Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
E DAVID
"CaAMACO"
........1
-: . M' n•• ~'-MI •-------- _ .. I .r -
"~OII6_", 0 ••
• ' ..., .. f 'D.
I -~~~ - .11. _
-'--r-- -1I:=.:=_k' ' 7 ~
.... .....
t 'l.,."dtl*, ...,., e ,~
......:' ''9 r.-- -sEr , _:: 4 el ; sr 5 ,
cw. cw. ...... 'r _ la ..
........ ' b 5 .1 . . . . ....
, $ 'm aec8ificMi6u ele "-PI' ,. 110
_......• - - . Colo Colo '- _
.... ,. la /In kd'.' '.1," 11-
.... '11 ...... p, sI......
"
... ti C-w DE 08cW.._............... p'rdeOqlo
e. _ ,. I . . . . -a ....
_ ... .., qae COR.'I'·
.... dO. .. i*io. PIÍ••I...
a.'ss
,., 0'.' .....
...... , ,..' .
...-I',.(c ........
JJI*oN..,....
....,..-...-
'IOU
,..-,..-21 ...... T....
1AInlACO.
2-51.·11(............
..,-
lJ
~
,..J...
..........._.._-del .... aIIiID , S ' S I
.... ' ntccall'J _ ..
- -:!l' - - - (1:11,p' n C »'1 5
" S" ' S es.1),
t. .. "-d...
• "•.. •••• ---• - v_ _
• liIJ; ... _1 _.. "*
• - - Uro
• - --• T................
• " ... p ' ..... J
J
--T
- • ..... ,
.....
....:'C••r' IrU ."'''''''''''cw. c.Jo ~. '11n'''....... ti ....::._
".......•..•."......t--..... -,
.116
...-I • ' . . . _
_ la " .. "Da
al C l ti 24 ..
.tI 2 el ..
• S I . . . . .
.....&. ' u' s
.. s" lA
. . : no! , . . ....
LA CAMP A ~ .. ".. .. IUrtól'iclI:: ..... ., p....I
• ' . . ... _ '9)9 " '""'" •..."..,..,., _ /00 ......." •
., .M usI .'...
1
1
1
••
.. InFIII&
n "
...-w_~1""'c..-
.... S d
u e-. ...... 0 •
.._-.... _-
C. L n
• •.-NFII.".ItnM
___ ~..... -.....: ....
de
landad
~
. ... ........... UIIíII."
...........,' ..... -
..... :."--'"m:=ii:l;,k:;:~• ... .. a 1 '-ti Y
Color ....." ¡1Ia ' , .....
.............I ............. e- ...
------_............. l . . - . t, ...... c..
....,T .....
:.~"'~'~n~I"':''''''.N ........
-,/00_6)."- ...
• ,.+ lldo.... '" ilnl] _ .....
,n, A""",,,,,el"'" AW
_tE~_W.Lao _ _
...... W tepE bas ........
• ,Ill lE ...
-.... Ne ..
......... "' .. h7 "[Lo.
.. ~ ... '11 ..
S d S 'Pf' 1,1> .
I
..s~ IIUIII... ".' S U' _
a el
.._-.." ..---........
PEONES. El ........ _ ... Calo
Calo ea '94' .-- ... <loo _.
riora • ,.,. fútbol , 1IIIrllo ,...
Loo __lió ... " ~c..
.soe....
41
s 5 -1 e. e.
,-,............-.. . ., . r I •
• ... ti .1' 'ul
... "Fe .. , ' ...._ , , , b n.. $ Se
..... 11' [" .~C '4...
)
••,
H _
W _
N 11 ...w __
....--,-a.-L _
A. re l •••
u
u
••
...._1IIUUII
-------;lE 1sT" SCH. 11I•
......... a- al 1 r111...
.......
..-...
...-.._-
.J
~J
..,M
...,-,..,,-,N
,..
...,..
U. c...-u ).1
..._.. .....,
-. 'oO
11
SAlIna,•
Z" lE........'"...
.. ... LI b 1 ,.. n "...., IIIpoJ
..... ,.. .... W:Jr' ",.Ibrl' l' __ . _ ~ .
~ 0Iar " 'r .. -ao dr
.,.. .... " __ ....,.....
• 1 «ts ~""~;.~C~:aID,.~~CaIo~~~.ibantfi ' S$" E111
Al _ .. ! ni ..u, he- te
al lit .. -c. e. _ .....
La [11 • I ....... J...
............................. '1;
........ ,' .............. a.r f .....
c.••• ,,.... ......
..- • , L ' - '1. IL_ • r. .....
•
-"'''':.Ji: .:~~~_ ' s _ 'n.
..... 1 .• estos
........ " ,., .0
.tlrlt ,..._s ' - ~_ _,....... __ '_ts-
...............~...
I'IlIII_ _
..... ....,; v GIl , ;
, ...... Hw '..l ,. , :
.... AlMa , A"-- __u.- ......
e--'T .....
,,
59
~
.....,0-,>-,
'...
.-..--,...,.....-,
'. p n• la» decilIt ..
....... ist1* ~ ....
cW: 21 .... e- en Elta {
;:=-:.,~~:~ .E:'~
cm s , . . . . -...
... CM 111 e f • __.
..... Sc 4'-71 .......
.... ' ••• 11 __.
JI' .., . . 7", 7 tu
__ ...... 1 _ _ ...
_ .. -101llC
al".'"...
- ~~-~ "¡::2;":.. ~ .. _ *-a
....... _ _ SI. , lo.
T _ _ "'-,~,,: ('1
~--"""QI"'.""T:.y - .. :-; --; .,..,e::
•=.;::D.; :....
FGlr'ACIQII nna.u
.... 1Icñ; lIlIlÍ c..,.. 'rMCt1C8 U,.., __
"dI.m; .............. , : e.tN.
J.. AIIMI. _ lMca. "' , " ......
~_ ...... ¡" ea
1Io.....iI_ .,.__C*.c.._~.
.. .......al::'.z:.:: I IL • al,
lis'" e
l « S'1I~:'; ............... -qbt
__ •...
.....,......... )Ioa ti.
II~
~ . "ti 'no
- cn
.......... L Di.
=-,t h& s JI Sekc.
• .... IlhnllB J. rEQ 11. • 2
_ ~ (_el'"...
_1IrUUJl
..... Esarti; J'" ea-.... '''CIKII UnwI. Ar-.
, ....: Os••'" u.. ,.... J... AnMI•
... ..... ANt. 11.... J _ ,
__ ...
,.,pS''''
.-••••••
..-
-
_.
1->
--..
1->
......1-4
J-'
~l
-.......1-1
J-l
0-.
......
','fl-<',tll "A
UUIAGD
1-1 LtIleI1M e...
t.- .
e f M' ..
. . . . ]11 rt., e. e. m..... ~."s· 11"_ _ 9:
11"" _ti ' .....
i .~ - - _
,_11.' In 7 l e ~ . . .
Vis' , ....
!'rte ...... $, " . , ••
"'Jo~ _
, JI .. " ,
••, t 'f .. .:. ........
.... 'SN S . . , , _ ' .
..... I ., - •
. . . . 71" ...
• •
D IIIt/Ulet.nte,
Je pesar/ill•
... COIIIBNZO ..
..' S ' a _
, '_el .. ' Ji( .........
. . -en • thIIh !: . . .
,....,-...
•~l
....!•.
.....t,..
~ ....=., ,11, ca:.... e P' 1.,,, e ' dts¡.
~_tI Ro.
......... :, ' ...., do-
........... Va rwJ lb ...
'.-
.. .¿ g::.-Iec::.c:::•• " d " : la-•••lIh ....
• 7 '1II" ... e.eI
...... - . '7 _ . _ :
::_."l.'" Sil a 1954
~ '" S~l~...
fOIIYACIOH nTULAJI
..... Ese.U: Cau,.aw. PeAl. H..........'i....
r........IV"'" lIuc CMfaKI;; ln~.. MerMlláMI.
