Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsv

866 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsv

 1. 1. Lobbing a lobbismus (LS 10/11) Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA ACADEMIA RERUM CIVILUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ
 2. 2. Co znamená výraz lobbing <ul><li>Lobbing je tzv. systém řízení, kdy jednotlivé organizace prostřednictvím svých jednotlivců (lobbistů) na základě svých možností, schopností, znalostí aj. přidanou hodnotu v podobě návrhů systémových řešení, způsobů a procesů, vykonávají činnost jež má zajistit vliv na rozhodování ve věcech veřejných </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 3. 3. <ul><li>„ Definujeme-li lobbing jako aktivitu, která se snaží ovlivnit veřejné autority a demokracii, můžeme tvrdit, že tyto dva koncepty mají více společného než rozdílného.“ </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 4. 4. Kde se lobbing používá <ul><li>V politice </li></ul><ul><ul><li>Každý proti každému (především jde o peníze a ovlivňování) </li></ul></ul><ul><ul><li>(příklad: ekologická zakázka, zákon o výkupu elektřiny, dostavba jaderné elektrárny Temelín) </li></ul></ul><ul><ul><li>Změny zákonů </li></ul></ul><ul><ul><li>Veřejný sektor </li></ul></ul><ul><ul><li>Přímé i nepřímé snahy ovlivňovat </li></ul></ul><ul><ul><li>(obsazení zastupitelstev, ovlivňování jednotlivých výborů) </li></ul></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 5. 5. S čím se lobbing často zaměňuje <ul><li>Manipulací / ovlivňování </li></ul><ul><li>Korupcí / něco za něco </li></ul><ul><li>Klienticismem / vyvolení favorité </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 6. 6. Kdo je lobbista <ul><li>Zaregistrovaný subjekt, hlásící se k této činnosti (ne v ČR) </li></ul><ul><li>Lehce identifikovatelný s jasným pojmenováním lobbi, kde se pohybuje </li></ul><ul><li>Kvalifikačně a bezpečnostně prověřený </li></ul><ul><li>Charakteristika osvojených znalostí </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 7. 7. Kdo není lobbista <ul><li>Žadatel o veřejnou zakázku </li></ul><ul><li>Politik na regionální úrovni </li></ul><ul><li>Právník (právní kanceláře – často bývají politici) </li></ul><ul><li>Tzv. velrybář / zprostředkovatel </li></ul><ul><li>Vlastní dojmy, individuální přemýšlení </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 8. 8. Právní úprava lobbingu v USA, Kanadě a EU <ul><li>V USA a Kanadě upraven v právním řádu (registrace společností zabývajících se lobbingem, včetně ohlašovací povinnosti) </li></ul><ul><ul><li>V EU, na území Bruselu je zanesen v právním řádu. (nutnost registrace společností v hlavním městě Belgie) </li></ul></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 9. 9. Právní úprava lobbingu v členských zemích EU <ul><li>Neexistence zákona o lobbingu </li></ul><ul><li>Belgie, Bulharsko, Estonsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko </li></ul><ul><li>Regulace lobbingu nepřímo </li></ul><ul><li>Česká republika, Dánsko, Finsko, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Francie a Velká Británie </li></ul><ul><li>(např. Etickým kodexem či pravidly pro jednání s lobbisty) </li></ul><ul><li>Existence zákona o lobbingu </li></ul><ul><li>Litva, Polsko a Maďarsko </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 10. 10. Právní úprava lobbingu v ČR <ul><li>Neexistence právní úpravy v právním řádu </li></ul><ul><li>Snaha o jeho implementaci v roce 2006 a v roce 2010 </li></ul><ul><li>Časté zaměňování s etickým kodexem či vnitřními předpisy </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 11. 