Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Részletek a regisztrációs, az engedélyezési folyamatokkal, továbbá a központi regiszterrel kapcsolatban (dr. Varga Dávid, MNB)

618 views

Published on

@FinTechShow - 2018.05.03.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Részletek a regisztrációs, az engedélyezési folyamatokkal, továbbá a központi regiszterrel kapcsolatban (dr. Varga Dávid, MNB)

 1. 1. FinTechShow | 2018 RÉSZLETEK A REGISZTRÁCIÓS, AZ ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMATOKKAL, TOVÁBBÁ A KÖZPONTI REGISZTERREL KAPCSOLATBAN Dr. Varga Dávid| igazgató MNB Pénzügyi szervezetek engedélyezési és jogérvényesítési igazgatósága
 2. 2. A PREZENTÁCIÓBAN HIVATKOZOTT EURÓPAI UNIÓS ÉS MAGYAR JOGSZABÁLYOK, IRÁNYMUTATÁSOK PSD2 – a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2366/2015 EU Irányelv Guidelines – Iránymutatások a 2366/2015 Irányelv 5. cikk 5. bekezdése alapján a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények engedélyezéséhez, valamint a számlainformációkat összesítő szolgáltatók nyilvántartásba vételéhez rendelkezésre bocsátandó információkról Fsztv. – Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény Hpt. – A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény Pft. – A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
 3. 3. 3 | A PSD2 SZABÁLYOZÁS INDOKAI • Jelentős technikai innováció a lakossági pénzforgalmi piacon • Az elektronikus és mobilfizetések számának gyors növekedése • A pénzforgalmi szolgáltatások új típusainak megjelenése a piacon PSD1 – kihívások • A biztonságos elektronikus fizetések belső piacának fejlesztése • A pénzforgalmi szolgáltatások választékának és átláthatóságának javulása • Eltérő tagállami szabályzás létrejöttének elkerülése • Fogyasztók megfelelő védelme A PSD2 céljai
 4. 4. 4 | ÚJ PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK A PSD2-BEN Fizetés kezdeményezésiszolgáltatás(PISP) Szerepe: „Szoftverhíd” megteremtése a kereskedő weboldala és a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának banki platformja között. Lényege: Olyan szolgáltatás, amely a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő kérésére másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla vonatkozásában fizetési megbízás indítására szolgál – a fizető fél kezdeményez Célja: - Gyorsaság - Alacsonyabb költség - Online vásárlás fizetési kártya nélkül is Online hozzáférés
 5. 5. 5 | A FIZETÉS-KEZDEMÉNYEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Nem feltétel a szerződéses jogviszony a PISP és a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató között A PISP a fizetés-kezdeményezési szolgáltatással összefüggésben nem birtokolja a fizető fél pénzeszközeit Személyes hitelesítési adatok védelme Ügyfélre vonatkozó egyéb adatok védelme Azonosítás és biztonságos adatátviteli kapcsolat A PISP nem módosítja a fizetési megbízás összegét, kedvezményezettjét vagy bármely más jellemzőjét
 6. 6. 6 | SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS (AISP) Ezek a szolgáltatók a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára online módon összesített információkat nyújtanak egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett, egy vagy több fizetési számláról, mely információkhoz a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató online interfészén keresztül lehet hozzáférni. AISP
 7. 7. 7 | A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Nem feltétel a szerződéses jogviszony az AISP és a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató között Kizárólag az ügyfél kifejezett jóváhagyása alapján Személyes hitelesítési adatok védelme Azonosítás és biztonságos adatátviteli kapcsolat Az AISP kizárólag az ügyfele által megjelölt fizetési számlákhoz és információkhoz fér hozzá Az AISP nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot
 8. 8. 8 | ENGEDÉLYEZÉSI KÖVETELMÉNYEK - PISP • A fizetés –kezdeményezési szolgáltatás kizárólag az MNB Fsztv. alapján kiadott engedélyével végezhető. • Az engedélyezési eljárásra a pénzforgalmi intézmények működésének engedélyezésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. Tevékenységi engedély