..,.. 0rtiI...
• 7 '. 7 •• el ,., .E • •n u.-
.. .... J. l. JI .., rE '
_loo.' ·.11 11-01 ..
"' • • at.llrll' la .CWI1I .a' 11_a.
batalI ...
"C H A M A C O" 1961: VelocicLld,
técnicd, di8paro y un esquive m4emo-
JIÍdlW CdlJd% ele cle;tIr en mtJl 1M tJI
mismísimo ...
.:QII.r...
...al=..li;rt.
c.de, ... . . I .. _ ...
"!i::: 711'1" .-.).o rO V......t..:l. _
-~'f:t=::-'-=-'-'_' , ..le (
•....
N 11'_ _
....; e E 711 '1"'" , •.
_ ~ . . . . . ' 9 ; ~ . . . ertII;
.................................-
c..... 17
,._ J6
....
Jelensa
poco el ''Ballet''
/OSE M.llfOJlENO COMO DT. R_ _ ~ tu<"""'"
T 'b r I I
••• '1 t I . . .
f hl."~ dI ..
.... - -..~1o;..iO,.... _ I • ' ...
~a.-_ '4 l' ...
... fila '. ~. mIZ' lit ..a ...
..-...-lo DI 'di
,.,p""
L" ti
-• I 7 11
-
...............,>-2
>-2
>-O
-4-4
---->-O
>-2
.....J
......
u...... 0-1
......U.....
DEClSlON IMPORTANTE, v..
_L s'iur el ,."..,. W4Nr ¡w.
.. ,. .J ",..., a"";no ". ;.
." _ Colo Colo de., • de J94'.
,,_ ,..,...
.... .
;~~~~~~0I0r:;:~7 r, ........ _ "d
'p • • S 1IlI!.I. d. col
_ ..C6C11t.' s s_m..
..,-; ....._.. "1 ..pe , la ss " ••...
del 1-1 ... le _ It abolla , It
b...lil.4.
RECORD DE GOLES: Looit Hn·
.. AINra: ....... .-.: J7
.... _ ti c • .....ao. U ....
• •
rllSlS
ROBERTO FIlO/UELO. El ~
"1F1,., 4W .,... .. b"'c-•
rtj ~';,•••~ :.-t~ ~
.... UF 9• • le ••'." ;.pr ..
e. c.. Rc...
tI:·
... • <k
S!:a. ! • pI • 1lIa.
.. .' P'"!"!"~~ _ I 1 <k
e:A! .~
;:Os: 'l::.. _-::.... .. 1W¿ ", e U"C'.
..'1:."1 ' r.o...
.. '....M-.. _ _
...... ...l" 4.~~
~
-.._-........ _ _ ' Fe . . . . . .
......t~ _, .si t-~=-
... 1' _ _ ..
_ -- ·11 ~II~_...
163
.
~.~.~'~.~'ªt~~..~..~.~1J , « ._.. ' ....,_ .. ..s.J..... '.
• Sd, ....... M '_lieIllIIte 11 ..: e . .
Pero. ...........
FOIIUACION muLAR
POSICIONES
"11 KUtmlllIC; Alfo V...tlrlt, Hlllftkrtcl enrz, Ot-
urCIa,¡". Jesé GMuta; Wallitr JIIN"'I, E1...
167
• t '1 ti '111 7
l' 1'2 loo
« loo .. CoIii Cela, ..a: r...
SE
' - .. _ ..• P 7 l. _ ur..
_ ...... rtt* ' ..
$ "7 $: . ...
lo • lo ~ ...... HR,_,,"'
...iI-..··~......... ' ;'--', R' 41_-, ti "s' " ...ti .... .-t:i ,
....... ~ _ .. 1. s ..
•_'11 ...
111
--,.Ir. I r .
_._--,. ...=-.::..:...::ctlT
, ':: -t............~. C._,.. 'J ...
...... ea_ ....' ' '.'_...... S y--_ _...
Eipdola se
reanudó la lu.
ao siJtnl6tíCIUIlleDte fue a estre.
tra una defCDII sólida. con dos
todo
JuGADORES ,..
37
37
35
...
~~... ' 'P ,
:: ..... ' ";'. ..... 7"~
;¡;,;;¡¡;:;:-. " - -1. •S Z"ñ' l., l' U
. . . S, ' ..
':;¡i!i!~n~niiin .. _ .....
m...
'8
-..;~~~~s·"--M''''
_10_":..a. I f ' 'esh ......
kM 1' ... ...- .....
.."_.,--:'::II,:ti" ,le,;,;:I ' . - . .. . . '71 H...
...
--""'-
...... .1.........
- - liIIo!Mo .. "-1
iiiiili!"m--ti 6-2 d<.... - ) .·r"·I ...... ( EYn.
.... _ • 703 • AIIIII...
1'1
POSICIONES
(,OU:.AlJORfS
_ _ m1lUII
....11 A. O..".
...... 511I LMHI
NIr,... c.ú...
..... ,: fr .
q V , ......
,-. ......
Colo
.....
!IIi.¡iNíiiiliil¡¡-""'~'::
~ ' ..-._ - s.. -..
-- _...._.......• .. d , .. _
!ps.", ._.~ ",. &::~ t.. s c... _r...
.. -~ &0- aN TAllAD
I "'.".
21
1:1 ¡-In.,..I ••
• -...'1' ..N ••UWIDIO. C8N LI- J. ViIIIiMII
•1:1 1bT__a. 1.- J
14 1-2 ..~...
.....
~~~-...-
c.M..~.;
.... !:,''''=1t_6_" ;.
~~~t:. . _ . . n " __
_ ........ , Sel Ah-
__ 'PI v.M. ;
• GJI&.... :.c.: •...
, ' & . . . .
_ P l'bIt ti:..... Sr 'ir'
.. ' 1 _
___ .. 11 ;M' , l ='1 .
_tfe_ · S ....
_ _ -ee ....
....... " t.kl' .. A...
1
1
71
""l2
JO
"28
27
26
25
25
25
"20
20
20
16
12
12
10
,1
1
1
....50
52
ti,.
")4
JJ
12
12
JO
JO
....•..19
15
..•........:...
el camino
su VOCACION de ••!Iho"
11M.. f6IIIul
Y ... oipi6c>6 c.., CaID
CoID. Sipific6 .... el ....
Al D"";"'im!D, -'i> _ ...
...
... 1'10.... _=~~ . . ~ ' t I I I'OCO
_ r:;';"t;r(":7J~"==i;,
I • 5. «. file • UIII6II. _ le fl'lib
', _.. c..
CU&I8MO...
o.' L
'991 ... ea JI ·d ... e- a.. .ua.. r..
.." -l6.. ' ,.h 6a •• • .. a c.e.
c... ....... ' n Pao _-.c ....
• Colo c:.lo...
DBSDB SU IJ~ea U.'UI'W e.t6Iica. cIcsbc6 p:JI ..
~ IDIcdon. fecOIoW de ..... la ccrtaI de ..
at..o. _ ..tillo • d m QCi6a,...
allllMp K-6JIlO .. 1...... ~ .. Am.
DI LA LIGUA, - . ...... ...- ..-. ,
.................., _._ ........... ~.""" ••,.~"""drey.".......... _ ""C-4" .1.-. por ...
.. MUCHAS '~'i: (U.,e "d.Clhlc.
e. c.. .... It· 7. a.drll BI' hl. Graru·
............_l. f. _"':=hlon-..,....-..~.. 1........
- le I ¡' F , . . . - . . • :t-.-", ..-- ..---_.....~-~... ' .......... 5 011. SAL-
.._, " c·, ................... .. _. o...
•
•
••
•
•
• • • •
&la ._. . . . . . ca •• tIdW-
........::t..:L~n , •
•
•
•
_10 ..... e r 1= - mis .,. total
.... "W' _ ....
