Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?

1,305 views

Published on

Studia monetaria -yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa
Markkinavalvojat Marko Hovi ja Päivi Turunen

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?

 1. 1. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä? Studia monetaria -yleisöluento rahamuseossa 7.11.2017 Marko Hovi & Päivi Turunen
 2. 2. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Esityksen sisältö ■ Sijoitustuotteiden myyntiä koskevat muutokset ■ Vakuutusten myyntiä koskevat muutokset ■ Paketoituja sijoitustuotteita koskeva uusi avaintietoasiakirja 7.11.2017 1Marko Hovi & Päivi Turunen
 3. 3. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Sijoitustuotteiden myyntiä koskevan sääntelyn taustaa MiFID* ■ Direktiivin keskeiset tavoitteet – Kehittää EU:n sisämarkkinoiden toimintaa – Yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännöksiä – Helpottaa sijoituspalveluiden tarjoamista jäsenvaltiosta toiseen – Lisätä kilpailua arvopaperimarkkinoilla – Parantaa sijoittajansuojaa ■ MiFID II -direktiivi voimaan tavoitteellisesti 3.1.2018 – Sijoituspalvelulain muutokset tulee saattaa voimaan * EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi, Markets in Financial Instruments Directive 7.11.2017 2Marko Hovi & Päivi Turunen
 4. 4. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Sijoitustuotteiden myyntiä koskevan sääntelyn taustaa HE 151/2017 Sijoituspalvelulain muuttamisesta 26.10.2017 ■ Keskeiset tavoitteet – Sijoittajansuojan parantaminen – Läpinäkyvyyden lisääminen ■ Sijoitustuotteiden ja -palveluiden myyjä on sijoituspalveluyritys (SIPA) tai sijoituspalveluja tarjoava luottolaitos (pankki) 7.11.2017 3Marko Hovi & Päivi Turunen
 5. 5. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Sijoitustuotteiden myyntiä koskevan sääntelyn keskeiset muutokset ■ Tuotehallintamenettely sijoitustuotteiden myyjille ■ Sijoitustuotteiden myyjille täsmennyksiä ja rajoituksia tuotteiden valmistajilta saataviin palkkioihin ■ Sijoitustuotteiden myyjille osaamista ja kokemusta koskevia vaatimuksia ■ Asiakkaalle lisää informaatiota myytävistä tuotteista ■ Finanssivalvonnan tuotevalvontaa koskevia oikeuksia laajennetaan 7.11.2017 4Marko Hovi & Päivi Turunen
 6. 6. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Tuotehallintaprosessi 7.11.2017 5Marko Hovi & Päivi Turunen Sijoitustuotteiden myyjän tulee entistä huolellisemmin jo etukäteen määrätä ja rajata, mitä tuotteita voi myydä ja kenelle (Tuotehallintaprosessi) Tavoite • Eliminoida riskiä, ettei asiakkaalle myydään sellaisia tuotteita, jotka eivät hänelle syystä tai toisesta sovi • Toisaalta varmistaa, että myyty tuote soveltuu jatkuvasti asiakkaalle (jatkuva velvollisuus varmistaa tuotteen soveltuvuus)
 7. 7. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Tuotehallintaprosessi ■ Tuotteen valmistajan ja jakelijan on määriteltävä jokaiselle tuotteelle asiakaskohderyhmä (target market) ■ Asiakaskohderyhmän määrittelyn tavoitteet 1. Etukäteen miettiä, millaisille asiakkaille kukin tuote soveltuu 2. Ennaltaehkäistä ettei asiakkaalle myydä epäsopivaa tuotetta ■ Asiakaskohderyhmän määrittelyn peruskriteerit – Asiakastyyppi – Osaaminen ja kokemus – Taloudellinen tilanne ja kyky kestää pääoman menetystä – Riskinsietokyky ja riski/tuotto-suhde – Asiakkaan tavoitteet ja tarpeet 7.11.2017 6Marko Hovi & Päivi Turunen
