Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korupce & zákon o veřejných zakázkách

626 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Korupce & zákon o veřejných zakázkách

  1. 1. Korupce a oblast 6 Námět k zamyšleníveřejných zakázekJsou stávající tlaky na změny v zákoně nejméně dvěma osobami, ale může také být Domnívám se, že by vzhledem k povazeo veřejných zakázkách opravdu nezbyt- spáchána jediným veřejným činitelem či pracovní činnosti a nutné odpovědnosti jed-né? Je korupce v oblasti veřejných zaká- státním úředníkem. notlivých pracovníků mělo dojít ke změnámzek v ČR skutečně na takové výši, nebo se Každá společnost definuje zejména pro- nastavení jejich odbornosti v těchto intencích:jedná jen o vytváření tlaku na snižování střednictvím svých vlastních zákonů, jaké y Nastavení minimálního vzdělání určitéhozadávacích podmínek (obecně) ze strany chování je nepřijatelné a jaké je považováno směru (ekonomické, právní, odborník v pří-některých účastníků? Nebylo by spíše za korupční. Musím však zdůraznit, že tako- slušném oboru):vhodné začít přemýšlet nad návrhy, jež výto normativní přístup ke korupci má své - Právní - z důvodu garance právní jistotyby dokázaly zlepšit prostředí veřejného meze. Ne každé jednání, které společnost ze strany zadavatele, dodržování zákona č.zadávání zvýšením nároků na kvalifika- považuje za korupční či korupci, je tak defi- 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pří-ci zadavatelů a administrátorů, včetně nováno v zákonech a předpisech. Z tohoto pravy návrhů smluv.nastavení kontrolních mechanismů? důvodu může být tlak veřejnosti na regulaci - Ekonomické - z důvodu stanovení před- korupce slabý, neboť korupční praktiky jsou pokládané hodnoty, znalosti zákona č.Úvodem, než se začnu zaobírat Českou re- utajované a zpravidla se o nich neví. Skuteč- 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,publikou a situací v oblasti veřejných zaká- nost, že čin je v souladu se zákony, nezname- znalosti zákona č. 320/2001 Sb., o finančnízek, bych se rád zmínil o definici korupce ná tedy nutně, že nemůže nést znaky korupce. kontrole ve veřejné správě, orientaci v eko-jako takové. Korupci (z latinského corrum- nomické výhodnosti nabídky.pere - kazit, oslabit, znetvořit či podplatit) - Odborník v příslušném oboru (např. sta-lze definovat různými způsoby. Nicméně Nutnost regulace vebnictví) - např. z důvodu kontroly výkazudle mého názoru nejvýstižnější definice pro Důvodem, proč jsem se výše zmiňoval výměr ve vztahu k projektové dokumentacikorupci u veřejných zakázek je tzv. „zne- o státních úřednících, je skutečnost, že pou- před zahájením zadávacího řízení, z důvo-užití důvěryhodného postavení k osobnímu hé neustálé vyvíjení snahy na úpravu zákona du orientace v kontrole nabídek (zejmé-prospěchu“. Tato definice je srozumitelná, o veřejných zakázkách a jeho následné změ- na výkazu výměr, tj. zdali jsou naceněnya hlavně podtrhuje zásadu oddělení postave- ny, tak jak se to děje nyní, osobně považu- veškeré položky v nabídce, zda nedošloní úřadu nebo osoby od vykonávané činnos- ji za alibistické a přehnané. Tato situace je k nepřípustným změnám kubatur v průběhuti. Zároveň je ale třeba říci, že takto podaná dle mého názoru zapříčiněna tím, že nové řízení nebo nepřípustným zásahům uchaze-definice je příliš široká pro právní účely, pozměnovací návrhy jsou neustále předklá- čů do výkazu výměr), aby následně nedo-a tudíž není dostatečně přesná pro analytické dány se změnami řešícími především sankce cházelo k dodatečným vícepracím, a dálezkoumání. pro jednotlivé uchazeče, oproti nárokům kla- z důvodu být schopen kvalifikovaně posou- Definici uvádějící „zneužití důvěryhodné- deným na zadavatele a komplexně celý pří- dit mimořádně nízkou cenu a nebát seho postavení“ zmiňuji především