¡
4l
1 1
26 16 1
Id I 146 Ita
•¡ ,
¡d
" =ti 11 ¡
.z.e . ~ 1-2 •CWIe Z) 2'7 1
Id ' he
21'ut! 21'3"'z.e . l'4 1-2 • C1Ilk l'...
2
-, ,
M,." 7
"I I 5
•
" -
-Al". A l•• 12 , 19"
.. , -JlZII"" 12-1 V. CIolIe 1
-.- nll.l:l966
WeaI/i.o ......... Z 1
Carnp...
-ti
•
1" ..... 1- 3
,...... 6
4-J 31 3
• ka 116~'H4 1
"srbe le-,ciN) 4-1 • C!l!k 1·1 iWr 3 1
e ..... 1-.1
- 11'119'14 1111...
I
-I
-a-Sch.
.0 • I
Arquno U,üón ~, 7}9:U
••
Aliarau.
,"'1 ce" ..... _,
100 , 1
, 2 I
W••eal
11 1 1
AIooo ....es
........~.. 1-1 w_. 1 1
" .. L.MI ' .o c. ........ 917 1'167
2-1 Prh ti. l. 11
•........ ...
"1
( 1 60 1
e 1
1· w_. lo2 192
_lb 6-1 c. W.... 6-1 o.CIolIc 46 1
:z.z • QiJc 0.1 u. QiJc 20 8
...... 6-1 c. w..... lo1 s:...
17
•
l' 2 -.- :=1,... CN IJ I 1
I~IO Uni'llcn;btio
----'-.. r _
;.l,~ 1
• •
tona. bOIDiDlO
-, 4
IJ
-21 2
12
l'.1.'(-1
z
Iodl ).) . Eop. J.J 8fldmiD. l' Z I
intn'ior inlerlor" 1161194' ni6iJCU7
"_ .....
-I .... I.IL - ~J -
191J.·195'
- -
----
- - -
-
---
-- -
-
--
- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - -
-- - - - ---- - - - - - - - -
- --...
----
--
-
-1-0-1-0 _ _
- 4-1 - ...... _ _
......6-1
2--0 Z-1 1-1 J-l
2-C 6-) 2-1 1-)
19S4-1974
-
lII4 1_ 1956 ltsT 1911 1'...
----~---------~---
_ _ _ _ ~ ..... >_a _
- - - - .......... ---- --- - -....a---- .- .........
------............., - -
- ...
19S4-1974
DE 'iUJ::.~&itfr ••9",
• CIl8t ," H ...
,..Ior._ ..... ....,1"1 ....,
....- ,.. ., ..e.<:oIo. _ ....
".4a'" ., "...
_ ,,_ _ - = 1
, -'" 7 " l:: • .-L tIII ;fp' c,p 7 . . .
• ..iiII.. 1"'«-.«-.4 _ _ ,4_
Colo, •
Z..... ~'7? 7 • •
~_,'_I_,I_...
PaANCJSCO VALOES
.•_-lO "'"' H. "'-4•• _ ........
f.' 1...,." Nxnc·"
6.9 C••I'MO SuWIfJno
7.'.uto-~
7.9 ~ MOMIO
9.' E..,.....
....- 'J'C .... OPcc
.... CPCC Ah :
• • I 1 1
I , I
• I I AS " JJ 16 JI 111 J61
- J I I 14 11
- , J I J1 19
- 17 11 11 "IO...
o o en un semifondo
e jugó en el Estadio acional
1 equipo de la Escuela ormal
ietoria. Era el zaguero central
del cuadro d...
• Colo
•-<lile _ ...
• 'Iu.
.. .... ... -:ojar
• la s,., ' ,.~. el lIIIBitu
.... ' '1IIMe ...... de
11' 1m.... "PIala- ala...
Calndia¡."
Un pat.
de áIea
COLO COW le ~_
aJo. s..m- Maraiac: F..w.c..bu, pero el iJIIiIin .e.JIó _ el
..¡or _ do ID ........
11.1 ....
:;:¡;,,;.":;;.. - -
-=.:..c
01 .,....
...... _.., _"1' ·C " • .,e.eo-_..(-~......-C., nI' ., 'I'~"")'lO. a' 11'1...
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Libro "De David a Chamaco"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Libro "De David a Chamaco"

Medio siglo de goles.

 • Be the first to comment

Libro "De David a Chamaco"

 1. 1. E DAVID "CaAMACO" ........1
 2. 2. -: . M' n•• ~'-MI •-------- _ .. I .r - "~OII6_", 0 •• • ' ..., .. f 'D. I -~~~ - .11. _ -'--r-- -1I:=.:=_k' ' 7 ~ .... ........Sl-='___r_."-~laoio-""'-".... u.w., , ........ ...s ' o..w... c.-. ..hnl! 7 ... . . . . . . . . ,.. . . . . . . . 1• • 1' - -~_ ..... _ & '¡S. I -- ............... "'1' lA_JI ,,...C····b . . . . tDlMiAn"- .23 8 ~ 1:'" M' I #Hm"' . . ti 7' I .. 211' i .......
 3. 3. t 'l.,."dtl*, ...,., e ,~ ......:' ''9 r.-- -sEr , _:: 4 el ; sr 5 , cw. cw. ...... 'r _ la .. ........ ' b 5 .1 . . . . . . . . ...... _ ' ••• ' I t,c.-. '41 b, ........ La ..... :: ,k&-;: ',:Z;. ;r:l'; :c':, NI.', lit . - ..r, ~ ...... ... _u..--....II .. c...s. .' el ...... c.. __ y l: - (_1 b) ...... • Ma IId'II." e.e __ f d' .. 'be" " ti"': W'1iII:L. N....... ' fA..... c...a. e _ ~ Colo l CaIo '1_11= . . . . . 01 , . . . ... DMI ... , : . ••." 'M '1" ....... '11' .ti cWt .. "'_"CYo,,_...... .-fd .... .........- ..t· 50 IJo =::!C.... rt... .-Jo_;;I_.... • • n n,....... si .813" ..... A· e. = e l ' Sll~el ::a.. ----- ... ....tI,' f' ..... P" ...... _ .... .................', ...~ . " 7 d' , . .. AIIIs. ....... « . . . « ?- __ CI , , • .-le ... ' ,. 2 ,., as .... _ , . . ' , ta.~ .. eI ..... ~_ ........"FC" ... ID tI. ~'C.cI ,n" a .......... .--r.._ .......... _ - __ ••' ·"~cI""" cal!' s:-.'1:.: ttr..r: ~-..UB 2 '18 ~u:. Il_~ le D el i-- .. 1m. "- I di. t:.r.._ c 1.w .... _ , .. CoIoColoIo_ --..---... I s 5 ' . . . '* ld.; .. .......... CllAe.y. _ _ ........ " ' ! , .... ... Ilr. . .. Lb 7 , . _ - - ~. . ,,J__ '110', -'T.-. . . . ' s . . . . . Do _ Colo Colo, • _ ..... Im._ .. .. ... ir; :ab ' .. ; • ' " , .. .... ......---ti . . ' p" p:, Ji 111 k . _ .. ' 1 ... . - _ ............ ,,, . . ' dS 2 , - c.-.a" - ae •
 4. 4. , $ 'm aec8ificMi6u ele "-PI' ,. 110 _......• - - . Colo Colo '- _ .... ,. la /In kd'.' '.1," 11- .... '11 ...... p, sI.... -aI _ . ".tlc -, _.961-, .. N' .. la 1,.. ....:' , _t 1 .. M la a... 11111" ... _ .. eI , ... ti , " " . la 5 Eh ~"!!~....... 5 f 5. Me-_ _ _ "I91J- _ Cllle ............... do .......... o..- .. p ..... Colo Colo. A kJs 11 ' 2_ MoiIá AftIá ........ C'I jree ~ ~ _ ... por "'Vitoc::o" MoI.ln ..... eco todos Ir F* ' • ...... U. lCdOr ., .. bl lile .. _doI_doI_.C • ... Cc-aI s...~fra.• riae aIIl tll -.k al .do. AdMbo , j .« •• ........ a .. cact. ; «......... JI ... paI••C. . . . ._.CiatD ti! f' '1 "'_.. " doI ..S _ ns"sl.. '7 _n" el .... c.. -11....- .... ............ tR 7 sr ... ~·C·IJI' : ........• 1'1 11 l ' lI'r • 7
