Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 1 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 2 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 3 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 4 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 5 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 6 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 7 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 8 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 9 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 10 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 11 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 12 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 13 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 14 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 15 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 16 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 17 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 18 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 19 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 20 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 21 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 22 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 23 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 24 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 25 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 26 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 27 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 28 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 29 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 30 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 31 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 32 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 33 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 34 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 35 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 36 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 37 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 38 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 39 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 40 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 41 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 42 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 43 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 44 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 45 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 46 eCommerce Growth tutkimusraportti Slide 47
Upcoming SlideShare
Prestudy China eCommerce Growth, 27.10.2015
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

8 Likes

Share

Download to read offline

eCommerce Growth tutkimusraportti

Download to read offline

Team Finland eCommerce Growth -tutkimusraportti

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

eCommerce Growth tutkimusraportti

 1. 1. eCommerce  Growth   Tutkimusrapor3     #FINeCom   Leevi  Parsama,  eCommerce  Specialist,  Team  Finland  
 2. 2. Tutkimusrapor8n  rakenne   2   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Tutkimuksen  toteutustapa  ja  taustaBedot   •  Suomalaiset  verkkokaupat  –  onko  niitä?   •  Kiteytys  tutkimuksen  tuloksista:  10  tärkeintä  löydöstä   •  Nostoja  haastaMeluista   •  Verkkokaupan  rooli  kohdeyrityksissä   •  Kansainvälistyminen   •  Suomalaisen  verkkokaupan  yleisBlanne  
