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจให ้ทันสมัย ทั่วไป และการเตรียมพร ้อม และสอดคล ้องกับอาเซยนได ้ี ประเทศให ้เข ้าสู่ AEC ในปี 2558 ี• การเป็ นประธานอาเซยนในปี 2557 มีความสําคัญต่อเมียน มาร์ เป็ นผลงานของรัฐบาลก่อน การเลือกตังทั่วไปในปี ถดไป ้ ั ั และเป็ นการพิสจน์ศกยภาพ ู ของเมียนมาร์ในการมีบทบาท นํ าในประชาคมระดับภูมภาค ิ www.nesdb.go.th 14
 15. 15. เมียนมาร์ก ับอนุภมภาคลุมแม่นําโขง ู ิ ่ ้ ้• เมียนมาร์มแนวเสนทางการคมนาคมลําดับ ี ความสําคัญสูงทีแผนงาน GMS ได ้กําหนด ่ ้ ร่วมกันไว ้ พาดผ่าน 4 แนวเสนทาง จาก ้ ทังหมด 9 เสนทาง ได ้แก่ ้ - Western Corridor - Northern Corridor - East West Corridor - Southern Corridor ึ• ADB ได ้ทําการประเมินและศกษาแนวเสนทาง ้ ้ ่ ี ั ดังกล่าวและระบุวาเสนทางทีมศกยภาพในการ ่ เป็ น New Trade Route ของอนุภมภาค คือ ู ิ ้ เสนทาง Southern Corridor เชอมโยง ื่ ทวาย-กทม.-พนมเปญ-โฮจิมนห์ ิ• ADB ได ้กําหนดโครงการลําดับความสําคัญสูง ่ ที่ ADB จะให ้ความชวยเหลือได ้แก่ การพัฒนา ้ เสนทางเมียวดี-กอกะเรก และการพัฒนา ึ่ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ซงสอดคล ้อง กับความต ้องการของไทย โดย สพพ. และ ่ ADB จะได ้ประสานการให ้ความชวยเหลือ เมียนมาร์ตอไป ่ www.nesdb.go.th 15
 16. 16. ั เมียนมาร์ก ับความสมพ ันธ์ระหว่างประเทศ Muse-Ruili Cross-border Tradeอินเดีย- มีค ้าขายชายแดนผ่านด่านชายแดน 3 แห่งใน Manipur, Mizoram และ Nagaland จีน ั ั- กระชบความสมพันธ์กบพม่าภายใต ้กรอบBIMSTEC ั ่ - ลงทุนในพม่ากว่า 12,000 USD สวนใหญ่เป็ นโครงสร ้างพืนฐาน ้- ผลักดันให ้ใช ้ Sittwe port เป็ น India’s N-E gateway ด ้านการขนสง ่ ่ - กําลังก่อสร ้างท่อสงนํ้ ามันจากอ่าวเบงกอล ผ่านท่าเรือ Kyaukpyu ไปยัง Kunming ระยะทาง 2,000 กม. มูลค่า ้ โครงการ 15,000 ล ้าน USD (จีนออกค่าใชจ่ายทังหมด) ้ Kyaukpyu ่ - มีแผนก่อสร ้างรถไฟความเร็วสูงตามแนวท่อสงนํ้ ามัน Kyaukpyu - Kunming SEZ - เป็ นผู ้ลงทุนรายใหญ่ในสาขาพลังงานและก๊าซธรรมชาติ และ SEZ 2 ใน 3 แห่ง ได ้แก่ Kyaukpyu และ Thilawa - Muse-Ruili มีปริมาณการค ้าชายแดน เพิมขึนอย่างมาก (10 ่ ้ ล ้านคนและรถ 2.2 ล ้านคน ในปี 2011)เกาหลีใต้- ตังแต่ 1990-ปั จจุบัน มี FDI ในพม่าเพิมขึนถึง 10 ้ ่ ้ Thilawa เท่ า ส่ว นใหญ่ ล งทุ น ในอุ ต ฯ ขุด เจาะนํ้ า มั น และก๊ า ซ ึ ึ่ การศกษา เทคโนโลยี และการค ้า ซงขยายตัวสูงขึนทุกปี ้ SEZ- ปั จจุบนเกาหลีใต ้เป็ นตลาดการค ้าอันดับ 7 ของพม่า ั- ต ้นปี 2554 เริมหารือการจัดตังตลาดหลักทรัพย์พม่า ่ ้ ไทย - เป็ นคู่ ค า หลั ก อั น ดั บ 1-2 ของพม่ า และ ้ Dawei ั มีความสมพันธ์อนดีมาโดยตลอด ัญีปน ่ ุ่ ั- ยุตความสมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพม่าทังหมด หลังการ ิ ้ SEZ - โอกาสในการร่ วมลงทุ นพั ฒนาพื้ น ที่ เศรษฐกิจทวาย ควําบาตรในปี 2007 คาดว่าจะยกเลิกภายในปี 2011 ่- เมื่ อ ธ.