Latvijas gatavošanās ESI fondu 2014.-2020.g. plānošanas periodam

760 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latvijas gatavošanās ESI fondu 2014.-2020.g. plānošanas periodam

 1. 1. Latvijas gatavošanās ESI fondu 2014.2020.g. plānošanas periodam ES fondu vadošā iestāde 21.02.2014.
 2. 2. 1.1.Plānošanas pamats LATVIJA 2030 NRP NAP 2020 Nozaru stratēģijas EK direktīvas Partneri EK Rekomendā cijas ES 2020 Resursu efektīvā Eiropa Digitālā Eiropa Ministrijas Vienota, skaidra, uz NAP2020 bāzēta valsts stratēģija 2
 3. 3. 1.2.ES Padomes rekomendācijas Latvijai • • • • • Risināt situāciju saistībā ar ilgstošo un jauniešu bezdarbu, palielinot aktīvās darba tirgus politikas un mērķtiecīgu sociālo pakalpojumu pārklājumu un efektivitāti. Īstenot reformas profesionālās izglītībā un apmācībā un uzlabot mācību prakses kvalitāti un pieejamību. Īstenot plānotās augstākās izglītības reformas. Īstenot pasākumus, lai modernizētu pētniecības iestādes. Risināt situāciju saistībā ar augstajiem nabadzības rādītājiem, veicot reformas sociālās palīdzības sistēmā. Uzlabot energoefektivitāti, jo īpaši attiecībā uz dzīvojamajām ēkām un centrālapkures tīkliem, nodrošināt stimulus enerģijas izmaksu samazināšanai un novirzīt patēriņu uz energoefektīviem produktiem. 3
 4. 4. 1.3.EK uzstādījumi, izstrādājot plānošanas dokumentus, un būtiskākie komentāri Sasaiste ar ES 2020 mērķiem un atbilstošs kopējais investīciju sadalījums • Transportam paredzētais finansējums EK šķiet neproporcionāli liels • Sociālajiem jautājumiem (”mīkstajām” investīcijām) un investīcijām inovācijās – sadalījums pārāk mazs Stratēģiskais redzējums, balstoties uz trūkumu un vajadzību analīzi nozarē. Cieša investīciju saistība ar izaugsmes un darbavietu nodrošināšanu • Pilsētvides un teritoriālās investīcijas, tūrisms, kultūra - nepieciešams stratēģiskais pamatojums un sasaiste ar darbavietu radīšanu un izaugsmi • Investīcijām uzņēmējdarbībā, pētniecībā un inovācijās ir jābūt balstītām uz integrētu viedās specializācijas stratēģiju • Transporta investīcijas jāpamato ar kvalitatīvu un empīriski pamatotu stratēģiju integrētai transporta sistēmas attīstībai Fokusēta prioritāšu izvēle un integrēta pieeja investīciju plānošanā šajās prioritātēs Risinājumiem jābūt balstītiem uz stratēģisko redzējumu, orientētiem uz rezultātiem, efektīviem un ilgtspējīgu attīstību vērstiem • Redzējumam jābūt integrētam, gadījumos, kad pasākuma izpildē ir iesaistītas vairākas ministrijas (piemēram, pilsētvides iniciatīva) • EK skeptiska par plāniem attiecībā uz sporta infrastruktūru, kultūras un veselības investīcijām, institucionālo kapacitāti • Veselība - nav pieļaujama veselības sistēmas uzturēšana no ES fondu līdzekļiem. • Ostu un lidostas attīstība jāatbalsta no privātajiem līdzekļiem • NVO jāiesaista investīciju plānošanā un uzraudzībā, kā arī projektu īstenošanā piedāvāto prioritāšu un specifisko atbalsta mērķu ietvaros (nevis vispārējs atbalsts NVO kapacitātei) 4
 5. 5. 1.4.Latvijas izvēlētā ieguldījumu stratēģija Ņemot vērā tautsaimniecības attīstību kavējošos faktorus un vajadzības, izaugsmes potenciālu, NAP 2020, NRP mērķus, EK pozīcijas dokumentā noteikto, Padomes rekomendācijas dalībvalstij un starptautisko saistību izvērtējumu, tiek paredzētas sešas savstarpēji saistītas un integrētas ESI fondu attīstības prioritātes: • Tautsaimniecības ražīguma, inovāciju snieguma, pētniecības un zinātnes kapacitātes celšana; • Efektīva un videi draudzīga transporta sistēma; • Ilgtspējīga resursu izmantošana; • Augsts nodarbinātības līmenis iekļaujošā sabiedrībā; • Kvalitatīva un ar darba tirgu sasaistīta izglītības sistēma; • Ilgtspējīga teritoriālā attīstība. 5
