Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiedotustilaisuus virtuaalivaluutan tarjoajille

Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus virtuaalivaluutan tarjoajille 15.5.2019

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tiedotustilaisuus virtuaalivaluutan tarjoajille

 1. 1. Tiedotustilaisuus virtuaalivaluutan tarjoajille 15.5.2019 15.5.2019 Julkinen
 2. 2. Tilaisuuden asialista 1. Avaussanat – Osastopäällikkö Samu Kurri, Finanssivalvonta 2. Voimaan tulleen lain taustat, pääsisältö ja FATF-työn rooli – Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, valtiovarainministeriö 3. Rekisteröinnin hakeminen – Digitalisaatioasiantuntija Tytti Tanninen, Finanssivalvonta 4. Asiakasvarojen säilyttäminen ja suojaaminen – Riskiasiantuntija Pasi Korhonen, Finanssivalvonta 5. Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – Riskiasiantuntija Viivi Jantunen, Finanssivalvonta 6. Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Rahanpesun selvittelykeskukselle – Rikoskomisario Mikko Värri, Keskusrikospoliisi 7. Muuta huomioitavaa toiminnan järjestämisessä – Johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen, Finanssivalvonta 8. Virtuaalivaluuttojen sääntelyn tulevaisuuden näkymiä – Johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen, Finanssivalvonta 9. Kysymyksiä ja keskustelua 15.5.2019 Julkinen
 3. 3. Tilaisuuden avaus Samu Kurri 15.5.2019 Julkinen
 4. 4. Miksi Finanssivalvonta on olemassa? • Finanssivalvonta työskentelee sen puolesta, että asiakkaan voisivat Suomessa asioida pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden alan yritysten kanssa luottavaisin mielin. 15.5.2019 Julkinen Missio Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
 5. 5. Noin tuhat valvottavaa • Pankit • Vahinko-, henki- ja jälleenvakuutusyhtiöt • Työeläkevakuutusyhtiöt • Eläkesäätiöt • Eläke-, sairaus- ja muut vakuutuskassat • Vakuutusyhdistykset • Työttömyyskassat • Vakuutusedustajat • Muut vakuutusalan toimijat • Sijoituspalveluyritykset • Vaihtoehtorahastot ja niiden hoitajat • Rahastoyhtiöt • Arvopaperikeskus • Pörssi • Maksulaitokset • Virtuaalivaluutan tarjoajat 15.5.2019 Julkinen • Valvottavaluettelot kaikista Fivan valvottavista osoitteessa Finanssivalvonta.fi.
 6. 6. Yhteistyö on tärkeää • Suomi implementoi viidennen rahanpesudirektiivin ensimmäisten joukossa − Direktiiviin pohjautuvissa tulkinnoissa käytävä eurooppalaista keskustelua − Finanssivalvonta on jäsenenä eurooppalaisissa viranomaistyöryhmissä, joissa käsitellään virtuaalivaluuttoja koskevia kysymyksiä • Rakentava keskustelu ensisijaisen tärkeää • Valvojan rooli on kuitenkin viime kädessä arvioida toiminnan lainmukaisuutta − Valvoja ei voi konsultoida liiketoiminnan järjestämisessä − Toimijan hankittava myös omaa juridista osaamista 15.5.2019 Julkinen
 7. 7. Virtuaalivaluutan tarjoajia koskeva sääntely Rahoitusmarkkinaosasto Finanssivalvonta 15.5.2019
 8. 8. Financial Action Task Force
 9. 9. Financial Action Task Force (FATF) ‒ Hallitusten välinen yhteistyöelin, joka toimii itsenäisesti OECD:n osana ‒ Noin puolet EU:n jäsenvaltioista on FATF:n jäseniä ‒ Julkaisee 40 suositusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta ‒ Täytäntöönpano EU:ssa direktiivillä ja asetuksella ‒ Lista maista, jotka ovat ns. korkean riskin maita 3
 10. 10. FATF:n ohje virtuaalivaluutan tarjoajista ‒ Valmisteltu pitkään, julkaistaneen tämän vuoden aikana ‒ Valmistelun taustalla ennen kaikkea virtuaalivaluuttojen hyödyntäminen laittomiin tarkoituksiin ‒ Tarkoituksena ei ole, että virtuaalivaluutat tulkittaisiin jatkossakaan laillisiksi maksuvälineiksi ‒ Kyse ennen kaikkea toimintaan liittyvästä riskistä 4
 11. 11. Kansallinen lainsäädäntö
 12. 12. Laki virtuaalivaluutan tarjoajista
 13. 13. Laki pähkinänkuoressa ‒ Soveltamisala, mikä on virtuaalivaluutan tarjoaja? ‒ Miten sijoitusharrastustoiminnalle käy jatkossa? ‒ Rekisteröitymisvelvollisuus ja valvonta ‒ Varojen erillään pitovelvollisuus ja sijoittajansuoja ‒ Hallinnolliset seuraamukset 7
 14. 14. Rahanpesulaki
 15. 15. Rahanpesulain soveltamisala ‒ Virtuaalivaluutan tarjoajat ‒ Laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ‒ Ei lähtökohtaisesti poikkeuksia vaan laki soveltuu sellaisenaan kuten muihinkin ilmoitusvelvollisiin ‒ Erityisesti tunne ja tunnista asiakkaasi velvoitteiden toteutuminen (mm. etätunnistaminen, asiakkaan toimien seuranta) 9
 16. 16. Pankki- ja maksutilijärjestelmä
 17. 17. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä ‒ Järjestelmässä kaksi osaa; tiedonhakurajapinta ja rekisteri ‒ Koskee luotto- ja maksulaitoksia, sähkörahayhteisöjä sekä virtuaalivaluutan tarjoajia ‒ Viranomaiset, jotka osallistuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan ‒ Jatkuva pääsy tietoihin rahanpesun selvittelykeskuksella ‒ Vireillä direktiivimuutos ‒ Keskustelu EU:ssa alkanut soveltamisalan laajennuksesta 11
 18. 18. Tiedonhakurajapinnan kautta luovutettavat tiedot ‒ Tiedonhakurajapinnan kautta: ‒ tilinhaltija ja käyttöoikeuden haltija ‒ tosiasiallinen edunsaaja ‒ tilin avaamis- ja sulkemispäivä, IBAN-numero ‒ tallelokeron vuokraaja 12
 19. 19. Armi Taipale Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Puh. 0295 530399 Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi www.vm.fi Valtiovarainministeriön viestintä vm-viestinta@vm.fi Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500