ค. 2011 รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศญี่ ปุ่ น Koichiro ิ สงคโปร์ Genba เยือนพม่าและเข ้าพบประธานาธิบดี Thein Sein ิ - ในปี 2009 สงคโปร์ลงทุนในพม่าสูงเป็ นอันดับ 3 รอง เพื่ อ เจรจาข อ ตกลงทางการค า การลงทุ น ระหว่ า ง 2 ้ ้ ่ จากจีนและไทย สวนใหญ่เป็ นการลงทุนโครงสร ้าง ประเทศ ในรอบ 10 ปี พืนฐาน โรงแรม การต่อเรือ และสาขาบริการ ้ ิ - เดือนม.ค. 2012 รัฐบาลสงคโปร์และรัฐบาลพม่าได ้ลง นาม MOU การสนับสนุนการทางวิชาการของสงคโปร์ิ พืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ้ 16 www.nesdb.go.th ในด ้านการพัฒนาเมือง การท่องเทียว และการธนาคาร ่ 16
 17. 17. Agenda 1 ั ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ ่ 2 เมียนมาร์ 3 ผลต่อประเทศไทย และการพ ัฒนาท่าเรือนําลึก ้ และนิคมอุตสาหกรรมทวาย www.nesdb.go.th 17
 18. 18. แนวนโยบายของไทยต่อเมียนมาร์ 3 2 ั ไทยมีความสมพ ันธ์อ ันดีก ับเมียนมาร์ สน ับสนุนให้เอกชนของไทย เข้าไป ในกรอบ GMS และย ังเปนประเทศ ็ ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลงทุน เดียวทีมนโยบายสน ับสนุนการมีสวน ่ ี ่ ในเมียนมาร์ โดยภาคร ัฐเปนผูอํานวย ็ ้1 ร่วมของเมียนมาร์นกรอบ GMS มา ้ ตลอด บนพืนฐานที่ GMS เปนกรอบ็ ั ความสะดวกและร ักษาความสมพ ันธ์ใน ระด ับทวิภาคีอ ันดีไว้ โดยสาขาทีม ี ่ 4 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเมียน ศ ักยภาพ ได้แก่ พล ังงาน ท่องเทียว ่ ความสมพ ันธ์ั ็ ํ มาร์เปนจุดยุทธศาสตร์สาค ัญในการ การค้า โลจิสติกส ์ และเกษตร ทวิภาคีไทย-เมียน ื่ ี ภาคตะว ันตกของไทย เชอมโยง GMS และเอเชยใต้ มาร์ ไทยเปนคูคา ็ ่ ้ จะมีบทบาทเปน ็ และน ักลงทุนราย ฐานเศรษฐกิจใหม่ และ ใหญ่ของเมียนมาร์ เปนประตูการค้า ็ มายาวนาน และให้ (Gateway) ทีสําค ัญ ่ ่ ความชวยเหลือ ของไทยเชอมสู่ื่ เมียนมาร์ในด้าน นานาชาติ ด้วยการ การเงินและ ื่ เชอมโยงก ับการ วิชาการอย่าง พ ัฒนาท่าเรือนําลึก ้ ต่อเนือง แต่เปน ่ ็ ้ ่ ิ และพืนทีนคม ่ ความชวยเหลือบน อุตสาหกรรมเมือง ทวายของเมียนมาร์ ้ พืนฐานของ ประโยชน์รวมก ัน ่ www.nesdb.go.th 18
 19. 19. ประโยชน์ทไทยจะได้ร ับ ี่ ัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสงคมและการเติบโตท่าง ่เศรษฐกิจของเมียนมาร์ จะชวยให ้ : รัฐบาลไทยสามารถดําเนินงานความร่วมมือกับเมียน Energy ึ่ มาร์ได ้อย่างเต็มรูปแบบ ซงเมียนมาร์เปนแหล่ง ็ พล ังงาน ว ัตถุดบเกษตร และแรงงานสน ับสนุน ิ Security ประเทศไทย ่ ั ่ ลดชองว่างทางเศรษฐกิจและสงคม อันจะสงผล ให ้บรรเทาปัญหาข้ามพรมแดน Food ลดแนวโน้มทีจะเกิดความไม่สงบทางการเมือง ่ และความไม่สงบตามแนวชายแดน Security ื้ ึ่ ่ ิ เพิมกําลังซอของประชาชน ซงไทยจะสงออกสนค้า ่ ได้มากขึน ้ รูปแบบการลงทุนของภาคเอกชนไทยใน ้ เมียนมาร์จะหลากหลายมากขึน เนืองจากมี ่ Human ทุนจากต่างชาติเข ้ามาร่วม เพิมโอกาสการลงทุนใน ่ Security โครงการขนาดใหญ่ เพิมโอกาสในการบริหารจ ัดการแรงงานอย่าง ่ เป็ นระบบ ่ ภาคีการพ ัฒนาต่างๆจะเข้ามาชวยพ ัฒนาเมียน มาร์ ทําให ้มีความพร ้อมสําหรับรองรับกิจกรรมทาง ื่ เศรษฐกิจ รวมถึงเชอมโยงกับไทย www.nesdb.go.th 19