 9. 9. 9 | PÉNZFORGALMI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Engedélytípus • A pénzforgalmi intézmény létrejöttéhez nem kell alapítási engedély • A végezni kívánt tevékenység engedélyköteles (ide nem értve a kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézményt, amely tevékenység bejelentés alapján végezhető) Szervezeti szabály • Részvénytársaságként • Korlátolt felelősségű társaságként • Szövetkezetként • Másik EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény fióktelepeként Tőkekövetelmény • Ha a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végez, legalább tizenötmillió forint összegű indulótőkével rendelkezik
 10. 10. 10 | AZ ENGEDÉLYEZÉS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI q Számviteli és nyilvántartási rend q A prudens működésnek megfelelő belső szabályzat q A pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek q A tevékenység végzésére alkalmas informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség és helyiség q Ellenőrzési eljárások és rendszerek q Vagyonbiztosítás q A működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer q Áttekinthető szervezeti felépítés q Az informatikai rendszernek meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott biztonsági követelményeknek
 11. 11. 11 | SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS ÉS AJÁNLÁS Célja PISP Eleget tudjon tenni a Pft. által előírt helytállási kötelezettségének AISP Eleget tudjon tenni a fizetési számlára vonatkozó információkhoz való jóvá nem hagyott vagy csalárd módon történő hozzáférés vagy használat esetén Vonatkozó iránymutatások EBA iránymutatás Guidelines on minimum monetary amount of the professional indemnity (EBA/GL/2017/08) MNB ajánlás A szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról szóló 5/2018. (II.19.) számú ajánlás
 12. 12. 12 | A PISP ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN BENYÚJTANDÓ LEGFONTOSABB DOKUMENTUMOK CSOPORTOSÍTÁSA •Létesítő okirat •Köztartozásmentesség igazolása •Szervezeti felépítés és felelősségi körök bemutatása, szervezeti és működési szabályzat •Az Engedélyt kérő által vezető állású személyekké jelöltek előírásoknak történő megfelelésének igazolása Az engedélyt kérőre és a személyi feltételek meglétének igazolására vonatkozó dokumentumok •Működési terv, amely teljes részletességgel bemutatja a végezni kívánt szolgáltatást •Üzleti terv, amely költségvetést is tartalmaz •Induló tőke meglétének igazolása •Vállalatirányítási és belső ellenőrzési rendszer leírása, számviteli és kockázatkezelési eljárások •Üzletmenet folytonosság biztosítása •Biztonsági elvek és kockázatkezelés bemutatása •Érzékeny fizetési adatokhoz való hozzáférés monitorozására, követésére, korlátozására szolgáló eljárás leírása Az Engedélyt kérő jövőbeni megbízható és prudens működésére vonatkozó dokumentumok •A befolyásoló részesedés megszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás törvényes eredetének igazolása •A tulajdonos nyilatkozata, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzforgalmi intézmény működését •Nem természetes személy tulajdonos hatályos létesítő okirata, okirati igazolás cégbejegyzéséről, nyilatkozat, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt •Nem természetes személy tulajdonos tulajdonosi szerkezetének okiratokkal alátámasztott részletes leírása, bemutatása Az engedélyt kérő befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosokra vonatkozó dokumentumok
 13. 13. 13 | A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSNAK SZEMPONTJAI Elutasítási indokok • Megtévesztő vagy valótlan adat • Szervezeti, személyi vagy tőkekövetelményeknek nem felel meg • Harmadik országbeli jogrend akadályozza a hatékony felügyeletet • Nem tud megfelelni a tevékenységi előírásoknak • Pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás • Tulajdonosok alkalmatlansága A Felügyelet a kérelemmel összefüggő és rendelkezésre álló okiratokat és információkat gondosan mérlegeli, és meggyőződik arról, hogy az engedély kiadása nem ütközik jogszabályba
 14. 14. 14 | SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS (AISP) VÉGZÉSÉNEK BEJELENTÉSE Főbb eltérések Bejelentés vs. engedély Nyilvántartásba vétel Nincs tőkekövetelmény Szűkebb körű bejelentési dokumentáció DE személyi és tárgyi feltételek, általános szervezeti szabályok vonatkoznak rá