 3. 3. Yhteistyöllä  koh8  verkkokaupan   kansallista  kasvuohjelmaa   3   Verkkokaupan   Team  Finland-­‐ ryhmä   eCommerce   Growth   -­‐tutkimus   eCommerce   Growth   kasvuohjelma   •  Kuusi  verkkokauppiasta       •  Finpro,  Finnvera,  TEM,   ValBoneuvoston  kanslia,   Uudenmaan  ELY-­‐keskus,   Tulli  ja  PosB   •  32  yrityshaastaMelua   •  Markkinakatsaukset   •  Tulokset  27.10.2015   •  Aloitus  vuoden  2016  alusta   •  MonivuoBnen  ohjelma   •  Mitä  tavoiMeena?   •  Osaamista   •  VerkoMumista   •  Kansainvälistymistä   •  Asiakkuuksia   •  Kasvua   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©  
 4. 4. Tutkimusmetodi  ja  tavoite   4   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Tutkimuksen  tavoiMeena  oli  selviMää  kvalitaBivisella  tutkimusmenetelmällä   suomalaisen  verkkokaupan  nykyBla   •  Toteutus:  32  luoMamuksellista  henkilöhaastaMelua  (vain  kaksi  kieltäytymistä)   •  HaastaMelujen  kesto  1-­‐4  h   •  Jokaisesta  haastaMelusta  on  tehty  haastaMelumuisBo   •  Kaikki  tässä  raporBssa  esiteMävät  lainaukset  ovat  jonkun  haastateltavan  sanomia.   LuoMamuksellisuussyistä  ne  esitetään  kuitenkin  anonyymeina.   •  HaastaMelujen  henki  ja  anB  oli  erinomainen,  joten  raporBssa  pääte>in  keskiMyä   kuvaamaan  mahdollisimman  aidosB  suomalaisen  verkkokaupan  todellinen  Blanne   haasteineen  ja  mahdollisuuksineen.   •  Lisäksi  on  tehty  vertailevia  keskusteluja  muutamassa  kohdemaassa     sekä  käyty  läpi  melkoinen  määrä  erilaista  lähdeaineistoa.   •  Tutkimukselle  oli  selkeäsB  aito  tarve  olemassa.  
 5. 5. Tutkimukseen  osallistuivat   5   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©  
 6. 6. 6   Mikä  on  verkkokauppa     ja  mikä  ei  ole?  
 7. 7.                Erikoiskauppa   Suuryritykset  Globaalit  PK-­‐yritykset   Verkkokauppa-­‐termin  tarkastelutasot   7   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   Jälleenmyyjät    //    Valmistajat  ja  brändit   Puhdas  verkkokauppa    //    Omni-­‐channel  kaupat   Palvelut   B-­‐to-­‐B   C-­‐to-­‐C  
 8. 8. Verkkokaupat  Suomessa   8   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Valistuneen  arvion  mukaan  Suomessa  toimii  n.  6  000  –  8  000  verkkokauppaa   •  Toimii  =  kaupasta  voi  teknisesB  ostaa  ja  sinne  tehdään  vähintään  yksi  onnistunut  Blaus  per  kuukausi   •  Suurin  osa  kaupoista  on  kuitenkin  hyvin  pieniä  1-­‐2  henkilön  yrityksiä,     merkiMävä  osa  jopa  oto-­‐kauppoja   •  Todellisia,  edes  jonkinlaiseen  volyymiin  pääseviä  kauppoja  lienee  muutama  sata   •  Yhtään  todellista  kansainvälistä  menestyjää  ei  Suomessa  b-­‐to-­‐c  pake>puolella  ole   •  Palvelu-­‐  ja  b-­‐to-­‐b  -­‐verkkokaupoissa  sen  sijaan  lienee  muutamia  menestystarinoita   •  VähiMäiskaupassa  paras  osaaminen  on  erikoiskaupoissa,  joista  menestyvimmät   ostetaan  säännönmukaisesB  ulkomaille   Nimeä  Suomen  kolme  suurinta  verkkokauppaa:   ”Verkkokauppa.com……  ja  siKen...”  
 9. 9. 9   Tutkimuksen     10  tärkeintä  löydöstä  
 10. 10. 10   Suomen  pitää  nyt  herätä   uhkakuvaan,  joka  ko?maisen   kaupan  päälle  on  rakentumassa.   Global! eCom!
 11. 11. 11   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   Verkkokauppa                        helppoa.  EI  ole  
 12. 12. 12   Verkkokaupassa  on  edelleen  todellinen   tornado-­‐vaihe  käynnissä,     menestyä  voi  monella  eri  tavalla,     vakiintuneita  best  prac?ses  -­‐malleja     on  vähän.  
 13. 13. 13   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   Suomen     kärkiosaaminen   on  huipputasoa,     muDa  määrällises?   todellisia  osaajia     on  vähän.  
 14. 14. 14   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   Teknologia   ylikorostuu.     Valtava  vaje   kaupallisuudessa.  
 15. 15. 15   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   Osaamisen  lisäksi  verkkokauppa  vaa?i   etupainoDeista  pääomaa,     jonka  saatavuuden  haasteena  on  toimiviksi   todeDujen  miDareiden  ja     business-­‐mallien     puute.  
