Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media finkingma

556 views

Published on

In 2010 I was Intern at Cmotions. In four months I acquired basic knowledge about the what Social Media is and how business should be using it. In this document I explain (in dutch!) what Social Media is and how it can be used for businesses.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media finkingma

 1. 1. WAT HOUDT DE TERMSOCIAL MEDIA PRECIES IN?
 2. 2. INLEIDINGBinnen Marketing wordt gepraat over een hot-topic, genaamd Social Media. De term zelf wordt vaak toegepastzonder enige uitleg over wat het precies inhoudt, en wordt direct gekoppeld aan profielenwebsites zoalsFacebook en Twitter. Hierdoor is de opvatting ontstaan dat Social Media voornamelijk bestaat uit dezeprofielenwebsites.De realiteit hierachter is dat deze websites in het nieuws komen omdat veel mensen hier een mening overdelen onder het mom van privacyschending. Andere websites zoals Slideshare ervaren hier minder problemenmee en raken onderbelicht in het nieuws.Dit hoofdstuk is bedoeld om een helder beeld te scheppen over de vragen “Hoe definieer je Social Media”,“Wat maakt een medium tot een Social Medium?”, en “Waar bestaat Social Media uit?”.Ik hoop dat je na het lezen van dit hoofdstuk een duidelijker beeld hebt gekregen van de term Social Media. 2
 3. 3. HOE IS SOCIAL MEDIA TOT STAND GEKOMEN?Om dit hoofdstuk helder te beginnen zal ik beginnen met hoe Social media is ontstaan uit de traditionele vormvan het internet, beginnend met mijn persoonlijke ervaring.In het jaar 2000 was ik voor het eerst begonnen met het ontwerpen van websites. Deze websites bestondenvoornamelijk uit teksten, omdat de functionaliteit van het internet nog beperkt was. Tot op een bepaaldehoogte kon de opmaak geprogrammeerd worden, maar afbeeldingen werden hiervoor nauwelijks gebruikt.Waar afbeeldingen wel voor werden gebruikt, was schreeuwen. Je kent ze waarschijnlijk nog wel, demigraineveroorzakende GIF afbeeldingen, waarbij de afbeeldingen iedere halve seconde veranderde.Tegenwoordig kom je ze nergens meer tegen, maar destijds was het maar al te graag gebruikt. Via GIFafbeeldingen was het gemakkelijk om jouw website meer te laten opvallen dan een andere website.Vervolgens ontstond breedband internet, waardoor het internet toegankelijk werd gemaakt voor iedereen.Door het gebruik van verschillende ontwerp programma’s zoals Photoshop, werden websites doelgerichtervormgegeven. Afbeeldingen werden meer gebruikt als sentiment, en het opvallen werd bereikt door dekwaliteit van de website. Daarnaast werd ook alle kennis op internet verzameld over hoe je een website moestontwerpen, waardoor deze ‘hobby’ voor iedereen toegankelijk werd.Steeds meer mensen begonnen zelf websites te maken, waardoor het internet aangevuld werd met de meestnutteloze informatie. Het verlangen om zelf informatie te creëren en verspreiden was geboren.Vervolgens werd hier op ingesprongen door bepaalde bedrijven. Zo kwam Amazon met de mogelijkheid om tereageren op de producten die mensen hadden aangeschaft. Op deze manier konden mensen hun mening kwijtover een product, zonder dat zij hier zelf een website voor hoefden te maken. Hierbij maakten zij ookdaadwerkelijk gebruik van een website (vandaar de term gebruikers). Vervolgens ontstonden forums en blogs,waarmee gebruikers nog veel meer invloed hadden op de content van de websites die zij bezochten.Dit was het begin van Social Media.De volgende stap die gemaakt werd, was de vrijheid om de gebruiker zelf te laten bepalen hoe de website ervoor hem uit zou moeten zien. Zelf tekst toevoegen was niet meer voldoende, ook opmaak moest bepaaldworden door de gebruiker. Hiermee werden de eerste profielenwebsites geboren, zoals CU2 en Thats-me.Nu in 2010 (het jaar dat dit verslag is geschreven) zijn er talloze nieuwe Social Media websites gelanceerd,waarvan minder dan 1% succesvol wordt, en de rest binnen een jaar weer verdwijnt. Er wordt automatisch eenonderscheid gemaakt tussen nuttige Social Media ( < 1%), en Social Media waar niemand op zit te wachten (derest).Dit is het stadium waarin wij ons nu bevinden. De kans is groot dat wij het eindstadium hiervan nog niethebben bereikt, en dat Social Media zich verder zal ontplooien. De vraag is enkel, tot wat? 3
 4. 4. HOE DEFINIEER JE SOCIAL MEDIA?Om Social Media een heldere betekenis toe te kennen, zal ik beide woorden apart definiëren, om vervolgenseen heldere betekenis aan Social Media te kunnen geven.Social.De beste betekenis die ik van sociaal heb kunnen vinden komt van de Engelse Wikipedia, in het Nederlands: De interactie tussen meerdere organismes, of zij zich daar van bewust zijn of niet.Het eerste dat je hieraan kunt afleiden is dat de interactie kan plaatsvinden tussen oneindig veel mensen. Hethoeft dus niet 1 op 1 te zijn.Daarnaast valt hier ook op dat binnen de letterlijke betekenis het niet uitmaakt of het persoon met wie jepraat, naar jou luistert. Schreeuwen valt dus ook onder sociaal, het heeft alleen een negatief effect op de‘organismes’ om je heen.Media.De meest heldere betekenis van media komt uit de Nederlandse wiki: Media zijn dragers van informatie.Om daaraan toe te voegen is media ook de meervoudsvorm van een medium. Een medium kan een krant zijn,maar ook een website, of zelfs een persoon. De overeenkomst hiertussen dat het medium informatie ofcontent biedt.Social Media.Deze twee termen geven een brede definitie van Social Media. Binnen Marketing wordt er over Social Mediagesproken als volgt: Een online medium waarbij interactie wordt opgeroepen tussen meerdere gebruikers.Let hierbij op het woordje ‘online’. Deze term komt niet voor in de definities van zowel Social als Media,waardoor er binnen Marketing gesproken zou moeten worden over ‘Online Social Media’. Bedenk dus in hetvervolg dat wanneer gesproken wordt van Social Media, er wordt gedoeld op Online Social Media. 4