 8. 8. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Vakuutustuotteiden tuotehallintamenettelyt ■ Koskevat kaikkia vakuutuksia ■ Vakuutuksen valmistaja = vakuutuksenantaja ja jakelija = vakuutusedustaja ■ Vakuutuksenantajalla pitää olla menettelyt, joilla se – hyväksyy uudet ja muutetut tuotteet – määrittelee kullekin vakuutukselle yksilöidyt kohdemarkkinat – arvioi kohdemarkkinoiden kannalta merkitykselliset riskit – laatii tarjoamissuunnitelmat kohdemarkkinoittain ■ Vakuutusedustajalla on oltava menettelyt, joilla se saa tietoa valmistajalta ja oppii tuntemaan vakuutuksen ominaispiirteet ja yksilöidyt kohdemarkkinat 7.11.2017 Marko Hovi & Päivi Turunen
 9. 9. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Rajoitukset ja täsmennykset valmistajilta saataviin palkkioihin 7.11.2017 8Marko Hovi & Päivi Turunen Sijoitustuotteiden myyjä ei voi enää ottaa vastaan palkkioita kolmannelta taholta, jonka tuotteita myyjä myy, mikäli kyseessä on riippumaton sijoitusneuvonta tai omaisuudenhoito (kannustinkielto). Tuotteiden myynnistä valmistajilta saatavia palkkioita täsmennetään ja tiukennetaan. Tavoite Tarkoituksena on suojella sijoittajaa siten, että sijoituspalvelun myyjän toimintaa ei ohjaisi kolmansilta tahoilta saadut palkkiot, vaan aidosti sijoittajan etu
 10. 10. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Rajoitukset ja täsmennykset valmistajilta saataviin palkkioihin ■ Määritellään itsenäinen sijoitusneuvonta epäitsenäisen rinnalle – Riittävä määrä markkinoilla saatavilla olevia rahoitusvälineitä – Edustettava riittävän laajasti eri lajeja ja liikkeeseenlaskijoita – Myös kolmannen osapuolen tuotteita – Perusteltava asiakkaalle, että kriteeristö täyttyy ■ Asiakkaalle tehtävä selväksi – millaisesta sijoitusneuvonnasta on kyse – mikä on asiakkaalle tarjottava tuotevalikoima ja palveluntarjoajan suhde tuotteen liikkeeseen- laskijaan tai tarjoajaan 7.11.2017 9Marko Hovi & Päivi Turunen
 11. 11. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Rajoitukset ja täsmennykset valmistajilta saataviin palkkioihin ■ Kannustinkiellosta riippumatta pienet ei-rahalliset kannustimet ovat sallittuja, jos ne – ovat omiaan parantamaan palvelun laatua – eivät ole ristiriidassa asiakkaan edun kanssa – Kohtuullisia – Oikeasuhtaisia – on ilmoitettu asiakkaalle ennen palveluntarjoamista 7.11.2017 10Marko Hovi & Päivi Turunen
 12. 12. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Vakuutusten myyntiin liittyvät palkkiosäännökset ■ Ei kannustinkieltoa, mutta palkkiorakenteiden arviointi sisältyy eturistiriitojen käsittelyyn ■ Vakuutusmeklari saa ottaa palkkion edelleen vain asiakkaaltaan ■ Vakuutuksentarjoajan palveluksessa olevan on kerrottava asiakkaalle palkkionsa luonne – Ei määrää – Ei kuukausipalkkaa 7.11.2017 Marko Hovi & Päivi Turunen
 13. 13. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Osaaminen ja kokemus 7.11.2017 12Marko Hovi & Päivi Turunen Sijoitustuotteiden myyjälle asetettavat vaatimukset henkilöstön osaamisen ja kokemuksen osalta tiukentuvat ja täsmentyvät Tavoite Sijoitustuotteita myyvien henkilöiden osaamisen ja kokemukseen liittyviä vaatimuksia lisätään, jotta voidaan varmistaa yhä paremmin, että asiakkaat saavat asianmukaista ja sääntelyn mukaista palvelua
 14. 14. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Osaaminen ja kokemus ■ Aiemmin itsesääntelyä, tulevaisuudessa laissa ■ Vaatimus koskee sekä omaa henkilökuntaa että sidonnaisasiamiehiä 7.11.2017 13Marko Hovi & Päivi Turunen