 16. 16. 16   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   Verkkokaupan   menestys  vaa?i   kokeilukulDuurin   sallimisen  ja  joustavan   organisoitumismallin.    
 17. 17. 17   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   Globaalis?  verkkokauppa  on     suuruuden  ekonomiaan   perustuva  laji,  jonka  keskikaista     on  jo  melko  ahdas.     Erikoistumiselle  ja  innovaa?oille  on   kuitenkin  valtavas?  markkinoita  tarjolla.  
 18. 18. 18   PuiDeet  kilpailukykyisiksi;     kansalliset  kitkatekijät  &  kansainväliset   eriarvoisuustekijät  pitää  minimoida.    
 19. 19. Resep?  menestykseen:  avoin  yhteistyö,   innovaa?ot  ja  globaali-­‐yriDäjyys-­‐henki.  
 20. 20. 20   Nostoja  haastaKeluista:   Verkkokaupan  rooli   kohdeyrityksissä  
 21. 21. ”Miten  kuvailet  verkkokaupan  roolia   yrityksessänne?”   21   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Rooli  vaihtelee  täysin  yrityksen  koon,  liiketoimintamallin  ja   johtamiskulMuurin  mukaan   ”Kaikki  kaikessa.  Siihen  annetaan  ihan  kaikki  mikä   miehistä  lähtee  ir8  ja  vähän  enemmänkin.”   ”Yrityksemme  on  ilmaissut,  eKä  sillä  on  vahva  digitaalinen  tahto8la,  mikä  ei   kyllä  pidä  paikkansa.  ”Nyt  digitalisoidutaan…”  on  juhlapuheissa  korkealla   tasolla,  muKa  ei  muutu  konkre8aksi.  Panostukset  ovat  suhteellises8  oKaen   pieniä  ja  lisäksi  oman  talon  sisällä  joutuu  todella  paljon  taistelemaan.   Vähintään  25%  työajasta  menee  sisäisiin  haasteisiin,  käytännössä   lobbaamista.”   ”Se  on  8ukas8  strategian  y7messä,  jopa  ääritärkeää.  Tätä  kuvaa  hyvin  se,   eKä  toimitusjohtaja  itse  omistaa  digitalisaa8o-­‐strategian.”  
 22. 22. ”Miten  kuvailet  verkkokaupan  roolia   yrityksessänne?”   22   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Muutamat  yritykset  osaavat  jo  ajatella  kokonaisvaltaisen   asiakaskokemuksen  kauMa   ”Ko8maassa  lähdetään  kokonaisasiakkuudesta  ja  mie8tään   tarkkaan  miten  verkkokauppa  voi  tukea  kivijalkaa.  Ostopolku   palastellaan  tarkkaan  ja  mie8tään  palveluiden  kasvaKamista.   Ulkomailla  keskitytään  enemmän  puhtaas8  verkkokaupan   myyn7in,  toimitaan  nopeammin,  testataan  asioita  jne.”     ”Verkkokauppa  on  yksi  osa-­‐alue  kokonaisvaltaisessa  sähköisessä   asiakaskohtaamisessa.  Meillä  se  on  osa  ydinstrategiaa:  Asiakas  tekee   markkinoin8a  eli  jakaa  tarinaa.  Tässä  talossa  asiakas-­‐keskeisyys  on  oikeas8   koko  strategian  ydin  ja  ostohetki  sekä  siihen  liiKyvä  rekisteröityminen  ovat   aivan  avainasemassa  kuluKajadialogissa.”  
 23. 23. ”Verkkokaupan  muutostrendi?”   23   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   ”Myyn8  on  kaksinkertaistunut  joka  vuosi.  Kasvu  on  kuitenkin  syönyt  koko   kassan,  nyt  ollaan  ihan  PA.  Meillä  siis  on  jonossa  maksavia  asiakkaita,  muKa   ei  pystytä  toimiKamaan,  kun  varastossa  ei  ole  tarpeeksi  tavaraa.  Ja  sitä   rahoitusta  ei  näytä  saavan  mistään.”   •  Kasvukaan  ei  ole  aina  helppo  laji   ”Tuli  sisältömarkkinoinnin  kauKa  yllätys  syliin,  yhtenä  päivänä   oli  10  000  sähköpos77lausta  odo@amassa  samaan  aikaan  kun   tuotanto  pystyi  valmistamaan  50  tuoteKa  viikossa…”   ”2003  läh8en  on  tehty  asiakkaiden  (1300  kpl)  myyn8lukuihin   perustuvaa  verkkokauppaindeksiä,  joka  osoiKaa  eKä  Q3/2015  oli   historian  toiseksi  eniten  kasvanut  kvartaali,  indeksi  +33,9%”  