 5. 5. GERELATEERDE TERMEN.Naast Social Media wordt er ook veel gesproken over vakgerelateerde termen. De belangrijkste termen zal ikhieronder toelichten.Web 2.0.Met Web 2.0 wordt gedoeld op een tweede fase van het World Wide Web (het internet). Deze fase wordtgezien als de opkomst van het delen. Web 2.0 websites richten zich zo meer op de gebruiker, en geven deze demogelijkheid om hun mening achter te laten of vragen te stellen via de website. Websites zijn dus meergeworden dan een medium om informatie op achter te laten. Web 2.0 is de nieuwe fase van het internet waarin online websites en applicaties zich meer richten op de gebruiker.Social Network.Ik wil eerst uitleggen dat ook deze term zich richt op online.Om een Social Network te begrijpen, is het belangrijk om te beseffen dat iedere hyperlink c.q. button op hetinternet een verbinding aangaat met een andere pagina op het internet. Binnen één website kunnen alduizenden verbindingen aanwezig zijn.Verbindingen kunnen daarnaast ook van buitenaf komen. Als iemand op Facebook een artikel op jou websiteinteressant vindt, kan hij een hyperlink daarvan op zijn Facebook pagina zetten. Op deze manier groeit je SocialNetwork. Je Social Network bestaat dus uit alle verbindingen die naar jou pagina verwijzen. Een Social Network is een verzameling van alle verbindingen richting een online medium. 5
 6. 6. WAT MAAKT EEN MEDIUM TOT EEN SOCIAL MEDIUM?Er zijn veel verschillende media waarbij veel twijfel naar voren komt bij de vraag, ‘behoort dit medium totSocial Media?’. Om deze twijfel weg te trekken geef ik hierbij drie randvoorwaarden. Alles dat voldoet aan dezerandvoorwaarden, behoort hierbij tot Social Media.ER IS SPRAKE VAN UGC - USER GENERATED CONTENT.De Sociale factor is belangrijk binnen Social Media. Alle media binnen Social Media moeten de gebruikers demogelijkheid bieden om zelf content toe te voegen. Dit kan minimaal zijn zoals reacties die gegeven kunnenworden onder een bepaald artikel, tot aan bijvoorbeeld Flickr waarbij alle beschikbare content wordtaangeleverd door de gebruikers zelf. Het moet de gebruiker de mogelijkheid geven om content toe te voegen.HET GAAT OM EEN ONLINE WEBSITE OF APPLICATIE.Het medium is daarnaast ook een belangrijke randvoorwaarde. Social Media richt zich primair op onlinewebsites en applicaties. Of dit nou wordt weergegeven via een laptop, een PC, of een mobieltje, maakt verderniets uit. Het moet aangeboden worden via een online website of applicatie.HET BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR.De laatste randvoorwaarde is dat Social Media mensen bij elkaar moet brengen. Dit is ook een onderdeel vande Sociale factor. Een online mailformulier voldoet aan bovenstaande randvoorwaarden, maar valt niet onderSocial Media. Dit omdat Social Media de content die gebruikers genereren, gebruikt om mensen bij elkaar tebrengen. De content moet mensen bij elkaar brengen. 6
 7. 7. WAAR BESTAAT SOCIAL MEDIA UIT?Tot nu toe hebben we een definitie van Social Media beschreven, en verklaart met welke randvoorwaarden jekunt bepalen of een bepaald medium onder Social Media valt. De volgende stap die ik nu wil maken, is eenonderscheiding maken tussen de verschillende Social Media die je tegen kunt komen op het web.Binnen Social Media zijn er verschillende richtingen waar een medium zich in specialiseert. Net als in hetbedrijfsleven is het voor iedere organisatie belangrijk om een specialisatie te bepalen als speerpunt, in plaatsvan een poging te doen om alles ‘een beetje te kunnen’. Social Media werkt volgens hetzelfde principe.De eerste onderscheiding die ik wil maken is gebaseerd op de input. De eerste vorm (anonieme input) is gerichtop directe communicatie, terwijl de tweede vorm (profielgerichte input) wat dieper gaat wat betreft demogelijkheden.ANONIEME INPUT.Op een bedrijfswebsite is het belangrijk dat het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt omcontent toe te voegen, of vragen te stellen. Dit moet in zo min mogelijk stappen mogelijk zijn, het liefst zelfsmet één druk op de knop, anders haken veel mensen af.Hierdoor zijn registratie formulieren overbodig en wordt de gebruiker enkel gevraagd om een naam achter telaten waardoor hij meer is dan een nummer op de website. Nadeel is wel dat er geen gegevens beschikbaar zijnvan de gebruiker, waardoor hij niet aangesproken kan worden op het bericht dat hij heeft achtergelaten.PROFIELGERICHTE INPUT.De tegenhanger hiervan vergt meer voorbereiding, maar kan ook meer opleveren voor zowel een organisatieals een gebruiker. Hierbij is sprake van een registratie formulier waarbij wordt gevraagd om persoonlijkeinformatie van de gebruiker om een uniek profiel aan te maken.Dit brengt de nodige privacy klachten met zich mee, maar zorgt ook voor een mogelijke stap in de ontwikkelingvan Social Media.Zodra een profiel aangemaakt is van een gebruiker, kan dit profiel vervolgens worden gebruikt voorverschillende doeleinden. De twee belangrijkste doeleinden zijn:Sharing.Zodra een gebruiker een eigen profiel heeft, kan hij dit profiel gebruiken om zijn eigen werk mee tepresenteren. Daarnaast kan de gebruiker zijn werk ook openbaar maken, waardoor iedereen die hetinteressant vindt, het verder kan verspreiden onder jouw naam. Naamsbekendheid is nog nooit zo makkelijkgeweest. 7
 8. 8. Networking.De profielen kunnen daarnaast ook aangemaakt worden om je Social Network te vergroten. Door werkopenbaar te maken, kunnen profielen gebruikt worden om connecties op te doen met mensen binnen jouvakgebied.Een website zoals LinkedIn richt zich puur op het laatste doeleinde, en is hier ook erg goed in. Andere websiteszoals Slideshare worden daarnaast ingezet om materiaal te verspreiden.Een ander voorbeeld is Facebook als succesvol Networking Medium. Facebook maakt gebruik van verschillendeapplicaties die gericht zijn op het delen van content, zoals videos, terwijl de website zelf zich bezig houdt metnetwerken. 8