 20. 20. Rekisteröinnin hakeminen Finanssivalvonnassa Tytti Tanninen 15.5.2019 Julkinen
 21. 21. Kenen on haettava rekisteröintiä? – Rekisteröitymisvelvolliset • Rekisteröitymisvelvollisuudesta on säädetty virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain (572/2019) 4 §:ssä • Virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskijat − Liikkeeseenlaskijan on oltava yksilöitävissä • Virtuaalivaluutan vaihtopalvelut − Virtuaalivaluutan vaihtaminen lailliseksi maksuvälineeksi tai toiseksi virtuaalivaluutaksi − Virtuaalivaluutan vaihtaminen muuksi hyödykkeeksi tai muun hyödykkeen virtuaalivaluutaksi − Markkinapaikan ylläpitäminen • Lompakkopalvelun tarjoajat − Virtuaalivaluutan hallussapito toisen lukuun − Virtuaalivaluutan siirron tai säilytyksen tarjoaminen 15.5.2019 Julkinen
 22. 22. Poikkeukset rekisteröitymisvelvollisuudesta • Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske 1) elinkeinonharjoittajaa, joka tarjoaa virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita rajatussa verkossa; 2) elinkeinonharjoittajaa, joka tarjoaa virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita satunnaisesti muun toimilupaa, rekisteröintiä tai ennakollista hyväksyntää edellyttävän ammattitoiminnan yhteydessä; sekä 3) keskuspankkien ja muiden viranomaisten liikkeelle laskemia virtuaalivaluuttoja. 15.5.2019 Julkinen
 23. 23. Rekisteröinnin edellytykset ja vaadittavat selvitykset (1/3) • Virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain 6 §:n mukaan Finanssivalvonnan on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä virtuaalivaluutan tarjoajaksi, jos 1) hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa; − todistus elinkeinon harjoittamisen oikeudesta, kuten kaupparekisteriote − ote liiketoimintakieltorekisteristä 2) ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja, jos hän on luonnollinen henkilö, on täysi- ikäinen, hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa; − ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä ja − jos hakija on luonnollinen henkilö, ote holhousrekisteristä 3) ja ilmoituksen tekijä on luotettava lain 7 §:ssä säädetyllä tavalla − Rikos- ja sakkorekisteriote (viran puolesta) − Sopivuus- ja luotettavuusselvitys (Fit & Proper –lomake) − Velvoitteidenhoitoselvitys (viran puolesta) 15.5.2019 Julkinen
 24. 24. Rekisteröinnin edellytykset ja vaadittavat selvitykset (2/3) • Fit & Proper –lomakkeen sisällöstä • Ilmoitus on tehtävä yksityisen elinkeinonharjoittajan lisäksi seuraavista henkilöistä: − hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsen ja varajäsen, vastuunalainen yhtiömies, muu ylin johto ja henkilö, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiönä toimivan virtuaalivaluutan tarjoajan osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö • Lomakkeessa ilmoitetaan mm. − Asema ja vastuut valvottavassa − Omistus- ja ääniosuudet valvottavassa − Tiedot henkilön toimimisesta jonkin muun yhteisön johdossa − Lainvoiman saaneet tuomiot ja sakkorangaistukset Suomessa ja ulkomailla − Mahdolliset huomautukset valvontaelimiltä − Toisen finanssivalvontaviranomaisen tekemät ilmoitusvelvollisen luotettavuutta ja sopivuutta koskevat selvitykset ja niiden tulokset 15.5.2019 Julkinen
 25. 25. Rekisteröinnin edellytykset ja vaadittavat selvitykset (3/3) • Rekisteröinnin olennaisina edellytyksinä ovat myös: − Selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja suojaamisesta (11 § ) − Asiakkaille tarjottavien palvelujen markkinointia koskevat tiedot, kuten asianmukaiset sopimusehdot (12 §) − Selvitykset asiakkaan tunnistamis- ja tuntemismenetelmistä sekä riskienhallintajärjestelmistä (rahanpesulain vaatimusten noudattaminen) (13 §) • Tiedot ja selvitykset tulee sisällyttää rekisteri-ilmoitukseen virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain 5 §:n mukaisesti 15.5.2019 Julkinen
 26. 26. Hakemuksen pääsisältö • Kuvaus tarjottavaksi aiotuista palveluista • Selvitykset rekisteröinnin edellytysten täyttämisestä • Ilmoituksen tekijän nimi- ja toimipaikkatiedot − jos ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste, päätoimipaikka ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa virtuaalivaluuttaan liittyviä palveluita tarjotaan; − jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste, päätoimipaikka ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa virtuaalivaluuttaan liittyviä palveluita tarjotaan • HUOM. hakemukselle ei ole olemassa valmista pohjaa! − Fit & Proper –lomaketta lukuunottamatta 15.5.2019 Julkinen
 27. 27. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet • Määräykset ja ohjeet täydentävät ja täsmentävät lain säännöksiä • Virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain 11 § ja 13 §:ssä on asetettu Finanssivalvonnalle määräyksenantovaltuudet − Asiakasvarojen suojaaminen ja säilyttäminen (11.2 § ja 11.4 §) − Asiakkaan tunteminen ja riskienhallintajärjestelmät (13.4 §) • HUOM. virtuaalivaluutan tarjoajia koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet lausuntokierrokselle lähipäivinä • Lausuntopalvelu.fi, asianumero FIVA8/01.00/2019 • Muut hakemusohjeet on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi − näitä täydentävästi kannattaa lukea myös osio usein kysytyt kysymykset virtuaalivaluutoista 15.5.2019 Julkinen