 24. 24. ”Tärkeimmät  kehitysasiat  tällä  hetkellä?”   24   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   ”Tuote8edon  hallinta  ja  löydeKävyys,  analy8ikan   ymmärrys,  personoitu  ostokokemus.”   •  Moni  laiMaa  teknisiä  perusasioita  kuntoon,  hioo  Blaus-­‐toimitus-­‐prosessia,   kehiMää  myymäläyhteistyötä,  uudistaa  organisaaBota  tai  suunniMelee   kansainvälistymistä   •  Myynnin  tehostaminen  ja  mobiili  tulivat  hämmästyMävän  vähän  esille   ”Tilaus-­‐toimitus-­‐prosessin  kehiKäminen  eli  ERP-­‐hanke.  Lisäksi   onsite-­‐kehityshanke  eli  ostofunnelin  op7moin7.”   ”Johtamisjärjestelmän  uusiminen  tukemaan  sähköisen  liiketoiminnan   luonneKa.  Se  vaa8i  palaverikulKuurin  purkamista  ja  siirtymistä   tekemisen  aikakauteen,  jossa  luetetaan  tekijöihin,  koko  ajan  testataan,   kokeillaan  ja  säädetään  tulosten  mukaan.”  
 25. 25. ”Mitkä  ovat  verkkokauppanne   suurimmat  haasteet?”   25   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   ”Kunpa  johto  vaan  ymmärtäisi  miten  maailma  oikeas8  digitalisoituu,     meillä  olisi  8etyissä  tuotesegmenteissä  iso  mahdollisuus  olla    markkinajohtaja,  jopa  globaalis8.”   •  Näitä  oli  todella  pitkä  lista,  tässä  nostot  muutamasta  kärkiaiheesta   ”Millä  ihmeellä  voi  tehdä  myyn7ä  ilman  eKeivät  kaikki  rahat  mene  Googlelle?”   ”Miten  kauppa  tulee  kuhunkin  maahan  lokalisoida?     Kivijalkamyymälöiden  kanssa  tehtävä  yhteistyö,  miten  se  tehdään  oikein  ja   kannaKavas8.  Sekä  8etys8  data  ja  siihen  pohjautuva  markkinoin8,  life  8me  valuet  jne.”   ”Kokonaisuuden  ymmärtäminen,  läh8en  ihan  siitä  konsep8sta.     Nyt  mennään  perse  edellä  puuhun,  kun  valitaan  soca,     laitetaan  tuoKeet  sinne  ja  siKen  ihmetellään  kun  mitään  ei  tapahdu.”  
 26. 26. ”Löytyykö  Suomesta  apua  kaikkiin   osaamisalueisiin?”   26   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Moni  mainitsi:  Verkkokauppaa  ei  voi  oppia  kuin  itse  tekemällä.   •  Tech  ylikorostuu,  kaupallisille  neuvoille  ja  sparraukselle  on  kova  kysyntä   ”En  usko,  ainakaan  globaalilla  näkökulmalla.  Yleises8  me  kyllä  pyrimme   ostamaan  palveluja,  eKei  omiin  nurkkiin  kerry  liikaa  kiinteitä  kuluja.     Tämä  markkina  kun  kehiKyy  niin  vauhdilla,  eKä  tarve  vaihtelee  nopeas8.   ”Teknologiatoimijoiden  rooli  on  aivan  ylikorostunut.  Siitä  johtuen  lähes  kaikki   hankkeet  käynnistyvät  väärin,  tekniikka  edellä.  Kaupat  tarvitsisivat  selväs8   keskinäissparrausta.  Tätä  oppii  vain  itse  tekemällä  ja  kokemuksia  jakamalla.   Seminaareissa  tätä  alaa  ei  opi.”   ”On  vaikea  löytää  todellisia  osaajia,  tuntuu  verkkokaupassa  olevan   aikamoinen  sisäpiiri,  joka  vain  tuntee  parhaat  tyypit.”   ”Osaajat  on  tästä  maasta  loppu.  Eikä  niitä  edes  kouluteta  missään.”  
 27. 27. ”Tulevaisuuden  tavoiKeet?”   27   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Kaksijakoista,  osa  vain  sinniMelee  eteenpäin  ja  osalla  taas  on  eriMäin     kovia  alaskirjaMuja  tavoiMeita.  Selkeitä  strategioita  oli  tunnisteMavissa     vain  muutamia.   ”Selkeä  tavoite:  kun  20%  myynnistä  tulee  verkosta,  siKen  vaihtuu  strategia.”   ”Tiedän  monta  pientä  kasvavaa  kauppaa,  jotka  haluaisivat  palkata     1-­‐2  työntekijää,  muKa  eivät  uskalla  nykyehdoilla  oKaa  sitä  riskiä.”   ”Olla  toimialalla  Euroopan  suurin.  Me  pystytään  se  tekemään,     jos  vaan  saadaan  meidän  taakse  ihmisiä,  jotka  uskoo  meihin.”   ”Tämä  olisi  kiva  kuulla  omalta  johdoltakin.  Kasvaa  vaan  pitäisi   kovas7,  muKa  kun  siihen  ei  anneta  juurikaan  pelimerkkejä.”   ”Omistajalta  selkeät  nuo8t:  kolmen  vuoden  päästä  listaudutaan,  siihen  as8     kasvua  pitää  olla  +25%  vuodessa  ja  tulos  +1%  per  vuosi.  Ihan  tehtävissä.”  