 15. 15. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Osaaminen ja kokemus ■ Yhtiön vastuulla varmistua, että jokaisella asiakasrajapinnassa toimivalla on asianmukainen osaaminen ja kokemus – Analysointi – Tarpeellinen kouluttaminen – Seuranta ja täydennyskoulutus ■ Dokumentointi – Yhtiöllä korostettu näyttövelvollisuus ■ Eri vaatimustaso – Sijoitusneuvonta – Tuotteiden myynti 7.11.2017 14Marko Hovi & Päivi Turunen
 16. 16. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Osaaminen ja kokemus ■ Osa tuotehallintaprosessia – Uusi tuote → koulutustarveharkinta → henkilöstön/sidonnais- asiamiesten kouluttaminen → jatkoseuranta annetun koulutuksen riittävyydestä ■ Mahdollisuus työskennellä määräajan valvonnan alla, jos osaaminen ja/tai kokemus ei riittävällä tasolla ■ Finanssivalvonnalle tulossa määräyksenantovaltuus täsmentää vaatimuksia 7.11.2017 15Marko Hovi & Päivi Turunen
 17. 17. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Vakuutusten myyntiä koskevat ammattipätevyysvaatimukset ■ Ammattipätevällä henkilöllä on tarpeelliset tiedot tarjoamistaan vakuutuksista – Hän tuntee vakuutuksen tarjoamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ■ Vakuutuksia myyvät henkilöt, myynnistä vastaava henkilö, lisäksi johdossa oltava riittävä ammattipätevyys 7.11.2017 16Marko Hovi & Päivi Turunen
 18. 18. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Vakuutusten myyntiä koskevat ammattipätevyysvaatimukset ■ Asetusluonnoksessa (STM) vähimmäistiedot – vakuutuksista, ehdoista, etuuksista ja liitännäisriskeistä – Suomen eläkejärjestelmästä – sovellettavasta lainsäädännöstä (vakuutussopimus, kuluttajansuoja, tietosuoja, verotus, sosiaali- ja työlainsäädäntö) – valitusten käsittelystä – asiakkaiden tarpeiden arvioimisesta, eturistiriitojen hallinnasta, eettisistä normeista. ■ Lisäksi vähimmäistasoinen finanssialan pätevyys ■ Ammattipätevyyttä on ylläpidettävä ■ Työnantajan on varmistettava ja valvottava ammattipätevyyttä 7.11.2017 17Marko Hovi & Päivi Turunen
 19. 19. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Informaatio asiakkaalle 7.11.2017 18Marko Hovi & Päivi Turunen Asiakkaalle myydyistä tuotteista tulee toimittaa enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa (mm. kustannuksista) Tavoite Lisäinformaatio • parantaa asiakkaan kykyä arvioida tuotteita ja palveluita entistä paremmin • antaa entistä paremman ja yksityiskohtaisemman kokonaiskuvan esimerkiksi tuotteiden kustannuksista
 20. 20. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Informaatio asiakkaalle ■ Myyjälle velvollisuus informoida asiakkaalle mm. erilaiset kustannukset ja kustannusten vaikutukset asiakkaan kokonaisuuteen, kun kaikki kustannukset on huomioitu ■ Myyjän perusteltava ja dokumentoitava, miksi suositeltu tuote soveltuu asiakkaalle ■ Esitettävä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa informaatiota rahoitusvälineittäin ja kokonaiskustannuksista 7.11.2017 19Marko Hovi & Päivi Turunen
 21. 21. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Informaatio asiakkaalle ■ Kustannukset tulee esittää asiakkaalle vähintään kerran vuodessa, ja kustannusten esittäminen tulee havainnollistaa ■ Erityisiä vaatimuksia ns. ristiinmyynnin osalta – Kokonaiskustannukset eriteltynä – Vaikutukset kokonaisriskiin – Mahdollisuus hankkia tuote erikseen verrattuna ristiinmyyntiin ■ Euroopan arvopaperimarkkina- viranomainen ESMA antaa lisää ohjeistusta vaadittavan informaation yksityiskohdista 7.11.2017 20Marko Hovi & Päivi Turunen