 9. 9. SAMENVATTINGHoe definieer je Social MediaSocial Media is een online medium waarbij interactie wordt opgeroepen tussen meerdere gebruikers.Web 2.0 is de nieuwe fase van het internet waarin online websites en applicaties zich meer richten op degebruiker.Een Social Network is een verzameling van alle verbindingen richting een online medium.Wat maakt een medium tot Social Media?Het moet de gebruiker de mogelijkheid geven om content toe te voegen.Het moet aangeboden worden via een online website of applicatie.De content moet mensen bij elkaar brengen.Waar bestaat Social Media uit?Social Media bestaat uit twee verschillende vormen van input: - Anonieme input. - Profielgerichte input.Vervolgens is profielgerichte input te verdelen in twee belangrijke doeleinden: - Sharing. - Networking. 9
 10. 10. WAT VALT ER ALLEMAALONDER SOCIAL MEDIA? 10
 11. 11. INLEIDINGNu de eerste deelvraag ‘Wat houdt de term Social Media precies in?’ beantwoord is, is het belangrijk om deeerste stap in deze wereld te zetten. Ikzelf heb het altijd belangrijk gevonden om, voordat je iets uit wilt leggen,ervoor te zorgen dat de ontvanger zich in de juiste situatie bevindt.Dit is waarom ik het hoofdstuk zal beginnen (na een korte terugblik op het vorige hoofdstuk) met een fictiefscenario over een dag binnen een bedrijf waarbij de organisatie gebruik maakt van verschillende Social Media.Vervolgens zal het scenario opgedeeld worden binnen 4 functies, om een helder beeld te scheppen waar SocialMedia voor gebruikt wordt.Alle programma’s en websites die in het scenario voorkomen, worden naderhand uitgelegd binnen de SocialMedia functies waar zij in toebehoren. 11
 12. 12. KORTE TERUGBLIKIn het vorige hoofdstuk heb ik de term Social Media uitgelegd, met als conclusie dat binnen Social Media, ereigenlijk wordt gesproken over Online Social Media. Vervolgens werd de definitie van Social Media gevormd:‘Social Media is een online medium waarbij interactie wordt opgeroepen tussen meerdere gebruikers.’Daarna heb ik 3 randvoorwaarden voorgelegd waar een Social Medium aan moet voldoen: - Het moet de gebruiker de mogelijkheid geven om content toe te voegen. - Het moet aangeboden worden via een online website of applicatie. - De content moet mensen bij elkaar brengen.Tenslotte heb ik de term Social Media opgedeeld in Anonieme Input en Profielgerichte Input. Hierbij werd metAnonieme Input gedoeld op het reageren op bepaalde posts, de interactie met een chatbot, alles waarvoor degebruiker geen profiel nodig heeft om te beginnen. De profielgerichte Input gaat daarentegen dieper in op defuncties en mogelijkheden die Social Media te bieden heeft.Vervolgens heb ik Profielgerichte Input dan weer opgedeeld in de groepen Sharing en Networking.In dit hoofdstuk wil ik verder ingaan op de Profielgerichte Input, en nog twee nieuwe functies hier aantoevoegen, namelijk: ‘Searching’ en ‘Managing’. Hierover volgt straks meer informatie, maar eerst begin ik meteen fictief scenario over een dag binnen een bedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van Social Media… 12
 13. 13. EEN DAG BINNEN EEN SOCIAL MEDIA BEDRIJFHet is woensdag ochtend, eind januari. Het nieuwe koffiezetapparaat werkt op volle toeren, omdat hetgisteravond weer eens vrij laat was geworden voor het gehele bedrijf. Er was namelijk weer een nieuweCommunity Meeting gehouden, en de avond bleek tot in de late uurtjes erg gezellig te zijn. Nu was het weereen nieuwe morgen, en iedereen moest weer (met of zonder kater) aan het werk.K. ging net zitten achter zijn laptop en zag een mailtje dat het filmpje van de Community Meeting gisteravond, 1klaar was, en deze stond op WeTransfer te wachten als downloadbaar bestand. K. reageert op het mailtje endownload het nieuwe filmpje. Dit filmpje bevat een compilatie van de belangrijkste sprekers van de Community 2Meeting en besluit het filmpje op Youtube en Slideshare te zetten, onder de algemene account van het bedrijf.Omdat alle werknemers binnen de organisatie hun LinkedIn profiel hadden gekoppeld aan de account van hunbedrijf, werd dit filmpje verspreid binnen de individuele netwerken van alle werknemers. Zo bereikte hetfilmpje honderden mensen binnen een paar uur.S. kreeg ook een automatisch mailtje binnen over het nieuwe filmpje, en schrijft op het community forum een 3nieuw bericht over de Community Meeting gisteravond. Via Seesmic plaatst hij ook een bericht met verwijzingop zijn LinkedIn en Twitter pagina.Ook J. en Z. krijgen het nieuwe filmpje door. Zij maken gebruik van hetzelfde programma en ook zij plaatsenhet nieuws op hun Twitter en LinkedIn. Ook zetten zij het filmpje tussen de fan-only content op Facebook, meteen nieuws-item hierover, waardoor weer nieuwe fans gegenereerd worden. 4Rond 11 uur krijgt S. een email via Google Alerts en ziet dat er op MarketingFacts een nieuw bericht isaangemaakt over de Community Meeting van het bedrijf, met een link naar het nieuwe filmpje. S. ziet dat er aleen paar mensen hebben gereageerd op het bericht, en neemt deel aan deze conversatie, waardoor nieuwemensen naar het forum worden toegetrokken, en hun community wordt vergroot. 5In de namiddag ziet K. (via Buzzcapture ) dat er vandaag maar liefst 50 mensen over het bedrijf hebbengesproken, waarbij er 3 een negatieve reactie hebben gegeven. Zodra ze de berichten van deze 3 mensenopent ziet zij dat deze reacties negatief zijn omdat de personen het jammer vinden dat zij hier niet bij kondenzijn. Zodra zij verder kijkt naar wie deze mensen zijn, blijkt dat ze alle drie een business te vertegenwoordigenwaar het bedrijf graag zaken mee zou doen. Ze stuurt de contactgegevens door naar Sales. 1) WeTransfer Een website waarbij grote bestanden tijdelijk gehost kunnen worden, totdat de ontvanger het bestand heeft gedownload. 2) Slideshare. Een website waarbij presentaties, white papers, en video’s verzameld kunnen worden als een portfolio. 3) Seesmic. Een applicatie waarmee Facebook, LinkedIn, Twitter, en allerlei andere Social Media binnen één interface beheert kunnen worden. 4) Google Alerts. Een applicatie waarmee je automatisch nieuwe berichten binnenkrijgt zodra er via Google.nl nieuwe informatie gevonden wordt over een zelf ingestelde zoekreferentie. 5) Buzzcapture. Een applicatie waarmee het aantal vermeldingen, het sentiment, en meer informatie over een bedrijf op het internet wordt bijgehouden. 13