 28. 28. Osaamisen  itsearvioin8  asteikolla  1-­‐10   28   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   1.  Verkkokauppa  kokonaisuutena   2.  Rahoitus  ja  pääoma   3.  TuoMeet  kokonaisuutena   4.  MyynB  ja  markkinoinB     5.  AnalyBikka  ja  numerojohtaminen   6.  Teknologia  ja  sen  kehitys   7.  OperaBiviset  suoriMeet     8.  Monikanavaisuus     9.  Johdon  ymmärrys  verkkokaupasta   7,1   6,7   6,6   6,3   6,2   6,1   7,3   5,9   6,8   Verkkokauppojen   keskiarvot   Muiden  arvio   verkkokaupoista   4,7   3,8   4,8   3,9   3,9   5,2   5,8   3,7   3,4  
 29. 29. 29   Nostoja  haastaKeluista:   Kansainvälistyminen  
 30. 30. ”Kansainvälisen  myynnin  nyky8la  ja   tavoite  kolmen  vuoden  sisällä?”   30   •  Paljon  on  verkkokauppoja,  jotka  myyvät  vain  Suomeen   •  Perinteisillä  yrityksillä  on  lokalisoinBsuunnitelmat,  kun  taas  keMerät   asiakaslähtöiset  kaupat  eivät  juurikaan  murehdi  maarajoja   •  Venäjä  oli  myös  merkiMäväsB  esillä  keskusteluissa   ”20-­‐30  %  tulee  nyt  ulkomailta,  kasvaa  koko  ajan.     Kolmen  vuoden  päästä  pitäisi  olla  50  %  ja  lopulta  yli  90  %.”   ”Pitää  8ukas8  keski@yä  asiakassegmen@eihin,  ei  niinkään  siihen  mistä  maasta   tulevat.  Kyllä  erilaiset  yhteisöt  kaupan  löytävät,  jos  sisältö  on  tarpeeksi   kohdenneKua  ja  konsep8  toimii.”   ”Suomella  on  Venäjään  kiistaton  etulyön7asema,  sitä  ei  saisi  nyt  hukata  maan   8lanteen  takia.  Pitäisi  katsoa  asiaa  paljon  pitkäjänteisemmin.”   ”Ruotsista  tuli  jo  ekana  vuonna  miltsi,  nyt  avataan  neljä  maata  lisää.”   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©  
 31. 31. ”Mikä  estää  nopean  kansainvälistymisen?”   31   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Pääoman  tarve  nousi  selkeäsB  listan  kärkeen.   ”Markkinoin8budje8n  puute,  8edämme  olevamme  huonoja     kv-­‐löydeKävyydessä  ja  tunneKavuudessa.  Lisäksi  8etyillä  markkinoilla  on   jälleenmyyjähaasteita  eli  eturis8riitoja  nykyisten  kanavien  kanssa.”   ”Rahoitus  on  iso  tekijä.  Ei  ole  pääomaa  kasvaa,     eikä  edes  oikein  8edetä  mistä  sitä  voisi  saada.     Autatko  meitä  tekemään  sellaisen  sijoiKajapresen?”   ”Verkkokaupan  yleiskehitykseen  menee  niin  paljon  resursseja,  eKä   kansainvälistymisen  valmisteluun  jää  liian  vähän  aikaa.”   ”Pääoman  puute  on  kiistaton  tai  ne  joilla  on  pääomaa,     niin  niiltä  puuKuu  siKen  taas  osaamista  ja  näkemystä.”  
 32. 32. ”Onko  julkishallinnon  puolella  selkeitä,   tunnisteKavia  esteitä?”   32   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Verotus  nousi  selkeäksi  ykköseksi,  myös  PosB  ja  Tulli  saivat  paljon   palauteMa.  Lisäksi  maini>in  palkkaukseen  liiMyvät  haasteet,  erilaisten   asetusten  rajoiMavat  tekijät  sekä  kaupan  tukien  rajallisuus.   ”Verokanta  on  ihan  selvä.  Arvonlisäverotasossa     ollaan  he8  monta  prosenMa  takamatkalla.”   ”Yhden  luukun  palvelut  puu@uvat  verkkokauppiailta.  Joka  organisaa8olla     pitäisi  olla  nimetyt  henkilöt,  jotka  auKavat  verkkokauppoja  haasteissaan.     Tällöin  osaaminen  ja  ymmärrys  kasvaisi  myös  julkishallinnon  puolella.”   ”On,  potku  perseeseen  monelle.  Julkishallinto  on  aivan  liian  suuri,  fokus  on   monelta  osa-­‐alueelta  täysin  hukassa,  joka  tekee  siitä  hitaan.  Lisäksi  toiminta  on   ylikorostuneen  varovaista,  eKei  nyt  vaan  loukaKaisi  ketään.”   ”Pos8n  täysin  tehoton  logis8ikka,  tarkoitan  siis  kova  hinta  ja  laadutonta   tekemistä.  Tulli  myös  toivoton,  kun  mennään  EU:n  ulkopuolelle.  
 33. 33. ”Mitä  tukea  yritys  tarvitsisi   kansainvälistymiseen?”   33   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Moni  kaipasi  luoteMavia  laskentamalleja,  yhdessä  tekemistä  sekä  rahaa.   ”Helppo  vastata:  rahaa  ja  rohkeu@a.”   ”Meillähän  on  kansainvälisellä  miKarillakin  varmaan  aika  hyvä  tukiverkosto,     nyt  se  pitää  vain  suunnata  uudelleen.  Eli  kohdentaa  tukemaan  palveluja  ja   kauppaa.  Kyllä  tuotantoteollisuuden  aika  alkaa  tästä  maasta  olla  aikalailla  ohi,   ainakin  isossa  miKakaavassa.”   ”Miten  tehdään  luote@ava  business-­‐caselaskelma,     sitä  olisi  hyvä  sparrata  kokeneempien  kanssa.”   ”Lokalisoin8in  sellaista  konkreeMsta  seMä,  esim.  markkinoin8-­‐,  aspa-­‐,     logis8ikka-­‐  ja  maksutaparatkaisuja  maakohtaises8.  Niitä  tarvitsisivat  kaikki.”   ”Market-­‐entry  strategia  palveluita.  Sparrausta.”    