z toho důvo- pravný proces u zadávacích řízení ve státním vyloučit uchazeče (obdobně je tomu i v pří-du, že jakákoli změna v zákoně č. 137/2006 aparátu, kde jsem nějakou výraznou interdis- padě problematiky IT ad.). Důvodem, pročSb., o veřejných zakázkách, byť i dobře míně- ciplinární debatu či návrhy nezaznamenal. zmiňuji hlavně odborníky ve stavebnictví,ná, naráží na jeden problém, který nepochází Vím, že se v současné době diskutuje je skutečnost, že stavební veřejné zakázkyzvenčí, nýbrž zevnitř. To, co mám na mysli o prosazení zákona o státní službě, nicmé- tvoří cca 50 % vypisovaného ročního obje-pod tímto problémem, je téměř nulová fle- ně nevidím důvod, proč nezavést pro státní mu veřejných zakázek celkem a navíc jsouxibilita, nezodpovědnost a neprofesionalita zaměstnance pracující v oblasti investičních, tyto zakázky nejvíce zneužívány a nadhod-ze strany některých státních zaměstnanců ekonomických a rozpočtových odborů či nocovány.pracujících na investičních odděleních, což oddělení minimální kvalifikačně-bezpeč- y Nastavení min. délky praxe, např.:se následně projevuje v prodražování celého nostní kritéria pro výkon služby v oblasti - středoškolák 5 letpřípravného a zadávacího procesu. Samozřej- veřejných zakázek již nyní. Byla by tím pře- - vysokoškolák 3 roky.mě považuji za důležité dodat, že leckdy se devším nastavena odpovědnost a vymezení y Majetková přiznání (každý rok).ze strany státních zaměstnanců nemusí nutně pravomocí tak, aby práce vykonávaná těmito y Bezpečnostní prověrka na stupeň „důvěr-jednat o korupční jednání, nýbrž o neznalost odbory či odděleními byla jasně měřitelná né“.zákona a procesů v něm upravených. a pojmenovatelná. Pokud se podívám na termín korupce Chápu, že pozice těchto pracovníků jsou Bohužel, následkem toho, že v současné doběz normativního hlediska na mezinárodní téměř vždy při jakémkoli personálním otřesu nejsou nastaveny výše uvedené požadavkyúrovni, mohu konstatovat, že Úmluva OSN na nejvyšších místech otřeseny taktéž, avšak na zaměstnance pracující v oblasti veřejnýchproti korupci (UNCAC) rozšiřuje rozsah to zákon o veřejných zakázkách neřeší. Otáz- zakázek, je to, že tyto pracovní pozice jsoučinností, které jsou považovány za korupční. kou je, zda v případě implementace zákona obsazovány zaměstnanci s neadekvátnímKromě různých forem úplatků a ovlivňování o státní službě toto tento zákon bude řešit vzděláním a mnohdy s nulovou praxí v oblas-za výhodu zahrnuje také zpronevěru, poru- vůbec (nevypověditelnost - definitiva). ti veřejných zakázek. Dovoluji si dokoncešení důvěry nebo jiné zcizení majetku, zne- Osobně velký prostor pro nápravu vidím tvrdit, že v některých případech je jejichužití funkce veřejného činitele s cílem získat v již zmiňovaném nastavení kvalifikač- jedinou přidanou hodnotou schopnost býtnepatřičnou výhodu, bránění průchodu spra- ně-bezpečnostních kritérií u státních úřední- loajální ke svému nadřízenému. To dále vedevedlnosti a další činy. Korupce se v tomto ků, působících v investičních, ekonomických k tomu, že celá agenda zadávacího řízenísmyslu neomezuje na korupční vztah mezi a rozpočtových odborech či odděleních. bývá převedena na třetí osobu (osobu pověře-
  2. 2. 7 Námět k zamyšlení mechanismus, mohly by do její náplně spa- zakázek a zároveň by zvýšilo potenciál- dat další činnosti: ním uchazečům transparentní podmínky při y Sjednocovala by fyzické a právnické osoby veřejných soutěžích, musíme zabezpečit, zabývající se zadavatelskou činností. aby jednotlivé mechanismy, které jsou sou- y Garantovala by jejich odbornost (vykoná- částí zadávacích řízení, nebyly napadány pro vala by přezkumnou a školicí činnost). svoji podjatost či nekvalifikovanost. Proto y Udělovala by certifikační osvědčení pro je důležité, aby na tyto mechanismy byla možnost zadávání