 28. 28. Asiakasvarojen tallettamisesta • Lain 11.2 §:n vaatimus koskee toimijoita, joiden asiakasvaroihin kuuluu käteistä, tilille kirjattua raha-arvoa tai sähköistä rahaa − Vaatimus ei siis koske asiakasvaroja, jotka ovat virtuaalivaluuttoja • Nämä ”tavanomaiset” varat on talletettava tilille talletusten vastaanottamiseen oikeutettuun luottolaitokseen tai keskuspankkiin, mikäli vaihtamiseksi vastaanotettuja varoja ei ole siirretty varojen vastaanottamista seuraavana työpäivänä − Varojen tallettaminen esim. sähkörahayhteisöön ei täytä lain vaatimuksia! • Vaihtoehtoisesti varat voidaan tallettaa vähäriskisiin ja helposti rahaksi muutettaviin arvopapereihin tai muihin sijoituskohteisiin − Mikäli valitaan tämä ratkaisu, Finanssivalvonta ohjeistaa toimijoita esittämään riskiarvion siitä, kuinka vähäriskisyyttä ja helposti rahaksi muutettavuutta on arvioitu ja millaisia riskejä tällaisen ratkaisun valitsemisesta käytännössä aiheutuu • Virtuaalivaluutan tarjoajan on ratkaisusta riippumatta säilytettävä varat siten, että ei ole vaaraa niiden sekoittumisesta toisen palvelun käyttäjän, toisen palveluntarjoajan tai sen omiin varoihin 15.5.2019 Julkinen
 29. 29. Hakemusmenettely ja hakemusten käsittely Finanssivalvonnassa (1/2) • Joustavan ja tehokkaan käsittelyprosessin varmistamiseksi Finanssivalvonta suosittaa, että hakija on yhteydessä Finanssivalvontaan jo ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä − Esim. Innovaatio-HelpDeskin kautta • Rekisteröintiä haetaan Finanssivalvonnasta kirjallisella rekisteri-ilmoituksella − Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sekä sähköisesti että paperimuodossa − Lähetetään Finanssivalvonnan kirjaamoon − Kirjaamosta hakemukselle annetaan diaarinumero, jota on käytettävä mahdollisia lisäselvityksiä lähetettäessä • Hakemuksen voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi − Muilla kielillä laadittuja liitteitä voidaan tarvittaessa hyväksyä 15.5.2019 Julkinen
 30. 30. Hakemusmenettely ja hakemusten käsittely Finanssivalvonnassa (2/2) • Rekisteri-ilmoituksen saatuaan Finanssivalvonta arvioi, täyttääkö palveluntarjoaja laissa rekisteröinnille säädetyt edellytykset ja antaa asiassa päätöksen • Jos hakemus on puutteellinen, Finanssivalvonta pyytää lisäselvitystä ennen kuin ratkaisee asian • Rekisteri-ilmoituksen kokonaiskäsittelyaikaan vaikuttaa merkittävästi ilmoituksen laatu ja kattavuus – tärkeää, että hakemus olisi lähetettäessä mahdollisimman täydellinen, sillä mahdollisimman pieni tarve lisäselvityksille säästää sekä hakijan että rekisteröinnin käsittelijöiden aikaa • Rekisteröinnin edellytykset täyttävä hakija merkitään Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin virtuaalivaluutan tarjoajista 15.5.2019 Julkinen
 31. 31. Hakemusaikataulu • Markkinoilla ennen 1.5.2019 jo olleet toimijat oltava rekisterissä 1.11.2019 mennessä • Toiminta kielletään uhkasakon nojalla, mikäli − rekisteröintivaatimusta ei noudateta lainkaan (kaikki toimijat) tai − hakemus ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä 1.11.2019 mennessä (ennen 1.5.2019 markkinoilla olleet toimijat) • Finanssivalvonta pyytää markkinoilla ennen 1.5.2019 olleita toimijoita lähettämään rekisteröintihakemuksensa 18.8.2019 mennessä • Toiminnan aloittamista vielä harkitsevat toimijat eivät saa aloittaa toimintaansa ennen rekisteröintiä − Hakemusten käsittelylle ei ole säädetty määräaikaa – noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita 15.5.2019 Julkinen
 32. 32. Finanssivalvonnan valvonta- ja toimenpidemaksut • Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla • Valvontamaksut määräytyvät Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa laissa (879/2008) − Vuosittainen valvontamaksu virtuaalivaluutan tarjoajalle on 2140 euroa. Maksuvelvollisuus alkaa rekisteröitymiskuukaudesta − Vuoden 2019 valvontamaksu määrätään osittaiseksi sisältäen maksuun ne kalenterikuukaudet, jotka sisältyvät maksuvelvollisuuden alkamiseen − Vuoden 2019 valvontamaksut laskutetaan marras/joulukuussa. Loppuvuodesta rekisteröityneiden valvontamaksut laskutetaan alkuvuodesta 2020 • Finanssivalvonnan maksulliset suoritteet on kuvattu toimenpidehinnastossa (Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 1.9.2018) − Virtuaalivaluutan tarjoajan rekisteröintimaksu noin 5600 euroa − Toimenpidemaksu peritään jälkikäteen 15.5.2019 Julkinen
 33. 33. Asiakasvarojen säilyttäminen ja suojaaminen Pasi Korhonen 15.5.2019 Julkinen
 34. 34. Asiakasvarojen suojaaminen ja säilyttäminen • Virtuaalivaluutan tarjoajan on suojattava virtuaalivaluuttojen vaihtamiseksi vastaanotetut varat ja virtuaalivaluutat. • Virtuaalivaluutan tarjoaja säilyttää asiakasvarat niin, ettei ole vaaraa niiden sekoittumisesta toisen palvelun käyttäjän tai palveluntarjoajan varoihin. • Kaikkien asiakasvarojen säilyttäminen ja suojaaminen − Riskiarvio, sis. exit plan − Jatkuvuus − Kirjanpidon eheys, saatavuus ja luottamuksellisuus − Henkilöriski 15.5.2019 Julkinen
 35. 35. Asiakasvarojen säilyttäminen • Asiakasvaroihin kuuluvien varojen säilyttäminen − ”Tavanomaiset” asiakasvarat, esim. tilille kirjattu raha-arvo, käteinen • Asiakasvaroihin kuuluvien virtuaalivaluuttojen säilyttäminen ja suojaaminen − Julkiseen tietoverkkoon kytketty säilytys – ”Hot wallet / Cold wallet” − Riittävä tietoturva − Jatkuvuus ja toipuminen 15.5.2019 Julkinen