 34. 34. 34   Nostoja  haastaKeluista:   Suomalaisen   verkkokaupan  yleis8lanne  
 35. 35. ”Luonnehdi  suomalaisen     verkkokaupan  yleis8laa?   35   •  Tähän  kysymykseen  tuli  paljon  huolestuneita  ja  värikkäitä  vastauksia.   ”  No,  se  on  niin  kuin  Suomen  jalkapallomaajoukkue.  Siltä  odotetaan  ihan   valtavia  suoriKeita,  vaikka  joukkueessa  on  oikeas8  vain  1-­‐2  kansainvälisen   tason  pelaajaa,  eikä  yhtään  ainoata  tähteä.”   ”No,  tämähän  on  niin  kuin  hautausmaalla  hiippailisi.”   ”No,  mikä  helve3  se  siKen  voi  olla,  jos  kauppa  on  itse  viimeiset     15  vuoKa  halvaannuKanut  pelikenKää  neliraajajarrutuksella.”   ”  Ei  hyvältä  näytä….  Mielestäni  Suomessa  on  vain  kahta  lajia:  Kauppiasvetoisia   run@aajia,  jotka  yriKävät  tehdä  kaiken  itse.  Tai  siKen  isoja  toimijoita,  jotka  ovat   IT:n  kanssa  ihan  jumissa.  ”     ”Kaikki  lähtee  perusproblema8ikasta,  olemme  pieni  kansa,  jolla  on  pieni  BKT.     SiKen  meidän  syntyperäisestä  DNA:sta  puuKuu  kauppamiesperimä.  Siihen  se   kulminoituu  ja  saa  asiat  näyKämään  ehkä  dramaa3semmilta  kuin  ovatkaan.”   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©  
 36. 36. ”Mitkä  ovat  suurimmat  haasteet?”   36   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Kokonaisuuden  ymmärtäminen;  miten  pitäisi  johtaa,  mitä  menestyvä   konsepB  vaaBi,  miten  sitä  tulisi  arvoMaa  ja  kytkeä  muuhun  liiketoimintaan.    ”Verkkokauppojen  asiakaspolut  ovat  usein  käsiKämäKömän  surkeita.     Niitä  ei  ole  mie8Ky  kunnolla,  ihmiset  hukkuvat  kauppojen  sisällä,  löydeKävyys   on  surkeaa,  ostokorivaiheessa  järkyKävät  määrä  klikkauksia  etc.”   ”Konsep7  ei  ole  kirkas,  ei  osata  myydä…  todellinen  omistajuus  puuKuu  monesta   organisaa8ota.  Ja  suurin  haaste  on  ajaKelutavan  sekä  johtamismallien   rajoiKuneisuus  –  fyysinen  ja  virtuaalinen  asioin8kokemus  on  nähty  liian  erillisinä.”   ”Rohkeuden  puute,  kokeilun  puute.  Halu  ajatella  kansainvälises8.     ”Ylimmän  johdon  ikääntyminen.  Omakohtaiset  kokemukset  ja  ymmärrys   verkkokaupasta  ovat  niin  ohuita,  eKä  näkyvät  myös  päätöksenteossa.”    
 37. 37. ”Mitä  suomalaisen  verkkokaupan     pitäisi  tehdä?”   37   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Ensimmäinen  vastaus  kiteyMää  monen  mielipiteen  erinomaisesB   ”Panostaa  voimakkaas8  ymmärryksen  kasva@amiseen  kaikilla  tasoilla,  alkaen   sieltä  herrakerroksesta.  Verkkokaupan  tärkein  menestystekijä  tulee  olemaan   DataBiz-­‐osaajat,  niitä  pitäisi  nyt  kasvaKaa  joka  puolella.  Organisaa8ot  pitäisi   muokata  toimialan  mukaisiksi.  Verkkokauppaan  ei  sovi  yhtään  ylhäältä  johtamien,   se  ei  ole  mahdollista,  sillä  markkina  muuKuu  ja  kehiKyy  niin  nopeas8.  Pitää  luoda   oppivia  8imejä,  joille  annetaan  valtaa  kokeilla  ja  kehiKää.  Kaikkea  pitää  mitata   8ukasta  ja  tulosten  perusteella  tehdään  päätöksiä  24/7.”   ”Keski@yä  niche-­‐alueisiin,  siellä  on  8laa,  jos  tuote  on  kunnossa  ja  taitaa   brändin  rakentamisen.  Yhdistetään  innova8ivisuus  suomalaiseen   insinöörivereen  ja  vielä  kun  osaKaisiin  sitä  kaupallisuuKa….     Pitäis  varmaan  synnyKää  paljon  parisuhteita  Pohjanlahden  yli.”    