 6. 6. 1.5.ESI fondu plānošanas dokumenti Partnerības līgums (KF, ERAF, ESF, ELFLA, EJZF) - PL Apstiprināts MK • Sagatavo DV, iesaistot partnerus atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 2013.g. pieejai 17.decembrī • Iekļauj dalībvalsts vajadzības un iespējamos risinājumus to Iesniegts EK apmierināšanai 2014.g. 15.janvārī • Noteikts finansējuma sadalījums tematisko mērķu griezumā (5 492 810 496 • Noteikta ieguldījumu stratēģija EUR) Darbības programma (KF, ERAF, ESF) DP • Attēlo, kā tiks ieviesta PL noteiktā ieguldījumu stratēģija • Definē prioritāros virzienus, specifiskos atbalsta mērķus, sasniedzamos rezultātus un rādītājus, atbalstāmās darbības. Apstiprināta MK 2014.g. 11.februārī (4 418 233 214 EUR) 6
 7. 7. 1.6.DP arhitektūra: tematiskais mērķis Investīciju PRIORITĀRAIS VIRZIENS 1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, E-pārvalde un pakalpojumi 3.Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja 4. Energoefektivitāte 5.Vides aizsardzība un resursu izmantošana 6.Ilgtspējīga transporta sistēma 7.Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana 8.Izglītība, prasmes un mūžizglītība prioritārais virziens Investīciju TEMATISKAIS MĒRĶIS 1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju 2. Uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un kvalitāti 3. Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspēju 11. Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi 4.Atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs 5.Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību 6.Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti 7.Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās 8.Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti 9.Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību 10.Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā 7
 8. 8. 1.7. 2014.-2020.gada finansējuma sadalījums pa tematiskajiem mērķiem - KP fondi 0,4% 11,8% 2,3% Pētniecība un inovācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 10,7% Mazie un vidējie komersanti 4,4% Energoefektivitāte un enerģētika 7,2% 9,5% Klimata pārmaiņas Vide Transports 3,1% 11,2% Nodarbinātība Sociāla iekļaušana 26,4% 11,5% 1,5% Izglītība Institucionāla kapacitāte Tehniskā palīdzība 8
 9. 9. 1.8.Nosacījumi finansējuma saņemšanai 2014.–2020.g. plānošanas periodā Izstrādātas nozares stratēģijas DP un PL dokumentu saskaņošana ar sociālajiem partneriem un NVO DP un PL saskaņošana PUK un MK DP un PL saskaņošana ar EK 2014.-2020.g. finansējums nozarēs būs pieejams tikai pēc iepriekšējā perioda līdzīgu projektu noslēgšanas 9
 10. 10. 1.9. Izpildītie obligātie ex-ante nosacījumu Viedās specializācijas stratēģija – IZM/EM (Apstiprināta MK - 17.12.2013.) Informācijas sabiedrības un attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – VARAM (Apstiprinātas MK 01.10.2013.) IKT (2 TM) Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – SM ( Apstiprinātas MK - 17.12.2013.) Transports (7 TM) Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – IZM (Apstiprinātas MK 07.01.2014.) Izglītība (10 TM) Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam – LM (Apstiprinātas MK 19.11.2013.) Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – LM (Apstiprinātas MK 10.12.2013.) Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana (9 TM) Jauniešu garantijas īstenošana Latvijā 2014.-2018.gadā (Informatīvais ziņojums apstiprināts MK 17.12.2013) Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (IZM) (Apstiprinātas MK – 17.12.2013) Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam (EM) (Apstiprinātas MK 28.06.2013) 10
 11. 11. 1.10. Neizpildītie obligātie ex-ante nosacījumi  Vides politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam (VARAM) (Plānots iesniegt MK vai MKK līdz 14.03.2014.)  Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam (VM) (Plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 01.07.2014.) 11