 22. 22. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Tuoteinterventio ■ Finanssivalvonnan keinoja puuttua tuotteiden myymiseen lisätään ■ Tuoteinterventio mahdollistaa kansallisille valvojille ja tietyille Euroopan finanssiviranomaisille (ESAt) joko estää tai rajoittaa yksittäisen tuotteen tai tuoteryhmän markkinointia, jakelua tai myyntiä tai näiden yhdistelmää ■ Tuoteinterventio voidaan kohdistaa MiFIRin määrittelemiin rahoitusvälineisiin ja strukturoituihin talletuksiin ja vakuutusmuotoisiin PRIIPSin mukaisiin sijoituksiin ■ Tuotteen rajoittaminen voi tarkoittaa esimerkiksi asiakaskohderyhmän määrittelyä siten, että tuotetta voidaan markkinoida, jakaa tai myydä esimerkiksi vain tietylle asiakaskohderyhmälle ■ Tuoteintervention voi toteuttaa joko yksin tai yhdessä ESMA, EBA EIOPA tai kansallinen valvoja ■ Tuoteinterventio ns. viimeinen keino 7.11.2017 21Marko Hovi & Päivi Turunen
 23. 23. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Vakuutusten tarjoamista koskeva uusi laki ja vakuutussopimuslain muutos ■ Laki tulee voimaan helmikuussa 2018 ■ Laki koskee sekä vakuutusyhtiöiden että vakuutusedustajien toimintaa ■ Tavoitteet – Parantaa vakuutuksenottajien asemaa – Lisätä asiakkaiden luottamusta rahoitus- ja vakuutustoimintaan – Yhdenmukaistaa vakuutusten ja muiden sijoitustuotteiden tarjoamista koskevia säännöksiä 7.11.2017 Marko Hovi & Päivi Turunen
 24. 24. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Vakuutusten tarjoamista koskeva uusi laki ja vakuutussopimuslain muutos Uutta sen lisäksi, mitä jo käsitelty ■ Tarjoajille lakiin kirjattu velvollisuus toimia rehellisesti, tasapuolisesti, ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edun mukaisesti ■ Tarvekartoitus ■ Sijoitusvakuutuksen määritelmä ja sitä koskevat säännökset – Asianmukaisuusarviointi ja soveltuvuusarviointi sekä neuvonta – Eturistiriitojen käsittely ■ Rekisteröintimääräykset muuttuvat (johdon hyvämaineisuus, rekisteröi- tävien henkilöiden määrä vähenee) Osa säännöksistä vakuutusten tarjoamista koskevassa laissa ja osa vakuutussopimuslaissa 7.11.2017 23Marko Hovi & Päivi Turunen
 25. 25. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Tarvekartoitus, asianmukaisuusarviointi ja soveltuvuusarviointi 7.11.2017 24Marko Hovi & Päivi Turunen Varmistetaan, että asiakkaalle myydään hänen tarpeisiinsa sopiva ja asianmukainen vakuutus ja, jos neuvontaa annetaan, tuote soveltuu asiakkaalle Tarvekartoitus koskee kaikkia vakuutuksia • Selvitetään, mitä vakuutuksia asiakas tarvitsee ja mitä hänellä jo on • Pyydettävä tietoja asiakkaan sijoituskokemuksesta ja tietämyksestä Asianmukaisuusarviointi • Asiakkaalta pyydetään tietoja hänen sijoituskokemuksestaan ja tietämyksestään • Vakuutuksen tarjoajan on perusteltava asiakkaalle, miksi juuri tarjottava tuote mahdollisine lisäpalveluineen täyttää asiakkaan vakuutustarpeen • Jos tietoja ei saada, asiakasta varoitetaan, ettei asianmukaisuutta ole voitu arvioida