 5. 5. " ... ti C-w DE 08cW.._............... p'rdeOqlo e. _ ,. I . . . . -a .... _ ... .., qae COR.'I'· .... dO. .. i*io. PIÍ••IO. oInok-l ,~ la ....... are ....... lIMJIb6 M i« F _ lis cowpeteudll hrieiI.... --treI ....... ca.Tct.tita . ~adol""''' __ o6Io aebo ....... MI'¡ 7 k ..... ..... en. M,. n, ..... _ ,Colo Colo, ,.-,..10_....... h8bie.e ... CIa., ,...... loa PII'tidat cIáUdu .. tw_ . . los i entre cIIoI. Fee. ,El ' ..te, lo pM6 ea d c:a:aapcoow.... .. n. ca .. Colo Colo '1 1"" 11 JICI'. cIiemD t6Io .. ewwabo tu todo • -. w rt NIlo, ao lipifie6 ... __ ......... de6DIr 01 titaIo .. ........ ...... Mm _ -... ""'", en el ae- de campeonatos muy codil». doa- ele DO habia casi .. pOlibiliW de la» ...-.&o. era el tmaIo de ... cow" • _ lCDfIÜEI. Pero," ' , Colo Colo te- • RmDtI may especificas ... esta era iIIfaioriüd. Por .. p8rte. DO ..... apaiaaoeaabl6» 'I'CIICJ''K'i6 ÍIIlpOJ- _ -..................... Por otra. IDI paws iJICideD. la cliiecti.... de 1932 lo lIeWil.OIl ea _ dlIlciI ... _ .... No 0610 .... 4i6 • _ caacIroI dirilata, siao q.e ...... de 101 filie se faaoIl, ........ _ _... -"Nop_ _.F..- do e lB' 'le eet.DoI fonaa. lOIl el fa . . COII .. "'.311'1 __ .. ....... """-11111I0. ........._.. el in" 1It'-..1 Id' ,.. Colo Colo _ ..... • d' ....... ... ele ~ oc: • el tomeo _ Lo *1 JJ .... oido. _ ¡.. la, _ 7 .a_' -.- ...... . _ le ' S , • 11 mi ,',_ If,"'l: ~..:: :=a:... ~ r1•• la PecIe- ............. 1.- .. 7'. JI LiII 1610 .,."Ih JI ....... S6- ....... • ,ate ~~-:... & ....... ~ .. ..;; .. Id "''''' ¡¡. • .. LIp 01 1.... ~ -.. ,.' J8 ..... ........:r-.. nW-Dolo.: ~~~=';'~I.~';........~ .'.' E 7. CWIt • "_"1"5." <lo• ... mi S '1 .. c::.. ~ ~ P.II.II. l.' 'A., :"110.1$ , c;- e-, tt.::I _...... :t'~TAlarir!4a .... ' El. .. § «m " triIl '-le ~¡':;-tI. ~s=;: ~--._ ..-.................................... .. _ i...... De tita . 11111.. pe ti "-ci.i611 ... . . . ".' IIlt . . eatN_afi. .......... 4ePo<- ..........- Se"': _11erioMs?--cc - 4Ied.... IX ... o I • "r fal:ldÍltw Bl JI .. ..,. .. ti" ,.....N' h ..' . 1.01 dlIbes te- ......, .. t·· la .... del Diaectudo t "'~:::=:-l..:de:=.:J:r-=,. .. 'B.III 11 ...... la .... ..... al P .... ('_ la fa.Ki6e ele 1tlAlaPw' 'r ni Loe ........ w... .. ~.. (Colo Colo), Oocor Sw· _ (M_I , Lato Nodotio ("-11I) usa 1'111 .... = cIaba _ltI '
 6. 6. a.'ss ,., 0'.' ..... ...... , ,..' .
 7. 7. ...-I',.(c ........ JJI*oN..,.... ....,..-...- 'IOU ,..-,..-21 ...... T.... 1AInlACO. 2-51.·11(............ ..,- lJ ~ ,..J., ....... P. l . ..- •L ...- 7 P......... •L _ • 1 C"s,... 7 • ... • ..- • e ..... 7 , u_ I -_... 1 L .... 7 , Ufr. I ..- 1 ,... v....... 7 e,,- I , um I l. 1aIJI.. 7 T. -.seda.. , L .... I R. Cllñil • ...... I J.•. '''.''1 5 R. LMur • - 1 A. VI"" • ,_o SU.ttlf. I , ........ 1 D."'" • J. Mi'.... , fOU_ _ _ o ..- e......'•. ' .....1,. LMu; - .....muLAR ..... --_... --• r.... ........ V.-. ....eanr.... e l' _ v.M¡.... , J.....~ 0...."1 e' , .,.... e.ee.. ..... , Solo _ .. _ )oot ...... Olplo (-e- t' e' -}......, 24 _ • . . . . . . . . . . 1 1 ' . ' ...... 11'·'" Q' ,"sl tilo . . . . . JIU _ ...... Lo. • • - . PAIITIOOS sao ....... 14..,.. Jet"' ...... 1........... "OlUlIU 2' c... C... 7" 1 U , U ). 741224U' 4 7J •• 14U6 4.' U.rs,.... 7 J 2 Jl114' ..' ..... 'tllI' 7 Z 1 41)11 S ,. Gre. C,.. 7 lIS U D J ,. S. 1 liS le M J -lit 1&1.. • I *a. ... .. ... al ,.,.., ld • e. c.. .... .- ... ':111... tia• ............ _ la N· . . . CS:' ...... el 29 de CId I e, a .. '_' 'f ,}.1 i-6 ........ (n..__ . V_ _ CG<IoIlI, _ hit 06ItIIIII. ,~ Prt • • • • e-- '-"_a.-. ",rIsCa. Al• • • ). Y 0eID ..,. - ..... - »••' .,........ m? ' __ I 'u 7
 8. 8. ..........._.._-del .... aIIiID , S ' S I .... ' ntccall'J _ .. - -:!l' - - - (1:11,p' n C »'1 5 " S" ' S es.1), t. .. "-da. 2 C". __ .. - . Do m .. _ Co1o Co1o .. S' .... -- - *.....• l."' .......~_7 l.- a UIII6It '.2(_ .,1aII"), 11).5.1.' ......... 2_·'" ,M .el ._....'2........ n'"J,I.' ' . J' : .e_....... •s t ...--....... 2"- _ ..... p' .... e.n:,~_ U' (1:, _"lWI. 1. _ _ C6:3 • - - . 7 . ) , _ I SlII C2-' _ -"'-'1, A e la,....S S" ... _....-. 2 " , e ... ____ ella ....n. 1" " .... ...... 2 HIIJ. el , ; le" n J.-. _ "'" • _ emsI ..... ..... en 'l .. . * jooIo, 21 -*-. ..:.-=:.....'..;.'..':":_ . ' , 2M. ~cl6 a , ¡.Ccel n , 2 di .. tIItII ........ '1 To- n-. ....... 0_. ".:c t.es:a. I r 1.____ :.toa a. "U'u .t'drl. De .. Si 'n"' ...... , I , . ' Soncl ¡.....:... 7 * _ C" .. 6:3 • ,.. ' z) j. ca .. pi In _ . . . . . . . . . . _ , 7 . . . . . . ............. ••• ', I ti DaI~ ..._.........,_ -S ':zL • _ "lE. o[ I .... ~cr:,; ',.:,.21 :'i ...'110_- '. ,., -"-*- _...... 2 .'; ¡" .... ....,. ..... ... M T s , If .. aLu'. __ " . (1-2), r- .. [ r.t1: '1 el .~ ... ' ....,' .....C:Co1oCo1o _ _ .. '" ,: . . S ' •• "10_ _'. :lit '_ ..11' ... ' ~,. ......- _1 *-" ti: SSI , ..... _J"-_..- .......... M'", ... 1 1 _
 9. 9. • "•.. •••• ---• - v_ _ • liIJ; ... _1 _.. "* • - - Uro • - --• T................ • " ... p ' ..... J J --T - • ..... , .. J ..- T LO- a l._ • .... '1 1 .. oc .. .. .. -JI a 1 ., .. 16 .. • • • J1 11 11 JI • a • • .. JI .. • a • 11 .. ..JI. a J • D • •JI • J • 11 11 I •