 12. 12. 1.11. Nozaru stratēģijas Izstrādātās un apstiprinātās nozaru stratēģijas • Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam – VARAM (Apstiprinātas MK - 30.09.2013.) Plānotās stratēģijas • • • • • • Tūrisma stratēģija 2014.–2020.gadam – EM (Plānots iesniegt MK līdz 28.02.2014.) Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014.–2020.” – KM (Plānots apstiprināt līdz 18.03.2014.) Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – TM (Plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 30.06.2014.) Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam – TM (Plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 30.06.2014.) Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības plānošanas dokuments 2014.–2020.gadam – VK (Plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 01.10.2014.) Enerģētikas politikas pamatnostādnes laika periodam no 2014.–2020.gadam – EM (Plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 30.06.2014.) 12
 13. 13. 1.12.Problemātiskie jautājumi izglītības nozarē 1) Augstākā izglītība – skaidrs redzējums par augstākās izglītības akreditācijas sistēmu un institūciju konsolidāciju; 2) Priekšlaicīga mācību pārtraukšana (early school leaving) – situācijas analīze un sistēmas izveide darbam ar mērķagrupu; 3) Ieguldījumi izglītības infrastruktūrā – kartējums ar esošajām investīcijām un skaidri kritēriji plānoto investīciju sadalei, kas sasaistīti ar reformām nozarē; orientācija uz STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika); 4) Mūžizglītība – nepieciešams stratēģiskais ietvars. 13
 14. 14. 1.13.Plānošanas periodu indikatīva finanšu plūsma 14
 15. 15. 1.14.Laika grafiks ES regulu apspriede un apstiprināšana Izdevumu attiecināmība 2014.-2020.gada ES fondu ieviešanas koncepcija Sagatavota Latvijas investīciju prioritāšu pozīcija un plānošanas dokumentu projekti Atsevišķu aktivitāšu palaišana Neoficiālas konsultācijas ar EK 2013. Oficiāla dokumentu iesniegšana EK Oficiāla dokumentu apstiprināšana EK Normatīvās bāzes un vadības un kontroles apraksta apstiprināšana 2014. 15
 16. 16. 1.15.DP finansējuma sadalījums pēc atbalsta teritoriālā fokusa 16
 17. 17. 1.16.DP « Izaugsme un nodarbinātība» pašvaldību iniciatīvu finansējuma sadalījums 17
 18. 18. 1.17. 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas struktūra
 19. 19. 1.18. Aktivitāšu uzsākšana, sākot ar 2014. gada sākumu Publisko finansējuma saņēmēju projekti MK informatīvais ziņojums SAM ieviešanai: Trešo pušu realizēti projekti MK noteikumi SAM ieviešanai: FM izvērtē priekšlikuma stratēģisko gatavību atbilstību 2014.–2020.gada ES fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem Priekšlikumu saskaņošana KDG, pagaidu uzraudzības komitejā un VSS. EK akcepts IZ apstiprināšana Pagaidu MKN apstiprināšana un projektu atlase Projektu plānoto darbību īstenošana Standarta 14-20 perioda MK noteikumu izstrāde Projekta izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana Projektu pārgrāmatošana 19
 20. 20. 1.19.Tālākais laika grafiks • 2014.gada februāris - septembris: • DP projekta iesniegšana EK līdz 2014.gada 28.februārim; • darbs pie ātrāk uzsākamajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem; • Nacionālo normatīvo aktu un vadības un kontroles sistēmas izstrāde (likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums " izsludināts VSS 2014.gada 23.janvārī); • skaidrojošo un metodoloģisko materiālu izstrāde. • 2014.gada martā plānota PUK; • Pēc DP apstiprināšanas: MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrāde. 20
 21. 21. Paldies par uzmanību! Vairāk informācijas: www.esfondi.lv www.fm.gov.lv 21

×