 36. 36. Häiriöt ja virheet • Valvottava seuraa valvottavan asiakasvarojen suojaamisessa ja säilyttämisessä toteutuneita häiriöitä ja virheitä sekä niiden aiheuttamia vahinkoja. − Valvottava voi tarvittaessa kehittää toimintaansa − Valvottava voi osoittaa valvojalle toiminnan asianmukaisuuden 15.5.2019 Julkinen
 37. 37. Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen Viivi Jantunen 15.5.2019 Julkinen
 38. 38. Aluksi • Rahanpesu – rikoksella hankittujen varojen alkuperän häivyttäminen niin, että ne saadaan näyttämään laillisesti hankituilta − Taustalla aina rikos • Terrorismin rahoittaminen – varojen antaminen tai kerääminen suoraan tai välillisesti tarkoituksena rahoittaa tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan eräitä rikoslaissa lueteltuja rikoksia. − Varat voivat olla laillisesta tai laittomasta lähteestä • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) eli rahanpesulaki tai ResL. − Säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 39. 39. Rahanpesun estäminen Suomessa: toimijoiden roolit ja vastuut Julkinen Finanssisektorin toimijat (esim. pankit)  vastaavat siitä että toimivat lakien ja muun sääntelyn mukaisesti  ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa, niiden tosiasialliset edunsaajat ja perusteet palvelujen käytölle  ovat velvollisia seuraamaan asiakkaidensa maksuliikennettä ja muuta palvelujen käyttöä sekä ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Poliisi ja oikeuslaitos  KRP:n rahanpesun selvittelykeskus vastaanottaa ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista, tekee niihin liittyviä jatkoselvityksiä ja siirtää tarvittaessa asian poliisin tutkittavaksi.  Oikeuslaitos antaa rikoslain mukaiset rangaistukset. Finanssivalvonta  valvoo, että finanssialan toimijat noudattavat sääntelyä rahanpesun estämisestä  valvoo, että toimijoiden rahanpesun estämistoimenpiteet ovat riskiperusteisia ja riittäviä.  antaa hallinnolliset seuraamukset. 15.5.2019
 40. 40. Rahanpesulain päävelvoitteet • Laadi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio • Suunnittele menettelytavat, toimintaperiaatteet ja valvonta sen varmistamiseksi, että toiminnassa noudatetaan rahanpesulakia • Tunne asiakkaasi − Tunnista asiakkaasi ja asiakkaan edustaja, ja todenna tämän henkilöllisyys − Tunnista asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja ja tarvittaessa todenna tämän henkilöllisyys − Kerää asiakkaan toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käyttämiselle − Järjestä asiakkaille jatkuva seuranta, jotta voit havaita asiakkaan normaalista poikkeavan käyttäytymisen ja tarvittaessa pyytää lisäselvitystä asiakkaalta • Ilmoita epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle • Huolehdi dokumenttien asianmukaisesta säilytyksestä. • Laadi toimintaohjeistus ja järjestä koulutus työntekijöille. 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 41. 41. Rekisteri-ilmoitukseen sisällytettävä selvitys • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio (ResL 2 luvun 3 §); • Toimintaohjeet asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä, jatkuvasta seurannasta ja selonottovelvollisuudesta sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta (ResL 9 luvun 1 § 3 mom.); • Kuvaus siitä, miten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät tehtävät on hakijan organisaatiossa vastuutettu; sekä • Kuvaus työntekijöiden koulutuksesta ja suojelemisesta (ResL 9 luvun 1 § 1 ja 2 mom.). 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 42. 42. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio • Riskiarvio tulee laatia, jotta toimija ymmärtäisi omaan toimintaan liittyvät riskit ja kykenee suhteuttamaan omat riskienhallintaperiaatteet riskeihin. • Riskiarvion laatijan muistilista: − Rakenna riskiarvio selkeäksi kokonaisuudeksi ja kerro, miten riskiarvio on tehty. − Kuvaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit, jotka ovat toiminnan kannalta relevantteja eli mitkä ovat ne riskiskenaariot, jolle altistut?  Arvioi riski − Kuvaa, mitkä haavoittuvuudet mahdollistavat riskin toteutumisen ja millä hallintakeinoilla pyritään estämään riskin toteutuminen.  Arvioi haavoittuvuuksien ja hallintakeinojen vaikutus riskin realisoitumisen todennäköisyyteen − Kerro, miten riskiarviota päivitetään (kuka, miten, milloin) • Muista, että riskiarvion tulee heijastua toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin!  Esim. asiakkaiden riskiluokittelu, jatkuva seuranta, PEP-menettelyt etc. 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 43. 43. Toimintaohjeet • Toimintaohje on yhtiön sisäinen ohjeistus, jossa ohjeistetaan yhtiön työntekijöitä mm. − Tunnistamaan asiakas ja todentamaan tämän henkilöllisyys − Keräämään tietoa asiakkaasta − Seuraamaan asiakkaan toimintaa (jatkuva seuranta) − Tekemään ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle • Sisällytä mukaan kuvaus siitä, miten varmistetaan kansainvälisten pakotteiden ja kansallisten jäädytyspäätösten noudattaminen. • Voi olla yksi tai useampi dokumentti, mutta muodostettava johdonmukainen kokonaisuus • Älä laadi toimintaohjetta Finanssivalvonnalle, laadi se yhtiön oman toiminnan tueksi! • Toimintaohjeen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on edellytykset toimia lain edellyttämällä tavalla. 