 20. 20. ประเด็นท้าทาย ั ภาคเอกชนไทยต้องเร่งเสริมสร้างศกยภาพในการดําเนินธุรกิจ เพือให้สามารถแข่งข ันได้ ในบริบททีการยกเลิกมาตรการควําบาตร ่ ่ ่ จากนานาประเทศจะทําให้ประเทศตะว ันตกสามารถเข้ามาลงทุนใน 1 เมียนมาร์ได้ ภาคเอกชนไทยควรคํานึงถึงประโยชน์ของภาคประชาชนเมียนมาร์เปน ็ สําค ัญ และพยายามสร้างความเข้าใจให้ประชาชน โดยเฉพาะคนรุนใหม่ ่ 2 ของเมียนมาร์ให้เข้าใจถึงกระบวนการทีโปร่งใสและประโยชน์ทประชาชน ่ ี่ จะได้ร ับ ่ ้ ่ ภาคเอกชนไทยควรมีสวนร ับผิดชอบในพืนทีลงทุนด้วยการดําเนิน 3 กิจกรรม Corporate Social Responsibility ทีเหมาะสมควบคูไป ด้วย ่ ่ ็ ั้ ิ จําเปนต้องมีการพ ัฒนาและยกระด ับแรงงานชาวเมียนมาร์ ทงในเชง 4 ปริมาณและคุณภาพให้สามารถรองร ับการพ ัฒนาและขยายฐานการ ผลิตจากไทยในอนาคตได้ www.nesdb.go.th 20
 21. 21. โครงการท่าเรือนําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ้เรืองเดิม ่• 19 พ.ค. 51 ลงนามในบันทึกความเข ้าใจว่าด ้วยการสร ้างท่าเรือ นํ้ าลึกทวาย ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาร์ (G-G) Dawei Factsheet• 29 มิ.ย. 53 ครม. มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั ง ที่ 1/2553 โดยเห็ น ชอบแนวทางที่จ ะสนั บ สนุ น การ ้ • ตงอยูในเขตตะนาวศรี ั้ ่ พัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกทวายของเมียนมาร์ ต่อมาว ันที่ 22 ก.พ. 54 ห่างจากชายแดนไทย – เมียนมาร์ 160 กม. ทีตง ่ ั้ มีม ติรั บ ทราบผลการประชุม คณะกรรมการ กบส. ครั ง ที่ 1/2554 ้ ห่างจาก จ.กาญจนบุรี 230 กม. ห่างจาก โดยเห็ น ชอบแนวทางการดํ า เนิน งานของไทยในการเตรีย มการ กทม. 317 กม. และ 427 กม. จาก ESB ้ ื่ พัฒนาโครงสร ้างพืนฐานเชอมโยงกับโครงการทวายฯ • 204 ตร.กม.ประมาณ 127,500 ไร่ (มากกว่า• 30 พ.ย. 53 ครม. มีม ติรั บ ทราบผลการประชุม ผู ้นํ าประเทศลุ่ม ้ ขนาดพืนที่ 10 เท่าของพืนทีนคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ ้ ่ ิ แม่ น้ํ าโขง-ญี่ ปุ่ น ครั ้ง ที่ 2 โดยเห็ น ชอบแผนปฏิบั ต ิก ารด า น้ กนอ.) เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (MJ-CI Action Plan) ซงได ้บรรจุ ึ่ ้ • วงเงินลงทุนโครงสร้างพืนฐานรวม 15 ปี ใน ข ้อเสนอการดํ า เนิน งานเพื่อ ส่ง เสริม การพั ฒ นาท่า เรือ นํ้ า ลึก ฝั่ ง เบื้องต้น ประมาณ 270,000 ลบ. (รวมค่า ตะวั น ตกของอนุ ภู ม ภ าคลุ่ม แม่นํ้ า โขง ได ้แก่ การพั ฒ นาท่า เรือ ิ การลงทุน Relocation) โดยมีการลงทุนถนน ท่าเรือนํา้ ้ ทวายในเมียนมาร์ และการใชประโยชน์ท่าเรือระนองในประเทศ ลึก และโรงไฟฟาระยะที่ 1 ประมาณ 120,000 ้ ้ ลบ. และโครงสร้างพืนฐานและสาธารณู ปโภค ไทย นิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 81,000 ลบ.