 10. 10. ....:'C••r' IrU ."'''''''''''cw. c.Jo ~. '11n'''....... ti ....::._ ".......•..•."......t--..... -,
 11. 11. .116 ...-I • ' . . . _ _ la " .. "Da al C l ti 24 .. .tI 2 el .. • S I . . . . . .....&. ' u' s .. s" lA . . : no! , . . . ~_~...... E - ~~ --_..-c.c._ ...... ~~iiiÍr"''''', l',i!, _ ..... , TfS2~~~I=,r .;1 ;A~'"2 O ¡ . - .... _ 11'" ...-,.. ..,- _..., , '"", ...... 17 a'.... ...... " ,1)1. e.""""'."',.. JI ;:q: 'de. . . , . 0WaIJI " ........, " .. _t- ..... .,.......... S'_--. . E'nI .. h el "'CIIo- ...... JI' 2 .. J S .JI:~ ••••'.IS.. ~41' :............,- ='1' 7 ':'_4_;- • S . y ...- - _ . - . - ........ doE_ oi_":s:: ..._-....... S 7 7.a •• ' , s Ir 7 ..... _ ... ' Lt • .. ......~c:w.-, 5 t _ '14' __ prl , . n ..". ... _.. 7 'A Y 16Z __ -y ~ JUI! u:T~-..""'._" . . .t t l _ . - . nau" _..,.... • .....1......... .w..T.., ... ... A_'I,Art.oO ,.,T.... ~ __ Ir • .. - . 101I , • S "11' ...... el l' dl' eqofpo .... .., .... c NodoII Ol 1 1" ....-u _,.. 1..-" YI' ---11 &itD de .. lb , JI '11 Ih .¡" _ ... .- ANUNCIO DE VJC1'OAJA. r " ••D' . . . c.dM: cww:IW'''.¡ a' I 7 . . lo _ ,... _ ,. _ _........ _.
 12. 12. LA CAMP A ~ .. ".. .. IUrtól'iclI:: ..... ., p....I • ' . . ... _ '9)9 " '""'" •..."..,..,., _ /00 ......." • ., .M usI .' i .110 Jo qw .. da. .......m. ., .... oIidtII ......., .....Ii••Ih.,.,.... CDCIltIltda a. el priIIer .... N..e. Cwba. ,. FradIco ~ ; t.2 • Waudaa.. ea PIlpII A.cla. , ).1 • AacIu: (7 de lid, _ el ""i'D lIe ea. dbálaol), al lo .. eIII _ cIMMI- •la_1116._ .. "01_01_-...-_ .-.l'fA ..... ... y.c::aa.c. ..., (~ ... u.- .. _ ,.tWo ..
 13. 13. 1 1 1 •• .. InFIII& n " ...-w_~1""'c..- .... S d u e-. ...... 0 • .._-.... _- C. L n • •.-NFII.".ItnM ___ ~..... -.....: ...... c.. ... ----- ._-~h=.-- .... ••'a ... c....., ....- . . _ 1 ..- ...- . N .. re .. Ir oc -• 11 • • .. :1 ..J4 .. • • 11 ..J4 U , .- 11 • ..J4 , • ~ .. .. ..J4 .. , • U 11 •J4 , • u .. " ~ J4 • • .D • •ti • J U .. •I • U ., ..• • 1 • .. • 1 , - • As' S 7 L_ 1 - .., 1 JI C. .....11 1 u.It le) 1 JI • .,.. ... '1 • tllC) 1 u 1 -.. .....- 1 .. ••U U JI JI JI IJI
 14. 14. de landad
 15. 15. ~ . ... ........... UIIíII." ...........,' ..... - ..... :."--'"m:=ii:l;,k:;:~• ... .. a 1 '-ti Y Color ....." ¡1Ia ' , .. ~ .) .........-.........-,_.10_,• • , t , . ft:: ¡ ' • • • f.o _.. """',, _ • ---. 11 1I.tI 7 ' ( 011IIII,.. I . ......__._ ....-- _.........._.._-..Me '1 .. 7 S 7 • I Sr l' .. -....:..~ ··.~I .JI., ' 7« I .. e::w. '*• ,,- ...' :P:~ t tt.' C"!:'r t:. lit .:. 7 ; ~ ::.=:=.=..................' Ikl . - -~ t r .. " ......s. , ,,,",__.1 ':":':t'rr~· cI'7~'::':........;-¡_...,.... ' -.,._'=.~71~..~~]..~.~..~'V;~;N, IF I _ r;U .' :::r:== "f=::."1~;r:r f.o~~ ~~....~ I
 16. 16. .............I ............. e- ... ------_............. l . . - . t, ...... c.. ....,T ..... :.~"'~'~n~I"':''''''.N ........ ..................-... ': JI .. • '11T "1 •M.u• • I I •2 2 I I -.. ......•• ,-=~'" .-L • g 77 "'-,-a- •J J •I ••••• ,t. ia r_a._ -..-u •• Gu 5u ....
 17. 17. -,/00_6)."- ... • ,.+ lldo.... '" ilnl] _ ..... ,n, A""",,,,,el"'" AW _tE~_W.Lao _ _ ...... W tepE bas ........ • ,Ill lE t' 2&..- __ ' " MT'::- ' le 24' 2 ... . . . . . . . . . . . . t I . . S ' ........... HatIed c;IIIp. ..... e. 192' deddi6 ,. . .tE _ ..._-- -...... 'COII ' f ........... I6ID ' • -------U~..;_e::a-:.I.: ea' .... e- .. _ -1'1."•.5 .. I '•• ~o..- : .. '-. 11 bt.. ...cI6o _ _ _ _ • ....... a b .... ~ira • .,.., , . . . . IIlIe I r 2 ..... e Ni ' 1. _ el _ ' t 71 ...... "Ji I 1 " ' " " , ¿."'1''''• ti ..... a... : he. 1"o, l...... 7 1......• ... "W". • _ _ .. ........ , .........-- (- , $ .t,.. l.). el os d alll _ _ (1 , , I ...... ...) , u _ '5%'1' , ti' u ••'S • • 0 •• 7 _ _ ":~":tli~r:E'~'i'EI:S:• tI 7 h'er" "I( ). I'r+ &.' 2 ............. (.... , e-.). ,.+'" ..ti _ lit."' es ".'r . . . . . . . ' , , ' " " n . . . ~,-,0I ... _a. .. .. .e' "'ce'E ti =-;:';':701";''' ~~711 _ M' ."... _ ....., ...-........ ri& _ l'" ...... ..,.~ _I 11. ........... Ilt .. _ .................., ' • sO. I~J ..l ' _ _ _ . . . . . . , .... 1 ..... . . . . . . . . ' t IUn - . 1 .... ..--, __ ... ........._.._-....... JC , 't ... r"III'nh , ,·e-""·II . . . . ...... I tI,... ... ~'f, 5 SI" ..=,...- ... _ ..... JI "n'f .. . . . . t e n . . :...... liStE ... ~:~..: 441~4 , ............... .......--".._.........:
 18. 18. -.... Ne .. ......... "' .. h7 "[Lo. .. ~ ... '11 .. S d S 'Pf' 1,1> . I ..s~ IIUIII... ".' S U' _ a el .._-.." ..---................... lt41t.,*1ó iIi~I~'...,. FU , d " r Po.- .........,.- ._ _ 7 S _ .... _ , , •• 11.1" l) _ _ ' '.51. _ _ 0- IP" ",.' 1 . .... R'4 .. _ _ .... _10 ... _., , _el ......... d ... la ' ...., ............. ' III.1S~ ..........-.4. 5 el " . . . . .. 10S • la ea. ..' sr do I:"'r''' ::.: .... = 'M'" ..... .,lD~c1 " • ... 2 I .ST liIIo .,- ...~I~'~~. q .......... _.Y'"S!'. ~ el ... "'., ) ,r'lr...~br -=: ...4~'rl~-1'~· ........ ....._-i¡~="~ l . 111' • ~ t:tIr· ..