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 44. 44. Kuvaus rahanpesulain mukaisten tehtävien organisoinnista • Kuvaa, kuka tekee mitä ja kenellä on vastuu mistäkin, esim.: − Kenen tehtävänä on todentaa asiakkaan henkilöllisyyden? − Kuka tarkistaa, että asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen on mennyt oikein? − Kenellä on vastuu siitä, että asiakkaan henkilöllisyys on tullut todennettua ohjeiden mukaisesti? • Kenet on nimetty vastuuseen rahanpesulain noudattamisen valvonnasta? • Miten rahanpesulain noudattaminen asettuu osaksi muuta riskienhallintaorganisaatiota? 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 45. 45. Työntekijöiden koulutus ja suojeleminen • Kerro, millaista koulutusta työntekijöille annetaan rahanpesulain velvoitteisiin liittyen. • Kuka kouluttaa? • Milloin koulutusta annetaan? • Miten varmistetaan, ettei niiden tahojen, jotka tekevät epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia KRP:lle, tiedot paljastu ulkopuolisille? 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 46. 46. MOK –luonnos – asiakkaan tunteminen • Luonnos sisältää asiakkaan tuntemisen osalta ainoastaan ohjeita − Suositus tietojärjestelmäpohjaisesta analyysiohjelmasta (vrs. manuaalinen seuranta) − Etätunnistaminen − Varojen alkuperän häivyttämiseen tähtäävät palvelut − Satunnaiset asiakassuhteet • Luonnos lähtee kommenteille - kommentoikaa! • Nyt laadittavassa MOK:ssa suppeasti asiakkaan tuntemisesta – kaikkia valvottavia koskeva asiakkaan tuntemisen MOK laaditaan myöhemmin. − Toistaiseksi voimassa Finanssivalvonnan standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 47. 47. FATF – suositus R.15 • “To manage and mitigate the risks emerging from virtual assets, countries should ensure that virtual asset service providers (VASP) are regulated for AML/CFT purposes, and licensed or registered and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the FATF Recommendations. “  FATF:n jäsenvaltioiden tulee ulottaa AML/CFT sääntely virtuaalivaluuttoihin liityvien palvelujen tarjoajiin.  VASP:eihin sovelletaan FATF:n suosituksia 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 48. 48. FATF:n tulkintaohje suositukseen 15 1(2) • Tulkintaohje eli Interpretive Note (INR) kuvaa sitä, miten suositusta tulee soveltaa. • Draft INR. 15 ollut yksityisen sektorin kommentoitavana ja aiheesta järjestetty yksityisen sektorin kuuleminen 6.-7.5.2019. • Tarkastelussa INR. 15 kappale 7 b), joka koskee maksun mukana kulkevia tietoja: − R. 16 Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate originator information and required beneficiary information on virtual asset transfers, submit the above information to beneficiary VASPs and counterparts (if any), and make it available on request to appropriate authorities. It is not necessary for this information to be attached directly to virtual asset transfers. − Countries should ensure that beneficiary VASPs obtain and hold required originator information and required and accurate beneficiary information on virtual asset transfers, and make it available on request to appropriate authorities. − Other requirements of R.16 (including monitoring of the availability of information, and taking freezing action and prohibiting transactions with designated persons and entities) apply on the same basis as set out in R.16 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 49. 49. FATF:n tulkintaohje suositukseen 15 2(2) • Virtuaalivarojen siirtyessä palveluntarjoajalta toiselle myös tiedot varojen lähettäjästä (originator information) ja vastaanottajasta (beneficiary information) tulee kulkea palveluntarjoajalta toiselle.  Avoimia kysymyksiä: − Miten käytännössä toteutetaan? Toimiala ryhtyy kehittämään ratkaisua − Miten velvoite otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? − Soveltuuko maksajan tiedot –asetus? • INR. 15 7 a) kappale: − R.10 - The occasional transactions designated threshold above which VASPs are required to conduct CDD is USD/EUR 1 000. − VASPn tulee suorittaa toimenpiteet asiakkaan tuntemiseksi satunnaisen liiketoimen ylittäessä 1000 USD/EUR raja.  Miten tämä otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 50. 50. FATF Guidance • Valmistelussa FATF:n Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers • Tarkoituksena − Tuottaa kansallisille viranomaisille tietoa lainsäädäntöratkaisujen ja valvonnan tueksi − Tarjota VASP:eille ohjeistusta siinä, mitä AML/CFT velvoitteet niiden kohdalla tarkoittavat ja kuinka velvoitteita voi tehokkaasti noudattaa − Selkeyttää sitä, miten FATF:n suosituksia sovelletaan VASP:ihin • Ohjeistus ja INR. 15 hyväksytään kesäkuussa 15.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen
 51. 51. Epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten tekeminen Rahanpesun Selvittelykeskukselle Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus 15.5.2019 Virtuaalivaluuttatoimijoille Mikko Värri Rikoskomisario Keskusrikospoliisi / Rahanpesun Selvittelykeskus
 52. 52. Kolme keskeistä kysymystä • Mitä ilmoitusvelvollisen on tiedettävä asiakkaistaan? • Rahanpesun Selvittelykeskuksen toiminnasta • Mistä asioista on syytä tehdä ilmoitus?