 14. 14. DE 4 FUNCTIES VAN PROFIELGERICHTE SOCIAL MEDIADit scenario omvat een klein deel van de mogelijkheden die Social Media te bieden heeft. Er zijn nog veleandere websites en programma’s die gebruikt kunnen worden binnen de organisatie, maar voordat ik hierdieper op in ga, wil ik eerst een stap terugmaken, en de functies van Social Media naar voren brengen.Deze 4 functies richten zich voornamelijk op Profielgerichte Input, en ze beginnen met de twee functies die ikin het vorige hoofdstuk heb voorgelegd, namelijk ‘Sharing’, en ‘Networking’. Deze twee functies richten zich ophet creëren en verspreiden van informatie. Hier worden echter nog twee nieuwe functies aan toegevoegd omhet beeld van Social Media compleet te maken, namelijk ‘Managing’, en ‘Searching’. Dit maakt dus: - Sharing. - Networking. - Searching. - Managing.Deze 4 functies, en met name de kracht waarin zij worden gecombineerd, bepalen het succes van Social Mediabinnen de organisatie. Om deze functies duidelijk uit te kunnen leggen, heb ik in het scenario de volgorde vande gebruikte Social Media van tevoren bepaald. Ik zal nu het gehele scenario ontleden, en de vier functies naaraanleiding van het verhaal uitleggen. ‘Het is woensdag ochtend, eind januari. Het nieuwe koffiezetapparaat werkt op volle toeren, omdat het gisteravond weer eens vrij laat was geworden voor het gehele bedrijf. Er was namelijk weer een nieuwe Community Meeting gehouden, en de avond bleek tot in de late uurtjes erg gezellig te zijn. Nu was het weer een nieuwe morgen, en iedereen moest weer (met of zonder kater) aan het werk. K. ging net zitten achter zijn laptop en zag een mailtje dat het filmpje van de Community Meeting 1 gisteravond, klaar was, en deze stond op WeTransfer te wachten als downloadbaar bestand. K. reageert op het mailtje en download het nieuwe filmpje. Dit filmpje bevat een compilatie van de 2 belangrijkste sprekers van de Community Meeting en besluit het filmpje op Youtube en Slideshare te zetten, onder de algemene account van het bedrijf.‘SHARING SOCIAL MEDIABinnen dit korte stukje worden al 3 Social Media genoemd, welke alle drie gericht zijn op de eerste functie:‘Sharing’. Een website die zich op deze functie richt, maakt gebruik van een database, waar gebruikers contentop kunnen plaatsen, variërend van video’s, tot presentaties, tot gewone teksten. De kracht van deze SocialMedia is het creëren en openbaar maken van informatie. Sharing Social Media zijn openbare dragers van informatie.Hou hierbij rekening met het feit dat je zelf kunt bepalen in hoeverre je informatie openbaar maakt. Sommigeinformatie wil je alleen binnen je eigen kennisgroep delen, andere informatie wil je verder verspreiden. 14
 15. 15. Hieronder zal ik de drie Sharing Social Media uit deze tekst toelichten, met daaronder nog een vierde SharingSocial Media, die later in het verhaal naar voren komt.WeTransfer.comDeze website biedt iedere gebruiker 2 gigabyte als tijdelijke opslagruimte, om gemakkelijk een groot bestandtussen verschillende personen uit te wisselen. De mate in hoever de informatie openbaar wordt gemaakt ishierin beperkt, maar in sommige gevallen wil je de informatie helemaal niet verspreiden, maar enkelverplaatsen. Ook hierin is Social Media nuttig. Box.net is een variant hiervan, makkelijk in gebruik, maaringewikkelder op het gebied van delen.Youtube.De grootste Sharing Social Media op het gebied van video.Slideshare.Deze website richt zich op presentaties, documenten, en video. Voor een bedrijf dat zich bezigheid metkennisrijke documenten, is dit ideaal. Er zijn ook betaalde varianten hierop, zoals Fast Pitch Networking, maarSlideshare is op dit moment de bekendste en de grootste. ‘Omdat alle werknemers binnen de organisatie hun LinkedIn profiel hadden gekoppeld aan de account van het bedrijf, werd dit filmpje verspreid binnen de individuele netwerken van alle werknemers. Zo bereikte het filmpje honderden mensen binnen een paar uur.’NETWORKING SOCIAL MEDIAHierbij wordt verwezen naar de kracht van de tweede functie: ‘Networking’. De informatie is geplaatst op dejuiste plek, dan worden deze Networking Social Media gebruikt om de content te verspreiden naar de juistemensen. Binnen deze alinea wordt gebruik gemaakt van de verschillende communities waar iederemedewerker zich in bevindt (Een community is een verbonden groep mensen met een bepaalde interesse,zoals bijvoorbeeld: zeilen). Onthoud: de communities hiervan worden nog steeds via een online databasebijgehouden, via profielen. Vandaar ook de term ‘profielenwebsites’. Networking Social Media zijn openbare dragers van communities.Hier wil ik aan toevoegen dat deze communities voornamelijk gebruikt worden om informatie door te spelen. Ikwil hierbij direct een duidelijk onderscheid maken tussen sharing en networking:Met Sharing wordt er iets nieuws gecreëerd. Met Networking wordt dit doorgestuurd.Om enkele voorbeelden van deze functie te benoemen:LinkedIn.Een profielenwebsite die zich voornamelijk richt op zakelijke communities. Deze communities vindenvoornamelijk plaats op de groepen die LinkedIn aanbied. Daarnaast is LinkedIn ook gemakkelijk te combinerenmet Slideshare. 15