 19. 19. PEONES. El ........ _ ... Calo Calo ea '94' .-- ... <loo _. riora • ,.,. fútbol , 1IIIrllo ,... Loo __lió ... " ~c.. .soe..., _ Nortoa -_ Jíiiiiooiil. c:. .. !t.~,:=-:.-,:a-, _ 7 , a:t: .' SI - ,I ,"" • _ JI AciI- lo "'lI'" ' . ..~~ ...- ,.;;.................-....• • ¡jl: ' _ "..., '1: .. . . . . . ~ U' D ...... -"Iaz.n.-- .... ~ ...:-;";.~~.:.:=F~. e' I~ lO S . . . . _ ~ '7 . . . . . . , sS! . . . . . _~ . . . . . . ~ A"' • ~So¡;¡17,¡¡~_"'!!.!if , ~ .. t:.'~"p,:,!","'~-.,_l.l.. . _ 1.1 ......d7 D • ..I- "'D 'smpar"-".••. . . . . . . .111G ... ti ti ••• , cIebatOI ..............".. ...._ 11' '7 "'-pdIIa.. tu_ ...~ ti ~""II'Ie. eo... 1-1_ .......... . - _ ....... ~ Jus , • 'fe _ 2 • 1 Mm -J.I: t .,.0 o ... _ d f . . . . . fF'f r '6"' Ir _ . . . . 7 lBILYIo_ ... , 7 S 111' ,J' e ' (w..• _ _1 .. . . . . ' ; 2 e ... ", ... ................' 'El'."~ i! 7 ,":",."=,,,-,..;."~'..;.t: ............ -.-t" _'EII lf.:-', ' • s , ... 7 ' s iSl" . 11III. _de'•. ~ & -, '.: I~' ':::':':'.... J" .JU Colo <¡;.r.ti ....... .,... 1,.__ '1 '1 1 ,.1. Y .. ,a.,* .......... Na... e' '-""?~F.~
 20. 20. 41 s 5 -1 e. e. ,-,............-.. . ., . r I • • ... ti .1' 'ul ... "Fe .. , ' ...._ , , , b n.. $ Se ..... 11' [" .~C '4, • 1:::':... ..•..re....... _," 1 . .. __ ...... 'n-ilel .. :J: '3; 5 s . . . . . . . le"~ ':""SI • lIIIfd6 _ .... _ , le :h .... • • • 1.11 l' ",' 2' .. c:.. ¡Eh',., .... h._ .... - . ' re :=~_ ...-- _-••• '11 ,.... .......I•• __~~ --,.... _...",... .... - - - . le C! . . . ....... ~.d_a ... , Colo Colo _v, d _ S :Fe ... e, , ••." _'.lm 'I'.t. "'t';.:l¡;la JO - . ..~.... c.a..r .. .-. .. .". .... 1-1• • _ • ...........'.', ..... t" I .7 SIII eII. h 5 ...... ' ... I .... __ 11 PI • r S '....... 7 _ _...._ - -.lila ' - ',' ....... ., aA ."0 ft, lile .. ca e.t. • la __ • Do', 01_ .. _ . =:!IC drh' ............. Todoa. ...... .te, • i. ' "el ,.tWo del." CODba el. 1111'" ftcIo. ~.et '1 .bcIa le •• JI ........ ,-. ..COIIIipiema. 1.01 lDlIoI i.1J. I0Il • c.e.: SeatJ.p Mor «lo J.O;
 21. 21. ) ••, H _ W _ N 11 ...w __ ....--,-a.-L _ A. re l ••• u u •• ...._1IIUUII -------;lE 1sT" SCH. 11I• ......... a- al 1 r1111, ....... Clittl ,,.... .... "'11s 5W ..-"-a._ • e-••• 7 ...-a. y- • _IVII , 17 ..- ) _ro. (11, , lf .- , .- 1 lO .. N .. .. ., oc ~17 • lO 77 .. • • • :1 )J ..11 • • • 31 a .. 7 • I .. J7 •17 i I • ., .. -.. , • • JI .. '" • • J7 .. JI 17 • n JI .. -11 • a u J7 • U J U • --- .....".. 1:....Ir ..IJ M 11
 22. 22. ....... ..-... ...-.._- .J ~J ..,M ...,-,..,,-,N ,.. ...,.. U. c...-u ).1 ..._.. ....., -. 'oO 11 SAlIna,• Z" lE........'" lit .. ..... l-lll....' ..· .... ..... 2·1 .... "'ti ...-l·) Mu.. J.) Ib_ ..... ..._... OMII'" D..n.. SPu,. $.1"111. h ..'" e_s. SI· ,.... '''n. .1... Pasten.. Chur : b,.... .. ,ret. UN' harru. A.....~ 0-1""' e- "'as, T..., ....' FOlIlIACION mULAR J .._ e ....... T._ .-A. 2. 1.'tI. .-.._..rae- .-..- '.1. ,.11 11 J7 ,.16 ,.,...1 O • .-'ce..........".J. V.".,. E. ,"""" T._ • e-trer.. ..-.......... •••• •••, l_ Vuc"", C. IhAer lE [,...... ,.. Ar.,. [. Yasc'" s,.... c_ ••1 , , I 1 « .. _ 1-10-4. .. lid I fr· ... I'S' l." lit .......... . . . . , ~n r- __ '.(_,_ ~ . . Nerc.Iti, Lt... ...... de. I! ,T_-'" I a1i .... 1IIIt:""e' ...... M.· 11" ....,---""',.,_ Na' jp 1 ....., - ...... _ Sootlalo p¡,. , .................. bM:rá- E. ._JI "'U" , _ '-d& la - iO¡¡¡'... w - la... PüSICIU"OE5 'AlTIMI .....-,- J • 1 , • e_ l.-S. -.... 11 1 , • 57 17 ..l.- Mn,·In•• 11 1 • J .. lO JI J.' ~ e. 11 10 • , .. lO ...... <- 11 7 • • lO " ,. ...- 11 1 • 7 lO lO 11 S.' U... CIlIIe 11 • • • n .. 11 7.tU '1·... 11 7 110 .. JO IS .......' ... 11 • .. • » lO ,. '.' u ...... 11 , 41 .. lO ,.11.'1. ........ 11 , 'IS U .. 4 SI
 23. 23. .. ... LI b 1 ,.. n "...., IIIpoJ ..... ,.. .... W:Jr' ",.Ibrl' l' __ . _ ~ . ~ 0Iar " 'r .. -ao dr .,.. .... " __ ....,... ea la . . . . . . . . . ."0$ __ !ml , ~ ti ", ... de" 7. diIti. . . i ? 7 ••all.. c:.Wo . . . __ • " del mi· I-et 7 _M' .... 11 ,.... _ tIr.d6n ...-.'1t de lit .da•• , pro. ..... ~ .....d ..........1l ~d'''''•• 'tioo• .....= ......que ... 'ml.~ e. e. ea rl rll lb de .94'.Ea ID ..... d dIIb ...a•• con .. , '~a. ele Ild'o At-. ~ ...... tln __ .....p· lile ...'• • de ,al (ea tia .., .... cmcIra. l ••,. ea &thlllld. :n=:1s.~-:'IC~~.=-..... lID cOllb... es" ,... ~ • , l' de Aa ti.. Iae JI ...._ IX" _ 11l1'lta ; elrzla.-._ ' sr¡.' udtl ... a la D. _ el S FI la; .... ' l1li6 ._-.,-.' ..-......--..-=•• 1 .. .., r;;:;:=A.i-;;-"¿ rIlO"r.,~.. ' ,....:: i _... •u".. ........... s ..b_....'Pe. .... ...... UF.' • ...,... ....e el e In Ita .. e leD -_ •• _'. , .laM:ti· ftIIIiI d. t .. ca' U&5: • _ la .......... W%~ :.=:.'~¡:-. I'I~: ~ ~