 53. 53. KOLME POINTTIA 1) Alhainen ilmoituskynnys 2) Keskeisimpien riskien torjunta 3) Läheinen yhteistyö 14.5.20193
 54. 54. Ilmoitusvelvollisen kulmakivet • Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen  Tunnistaminen asiakassuhdetta perustettaessa, satunnaiset asiakkaat  Epäilyttävä liiketoimi, aikaisemmin ilmoitettujen tietojen luotettavuus  Henkilökohtaisesti asiakirjasta (Kts FIVA Ohje; Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen – päivitetään 2018);  henkilökortti (suomalaisen viranomaisen myöntämät)  passi (suomalaisen viranomaisen myöntämät)  ajokortti (suomalaisen viranomaisen myöntämät)  diplomaattipassi (suomalaisen viranomaisen myöntämät)  muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja sekä kuvallinen Kela-kortti  ulkomaisen viranomaisen myöntämä passi  matkustusasiakirjana hyväksyttävä henkilökortti (EU alue)  Palveluntarjoaja voi omien riskienhallintaperiaatteidensa perusteella päättää, mitä asiakirjoja se hyväksyy henkilöllisyyden todentamiseen.  Etätunnistaminen  Verkkopankkitunnukset  Mobiilivarmenne  Lisäselvitykset ja suoritukset tulee/maksetaan luottolaitoksen tilille • Liikesuhteen seuranta • Varojen alkuperän selvittäminen • Rahanpesuilmoitus; ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista
 55. 55. Asiakastiedot Asiakkaan tuntemista koskevista tiedoista on säilytettävä: 1) nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja osoite; (1.6.2018/406) 2) edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 3) oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen sekä tarvittaessa yhtiöjärjestys; (1.6.2018/406) 4) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet; 5) oikeushenkilön toimiala; 6) tosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnus ja tarvittaessa tarkempi kuvaus omistus- ja määräysvaltarakenteesta; (1.6.2018/406) 7) henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta tai jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä; 8) tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä sekä muut 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot; ja 9) 4 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden ja 13 §:ssä säädetyn poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot. KRIITTISET TIEDOT: Koko nimi, syntymäaika ja henkilötunnus sekä tilinumero / -avain oikein ja kaikista ilmoituksen kohteista syötettynä ilmoitukseen!
 56. 56. Asiakkaan tunteminen - Selonottovelvollisuus • Ilmoitusvelvollisen on hankittava tietoja asiakkaansa toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käyttämiselle. • Ilmoitusvelvollisen on järjestettävä asiakkaan toiminnan laatuun ja laajuuteen, asiakassuhteen pysyvyyteen ja kestoon sekä riskeihin nähden riittävä seuranta sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa sitä kokemusta ja tietoa, joka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta ja tämän toiminnasta. • Ilmoitusvelvollisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan taikka ilmoitusvelvollisen koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta. Samoin on meneteltävä, jos liiketoimilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai ne eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta. Tarvittaessa liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä on selvitettävä.
 57. 57. Ilmoitusvelvollisuus Epäilyttävyys tai kynnysarvon perusteella Ilmoitusvelvollisen on viipymättä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on tehtävä riippumatta siitä, onko asiakassuhde perustettu tai siitä kieltäydytty, ja siitä, onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai siitä kieltäydytty Ilmoituksessa on oltava asiakkaan tuntemistiedot sekä tiedot liiketoimen laadusta, liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden määrästä ja valuutasta, varojen tai muun omaisuuden alkuperästä tai kohteesta ja syystä, joka teki liiketoimesta epäilyttävän.
 58. 58. Ilmoitusvelvollisuus • Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta; ei tarvita selvitystä esirikoksesta tai rahanpesurikoksesta vaan kyse on epäilyttävästä liiketoimesta • Ilmoitus on tehtävä viipymättä – se ei ole rikosilmoitus. Ilmoitus tehdään myös niissä tilanteissa, jolloin liiketoimesta on kieltäydytty tai liiketoimi on keskeytetty • Ilmoitusvelvollinen ei saa paljastaa ilmoituksen tekemistä tai selvittelyä sille, johon epäily kohdistuu, eikä muulle henkilölle • Epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekijän nimi ja henkilöllisyys ovat salassa pidettäviä tietoja • Ilmoitus tehdään sähköisesti xml-skeeman avulla tai manuaalisesti ilmoitussovelluksen kautta; https://ilmoitus.rahanpesu.fi/Home
 59. 59. Ilmoitusvelvollisuus • Ilmoitusvelvollisen on säilytettävä viiden vuoden ajan säädetyn ilmoitusvelvollisuuden suorittamiseksi hankitut välttämättömät tiedot erillään muista asiakastiedoista • Tiedot talletetaan rahanpesurekisteriin, johon on pääsy vain rahanpesun selvittelykeskuksen henkilökunnalla (30 henkilöä) – säilytysaika on 10 vuotta • Rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta rahanpesurekisterin tietoihin tai ilmoitusvelvollisen selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuihin tietoihin ja asiakirjoihin • Ilmoituksen sisältämien tietojen käyttö mahdollista vain rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä näiden taustalla olevien esirikosten estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi
