Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiskālas politikas prioritātes Latvijā

694 views

Published on

2013. gada 6. jūnijā Rīgā norisinājās Finanšu ministrijas organizēta starptautiska konference „Fiskālās politikas perspektīvas Latvijā un Eiropas Savienībā”.

Konferencē diskutēja par fiskālās politikas reformām, kas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem Eiropas politikas darba kārtībā. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pašreizējām tendencēm Baltijas valstu publiskajās finansēs un turpmākā darba prioritātēm.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fiskālas politikas prioritātes Latvijā

  1. 1. 1 Fiskālās politikas prioritātes Latvijā Finanšu ministrs A. Vilks Konference “Fiskālās politikas perspektīvas Latvijā un Eiropas Savienībā” 06.06.2013
  2. 2. Fiskālās politikas mērķis 2 Latvijas fiskālās politikas mērķis ir labklājības paaugstināšana, sekmējot tādas strukturālās politikas, kas veicina ilgtspējīgu un stabilu attīstību, nodarbinātību un sociālo taisnīgumu.  Latvijas pieredze rāda, ka fiskālā konsolidācija var būt efektīva valsts politika krīzes pārvarēšanai un izaugsmes atjaunošanai  Turpmākie fiskālās politikas pasākumi ir vērsti uz ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanu, respektējot fiskālo disciplīnu
  3. 3. Eiro ieviešana ir noteikusi krīzes pārvarēšanas stratēģiju 3 Eiro mērķis- krīzes pārvarēšanas stratēģija 2008 Vienošanās par starptautisko palīdzības programmu 2011 Starptautiskās palīdzības programmas pabeigšana Iekšējās nesabalanstīb as korekcija Pašmāju un starptautiskās sabiedrības atbalsts Ārējā patēriņa kritums Mērķēta konsolidācija uzlabo fiskālo pozīciju Atgriešanās pie izaugsmes 2010.gadā Kredītreitingu uzlabošanās Darba tirgus korekcija Fiskālā konsolidācija un strukturālās reformas atjauno konkurētspēju 21% IKP kritums, nekavējoša fiskālā korekcija 17% no IKP Krīzes ietekme Iekšējā devalvācija Krīzes iznākumi Zūd pieeja finanšu tirgiem Atgriešanās finanšu tirgos Eiro ieviešana bija būtisks faktors, lemjot par krīzes pārvarēšanas mehānismiem
  4. 4. Latvijā izaugsme atkal ir strauja 4 IKP pieaugums 2012.gadā (% gads pret gadu) Preču eksporta ieņēmumu pieaugums (2012.gads pret 2009.gadu, %) Bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) Avots: Eurostat, CSP, NVA 10.4 12.8 10 12 14 16 18 20 22 2010I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2012I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2013I II III IV Reģistrētais bezdarba līmenis Darba meklētāji 98 95 93 82 78 57 55 51 50 50 46 43 43 43 43 40 36 36 33 33 32 31 27 26 22 9 -2 -20 0 20 40 60 80 100 120 Latvija Lietuva Igaunija Grieķija Bulgārija Slovākija Rumānija Kipra Čehija Malta Polija Apvienotākaraliste Zviedrija Portugāle Nīderlande Spānija Vācija Ungārija Itālija Slovēnija Austrija Beļģija Francija Somija Dānija Īrija Luksemburga -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 +69% 100 110 120 130 140 150 160 170 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Bruto pamatkapitāla veidošana (Q1 2010=100)
  5. 5. 5 Atalgojums un produktivitāte(2005 1.cet. = 100, sezonāli izlīdzināts) Tekošais konts(% no IKP) Pārtikas un enerģijas cenu ietekme uz kopējo inflāciju (%-punkti) un gada inflācija (%) Privātā sektora kredīti (gads pret gadu, %) ... bet šoreiz izaugsme notiek sabalansēti Avots: CSP, LB aprēķini 70 90 110 130 150 2000Q1 Q3 2001Q1 Q3 2002Q1 Q3 2003Q1 Q3 2004Q1 Q3 2005Q1 Q3 2006Q1 Q3 2007Q1 Q3 2008Q1 Q3 2009Q1 Q3 2010Q1 Q3 2011Q1 Q3 2012Q1 Q3 Darbaspēka produktivitāte Reālā alga -0.4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 I 2010 III V VII IX XI I 2011 III V VII IX XI I 2012 III V VII IX XI I 2013 III Pārtika Enerģija Inflācija (g-p-g) Inflācija izņemot pārtiku un enerģiju (g-p-g) -22,6 -22,4 -13,1 8,6 2,9 -2,2 -1,7 -2,3 -2,5 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F Preces un pakalpojumi Ienākumi Kārtējie pārvedumi Tekošais konts
  6. 6. Fiskālā politika izaugsmes potenciāla kāpināšanā - darbaspēks 6 Ņemot vērā iedzīvotāju skaita dinamiku un strukturālā bezdarba prognozes, 2014-2020 gadā darbaspēka ietekme uz izaugsmes potenciālu būs niecīga Dabiskā bezdarba samazināšana Ilgstošā bezdarba samazināšana Pilnveidot nodokļu un pabalstu sistēmu, lai motivētu atgriezties darba tirgū Re-emigrācijas politika
  7. 7. Fiskālā politika izaugsmes potenciāla kāpināšanā – kapitāls un produktivitāte 7 Būtiskākie virzieni: 1. Darbaspēka nodokļa samazināšana; 2. Inovāciju un zinātnes attīstība; 3. Izglītības kvalitātes kāpināšana; 4. Ēnu ekonomikas īpatsvara mazināšana.
  8. 8. PALDIES! 8

×