 24. 24. • 1 «ts ~""~;.~C~:aID,.~~CaIo~~~.ibantfi ' S$" E111 Al _ .. ! ni ..u, he- te al lit .. -c. e. _ ..... La [11 • I ....... JIGdWo iCSO'. ...... , .. , -.celda _ _ _ Loo . - "'". AIoo ............-.." ....-_..~, .._-a !I! ' S a '"' fa ca ""'1" In t . .... - _ • _151 .. por .. ,.' OC, '••;1' 'r At' ao al -..al! " _ , ........' 'dh ... -... -.----................-._--... __ Cfeeti.=,* .. ... y , ',...... , s s , c.CoIo, o.M. " •...... , '1 .. __ ... n , . . . . . . . . .......... "luatrelol ..... S ••1 ... -:':,,", , 11 - l ." .....' .. -Yisto d áito de Lin...... a la- c:a.- te ..ea--: ..~f , ,l..... "Sopo"'. Calo _ _. prai Uta _""'[-'a..:__pn.F " •• tmc • LaiI tJrik de .. UaIi¡zcA'" T"" s.a M:úI ,. cclIe ...f ? • AIfae. .. Di '''4''". VillA' " «• a.Ie. Ac-. ...... ' 2 ...... ...... C*bI;t'-¡e"l u-. , Colo Colo está 'DI , el ... M _,.. 1 pe s l.oI ca_ up¡ui' _ • • , . .. (0-3. al ,... . . • 11 ' S . . • ti._ ) 1 ......... portido _ _ - . UoI6L 11 .............................del .. de ..' he. Y te llIedde • fa. _ ... ~ ... _.Gooate.-. .-CaIoCalo _ Salio lO - - . . Loo (, ; CoJ. .... u.-; - . P_. FIaoeo; C6- .... C. ;.' MKIa... c.., •• ~). caw¡oeaa. ex- 26 patos. ............. 2... Y ca ''1'1 .... .Ia b. el ...-,o ti, h el. pel'l « .-6,0., c.- ,.
 25. 25. ............................. '1; ........ ,' .............. a.r f ..... c.••• ,,.... ...... ..- • , L ' - '1. IL_ • r. ... 'lre! I JI L_ 2 U •,. 'l. 2 "'''LDI L_ 2 _ (Al) I • .- I _CI' I •J J I I ~¡-.....-------Lo_L_" p"1.-c._ ••••• .a••' _1IlUUII L_1.--L; ... u.r._ .. OS OC .. ., OC -. JI , • I J7 11 11 JI JI • • 11 11 24 JI JI • • .. • ao JI , 1 • 11 12 D JI ., I • J7 .. 11 JI • J • • .. 17 JI , • I • JI 11 JI • • • 24 JO 11 11 • , • • 11 IL 11 2 2 lO • • •
 26. 26. • -"'''':.Ji: .:~~~_ ' s _ 'n. ..... 1 .• estos ........ " ,., .0 .tlrlt ,..._s ' - ~_ _,....... __ '_ts- ...............~., • '1' lAt n, • D _ ..... , _CoIo lo. . . , . . . . n " .la. . . . . ...:... : , . . . . , •• ¡.. ___•._.lút.... La 'ss .1 ........... no ....... ~.;J:,U" ................... 10_ 11 n • • _ . . . . . • un b' l ' ~r....ol . _ 11 a""" I .reb~- aF-:.:::r."de IIn 1 :~ ...." .*11' • alÍo :'I? :: ~"'L· 't ca;: Colo Colo ~.:.: ...... r.r-_~,"_b..1 • .. W # 7 ' S -qtJ( ............ _ .. "Ir-. Ir • a., r-.-- ...~ ...·_tl_.~ __... _. da .,', '1:..: - ti a', - - " .,H l' d . . . . b nl"C*~.~ ....... _ T _ P.r<· =.......... t' • o , ~. " k~-Sid .JIIO" ..:. m _. "~S ,..., CI00 Inll' ' ...$ ....C,,-.:_I'g '1 ~-:I~ m - .
 27. 27. I'IlIII_ _ ..... ....,; v GIl , ; , ...... Hw '..l ,. , : .... AlMa , A"-- __u.- ...... e--'T ..... ,, 59 ~ .....,0-,>-, ','f ~'·.::'I IO"'Al u._ -........102 ... 1·1 b....., ..-...... L .... J L can- , Po ••~ Z s. ....... z .... , ••••J . t ' . se t-IL_ N t-I_e_ N ..•.- ..,1-1 • • • ,-5• .-, lo .... 11 L ..... •N._ •.. - •r. - J ..-ro.... '..' •.-N. _ L Urllle D D ..JO ....11 11 U U 11 ..•• N ..t-I ...W M N N ..... L'" ro" Fe! ..-lo' 77 :-ea........ ,-J ...ai ..-L ••••L_
 28. 28. .-..--,...,.....-, '. p n• la» decilIt .. ....... ist1* ~ .... cW: 21 .... e- en Elta { ;:=-:.,~~:~ .E:'~ cm s , . . . . - . cqli, &," Ir __ • I I io tic fteioI CI8Cb. AllIIc=U1' ael,.. ~ .. • el ,; w:,'G .'.:....* e_ru . . . . . . . . al .,.,. ~_ eL ...... ti el! • ' 1.. 'a a tl ANes de .. • eFt""I:ie aIicW 1911 A' e & _ apa:ie de .... de.. •... " e. Colo le sine ....1 -l.~ el "el .-o cq-'Po rz.... t:. el aapdr e. JI "li'. CII ;:.:.::;.r:'.....-. ~ -., C.''CDCC CAedo MIlI. E. el ....Ie. ea .na pena de ... COII ".... ("4). le coafh.... el &.r. ............... " ....aibo!. _ . Me6aI. q_ le'''lcIe:" 101 ...... del 4. ., qae el .. mejor .. Chile. Colo Colo .... el torneo n fiaal coa ...... . . . (2-0) ., lIcp al ce n¡c(llj1dD ca.o ... mM"•• rdeDer el .... ..... COIIfonar¡ •• c.IIIo l6IidD , ko. ... ac:ae:i611 de Hoi a .1. ..... de MccIiu , .. cfid" 'ICI" ..ka., 'adcDc CiI f ·c .. ca eb,.. El ...._.._ .....~ cficXatn e. Ira .... lJrn lk 4- d.cpol~ l iIOI. ~IWI • t. ' N+ «att .Iti....... w__ C8 .... J.E. ... "'-'t ., PeI· ... . . . . ~ a ' .. ca..hDl a. H&IDr . . -..c --fi¡ +¡ _ al,.. o. .... ., eo.ba• ., .. ... ~ .. trio .. áic::idl1c fttr· ...10. So dice, '"CoIo Colo _ d _ ... el __ 1"_10 _lió- ...... Afnra-. COII el no... .. 1_ma '.01 ¡ _a.11 m... to ... upclb . TOlIIa del equipo cm ..... pao HIto lID fIdot. q_ .... _ .. d ... _ ...., Colo CoIo--'-r:-"E • a I El DIar v'a noe:lmItD ~ ,_ 'rZ:~.:z.