 60. 60. Rahanpesun Selvittelykeskus Management 1 + 1 Operational Unit ML team 1 1 + 6 (7) ML team 2 1 + 6 (7) CTF and VC team 1 + 5 Report registering team 1 + 4 (5) Analysis Unit Analysis team 1 + 5 (7) 14.5.201910
 61. 61. MITEN RAP TOIMII? Yhteistyö rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa • Velvollisuus vastata tiedusteluihin ja toimittaa lisätietoja maksutta ja kohtuullisessa määräajassa • Rahanpesun selvittelykeskuksen määräys liiketoimen keskeyttämisestä 10 päivää • Mikäli liittymiä käynnissä olevaan rikostutkintaan tai havaitaan uusi rikos, asia siirretään poliisiyksikölle esitutkintaa varten • Rahanpesun selvittelykeskus antaa palautetta ilmoitusvelvollisille mutta ei tietoja yksittäisten ilmoitusten käsittelyn vaiheista • kouluttaminen, indikaattorit, vuosittaiset koulutuspäivät
 62. 62. Ilmoituksista STR – ilmoitukset (ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta):  VASP havaitsee käyttäjän/käyttäjiä/epäilyttäviä liiketoimia, joista tulisi ilmoittaa, esim.  Pakotelistan kohde (jos ei TFR)  Järjestäytynyt rikollisuus  harmaa talous  Uudet ilmiöt TFR – ilmoitukset (ilmoitus mahdollisesta terrorismin rahoittamisesta):  Indikaattoreiden mukainen?  Pakotelistan kohde  Avointen lähteiden perusteella havaittu keräys-/lahjoitusosoite Summaraja -ilmoitukset  Summarajaan perustuvat ilmoitukset, jolloin tietyn summan ylittävistä tapahtumista lähtee koneellinen ilmoitus. Esimerkiksi automaattimyyntejä päivässä yli summan X €.  Summarajat voidaan tehdä tapahtumatyyppikohtaiseksi ja käyttää eri aikarajamäärityksiä (päivä, kuukausi, vuosi)  Summarajoista ei keskustella avoimesti, vaan niistä sovitaan ilmoitusvelvolliskohtaisesti (salassa pidettävää tietoa - vältetään summarajojen kiertäminen)
 63. 63. Ilmoitusten sisällöstä:  Ilmoituksen kuvaukseen selkeästi (englanniksi mikäli mahdollista):  Tiedot tapauksen epäilyttävyyteen liittyvistä seikoista ja ilmoituksen kohteista  Paljonko on eurosaldo ja virtuaalivaluutan saldo?  Mitä toimenpiteitä ilmoitusvelvollinen on tehnyt? (varojen alkuperän selvittäminen, varojen blokkaus, asiakkuuden lopettaminen)  Indikaattorilistaan:  Summarajaindikaattoriin asiakastilin/asiakkaan kautta kulkeneiden transaktioiden kokonaissumma (euromääräisenä)  Varoja jäädytettävissä –indikaattori, mikäli huomattava summa asiakastilillä.  Muut epäilyttävyyteen liittyvät ym. indikaattorit  Liitetiedostoksi aina:  ID-asiakirjat ja KYC-asiakirjat (mikäli on)  "standardi" transaktiokooste ja IP-lokitiedosto (Excel-muodossa).  Varojen alkuperää kuvaava kaavio (mikäli analyysityökalu käytössä) 14.5.201913
 64. 64. VASP KÄYTTÄJÄT 14.5.201914 MYYJÄ OSTAJA BTC TRADE EUR/ FIAT KÄTEISMAKSU TILISIIRTO OSTOSTA FIAT- valuutan Alkuperä? Käteisen Alkuperä? Varojen alkuperä /käyttötarkoitus?  Mixer?  Automaatti  Käteiskauppa  Prepaid-kortti  Hakkeroitu pörssi/tili  Exit-scam  ICO, Sijoitushuijaus, ponzi  Kiristys?  Kaappaus?  DarkMarket alkuperä  Järjestön rahoitus?  … Epäilyttävyys voi kohdistua  Kryptovarojen alkuperään  Kryptovarojen käyttötarkoitukseen  Fiat-valuutan alkuperään  Trade-tapahtumaan  Henkilöön (KYC-tiedot jne.)
 65. 65. Kiireelliset tapaukset / erityistapaukset Mikäli VASP havaitsee kiireellisen tapauksen: 1. Yhteydenotto rahanpesun selvittelykeskukseen (päivystyspuhelin) 2. STR / TFR –ilmoituksen tekeminen 3. Mahdollinen varojen alkuperän selvitys asiakkaalta (jossain tapauksessa ei kannata kontaktoida asiakasta ennen ilmoittamista) Esimerkkitapauksia: 1. Huomattava jäädytyssumma 2. Hengenvaara (kiristys tms.) 3. TF-epäily, varoja jäädytettävissä 14.5.201915 VASP varautuminen kiireellisten tapausten varalle - suosituksia:  "Päivystyspuhelimen" tai kontaktipisteen ilmoittaminen KRP:lle.  Päivittäinen valmius toimittaa tietoa (ja jäädyttää tarvittaessa varoja)  Jatkuva monitorointi (tekninen)
 66. 66. KOLME POINTTIA? 1) Alhainen ilmoituskynnys 2) Keskeisimpien riskien torjunta 3) Läheinen yhteistyö 14.5.201916
 67. 67. Lopuksi Tärkeät yhteystiedot • Päivystyspuhelin 0295 48 6822 (tutkinnanjohtaja) • Sähköposti rahanpesuilmoitukset@poliisi.fi • Ilmoitussovellus https://ilmoitus.rahanpesu.fi/ Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Rahanpesun selvittelykeskukseen puhelimitse numeroon 0295 486 833 (arkisin klo 8 - 16) • XML ilmoittaminen; Jarmo Levo, Heikki Majamaa
 68. 68. Muuta huomioitavaa toiminnan järjestämisessä Hanna Heiskanen 15.5.2019 Julkinen