veřejných zakázek. přenesena plná míra odpovědnosti tak, aby y Zajišťovala by odborníky z řad ekonomie, nebylo možné vymlouvat se na třetí osobu. práva a stavebnictví. Jako příklad mohu uvést formu užšího y Garantovala by průběh zadávacích řízení. řízení, kdy převážná většina osob pověře- y Plnila by funkci kontrolního orgánu s mož- ných zadavatelskou činností využívá pro ností vstupovat do jednotlivých zadávacích zúžení počtu zájemců náhodným výběrem řízení. losem jednu společnost v rámci celé České y Garantovala by komplexně celý zadávací republiky, která pro jednotlivé administrá- proces. tory zajišťuje pouze akt samotného losování (na základě smlouvy). Jinak tato společ- Dále by na sebe mohla převést převážnou nost nemá o zákoně o veřejných zakázkách většinu administrativní činnosti ze státního žádné povědomí, což je dle mého názoru aparátu, související se zadáváním veřejných chyba. Tím se snažím říci, že pokud chce zakázek: nějaký subjekt administrovat zadávací řízení, y Vytvářela by zadávací podmínky a kvalifi- domnívám se, že by to mělo být se vší odpo- kační předpoklady pro vypisované soutěže. vědností, která k tomu náleží, anebo vůbec. (Je častým jevem, že zadavatel požaduje Když jsem v průběhu listopadu loňského nepřiměřeně vysoké nastavení kvalifikač- roku zaznamenal vznik nové Komory admi-nou zadavatelskou činností - administrátora) ních předpokladů na uchazeče v zadávacích nistrátorů veřejných zakázek (KAVZ), jež jea státní zaměstnanec pak pouze podepisuje podmínkách, vedoucí následně k prodlužo- složena z předních odborníků, osob pově-jednotlivé výstupní materiály. vání celého procesu z důvodu podávání řených zadavatelskou činností (administrá- Navíc se často stává, že v předpřípravné námitek a následného podávání návrhů torů) České republiky a právních kancelářífázi, kdy je potřeba zajistit veškeré náležitos- či podnětů na přezkum úkonů zadavatele České republiky, kteří jsou i v poradníchti vedoucí k budoucí vypisované zakázce, k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. minitýmech ministra pro místní rozvoj, panajsou tyto náležitosti opomíjeny a následně Momentálně osoba pověřená zadavatel- Kamila Jankovského, domníval jsem se, žese tak stává, že se celý proces zbytečně pro- skou činností nemá na vybranou a musí je tato komora již těsně před zanesením dodlužuje a prodražuje (EIA, stavební povole- tyto návrhy ze strany zadavatele zapraco- právního řádu České republiky. Nutno dodatní, chyby ve výkazu výměr, chyby v zadáva- vávat, případně zadavatele na nepřiměře- že v České republice existují ještě další třicí dokumentaci aj.). nost upozornit, ale poslední slovo má vždy podobné subjekty: Domnívám se, že by pro Českou republiku zadavatel. Navrhoval bych proto po vzoru y Asociace pro veřejné zakázky - sdružujebylo velkým přínosem zřízení komory veřej- Švédského království tuto odpovědnost zadavatele, administrátory, zájemce o ve-ných zadavatelů, která by měla stejný statut a garanci převést na administrátora.) řejné zakázky.jako jiné komory v České republice, a jak y Česká komora zadavatelů - nevyvíjí činnost.jsem již publikoval ve svých předešlých člán- Domnívám se, že všechny výše uvedené body y Platforma pro transparentní veřejné zakáz-cích, komora veřejných zadavatelů by vytvá- by vedly k následujícím pozitivním dopadům: ky - sdružuje převážně právnické osoby,řela kontrolní mechanismus nad veškerými y Zrychlení a zefektivnění celého zadávacího bojující za vytvoření čistého prostředíosobami pověřenými zadavatelskou činností procesu. v oblasti veřejných zakázek a nastavenía garantovala by bezchybný (především pro y Snížení stavu státních zaměstnanců zejmé- etického kodexu.zadavatele - obecně) průběh všech zadáva- na v odděleních veřejných zakázek.cích řízení, vypisovaných v České republice. y