• 19 – 20 ธ.ค. 54 ผลการหารือกับประธานาธิบดีเมียนมาร์ในการ ั สมปทาน ั • 60 ปี + ต่อสญญาได้สงสุด 75 ปี ู ประชุมสุดยอดผู ้นํ า 6 ประเทศลุมแม่นํ้าโขง (GMS Summit) ครัง ่ ้ ที่ 4 ณ กรุงเนปิ ดอว์ สหภาพเมียนมาร์ นรม. ของไทยยืนยันทีจะ่ • ิ รองร ับสนค้าได้ 200 ล้านต ันต่อปี หรือ 14 ล้าน ร่วมผลักดันโครงการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวายให ้ TEU ในปี 2580 เทียบกับขีดความสามารถของ สําเร็จเป็ นรูปธรรม โดยวันที่ 10 ม.ค. 55 ครม. มีมติเห็นชอบผล ึ่ ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 2 ซงรองรับได ้ 7.7 ล ้าน TEU การประชุม GMS Summit ดังกล่าว ขีดความ ต่อปี (ไม่รวมท่าเทียบเรือ D1, D2, D3) สามารถ• 21 เม.ย. 55 นายกรัฐมนตรีของไทยได ้ร่วมการประชุมผู ้นํ าลุมนํ้ า ่ • รองร ับเรือขนาด 100,000 DWT เทียบกับท่าเรือ ท่าเรือนําลึก ้ ึ่ แหลมฉบังซงรองรับเรือได ้เพียง 80,000 DWT โขงกับญีปน ครังที่ 4 โดยเสนอการสนั บสนุนการพัฒนาโครงการ ่ ุ่ ้ ทวาย ความลึกหน้าท่า 25-40 เมตร ในขณะทีทาเรือ่ ่ ้ ้ ่ ิ ตามเสนทางแนวพืนทีเศรษฐกิจทางใต ้ ด ้วยการเชญชวนให ้ญีปน ่ ุ่ • แหลมฉบังมีความลึกเพียง 14-16 เมตร ่ สนั บสนุ นและมีสวนร่วมในโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกและนิคม อุตสาหกรรมทวายในเมียนมาร์ www.nesdb.go.th 21
 22. 22. ํ ิความสาค ัญเชงยุทธศาสตร์ระด ับภูมภาค ิ ต ัวข ับเคลือนเศรษฐกิจแห่ง ่ ใหม่ของภูมภาค ิ  เปนโครงการขนาดใหญ่ทมลําด ับความสําค ัญสูง ็ ่ี ี ่ ระด ับระหว่างประเทศ เชน Master Plan on ASEAN Connectivity, GMS และ Mekong- Dawei Japan 132 km ั  มีศกยภาพในการเปิ ดประตูการค้าฝั่งตะว ันตกของ 300 km ิ ่ ื่ ภูมภาค เพือสร้างความเชอมโยงทางเศรษฐกิจและ ี การค้าระหว่างประเทศในภูมภาคอาเซยนก ับตลาด ิ ่ ี ตะว ันตก เชน เอเชยใต้ แอฟริกา และยุโรป  นิคมอุตสาหกรรมทวายถือเปนเปนหนึงในเขต ็ ็ ่ ่ ี ี่ ุ ิ ี อุตสาหกรรมทีมขนาดใหญ่ทสดในภูมภาคอาเซยน  โครงการทวายสน ับสนุนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ่ ื่ ่ ด้วยการเชอมต่อก ับโครงข่ายการขนสงภายใน ี ี เอเชย และเปนแหล่งพล ังงานใหม่ของอาเซยน ็ ้ ์ ้ “เสนทางล ัดโลจิสติกส”เสน ใหม่ของภูมภาค ิ ่ ่ ิ  การเปลียน Landscape การขนสงสนค้าของภูมภาค ิ ้ ่ ิ ้ ี โดยสร้างเสนทางการขนสงสนค้าเสนใหม่ไปเอเชยใต้ ่ ตะว ันออกกลาง ยุโรป ไม่ตองผ่านชองแคบมะละกา ้ ่  การขนสงระหว่าง กทม. ก ับเมืองเชนไน เดิมต้องผ่าน สงคโปร์ใชเวลาทงสน 6 ว ัน หากมีทาเรือทวายจะใช ้ ิ ้ ั้ ิ้ ่ เวลาลดลงเหลือ 3 ว น และการขนส ่ง ระหว่า ง กทม. ั Source: * DHL Interview in The Nation March 5, 2012, **UNESCAP report ้ ก ับยุโรป จะใชเวลาลดลงประมาณ 7 ว ัน www.nesdb.go.th 22

×