 69. 69. Virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain mukainen rekisteröinti ei kata kaikkea virtuaalivaluuttoihin liittyvää liiketoimintaa • Rekisteröinti Suomeen ei tuo toimijalle EU-passia − Rekisteröinti Finanssivalvontaan ei luo oikeutta harjoittaa toimintaa muissa valtioissa − Kansainvälisen toimijan selvitettävä sääntelyn vaatimuksia erikseen jokaisessa maassa, missä aikoo toimia − Myös ulkomaalainen toimija saattaa joutua rekisteröitymään Suomessa • Rekisteröinti virtuaalivaluutan tarjoajaksi ei luo oikeutta harjoittaa muuta finanssialan säänneltyä liiketoimintaa − Rekisteröintiä hakevan on arvioitava, sisältyykö liiketoimintamalliin muita finanssialan sääntelyn piiriin kuuluvia kokonaisuuksia • Virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain mukainen rekisteröinti ei kata esimerkiksi: − Kaupankäyntiä rahoitusvälineeksi luettavilla virtuaalivaluutoilla − Rahoitusvälineeksi luettavien virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskua 15.5.2019 Julkinen
 70. 70. Virtuaalivaluuttojen luokittelu • Virtuaalivaluutat luokitellaan karkeasti kolmeen kategoriaan 1. Maksuvälineen kaltaiset virtuaalivaluutat, jotka on alun perin suunniteltu vaihtoehdoiksi perinteisille valuutoille ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi maksuvälineinä muuallakin kuin niiden liikkeeseenlaskijan palveluissa. Tunnetuin maksuvälineen kaltainen virtuaalivaluutta on Bitcoin. 2. Tietyn hyödykkeen maksamiseen käyvät virtuaalivaluutat (utility coin), joilla voidaan maksaa niiden liikkeeseenlaskijan tuotteita tai palveluita. Yleensä tuotteet tai palvelut ovat vasta aikaisessa kehitysvaiheessa, kun niiden maksamiseen käyvä virtuaalivaluutta lasketaan liikkeelle. 3. Rahoitusvälineeksi luettavat virtuaalivaluutat, joilla on arvopaperin ominaisuuksia, kuten ääni- tai omistusoikeuksia tai tuotto-odotuksia. 15.5.2019 Julkinen
 71. 71. Miten arvioidaan voiko virtuaalivaluutta olla rahoitusväline? • Tarkastellaan tapauskohtaisesti virtuaalivaluutan ominaisuuksia, esimerkiksi: − Äänioikeudet − Omistusoikeudet − Tuotto-oikeudet • Finanssivalvonnalla on käytössä 19-kohtainen kysymyslista, joka auttaa arvioinnissa • Vastaukset kysymyksiin voi lähettää Finanssivalvonnan Innovaatio-Helpdeskiin alustavan arvion saamiseksi 15.5.2019 Julkinen
 72. 72. Virtuaalivaluutan vaihtopalvelun tarjoajan on tunnettava kaupankäynnin kohteena olevat virtuaalivaluutat • Virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelun perustajan on olennaista tutustua kaupankäynnin kohteeksi otettaviin virtuaalivaluuttoihin huolella. • Virtuaalivaluutan vaihtopalvelun vastuulla on selvittää kunkin kaupankäynnin kohteeksi otettavan virtuaalivaluutan luonne. − Arvioitava onko yksittäinen virtuaalivaluutta siirtokelpoinen arvopaperi tai muu sijoituspalvelulaissa tarkoitettu rahoitusväline. • Rahoitusvälineillä tapahtuvaa kaupankäyntiä koskeva sääntely soveltuu teknologianeutraalisti myös vaihtopalveluihin, joissa otetaan kaupankäynnin kohteeksi rahoitusvälineeksi luokiteltavia virtuaalivaluuttoja. − Edellyttää erillisiä lupia 15.5.2019 Julkinen
 73. 73. Rahoitusvälineeksi luokiteltavan virtuaalivaluutaan liikkeeseenlaskijan on noudatettava lisäksi arvopaperilainsäädäntöä • Mikäli liikkeeseen lasketaan siirtokelpoiseksi arvopaperiksi luokiteltava virtuaalivaluutta, noudatetaan arvopaperilainsäädäntöä. • Tällöin virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskijalla voi olla mm. velvollisuus laatia ja julkaista esite tai pitää sijoittajien saatavilla perustietoasiakirjaa. • Esitevelvollisuudesta on kuitenkin useita poikkeuksia. • Vaikka esitevelvollisuutta ei syntyisi, on silti noudatettava arvopaperimarkkinalain yleisiä periaatteita • Ennen tarjouksen aloittamista esite tulee hyväksyttää Finanssivalvonnassa ja pitää se sijoittajien saatavilla koko tarjousajan. Perustietoasiakirja tulee toimittaa Finanssivalvonnalle. 15.5.2019 Julkinen
 74. 74. Virtuaalivaluuttojen sääntelyn tulevaisuuden näkymiä Hanna Heiskanen 15.5.2019 Julkinen
 75. 75. Euroopan komissio arvioi parhaillaan virtuaalivaluuttojen sääntelyn riittävyyttä • EU-jäsenvaltiot implementoivat parhaillaan viidettä rahanpesudirektiiviä − Joissain jäsenvaltioissa kansallista lisäsääntelyä virtuaalivaluutoilla • Kaikilla yhtenevä lähestyminen virtuaalivaluuttojen oikeudellisen luonteen arviointiin − Edellyttää tapauskohtaista arviota • Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) ja Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) toimittivat neuvonsa komissiolle tammikuussa 2019 − Molemmat tunnistaneet selkeyttämisen ja lisäsääntelyn tarpeita • Komissio on julkaissut laativansa seuraavat selvitykset: 1. EU-sääntelyn piiriin kuuluvat virtuaalivaluutat (rahoitusvälineet): arvioidaan sääntelykehikon sopivuutta ja sen tehokasta soveltamista virtuaalivaluuttoihin 2. EU-sääntelyn piiriin kuulumattomat virtuaalivaluutat (kuten utility coin): arvioidaan yhteisen EU- sääntelyn tarvetta ja kannattavuutta 15.5.2019 Julkinen
 76. 76. Disclaimer kaikkeen tänään esitettyyn • Kaikessa virtuaalivaluuttoihin liittyvässä liiketoiminnassa on syytä ottaa huomioon sääntelyn kehittyminen. • Euroopassa käydään tällä hetkellä paljon keskustelua virtuaalivaluuttojen sääntelystä, ja toiminnassa on syytä seurata tarkasti mahdollista sääntelyn kehittymistä. • Sääntelyn kehittyminen voi vaikuttaa myös siihen, miten Finanssivalvonta näkee tulevaisuudessa palvelujen toimiluvan tarpeen. • Finanssivalvonta voi päivittää tässä tiedotustilaisuudessa esitettyjä kantojaan, mikäli sääntelyn kehittyminen antaa siihen aihetta. 15.5.2019 Julkinen

×