11. Cíl, účel a určení lobbingu v ČR <ul><li>Cíl a účel: </li></ul><ul><ul><li>Analyzovat současné prostředí lobbingu </li></ul></ul><ul><ul><li>Definovat mechanismy pro jeho implementaci </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifikovat přímou vazbu lobbingu a managementu </li></ul></ul><ul><ul><li>Určení: </li></ul></ul><ul><ul><li>Orgánům ČR, územně samosprávným celkům </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementace do právního řádu ČR </li></ul></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 12. 12. Definice hypotéz v lobbingu <ul><li>Neexistence právní úpravy </li></ul><ul><li>Lobbing & korupce </li></ul><ul><li>Učinit ho transparentním </li></ul><ul><li>Institucializovat ho </li></ul><ul><li>Učinit ho samoregulovaným </li></ul><ul><li>Otevřenost politiků k dialogu </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 13. 13. Základní myšlenky a předpoklady <ul><li>Jasně deklarované postupy </li></ul><ul><li>Zvýšení prestiže lobbingu v ČR </li></ul><ul><li>Vnímání pozitivní a nezaměnitelné úlohy lobbingu v současné demokracii </li></ul><ul><li>Eliminování zprostředkovatelů a překupníků (postupné) </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 14. 14. Problémy, omezení, řešení <ul><li>Názorová nejednotnost </li></ul><ul><li>Implementační různorodost / v různých státech </li></ul><ul><li>Nedostatek zkušeností </li></ul><ul><li>Zkostnatělost / nulová flexibilita </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 15. 15. Podstata lobbingu v oblasti veřejných zakázek, veřejné zakázky a jejich role vůči lidskému faktoru ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 16. 16. Aktuální situace v ČR <ul><li>Velké množství subjektů zajišťujících proces zadávání veřejných zakázek </li></ul><ul><li>Samotní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů </li></ul><ul><li>Osoby pověřené výkonem zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 151 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 17. 17. Odborná způsobilost zadavatelů <ul><li>Současná právní úprava neřeší odbornou způsobilost zadavatele resp. Osob jež mají u veřejných zadavatelů odpovědnost za administraci zadávacích řízení </li></ul><ul><li>Chybí odpovídající vzdělání, délka odborné praxe </li></ul><ul><li>Důsledek: přenechání administrace zadávání veřejných zakázek osobně pověřené </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 18. 18. Odborná způsobilost osob pověřených ve smyslu § 151 <ul><li>Obdobný stav jako u zadavatelů </li></ul><ul><li>Chybí odpovídající vzdělání, délka odborné praxe </li></ul><ul><li>Výběr administrátorů VZ – v případě, že probíhá jako VZMR jsou omezené požadavky na kvalifikaci </li></ul><ul><li>Důsledek: administrovat zadávací řízení může v podstatě kdokoliv </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 19. 19. Asociace pro veřejné zakázky <ul><li>Sdružování subjektů se společným zájmem na rozvoji prostředí VZ, jejich zadávání a realizaci </li></ul><ul><li>Výhody: odborná diskuse nad úskalími zákona č. 137/2006 Sb., pořádání konferencí, školení a workshopů </li></ul><ul><li>Nevýhody: členy asociace jsou jak zadavatelé resp. Osoby pověřené, tak zástupci z řad uchazečů o VZ </li></ul><ul><li>Možný střet zájmů </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 20. 20. Česká komora zadavatelů <ul><li>Sjednocení metodiky zadávání VZ u zadavatelů </li></ul><ul><li>Definování standardů kvalifikace fyzických osob </li></ul><ul><li>Řešení problémů v oblasti VZ formou informačního portálu </li></ul><ul><li>V současné době česká komora zadavatelů nevyvíjí žádnou činnost </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 21. 21. Platforma pro transparentní veřejné zakázky <ul><li>Sdružuje právnické osoby (převážně) </li></ul><ul><li>Bojuje za vytvoření etického kodexu </li></ul><ul><li>Spolupracuje s americkou obch. komorou </li></ul><ul><li>Pořádá konference a meetingy </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 22. 