 38. 38. ”Mitä  tapahtuu  jos  ei  tehdä  mitään?”   38   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Suurin  osa  haastateltavista  nosB  asian  kansallisen  tason  isoksi  kysymykseksi.   ”Eiköhän  sen  jo  kaikki  8edä.  Toisaalta  meille  pk-­‐yriKäjille  on  sen   parempi,  mitä  pidempään  keskusliikkeet  nukkuvat.”   ”Kaupasta  yli  puolet  siirtyy  kv-­‐kauppoihin,  jonka   kerrannaisseuraukset  Suomessa  olisivat  järkyKävät.”   ”Tämähän  on  kansallisen  tason  uhka.  ToivoKavas8  maamme  pääKäjät   ymmärtävät  sen,  pahaa  kyllä  pelkään  eKä  eivät  ymmärrä.”   ”KäyKötavaran  verkkokauppa  viisinkertaistuu  vuoteen  2020  mennessä,     ja  globaali  kilpailu  on  jo  täällä,  halu3in  tai  ei.  Uhka  vaihtelee  8etys8     paljon  tuoteryhmiKäin,  muKa  muutamissa  tulee  todella  kova  paine.     Muu@aa  varmas8  suomalaisen  kaupan  rakenteita  ja  painopistealueita  ”    
 39. 39. ”Mitkä  voisivat  olla  suomalaisen  verkkokaupan   tärkeimmät  kilpailukykytekijät?”   39   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Ratkaisuehdotuksissa  suurimmassa  osassa  on  mukana  innovaBivisuus  ja   rohkeus.  Myös  tunne  ja  persoonallisuus  nousivat  esiin.   ”Verkossakin  paikallisuus  ja  läheisyys.  Uskon  edelleen  ihmisten  väliseen   kauppaan,  jossa  on  aitoa  kanssakäymistä.  Ja  jos  kauppa  myy  tuoKeita,     joissa  on  tunne  mukana,  niin  sitä  paremmin  tämä  side  on  luotavissa”   ”Pitäisi  perehtyä  enemmän  kuluKajien  arkeen,  miten  ja  mihin  verkkokauppa  tulee   siinä  oikeas8  vaikuKamaan.  Mobiililla  tulee  varmas8  olemaan  iso  rooli,  yhdistää   siinä  osaamisia  ja  o@aa  loikka  suoraan  2020-­‐luvulle.  ”   ”Jokaisen  verkkokaupan  pitää  hakea  se  oma  malli,  en  usko,  eKä  löytyy   mitään  sellaista  yhtä  asiaa,  joka  voisi  olla  kaikkien  kilpailukykytekijä.”     ”Ainakin  ensin  pitäisi  tuhota  illuusio  kansallisesta  kaupasta,  sellaista  ei  enää  ole.”  
 40. 40. ”Jos  panostus  kohdistuisi     tukitoimintoihin,  niin  minkälaisiin?”   40   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Kaiva>in  konkree>sia  toimenpiteitä,  olosuhteiden  kehiMämistä,   koulutusta  joka  tasolle  sekä  yhdessä  tekemisen  malleja.   ”Yksi  iso  haaste  on  koulutuksen  totaalinen  puute.  Pitäisi  luoda   nopeas8  koulutusta,  jossa  yhdistyisi  tekniikka  ja  myyn8osaaminen.”   ”Voisiko  Suomi  neuvotella  jonkinlaisen  vapaakauppasopimuksen  Venäjän   kanssa,  ponnahduslaudaksi  länsimaisille  verkkokaupoille!”   ”Verokantaa  kun  tuskin  voi  muuKaa,  niin  vien8ä  tekeville  kv-­‐kaupoille  joku  muu   kannus8n,  osaveronpalautusetu  tms.  Muuten  täältä  on  vaikea  ponnistaa.”   ”Yhteistyötä  pitäisi  lisätä  valtavas8  kaikilla  tasoilla.  Vaihtaa  avoimes7   kokemuksia,  niin  hyviä  kuin  huonoja.  Nyt  kaikki  puuhastelevat  tahoillaan  ja   kokonaisuus  ei  etene  mihinkään.  Ehkä  tämä  ohjelma  on  askel  oikeaan  suuntaan.”    
 41. 41. ”Jos  panostus  kohdistuisi   verkkokauppoihin,  niin  minkälaisiin?”   41   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©   •  Vahva  yksimielisyys  siitä,  eMä  niche-­‐kauppoihin,  jotka  kuitenkin  globaalisB   voivat  olla  jä>mäisiä  markkinoita.   ”Marginaalitoimialoihin,  jotka  ovat  maailmalla  miljardin  kokoisia.”   ”Olen  usein  verrannut  interne8ä  kaupunkiin.  Me  emme  voi  olla   hypermarket  emmekä  edes  supermarket,  muKa  voimme  olla   asiakkaansa  hyvin  tunteva  ja  palveleva  pieni  kivijalkamyymälä.”   ”Suuruuden  vastavoimana  tulee  aina  olemaan     arvot  ja  tunteet,  siellä  on  Suomen  pelikenKä.”   ”Pienuuden  markkinasta  ponnistaen  pitäisi  katsoa  voisiko  tehdä  kansallista   yhteistyötä.  Voisiko  esim.  kaupan  keskusliikkeet  olla  jatkossa  jonkinlaisena   strategisena  puiKeena  eri  toimialojen  erikoisverkkokaupoille,  miten   suuruudesta  saataisiin  generoitua  etua  kaikkien  hyväksi.     Tästä  kaipaisin  keskustelua.”    