 15. 15. 15 | HATÁRIDŐK AZ ENGEDÉLYEZÉSI ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁSBAN • Az általános ügyintézési határidő három hónap • A hiánypótlás kibocsátásának határideje 45 nap • A hiánypótlás benyújtásától a három hónapos ügyintézési határidő újraindul Ügyintézési határidő • A hatályos szabályok szerint fizetés-kezdeményezési eljárás engedélyezése esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 1.100.000,- Ft • Küszöbön áll az igazgatási szolgáltatási díjról szóló 14/2015. (V. 13. ) MNB rendelet módosítása, így a jövőben várhatóan díjkötelessé válik a kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtani kívánó pénzforgalmi intézmény bejelentésére irányuló eljárás Igazgatási szolgáltatási díj
 16. 16. 16 | ENGEDÉLYEZÉSI ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAI Az MNB jelenleg a számlainformációs és a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás pénzforgalmi szolgáltatások engedélyezése területén nem rendelkezik gyakorlati tapasztalatokkal, határon átnyúló tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést sem kapott A számlainformációs szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban kisebb mértékű érdeklődés tapasztalható, a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás tekintetében egyelőre nem volt érdeklődés Engedélyezés, illetve bejelentés során az MNB a korábbi pénzforgalmi intézmények működésének engedélyezése során szerzett tapasztalatait fogja felhasználni A társhatóságoktól beérkezett információk szerint jelenleg több EGT tagállamban is van folyamatban engedélyezési, illetve regisztrációs eljárás a két új pénzforgalmi szolgáltatás vonatkozásában Ugyanakkor több ország, mint Hollandia, Dánia, Norvégia adott – az MNB tapasztalataival egyező – tájékoztatást, hogy engedélykérelmet és regisztráció iránti bejelentést sem nyújtottak be az illetékes felügyeleti hatósághoz A PSD2 implementálását követően engedély kiadására Franciaországban és az Egyesült Királyság került sor idáig
 17. 17. 17 | HATÓSÁGOK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS Home country Host country MagyarországAusztria Határon átnyúló szolgáltatás/ fióktelep • Engedélyezi a pénzforgalmi szolgáltatót • Bejelentés a pénzforgalmi szolgáltatótól • Értesíti az MNB-t • Tájékoztatja a pénzforgalmi intézményt a nyújtani kívánt szolgáltatás végzésével kapcsolatos feltételekről • Jogszabályok megsértése esetén a home country hatóság értesítése
 18. 18. 18 | EBA REGISZTER A PSD2 az EBA számára kötelezően előírja olyan elektronikus központi nyilvántartás kialakítását, működtetését és napra készen tartását amely tartalmazza az illetékes hatóságok által engedélyezett pénzforgalmi intézményeket és azok pénzforgalmi közvetítőit, az olyan természetes és jogi személyeket, akik vagy amelyek a 32., illetve 33. cikk szerint mentességet élveznek és azok pénzforgalmi közvetítőit. AZ EBA Regiszter vezetésére vonatkozó felhatalmazáson alapuló rendelet (RTS) még nem hatályos, a Regiszter létrehozásáig az egyes EGT tagállamok honlapján közzé tett, az engedélyezett pénzforgalmi intézményekre és közvetítőikre vonatkozó nyilvántartásból lehet tájékozódni.
 19. 19. 19 | SZOLGÁLTATÓ ÉS HATÓSÁGI KAPCSOLATTARTÁS TEREPE, LEHETŐSÉGEI INNOVATION HUB Az MNB hatósági tevékenységének folytatása során kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a jogszabályi változások, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelő működés iránt érdeklődő piaci szereplők és a piacra lépők számára naprakész tájékoztatást nyújtson a vonatkozó előírásokról és az azoknak való megfelelésről. Innovation Hub Az Innovation Hub a szabályozó hatóság által biztosított, a pénzügyi közvetítés innovációját elősegítő platform, amelynek keretében a piaci szereplők iránymutatást kaphatnak a szabályozó hatóságtól, hogy innovatív megoldásaik milyen módon alkalmazhatók a jelenlegi szabályozói keretrendszerben. Az Innovation Hub keretében a piaci szereplők információt kaphatnak a kifejlesztett innovatív megoldásaik kapcsán esetlegesen felmerülő szabályozói elvárásokról, illetve az engedéllyel még nem rendelkező FinTech vállalkozások segítséget kaphatnak az engedélyszerzési folyamat során.
 20. 20. 20 | MNB HONLAPRÓL ELÉRHETŐ TÁJÉKOZTATÓK AZ MNB honlapon folyamatosan közzétesszük az egyes engedély/illetve bejelentésköteles tevékenységekre vonatkozó engedélyezési útmutatókat, a gyakran felmerülő kérdésekre adott tájékoztatásokat, e tájékoztatók között az MNB előtti elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatót is. https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf https://www.mnb.hu/letoltes/kizarolag-szamlainformacios-szolgaltatast-vegzo-penzforgalmi-intezmeny-bejelentese.pdf Köszönöm a figyelmet.

×