 16. 16. Facebook.Een profielenwebsite die zich bezig houdt met persoonlijke communities. Facebook biedt meer vrijheid op hetgebied van conversaties, zodat de conversaties direct op de profielenpagina’s van iedereen zichtbaar zijn. Ditzorgt ervoor dat de communities op deze website een hechtere band ontwikkelen. Facebook is daarommoeilijker in te zetten voor Marketing doeleinden, wegens het persoonlijke tintje, maar werkt sterk zodra je decommunity ook persoonlijker behandeld.Forums.Een forum is een website waarop een bepaalde community samenkomt om te discussiëren over relevantezaken. Een voordeel van een forum is dat mensen die niet aangemeld zijn bij Social Media, wel kunnen lezenover de conversaties die hier plaatsvinden. Dit zorgt voor een hogere conversie.Twitter.Twitter is ook een mooi voorbeeld van Networking Social Media. Er zijn veel communities hierop te vinden,alleen is de band tussen de mensen onderling minimaal. Mensen met een hechte band zullen nooit alleenverbonden zijn via Twitter, maar ook via Facebook of LinkedIn. 4 ‘Rond 11 uur krijgt S. een email via Google Alerts en ziet dat er op MarketingFacts een nieuw bericht is aangemaakt over de Community Meeting van het bedrijf, met een link naar het nieuwe filmpje. S. ziet dat er al een paar mensen hebben gereageerd op het bericht, en neemt deel aan deze conversatie, waardoor nieuwe mensen naar het forum worden toegetrokken, en de community wordt vergroot.’SEARCHING SOCIAL MEDIAHet is belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er allemaal over je bedrijf wordt gezegd. Searching SocialMedia zijn programma’s die zich richten op conversaties op het online web (dus niet alleen op Social Media).Vaak geven deze programma’s aan wanneer er over je bedrijf wordt gepraat. Searching Social Media zijn programma’s die het online web doorzoeken naar informatie.Om een paar voorbeelden te noemen:Google Alerts.Een programma waar je zelf zoektermen kunt aangeven. Vervolgens wordt je automatisch bericht als dezoektermen gevonden worden op het internet. Google Alerts richt zich echter niet op Networking Social Media.Google Reader.Een programma om het nieuws bij te houden via weblogsites, zoals MarketingFacts. Daarnaast kun je hetprogramma ook gebruiken om bij te houden hoe vaak jou bedrijf voorkomt binnen deze blogs.Social Media check.Een gratis website die bijhoudt hoe en hoeveel er over je bedrijf wordt gepraat. 16
 17. 17. ‘S. kreeg ook een automatisch mailtje binnen over het nieuwe filmpje, en schrijft op het forum een 3 nieuw bericht over de Community Meeting gisteravond. Via Seesmic plaatst hij ook een bericht met verwijzing op zijn LinkedIn en Twitter pagina. Ook J. en Z. krijgen het nieuwe filmpje door. Zij maken gebruik van hetzelfde programma en ook zij plaatsen het nieuws op hun Twitter en LinkedIn. Ook zetten zij het filmpje tussen de fan-only content op Facebook, met een nieuws-item hierover, waardoor weer nieuwe fans gegenereert worden. …. 5 In de namiddag ziet K. (via Buzzcapture ) dat er vandaag maar liefst 50 mensen over het bedrijf hebben gesproken, waarbij er 3 een negatieve reactie hebben gegeven. Zodra ze de berichten van deze 3 mensen opent ziet zij dat deze reacties negatief zijn omdat de personen het jammer vinden dat zij hier niet bij konden zijn. Zodra zij verder kijkt naar wie deze mensen zijn, blijkt dat ze alle drie een business vertegenwoordigen waar het bedrijf graag zaken mee zou doen. Ze stuurt de contactgegevens door naar Sales.’MANAGING SOCIAL MEDIAEen belangrijke stap op het gebied van het beheren van Social Media, is de toevoeging van programma’s zoalsSeesmic. Deze programma’s bundelen verschillende Social Media in één of een paar overzichtelijke schermen.Managing Social Media richten zich voornamelijk op de tijd die je kwijt raakt door het gebruik van Social Media. Managing Social Media zijn programma’s die verschillende Social Media samenbrengen.Hieronder een paar belangrijke voorbeelden van Managing Social Media:Seesmic.Een applicatie die verschillende Networking Social Media beheert terwijl jij werkt, en jou via popups op dehoogte brengt van nieuwe berichten.Buzzcapture.Eén van de vele betaalde programma’s die het zoeken van Social Media gemakkelijk te beheren maakt.Hieronder vallen functies zoals web analytics, segment analyse, trend watching, en veel andere zoek functies,gebundeld in één pakket. 17
 18. 18. ANONYMOUSNatuurlijk is profielgerichte Social Media niet alles dat belangrijk is. Het is praktisch en gemakkelijk inzetbaarvia verschillende Sharing en Networking Social Media, maar hiermee mis je nog een doelgroep.Veel mensen kijken kritisch tegen de opkomst van Social Media. Zij voelen zich bedreigd zodra ze erachterkomen wat Social Media over hun weet. Een simpel voorbeeld: Mike zit op Facebook. Hij laat een kort bericht achter op Facebook waarin hij zijn vrienden vraagt of zij toevallig een kamer over hebben. Iemand reageert hierop en laat een nummer achter. Vervolgens blijft het stil voor een week. Facebook weet op dat moment bijna zeker dat Mike een kamer heeft gevonden. Hij weet waar de vriend woont, en dus waar Mike naartoe zal verhuizen. Facebook weet dat Mike nu een nieuwe kamer heeft en hoogstwaarschijnlijk zijn OV-chipkaart zal moeten wijzigen zodat hij voortaan in het weekend gratis kan reizen. Mike is interessant geworden voor heel veel aanbieders. Hij wil niet dat zodra hij Facebook opent, hij automatisch al in Amersfoort woont, een nieuwe OV-chipkaart krijgt, en aanbiedingen kan verwachten voor nieuwe gordijnen.De Kritische doelgroep.Er is een scheidingslijn ontstaan tussen de mensen die zich op hun gemak voelen bij het gebruik van SocialMedia, en de doelgroep die je nog niet kunt bereiken via de Profielgerichte Input van Social Media, maar diewel aanwezig zijn op het internet, voor het gemak noem ik deze groep, de kritische doelgroep.Deze kritische doelgroep kan bereikt worden met behulp van Anonymous Input. Allereerst wil ik graagvermelden dat Anonymous Input altijd afspeelt op jou eigen website. Het belangrijkste van Anonymous Input isdat je het de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk maakt om iets te vragen of ergens op te reageren, zonder dat jeinformatie van hun vraagt. Denk hierbij aan een chatfunctie, gericht om de bezoeker te ondersteunen in hetbehalen van zijn doel.In sommige gevallen, zoals comments op bepaalde posts, is het wel verstandig om bezoekers de mogelijkheidte bieden contactgegevens achter te laten, zodat je ze op een later tijdstip kunt beantwoorden. Anonymous Input is niet bedoeld voor conversie, maar voor ondersteuning.Het klinkt als een weggegeven kans om geen informatie van deze doelgroep te vragen. Wat je door moethebben van de kritische doelgroep, is dat zij geen informatie willen weggeven, tenzij ze daar zelf voor kiezen.Deze doelgroep heeft een duidelijk doel voor ogen. En als jij dat bent, komen ze vanzelf wel dichterbij, zolang jede opties open hebt staan. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief, of LinkedIn. Hoe harder je deze doelgroeppusht, hoe sneller ze weg zijn. 18