Snížení nákladů na odborníky ve státním Bohužel následně na konferenci pořádané Zároveň je velice důležité zmínit to, že sektoru (výše uvedení odborníci - ekonom, Platformou pro transparentní veřejné zakáz-komora veřejných zadavatelů by neměla být právník a odborník ve stavebnictví - by ky v prosinci loňského roku jsem se od(tak jako je ve Slovenské republice) pod pří- museli být zajištěni ze strany administrá- ministra Jankovského dozvěděl, že je protimou vazbou státu, jak to někteří lidé dávají tora a na straně státního sektoru by stačil jakémukoli centralizování síly do jednohoza vzor, nýbrž po implementaci do právního např. pouze ekonom či právník). bodu, a tudíž i proti předelegování kont-řádu ČR by měla být učiněna samoregulo- y Snížení počtu návrhů či podnětů na pře- rolních mechanismů na jakoukoli komo-vanou. zkum u ÚOHS. ru, působící v oblasti veřejných zakázek. Dále se domnívám, že bychom mohli jít Osobně mě to velice mrzí, neboť se skutečněmnohem dále. Kromě toho, že by komora Máme-li vytvořit prostředí, které by snížilo domnívám, že jednotlivé návrhy ze stranyveřejných zadavatelů sloužila jako kontrolní míru korupce v oblasti zadávání veřejných NERVu či Platformy pro veřejné zakázky,
  3. 3. 8 Námět k zamyšlení ných zakázek na stavební práce, dodávky v oblasti zákona administrace veřejných a služby a č. 2004/17/ES, o koordinaci postu- zakázek, dle nové vyhlášky č. 9/2011 Sb. pů při zadávání zakázek subjekty působícími rozděleny do dvou skupin: v odvětví vodního hospodářství, energetiky, y Elektronické úkony nezahrnující přenos dopravy a poštovních služeb. a příjem nabídek: Právní úprava pro elektronické zadává- - odesílání a příjem datových zpráv ní veřejných zakázek v České republice je - elektronické úkony zadavatele bez odesí- upravena zákonem č. 137/2006 Sb. o veřej- lání datové zprávy ných zakázkách, v platném znění (dále jen - jednání zadavatele nebo orgánu ustanove- „ZVZ“) a dále pak (aktuálně) novou vyhláš- ného zadavatelem (komise) s dodavatelem kou Ministerstva pro místní rozvoj č. 9/2011 prostředky umožňujícími dálkový přístup Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky - poskytování dokumentů dálkovým přístu- týkající se elektronických nástrojů a úkonů pem. učiněných elektronicky při zadávání veřej- y Elektronické úkony spočívající v přenosu ných zakázek a podrobnosti týkající se cer- a příjmu nabídek. tifikátu shody. Tato vyhláška s účinností od 20.1.2011 nahradila předchozí vyhlášku Vypuštěna atestace z ust. §149 odst. 2 ZVZ: č. 329/2006 Sb., která stanovovala bližší Novelou ZVZ č. 179/2010 Sb., byl z ust. § 149 požadavky na elektronické prostředky, elek- odst. 2 ZVZ vypuštěn požadavek povinné tronické nástroje a elektronické úkony při atestace elektronických nástrojů v atestač- zadávání veřejných zakázek ním řízení prováděném Ministerstva vnitra. Pojmy dle ust. § 149 ZVZ: y Elektronické prostředky - síť a služby elek- Přínosy elektronických tronických komunikací. postupů y Elektronické nástroje - programové vyba- Osobně se domnívám, že přechod ze stáva- vení, případně jeho součásti (znění po jící administrace veřejných zakázek nebolikteré jsou v současné chvíli podrobeny zkou- novele zákonem č. 179/2010 Sb.). papírové podoby do elektronické by byl vel-mání, zda je zapracovat do nového zákona kým přínosem a vedl by komplexně k obrov-o veřejných zakázkách či nikoliv, jsou velice Zpřesnění ust. § 17 písm. g) ZVZ: skému zefektivnění celého procesu, právěkvalitní a mohou velmi dobře fungovat. y Původní znění - profilem zadavatele byla vzhledem k tomu, že jednotlivé funkcionali- Nicméně jsem toho názoru, že pokud ne- internetová adresa zadavatele, kterou zada- ty (jako je zveřejňování zadávací dokumen-bude určen kontrolní orgán, který by neměl vatel používal k uveřejňování informací tace, zveřejňování