 26. 26. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Tarvekartoitus, asianmukaisuusarviointi ja soveltuvuusarviointi 7.11.2017 25Marko Hovi & Päivi Turunen Soveltuvuusarviointi • Liittyy neuvontaan • Asiakkaalta pyydetään tietoja myös hänen sijoittamisen tavoitteestaan ja taloudellisesta tilanteestaan, myös riskin- ja tappionsietokyvystään • Suosituksesta on käytävä ilmi, miten vakuutus vastaa asiakkaan odotuksia, taloudellista tilannetta ja sijoittamisen tavoitteita • Jos tietoja ei saada, asiakasta varoitetaan, ettei henkilökohtaista suositusta voida antaa Soveltuvuusarviointi • Liittyy neuvontaan • Asiakkaalta pyydetään tietoja myös hänen sijoittamisen tavoitteestaan ja taloudellisesta tilanteestaan, myös riskin- ja tappionsietokyvystään • Suosituksesta on käytävä ilmi, miten vakuutus vastaa asiakkaan odotuksia, taloudellista tilannetta ja sijoittamisen tavoitteita • Jos tietoja ei saada, asiakasta varoitetaan, ettei henkilökohtaista suositusta voida antaa
 27. 27. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Eturistiriitojen käsittely vakuutusten tarjoamisessa ■ Eturistiriita ei saa estää vakuutuksen tarjoajaa toimimasta rehellisesti, tasapuolisesti, ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edun mukaisesti ■ Vakuutusten tarjoajalla oltava järjestelyt, joilla se tunnistaa ja ehkäisee eturistiriitoja ■ Eturistiriidat voivat olla asiakkaan ja vakuutusyhtiön tai asiakkaiden välisiä ■ Viime kädessä, jos eturistiriidasta asiakkaalle aiheutuvaa vahingon vaaraa ei pystytä poistamaan, asiakkaalle annetaan eturistiriidasta tieto ■ Eturistiriitoja voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaiset kannustimet, jotka eivät saa vaikuttaa haitallisesti asiakkaalle tarjottavan palvelun laatuun 7.11.2017 Marko Hovi & Päivi Turunen
 28. 28. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Paketoitujen sijoitustuotteiden avaintietoasiakirja KID ■ EU-asetus paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista annettavasta asiakirjasta ■ Korkeintaan kolmesivuinen asiakirja ■ Määrätty sisältö ja tietojen esittämistapa ■ Sisältö – Tuotteen kuvaus – Tuotteen riski – Tuotteen tuotto – Tuotteen kulut 7.11.2017 Marko Hovi & Päivi Turunen
 29. 29. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Avaintietoasiakirja KID ■ Tuotteen riski – Asteikko 1–7 – 1 on pääomaturvattu, 7 sisältää pääoman menettämisen riskin ■ Tuotteen tuotto (tuotto kulujen jälkeen) – Neljä erilaista skenaariota: stressi, epäsuotuisa, kohtuullinen ja suotuisa – Useille eri ajoille – 1 vuosi, 3 vuotta, 5 vuotta tai suositeltava sopimuksen kestoaika – Vakuutuksesta myös arvio edunsaajille tulevasta tuotosta ■ Tuotteen kulut eriteltyinä – Kokonaiskulut eri ajanjaksoille prosentteina ja tuoton vähennys prosentteina – Kertakulut, jatkuvat kulut ja satunnaiset kulut 7.11.2017 28Marko Hovi & Päivi Turunen
 30. 30. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Sijoittajanvastuu ■ Asiakkaan on perehdyttävä saamaansa materiaaliin ■ Sijoittaja kantaa sijoitusriskin ■ Tuotto ja riski liittyvät toisiinsa ■ Ei kannata allekirjoittaa sopimusta tai muita asiakirjoja, jos ei ymmärrä ■ Sijoittamisen verokohtelu voi muuttua 7.11.2017 29Marko Hovi & Päivi Turunen
 31. 31. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Yhteenveto muutoksista Muutokset sijoitustuotteen elinkaaren mukaan 1. Eturistiriitojen hallintajärjestelmät – Palkkiot ja kannustimet 2. Tuotehallintajärjestelmät 3. Ammattitaitovaatimukset 4. Avaintietolomakkeet 5. Tiedot myynnin yhteydessä 6. Tiedot annetuista palveluista ja jatkuvat palvelut sopimussuhteen aikana 7. Tuotemonitorointi ja tuoteinterventiot 7.11.2017 30Marko Hovi & Päivi Turunen

×