 19. 19. SAMENVATTINGDe 4 functies van de Profielgerichte Social Media. - Sharing. - Networking. - Searching. - Managing.De 4 functies gedefinieerd.Sharing Social Media zijn openbare dragers van informatie.Voorbeelden: WeTransfer.com, Youtube, Slideshare, DBM Café.Networking Social Media zijn openbare dragers van communities.Voorbeelden: LinkedIn, Facebook, Forums, Twitter.Searching Social Media zijn programma’s die het online web doorzoeken naar informatie.Voorbeelden: Google Alerts, Google Reader, Social Media check.Managing Social Media zijn programma’s die verschillende Social Media samenbrengen.Voorbeelden: Seesmic, Buzzcapture.Anonymous Input.Anonymous Input is niet bedoeld voor conversie, maar voor ondersteuning. 19
 20. 20. WELKE DOELEN KUN JEHEBBEN BIJ DE INZET VAN SOCIAL MEDIA? 20
 21. 21. INLEIDINGDe derde deelvraag. Omschreven als volgt: ‘Welke doelen kun je hebben bij de inzet van Social Media?’.Waarschijnlijk heb je onderhand een duidelijk begrip ontwikkeld waar Social Media uit bestaat, en eenbeginnende opvatting hoe je Social Media zou kunnen inzetten. Hier ga ik in dit hoofdstuk dieper op in. Dit metname door uit te leggen aan de hand van voorbeelden, wat de bedoeling is van Social Media en hoe je SocialMedia het beste kunt inzetten.Vervolgens geef ik als handvat aan wat de succesfactoren zijn van Social Media.Als alles duidelijk is, zul je aan het einde van dit hoofdstuk een duidelijk begrip hebben van Social Media. 21
 22. 22. KORTE TERUGBLIKIn het vorige hoofdstuk heb ik mij gericht op profielgerichte input binnen Social Media. Dat wil zeggen dat degebruikers zich kunnen registreren, en via een uniek profiel Social Media kunnen gebruiken. Binnenprofielgerichte input heb ik het gehad over de vier functies van Social Media, namelijk: - Sharing Social Media.(Youtube) - Networking Social Media. (Facebook) - Searching Social Media. (Google alerts) - Managing Social Media. (Seesmic)Vervolgens heb ik deze vier functies verder gedefinieerd, en enkele voorbeelden hiervan gegeven, waarvan erper functie één hierboven vermeld staat ter verheldering.Daarnaast heb ik het ook kort gehad over anonieme input. En hierbij uitgelegd dat anonieme input gericht is ophet ondersteunen van een bezoeker, en dus niet op de conversie. De doelgroep die je hiermee bereikt wil zijngegevens niet afgeven, dus forceren maakt hem of haar geïrriteerd.Nu ga ik verder vanaf dit punt. En ik start opnieuw met een verhaal, veel leesplezier. 22
 23. 23. EEN KOUDE DONDERDAGAVONDHet is een koude donderdagavond in November. Een handvol barretjes geven het plein in Amsterdam eengezellige sfeer. Eén van deze barretjes, is de Michael Jackson bar. Het is een bar speciaal ingericht voor MichaelJackson fans van het laatste uur. Hier kunnen sommigen dansen, of meedoen aan karaoke, terwijl anderenrustig kunnen genieten van hun biertje. Er draait hier niet alleen Michael Jackson muziek, maar ook andererelevante muziek. Af en toe treed er zelfs een coverbandje op. Dit geheel zorgt voor de perfecte sfeer voorMichael Jackson fans en de bar is op de meeste avonden tot aan de deur gevuld met feestgangers.Rond 11 uur ’s avonds komt er iemand stomdronken naar binnen slingeren. Hij legt zijn arm om een groepjongens die op minimale afstand van hem staan en verteld ze dat ze naar de bar hiernaast moet gaan,zogenaamd omdat deze bar veel gezelliger zou zijn. De jongens moeten hier niets van hebben en suggererendat de man zichzelf moet verwijderen.Volhoudend stapt de man op een volgende groep feestgangers af en probeert dezelfde tactiek uit bij dezegroep. Al snel wordt hij tegengehouden door de uitsmijters en de bar uitgegooid. Voor een korte tijd wordt ernog over deze man gesproken, maar wel met negatieve klank.Bij het raam zit een andere groep vrienden rustig te genieten van een biertje. Eén van hun vrienden is morgenjarig en ze zijn aan het nadenken over een passend cadeau, allerlei ideeën vliegen over de tafel, zoals onderandere een Michael Jackson cd. Een serveerster loopt net langs en merkt dat zij hun hierbij kan helpen. Zeraadt de jongens aan om een T-shirt te kopen. Er zit namelijk iemand bij de wc’s die leuke Michael Jackson T-shirts verkoopt.De vrienden twijfelen en willen eerst wat meer zekerheid voordat zij die kant op lopen. Eén van de vriendenvraagt of deze T-shirtverkoper aan te raden is, omdat het shirt moet voldoen aan een paar eisen. De jarigedraagt namelijk alleen zwarte shirts met korte mouwen, en vaak met veel tekst op de voorkant. De serveersterverteld dat de verkoper veel verschillende T-shirts heeft liggen en raad deze vrienden aan om maar even eenkijkje te nemen. Kijken kan geen kwaad.Vervolgens lopen de jongens naar de verkoper, en mysterieus genoeg, ligt helemaal voor op de tafel een zwartT-shirt met korte mouwen en een amusante tekst over Michael Jackson. De jongens willen eerst nog evenverder kijken wat de man heeft liggen, maar hebben onbewust al gekozen voor het eerste shirt.De man had van tevoren een microfoon in de bar opgehangen, op een plek waar niemand deze kon zien. Hijwist hierdoor precies wat er gaande was in de bar. Zo kan hij zijn stand met T-shirts aanpassen op heteerstvolgende persoon dat op hem af zou stappen. 23