kvalifikační dokumenta-být v gesci státního úřadu, bude vymahatel- týkajících se veřejných zakázek. ce, dynamický nákupní systém, elektronickánost práva v oblasti veřejných zakázek veli- y Aktuální znění po novele provedené záko- aukce, elektronický příjem nabídek) elek-ce obtížná. Nutno dodat, že tento kontrolní nem č. 179/2010 Sb. - profilem zadavatele tronické nástroje bez jakýchkoli problémůorgán se týká i jednotlivých osob pověřených je konkrétní adresa elektronického nástro- zvládají a můžeme konstatovat, že celý tentozadavatelskou činností. je v síti Internet, který zadavatel používá přechod na elektronické zadávání by zahrno- k uveřejňování informací týkajících se val následující výhody: veřejných zakázek a který umožňuje dál- y Možnosti zkrácení lhůt v zadávacím řízení.Elektronizace zadávání kový přístup. y Zkrácení lhůty pro uveřejnění formulářůveřejných zakázek v IS VZ US.Po prostudování jednotlivých návrhů ze Doplněno ust. §149 odst. 9 ZVZ: y Úspora transakčních nákladů (cca 50 %).strany Platformy pro transparentní veřejné Novelou ZVZ provedenou zákonem č. y Snížení jednotkových cen nakupovanýchzakázky a zároveň po prostudování před- 179/2010 Sb. bylo doplněno ust. §149 komodit.loženého návrhu ze strany Ministerstva pro odst. 9, podle kterého musí zadavatel zajis- y Zvýšení vyjednávací síly zadavatelů.místní rozvoj, bych se rád pozastavil nad tit, aby elektronické nástroje prokazatelně y Zlepšení konkurenčního prostředí.jedním navrhovaným bodem. Tím mám na splňovaly požadavky stanovené zákonem y Zrychlení komunikace mezi zadavatelimysli elektronické zadávání veřejných zaká- a prováděcími předpisy. Splnění požadavků a uchazeči o veřejné zakázky.zek (neboli elektronické tržiště) a následný lze vždy prokázat certifikátem shody, který y Snazší přístup malých a středních podnikůzáměr Ministerstva pro místní rozvoj na zří- vydal subjekt posuzování shody akredito- k veřejným zakázkám.zení tzv. Národního elektronického nástroje vaný vnitrostátním akreditačním orgánem y Vyšší transparentnost procesu zadávánína zadávání veřejných zakázek. - upraveno v § 16 zákona č. 22/1997 Sb., veřejných zakázek (veškeré úkony jsou Právní rámec pro elektronické zadává- o technických požadavcích na výrobky. zaznamenávány systémem a jednoznačnění veřejných zakázek je součástí směrnic Pro účely posuzování shody funkcionali- spojeny s osobou, která je provedla).Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ ty elektronického nástroje jsou elektronic- y Zavedení celoevropského trhu nadlimit-ES o koordinaci postupů při zadávání veřej- ké úkony, sloužící pro jednotlivé činnosti ních veřejných zakázek.
  4. 4. 9 Námět k zamyšleníBudu-li konstatovat výhodu elektronické- „Vytvoření Návrhu modelu národní „Úprava elektronického zadávání veřej-ho zadávání veřejných zakázek na základě infrastruktury pro elektronické zadávání ných zakázek ve Spolkové republice Německokomentáře JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D. veřejných zakázek (NIPEZ) představuje umožňuje nabídku učinit přímým doručením,o celkových úsporách ve všech členských jedno z opatření Národního plánu zavedení poštou či elektronickým podáním vybavenýmzemích EU: elektronického zadávání veřejných zakázek elektronickým podpisem. Elektronické podá- „tak jen na základě změny vypisování pro období let 2006-2010. Vytvoření návr- ní je postaveno naroveň podání písemnému.veřejných zakázek ve formě elektronického hu modelu NIPEZ bylo schváleno usnese- Kromě toho je v SRN zřízena Agentura prozadávání samotná Evropská komise odhadu- ním Vlády České republiky č. 574 ze dne zadávání veřejných zakázek. Ta nyní spus-je celkové úspory 19 miliard EUR. Přičemž 4. května 2009, které ukládá členům vlády tila pilotní projekt elektronického zadávánítyto úspory by měly být způsobené 