 42. 42. 42   Nostoja  haastaKeluista:   Kasvuohjelma  
 43. 43. Mihin  kasvuohjelman  pitäisi   haastateltavien  mielestä  keskiKyä?   43   ”Market-­‐entry  strategiapalveluita.  Itsellä  eriKäin  hyvä  kokemus     Finpron  avusta  Venäjän  markkinatutkimuksesta  yhdessä  hankkeessa.     Käytännön  tason  apuja  ja  palveluita  tarvitsevat  kaikki,  jotka  suunniKelevat   verkkokauppojen  lokalisointeja  eri  markkinoille.  Se  kun  on  niin  paljon   muutakin  kuin  vain  käännetyt  teks8t.”   ”Kilpailuetujen  tunnistamiseen,  verkkokauppojen  konseptoin8in  ja  osaamisen   kehiKämiseen.  Lisäksi  voisi  olla  esim.  työkaluranking-­‐listat,  palvelukeskus  sekä   erityises7  sparraussessioita!  Voisiko  perustaa  esim.  osaajapoolin  hallitusjäseniksi?”   ”Avointa  yhdessä  tekemistä,  open  source  hengessä!”   ”Kaupallisen  osaamisen  kehiKämiseen!  Yhteisöllisyy@ä  ja  avoimuu@a.   Keskinäinen  kilpailu  taka-­‐alalle  ja  fokus  yhdessä  kansainvälistymiseen.”   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©  
 44. 44. Mihin  kasvuohjelman  pitäisi   haastateltavien  mielestä  keskiKyä?   44   ”Tämän  pitäisi  olla  kansallinen  intressi,  pääKäjien  pitäisi  ymmärtää  miten   tulee  käymään,  jos  tätä  ei  nosteta  ihan  maan  kärkihankkeiden  joukkoon.     Nyt  pitää  käydä  arvokeskustelu  siitä,  mikä  on  yhteiskunnan  rooli  kaupan   murroksessa.  PelikenKä  kun  on  aivan  toinen  kuin  silloin,  kun  suomalainen   kauppajärjestelmä  on  luotu.”   ”Alan  risteyspaikka,  jossa  voisi  sparrata  strategisia  kysymyksiä.     Lisäksi  johdon  tasolle  pitäisi  saada  myös  coaching  tai  sen  tyyppistä  tekemistä.”   ”Se  Verkkokauppiasklubi  on  mielenkiintoinen  ja  hyvä  malli,  sitä  pitäisi  jalostaa.”   ”Pitäisi  luoda  verkkokaupoille  omia  keinoja  tehdä  markkinatutkimuksia,     ne  kun  ovat  luonteeltaan  täysin  erilaisia  kuin  perinteiset  tutkimukset.”   ”Älkää  unohtako  pienimpiä  yri@äjiä.”   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©  
 45. 45. Haastatelluiden  terveiset     kasvuohjelman  tekijöille:   45   ”Yksi  tärkeimmistä  asioista  kansantalouden  näkökulmasta.     Ison  kivirepun  oleKe  oKaneet,  respec8t  siitä  ja  tsemppiä  jatkoon!”   ”Vihdoinkin  jotain  tapahtuu!”   ”Luokaa  keskinäistä  oppimista,  saman  tason  kauppiaat  yhteen  ja   sana  vapaaksi.  Tekkimyyjät  ja  konsul8t  pysykööt  loitommalla.”   ”Äkkiä  homma  käyn8in!”  ”Hienoa,  eKä  tällaista  tehdään!”   ”Tosi  tärkeä  juKu,  hyvä  eKä  joku     vihdoinkin  tekee  ja  laiKaa  toimeksi.”   ”Kaikki  mikä  tukee  kansainvälistymistä  on  Suomelle  enemmän  kuin  tarpeen!”   ”Oli  kiva  vaihtaa  näkemyksiä  toisen   konkarin  kanssa,  arvostan  tätä  kovas8.”   ”Tää  on  niiin  Rok!”   eCommerce  Growth  -­‐tutkimusrapor>  //  Team  Finland    //  Leevi  Parsama  ©  
 46. 46. Iso  kiitos  kaikille   haastatelluille  Ajastanne,   Asiantuntemuksestanne     ja  Avoimuudestanne.  
 47. 47. eCommerce  Growth   Tutkimuksen  toteu3vat   •  Leevi  Parsama   eCommerce  Specialist   puh.  040  -­‐  528  9001   leevi.parsama@gmail.com              @parsama   •  Kari  Pokkinen   Senior  Advisor,  Finpro   puh.  040  –  343    3303   kari.pokkinen@finpro.fi   #FINeCom  
 • amerikoski

  Sep. 20, 2016
 • JarnoPurtsi

  May. 5, 2016
 • stenhune

  Mar. 17, 2016
 • rikuek

  Dec. 18, 2015
 • IlkkaVertanen

  Nov. 5, 2015
 • kirsimikkola

  Nov. 4, 2015
 • jokinmi1

  Nov. 3, 2015
 • kyyjonssoni

  Oct. 30, 2015

Team Finland eCommerce Growth -tutkimusraportti

Views

Total views

18,163

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10,302

Actions

Downloads

135

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×