 24. 24. BEDOELING VAN SOCIAL MEDIAJe zal het halverwege het verhaal waarschijnlijk al doorgehad hebben: dit verhaal bestond uit een Social Mediascenario, in een kroegjasje. Kroegen hebben namelijk veel overeenkomsten met Social Media.Wat ik probeer duidelijk te maken is hoe je naar Social Media moet kijken, en hoe je Social Media moetbehandelen. In dit verhaal zijn twee uiteenlopende personages naar voren gekomen. De eerste, in detraditionele vorm van Marketing, werd bijna per direct de bar uitgeschopt. Er werd naderhand wel over hemgepraat. Bedrijven die zich richten op “het maakt niet uit hoe mensen over je praten, zolang ze het maar doen”kunnen deze strategie dus ook op Social Media toepassen.GEVONDEN WORDEN.Maakt het jou bedrijf wel uit hoe mensen over je praten, dan is het verstandiger om de keerzijde te kiezen.Hierbij gaat het om gevonden worden op het juiste moment. De T-shirtverkoper had zichzelf slim gevestigd ineen locatie die gevuld was met potentiële kopers. Daarnaast schreeuwde hij niet hoe goed hij zelf was, maarvertelde hij alleen de belangrijkste mensen (in dit geval: serveersters, barmannen, etc) dat hij aanwezig hierwas. Zorg ervoor dat je gevonden wordt zodra mensen naar je zoeken.Daarnaast plaatste hij microfoons in de bar waardoor hij de conversaties in de gaten kon houden. Zo kon hijzich voorbereiden op de vrienden die langskwamen voor een verjaardagscadeau. Ook zou hij dit kunnengebruiken door ideeën uit te voeren die in de bar zijn ontstaan. Als je naar je klant luistert, kan je jezelf relevanter maken.Dit punt is ook waar veel commotie over is. Het grote verschil tussen dit kroegscenario en Social Media, is datbinnen Social Media iedereen bewust is van het feit dat overal microfoontjes hangen. Fluisteren heeft geen zinmeer, want alles wordt in de gaten gehouden. Mensen voelen zich hierdoor aangevallen en protesteren. Hier isverder niets tegen te doen, maar in 2011 wordt een duidelijk beleid geschreven (het Telecombeleid) waarin derechten worden bepaald hoe er met deze microfoons omgegaan moet worden (op het internet).COMMUNITIES.Een ander belangrijk punt uit het verhaal is de locatie. Binnen Social Media spreken we hierbij overcommunities, maar de betekenis is hetzelfde. Een community is een omgeving waar mensen met eenzelfde interesse samen komen.In dit verhaal werden Michael Jackson T-shirts verkocht, en logischerwijs werd er een locatie met MichaelJackson fans gekozen. Via Social Media moet je van hetzelfde principe uitgaan, je kiest een community uit waarje doelgroep zich bevindt. Je kunt ook meerdere communities hiervoor uitkiezen. En je kunt zelfs nieuwe 24
 25. 25. communities aanmaken. Dit is wel een proces dat vele maanden, soms wel jaren kan duren, voordat eencommunity uitgroeit tot 1000+ leden, en bruikbaar wordt voor een campagne. Hierdoor is het verstandiger omgebruik te maken van een bestaande community.VERSPREIDING.Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij het gebruik van Social Media, is de verspreiding. Dit doe jenamelijk niet zelf. Je laat een bepaalde community weten dat je aanwezig bent, en laat deze groep vervolgensde verspreiding organiseren. Binnen het verhaal werden de serveersters en obers hiervoor benaderd, dit warende sleutelfiguren voor de verspreiding. Sommige Social Media campagnes zullen hierdoor niet meer dan 50mensen bereiken, terwijl andere Social Media campagnes miljoenen mensen weten te bereiken. Dit hangt afvan de betrokkenheid, motivatie en omvang van je community. Voor een succesvolle campagne is het belangrijk dat je community deel uitmaakt van je campagne.Het gevolg hiervan is dat Social Media campagnes een ‘Longtail’ effect hebben. Dit wil zeggen dat het lang kanduren voordat een campagne opgestart is, maar dat een campagne ook nog vele maanden of zelfs jaren kandoorgaan zodra jij je er de rug toekeert. De campagne wordt immers gedragen door de community, en nietdoor de organisatie erachter.SOCIAL MEDIA IS EEN OMGEVING.Ik wil nog een laatste punt behandelen als het gaat om de bedoeling van Social Media. Ik hoor nog erg vaakmensen zeggen dat Social Media een kanaal is. Deze stelling wil ik hierbij rechtzetten door eenmalig te zeggen: Social Media is geen kanaal! Social Media is een omgeving!Social Media bestaat wel voor een deel uit kanalen. Om dit helder uit te leggen pak ik de vier functies van devorige deelvraag erbij: ‘Sharing’, ‘Networking’, ‘Searching’, en ‘Managing’. Alleen de eerste hiervan bestaat uitverschillende kanalen. Sharing Social Media bestaan uit kanalen.Enkele voorbeelden hiervan zijn: - Slideshare. - Youtube. - Blogs.Dit zijn verschillende kanalen die je kunt gebruiken om je campagne mee te beginnen. Vervolgens gebruik jecommunities om de campagnes te verspreiden. Communities bevinden zich in Networking Social Media, of: Networking Social Media bestaan uit communities. 25
 26. 26. SUCCESFACTORENNu ik heb uitgelegd wat de bedoeling van Social Media is, zijn al twee van de succesfactoren van Social Medianaar voren gekomen, namelijk: ‘Gevonden worden’, en ‘Verspreiding’. Ook is ‘Engagement’ de term van 2011geworden, en deze term is in het Nederlands al een paar keer voorbij gekomen: ‘Betrokkenheid’. Ik zou graagwillen zeggen dat ik hierbij met iets revolutionairs kom, maar deze term is nou eenmaal één van de belangrijkesuccesfactoren van Social Media, ik zal verder de Nederlandse term aanhouden.Ik wil nog twee nieuwe succesfactoren hier aan toevoegen, namelijk ‘Waardering, en ‘Activiteit’. Gezamenlijkzorgen deze 5 factoren voor een succesvolle Social Media campagne. - Waardering. - Gevonden worden. - Betrokkenheid. - Activiteit. - Verspreiding.WGBAV. Deze 5 factoren zal ik nu stuk voor stuk uitleggen om te verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld.Tijdens de uitleg zal ik bij iedere succesfactor refereren aan een bestaande campagne, namelijk de ‘Huntershoots bear’ campagne van Tippex.Tippexperience (de naam van de campagne) was een campagne waar je niets mee kon winnen. De campagnebegint op Youtube. Hier kijk je naar een filmpje van een jager die een beer moet doodschieten. Hij weigert dit,en kruipt uit het scherm om de titel van het filmpje gedeeltelijk weg te ‘tippex’en, ‘Hunter___ Bear’ blijft over.Vervolgens wordt