10-20 % a vedoucím ostatních ústředních orgánů veřejných zakázek. Předpokládá, že od příští-poklesem cen předmětů veřejných zakázek státní správy zabezpečit plnění aktualizova- ho roku se bude celý kontraktační procesa 50-80 % poklesem nákladů spojených ných a nových opatření a úkolů, uvedených v rámci zadávání veřejných zakázek realizovats procesem zadávání veřejných zakázek“ ve Zprávě o plnění Národního plánu zavede- prostřednictvím internetu. Agentura již nyní(srov. Ing. Jurčík, R.: Zákon o veřejných ní elektronického zadávání veřejných zaká- poskytuje informace o nutném vybavení, soft-zakázkách. Komentář C.H.Beck, Praha 2006). zek pro období let 2006-2010 za rok 2008.“ ware je dokonce poskytován zdarma, a o ne- Zmíním-li se o České republice, tak je Na základě výše uvedeného jsem zcela zbytnosti používání elektronického podpi-nutno připomenout, že vláda České republi- přesvědčen, že spuštění celorepublikového su“ (srov. Ing. Jurčík, R.: Zákon o veřejnýchky dne 5.1.2011 návrh ohledně elektronizace elektronického zadávání veřejných zaká- zakázkách. Komentář C.H.Beck, Praha 2006)veřejných zakázek pro období 2012 až 2015 zek (Národního elektronického nástroje napodpořila s tím, že se domnívá, že komplex- zadávání veřejných zakázek) by s trochouně celá tato změna v oblasti zadávání veřej- nadsázky mohlo fungovat od 1.1.2012. Závěremných zakázek na území ČR může ušetřit až Závěrem své úvahy bych chtěl především50 miliard korun. Garanční otázka vyzdvihnout jednu věc. Veřejné zakázky Jsem zcela přesvědčen, že hlavním gesto- kdekoli na světě jsou podrobovány korupč- rem know-how celého elektronického sys- ním tlakům a jejich eliminace na úroveň nulyDvě související tému v oblasti zadávání veřejných zakázek je nereálná. Tudíž to, o co bychom se měliotázky by jednoznačně mělo být Ministerstvo pro především snažit, je zajištění maximálníhoDůvody, proč se vůbec pozastavuji nad zave- místní rozvoj. Nicméně se domnívám, že snížení míry korupce na základě etických,dením elektronického zadávání veřejných hlavním vykonavatelem („hromosvodem“) morálních a regulačních procesů v podobězakázek na území České republiky, vyjma mezi veřejným sektorem a státním sektorem bezpečnostně-kvalifikačních mechanismů.výše uvedených bodů, jsou dvě související by měla být opět agentura či komora stojí- Osobně se domnívám, že není možné zahájitotázky: cí mimo státní správu, která by na základě jakýkoli očistný proces bez nastavení zvýše-y Časový faktor - avizovaný termín zaháje- atestačního a certifikačního opatření, včetně né osobní odpovědnosti jednotlivých osob ní celorepublikového elektronického sou- bezpečnostně-kvalifikačního zajištění, sjed- působících v rozhodovacích procesech ve těžení. nocovala veškeré osoby pověřené zadavatel- vztahu k veřejným zakázkám jak ve státním,y Garanční otázka - možné předání elektro- skou činností (se specializací pro elektronic- tak v soukromém sektoru. nického zadávání pod gesci agentuře či ké zadávání veřejných zakázek) a garantova- Ing. Filip Bušina, MBA komoře. la celý tento proces (celorepublikově). doktorand VŠE v PrazeČasový faktorNa základě nutnosti nastavení transparent-ních pravidel v oblasti vypisování veřejnýchzakázek a deklarování vlády České republi-ky, že tuto oblast podrobí důkladné obměně,nerozumím termínu pro zahájení celorepub-likového soutěžení prostřednictvím Národ-ního elektronického nástroje na zadáváníveřejných zakázek až v roce 2015. Podívá-me-li se na jednotlivé členské země Evrop-ské unie, které již v tomto režimu zadávajísvé veřejné zakázky, můžeme vypozorovat,že tento přechod jim nezabral více než dvaroky. Zároveň je zapotřebí zmínit, že Českárepublika není žádným nováčkem, co se týčetohoto zákona. Dovolím si citovat z webo-vých stránek MMR, rubriky NIPEZ/El. tržiš-tě veřejné správy:

×