22. Návrhy změn v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách <ul><li>Zákaz personálního a jiného propojení osob mezi zadavatelem, osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a uchazečem o VZ </li></ul><ul><li>Jasné majetkové poměry ze strany uchazeče </li></ul><ul><li>Zřízení komory veřejných zadavatelů </li></ul><ul><li>Nastavení bezpečnostních a ekonomických kvalifikačních předpokladů pro administrátory VZ </li></ul><ul><li>Zavedení bezpečnostních kvalifikačních předpokladů pro zaměstnance na straně zadavatele v oblasti zadávání VZ, investic a rozpočtů </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 23. 23. Vznik komory veřejných zadavatelů <ul><li>Obdobně jako u ČAK </li></ul><ul><li>Subjekty zajišťující administraci a odborné poradenství při zadávání VZ </li></ul><ul><li>Garance odborné způsobilosti </li></ul><ul><li>Odpovídající vzdělání a s tím související školení pořádané komorou VZ </li></ul><ul><li>Délka odborné praxe </li></ul><ul><li>Garance elektronického nástroje </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 24. 24. Vznik komory veřejných zadavatelů <ul><li>Sjednocení cen za poskytování služeb za administraci VZ </li></ul><ul><li>Kontrolní mechanizmus </li></ul><ul><li>Plnění funkce dohlížejících orgánů </li></ul><ul><li>Možnost vstupovat do jednotlivých ZŘ </li></ul><ul><li>Regulace počtu subjektů vstupujících na trh v oblasti zadávání VZ </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 25. 25. Podmínky pro vstup do komory VZ pro FO <ul><li>Vzdělání ekonomického, právního nebo stavebního směru </li></ul><ul><li>Odpovídající délka odborné praxe SŠ min. 5 let, VŠ min. 3 roky </li></ul><ul><li>Čistý RT </li></ul><ul><li>Prověrka NBÚ stupeň důvěrné </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 26. 26. Komora veřejných zadavatelů <ul><li>Vytvořit profesní a etické zásady </li></ul><ul><li>Zvyšovat odbornou úroveň členů </li></ul><ul><li>Poskytovat členům informace o aktuálním stavu legislativy v oblasti VZ </li></ul><ul><li>Aktivní účast na legislativním procesu VZ </li></ul><ul><li>Zajišťovat pro členy odborné semináře a školení </li></ul><ul><li>Propagační a publikační činnost v oblasti VZ </li></ul><ul><li>Spolupráce se zahraničními subjekty </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 27. 27. Pozitiva vzniku komory VZ <ul><li>Garance celého procesu zadávání VZ v souladu se zákonem </li></ul><ul><li>Snížení počtu návrhů na přezkum u UOHS </li></ul><ul><li>Snížení stavu státních zaměstnanců zejména v odd. veřejných zakázek </li></ul><ul><li>Zrychlení a zefektivnění celého procesu zadávání VZ (dodržování lhůt) </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 28. 28. Legislativní návrhy procesního charakteru v zákoně č. 137/2006 Sb. <ul><li>Výrazné omezení pro zadávání užšího řízení, stanovení pravidel losování, povinná účast notáře </li></ul><ul><li>Změna postupu při otevírání obálek </li></ul><ul><li>Sjednocení hodnotících kritérií ve vztahu k druhu a předmětu veřejné zakázky, při srovnatelných zadáních </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 29. 29. Dalších legislativní návrhy procesního charakteru v zákoně č. 137/2006 Sb. <ul><li>Nutnost implementace provázání zadávacích a smluvních podmínek ve vztahu k projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele nebo dodavatele u veřejných zakázek </li></ul><ul><li>Zavedení projektových manažerů pro jistotu nepřekročení nabídkové ceny vítězného uchazeče </li></ul><ul><li>Stanovení pravidel při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny </li></ul>ARC- VŠPSV 5. 2. 2011
 30. 30. Děkuji za pozornost

×