de bezoeker uitgedaagd om de titel van het filmpje te veranderen, waardoor je nieuweverborgen filmpjes kunt ontdekken, bijvoorbeeld met ‘hunter hugs bear’.WAARDERINGDe term ‘waardering’ is een belangrijke term in de game-industrie. Ik zou zelf iedere Social Media adviseuruitdagen om een cursus gamedesign te volgen, omdat deze richting veel te bieden heeft voor Social Media.Met waardering wordt een vergoeding bedoeld. Een Social Media campagne bestaat voornamelijk uit gratiswebsites, zoals Facebook, Twitter, Youtube, etc. Om succesvol te worden op Social Media heb je wel eenwaardering nodig om mensen te motiveren. Deze waardering kan bestaan uit een prijs van $1.000, maar ookuit een gratis boek of een gratis opleiding.Het campagne voorbeeld ‘Hunter shoots Bear’ geeft aan dat een waardering niet altijd iets materieels hoeft tezijn. Ontdekken, of het verkrijgen van aanzien is ook een vorm van waardering. 26
 27. 27. GEVONDEN WORDENBij de bedoeling van Social Media is deze factor al naar voren gekomen, als de verkoper die zich als MichaelJackson T-shirtverkoper had gevestigd in een Michael Jackson café. Je kan natuurlijk via traditionele marketingmensen op de hoogte stellen van jouw campagne. Een betere strategie is dat je net als de T-shirtverkoper eenplek zoekt waar mensen naar je zoeken. Probeer je mensen te bereiken in de Finance sector, dan zal eenFacebook campagne niet goed werken, want alleen mensen met een Facebook profiel kunnen hier aandeelnemen.Bij de campagne van ‘Hunter shoots Bear’ heeft tippex ervoor gezorgd dat Youtube zelf de hele campagne zouverspreiden. Youtube heeft geen regels dat mensen eerst een profiel moeten aanmaken voordat zij filmpjeskunnen bekijken, waardoor iedereen de campagne kan vinden. Daarnaast zorgt Youtube voor een viraleverspreiding waarmee meer mensen bereikt kunnen worden dan met een Televisie Commercial. Met een viraleverspreiding wordt bedoeld dat bezoekers worden aangestoken om de campagne zelf te verspreiden via huneigen community. Dit wordt bereikt doordat mensen ook binnen hun eigen community iets te bieden willenhebben, door bijvoorbeeld interessante links door te sturen.BETROKKENHEIDZodra je campagne gevonden wordt is het belangrijk dat je de aandacht van de bezoeker direct vastgrijpt, enhem weet te betrekken bij de campagne. Eigenlijk zou iedereen die de campagne bezoekt, direct verhevenmoeten worden tot ambassadeur. Dit geeft mensen het gevoel dat ze iets betekenen binnen de campagne.Iemand persoonlijk aanspreken zodra hij de campagne bekijkt kan ook goed werken.Tippexperience liet de hunter van het filmpje de bezoeker direct aanspreken en vervolgens deed hij eenaanzoek tot handelen. Zo waren alle bezoekers direct betrokken met de campagne, en ze wisten precies wat zijmoeten (en kunnen) doen met de campagne.ACTIVITEITMet activiteit richt ik mij voornamelijk op de personen die de campagne zullen verwezenlijken. Deze mensenzullen ten allen tijde actief moeten deelnemen aan de campagne. Hieronder vallen taken zoals het reageren opberichten van bezoekers, maar je kunt de bezoekers ook verheffen tot ambassadeurs. Zodra iemand een goedidee heeft, en jij verder gaat met het idee om de campagne te verbeteren, wordt de bezoeker eenambassadeur.De campagne van tippex maakte hier minimaal gebruik van, waardoor de campagne maar voor korte tijdinteressant blijft. De andere 4 succesfactoren hadden zij wel succesvol toegepast. 27
 28. 28. VERSPREIDINGMogelijkheid tot verspreiding is ook belangrijk. Wel is het belangrijk dat de bezoeker de keuze wordtaangeboden om deze campagne verder te verspreiden, want je wilt geen virus worden. Facebook heeft dezefunctie ingebouwd via de bekende ‘like’ buttons.De campagne van tippex had daarom de campagne gekoppeld aan Facebook, om via Facebook de verspreidingte regelen, terwijl de campagne op Youtube stond. Zij hebben slim gebruik gemaakt van de koppeling tussenSharing Social Media(Youtube), en Networking Social Media(Facebook). 28
 29. 29. SAMENVATTINGWat is de bedoeling van Social Media?Zorg ervoor dat je gevonden wordt zodra mensen naar je zoeken.Als je naar je klant luistert, kan je jezelf relevanter maken.Een community is een omgeving waar mensen met eenzelfde interesse samen komen.Voor een succesvolle campagne is het belangrijk dat je community deel uitmaakt van je campagne.Social Media is geen kanaal! Social Media is een omgeving!Sharing Social Media bestaan uit kanalen.Networking Social Media bestaan uit communities.De 5 succesfactoren van Social Media zijn: - Waardering. - Gevonden worden. - Betrokkenheid. - Activiteit. - Verspreiding. 29
 30. 30. CONCLUSIEHieronder een verzameling van de belangrijkste punten van dit verslag, die je nu hoort te begrijpen. - Social Media is een online medium waarbij interactie wordt opgeroepen tussen meerdere gebruikers. - Social Media is geen kanaal! Social Media is een omgeving!Social Media bestaat uit twee verschillende vormen van input: - Anonieme input. - Profielgerichte input.Vervolgens is profielgerichte input te verdelen in vier belangrijke functies: - Sharing. - Networking. - Searching - Networking - Sharing Social Media bestaan uit kanalen. - Networking Social Media bestaan uit communities.De 5 succesfactoren van Social Media zijn: - Waardering. - Gevonden worden. - Betrokkenheid. - Activiteit. - Verspreiding. 30
 31. 31. EPILOOGIk hoop dat met het lezen van dit onderzoeksverslag je een duidelijk beeld hebt gekregen van het vakgebiedSocial Media, en genoeg kennis hebt om dit vakgebied zelf in praktijk te brengen binnen de organisatie.Ik heb zelf in ieder geval erg genoten van het proces waar dit verslag uit voortgekomen is, en hoop je nogenthousiast gemaakt te hebben om alles wat je hierbij hebt geleerd in praktijk te brengen.Dan wil ik hierbij nog een laatste test van kennis geven. Als je het verslag hebt doorgelezen, zul je de volgendezin volledig begrijpen:Het virale effect van Facebook is zo sterk vanwege de RSS van ieders persoonlijke community. 31

×