- -:,~' , --._......... _,' e- ~ii¡¡¡,¡ii AS la" " M - .--. . ...laz en s ir . . e Al ' .. M ... p s . . _4;' • P k I 1IIIIa 'L:{!: 1:J:"s. s ~ ~ "'.~_ d ....... . . $ t 7 • e • • J Cfbn . . . 1''''''-= al • I AiIea ... e$J _ a." ID Mwtlwo. • 4" e , _ ....... ce. 'D * ....2 • , . . S I n . _ -.. ,,::::'~i:'':iI~7: .....~ ..s 111' "+ ..._- ...... ' - • • loa iIM:W4 te MI 1« d ID .... la _ch'" ~ .. r .. "'_ ............11' , ...... . . . . . . . . . . . 1 m ... m' l. ¿. _ 'SIl'. uN , .. S ' ; ahl... ..,... c.. - ........._....', .,............ ,,' y ..... _ ... : ._1974. • _ , . D '1 .c ....,.. e- ...... -'1 . . .-..-" 0* PP. ....... PI" .nt .... .... ....... • _ _ lIS r 1'" .e r" e s~ _ c 1- oo, ............'. _...n u T _at' .... • ",1'" o ~ + 1111 d . _~CoIoC_­ 7'1 ... 'INs. c.I'llI) Mm '. CeI' .-)... .. l'. Is~h_ _!'!" pi Ir . r;¡ . , . . . _ -.--.-. '9 l. -.."""-'
 29. 29. ... CM 111 e f • __. ..... Sc 4'-71 ....... .... ' ••• 11 __. JI' .., . . 7", 7 tu __ ...... 1 _ _ ... _ .. -101llC al".'" ,~el' ,)............ 12« '- - ..--'_-......... ' ........~ ............. "'.cl............._1.0_-.,_ ....'.......... , ., .,dr " , • 'he'lII S 1''''......... - . _ Rsd f la • ' S 5 "1... ',_el ....... _ti ........ ' , 7 S Waiti -.....c.c. Sil o 9t _ d , ._fiI. . . . =..,.,~"'.• aH'.......tU r.Fn~.. ., •..".... NIlI- .................c e.." ' ...........
 30. 30. - ~~-~ "¡::2;":.. ~ .. _ *-a ....... _ _ SI. , lo. T _ _ "'-,~,,: ('1 ~--"""QI"'.""T:.y - .. :-; --; .,..,e:: •=.;::D.; :. ..c.7 , ck • 1" ' , .wo.,; ,; i . s , " " .'1 ti _lo.........a. ' tn" 7 _~ ..... aIo. ... __ J.I_ b :rrsJ,¡'.'.:cc:-:,2'~ ~_ 7 S s . . ti JIII-ro. a-II,Cq he ' -.o . . . . ' .~ ' 7 do ... e- ... _,_d<" ..··b" •• : ' _ .....,1' 7 flh· . . . . . . . t ' @t cn C.c.. I"· . . . . ~C.L lb 1 • p;i- ......... ;:_2IlDII ...... ,_ t. _' Peo ""_."--_1>.=....._,..........d< - - .« tI' IICt;. 2c:..~, - : -r¡:."S? "", ::::1::2 1 ;_ c..1 .... ClooI<- erE, 1.1.' "e )," l' ' ..... (SrI ..... .................~~, ......
 31. 31. FGlr'ACIQII nna.u .... 1Icñ; lIlIlÍ c..,.. 'rMCt1C8 U,.., __ "dI.m; .............. , : e.tN. J.. AIIMI. _ lMca. "' , " ... ..-. ...... lO J. ...., 10 J. e.- , l..... 7 e.c..... 5 - . J-zE.-I~) 4--2 u.r.I . 1-). 1 . 1-1 V__ c... ..... --.....J. ......... TUCa.AfI: a--.I AIMtIce , ..... ...., ."uciM T .... IAtlnAG.: ~J s.t.cdH T..... 1-1 ~Twc-a- •••••• LH.r..... ..........,.-G. '.,."ces -l ..... 1-1 -----..........1-,...... _.C_......... cm. • l~ifH"'A{ I()NA.t • e· , -... -.... c.... L"_ ,.... ..ZJ JI ..JI .1 Zl "l'lO ..... --1-. 1-1 ...... -1-.0-' .....0-1 .-.2-. '-1 • I sa -.........1 - -L_ ..-......:- .!!'!'n.... .-L_-'H ... , ' " 2 ,- ......'H ... u .. • e...,. 1.-C• . - A. ,_• ,,, • J. Al.... Jt MI,.... ••.. POSICIÜNES , • .., e-: MlIa (~~"~;:~-.~la. "-. e , ;... PAflTIDOS ceLa _ v... 'J Llltarlll.... JeE"e,.. .. ' f, VAMP N155.f" • • 5:.'t Ut ti J lit S e. .. _ 2.t U. l..... M 11 5 -,,, n Jt J '-.c.c-. .... l.' e. e. NU 6 741,.. • _ . _ . . . •• 24 11 S IIfI.n ------...- • _M to' 1.... Z4 lJ J , 45 41 Z1 , I $. 1111 - B.- • 1, ........ J4 11 S .46.17 el ~_ .... (0.1).... lo_ U." bIIt 2411" 9 U.7. ............. Z4 9 7 . " .. ZS ,"ta .. iaI t...... t.' U. CIt6Ica J4 10 "10 52 41 le "~."I '1 • T b ( _ W. 8 •• 24' J U 4l A JI 12 P' 104' .......... u..'Z::-¡~ =: 19::t; - • • - L:W:::.:L::.:.:'=~'_..:..::....::......:;.;.;..;;;..;.::....;.J.
 32. 32. ~_ ...... ¡" ea 1Io.....iI_ .,.__C*.c.._~. .. .......al::'.z:.:: I IL • al, lis'" e l « S'1I~:'; ............... -qbt __ • u ... 1 ...... -.-, •-..r:-Z::J;"- -.M.- _..-.~ JI .....e.. ,le: « n. _la. I11III' I B g I1 "Ifue ~n $ 'tr _ ~-. ".1 Clll6lka. Tal e '"........ Su. , d 7 =c.,Colo .... JI _ . , . : _ ftD· . . lit_ Cara. ......................... re. "F I 1.111 "",_ A.. __ pue. ..... , l' .......... Mltio l.enI ••• "w-...!%J:II' ,Pecho ... u.-. • C!t;]•. .wIíII6I. 7 ' • Colo ~~ foIIal , ....... e-»n. 11 ~ ft ,'m lit .. cW. pay ........= .... 'I ...... r(. b' .. JI l' If~ t.e .. ,.eden q ...:2-J_ sc ti 'BIcI' 11 : __ apt- .. 7" " - .. H¡ $ ' . - , ai ck ....... ~ ., ti S" cdalUdo ca' 110 l' ........... &oli· . . . . . Ie ••, •• ~co- _ p--!!u........... ota ........ (0.,). ~ 'h. es- ..... _ ... (1-2). 4'" ~U ~~ -:la" 1 S Id _ ~biJ ~''::N; ·t:@.í;r~~ .....' .......,
 33. 33. .....,......... )Ioa ti. II~ ~ . "ti 'no - cn .......... L Di. =-,t h& s JI Sekc. • .... IlhnllB J. rEQ 11. • 2 _ ~ (_el'" Colo Colo S'•• _l..... _ ..... _ I~ 01' 'r ,_ c. c.; '1 le "ide • ' ••••tk(OLle-dd ........ c.,. .. M 'l'. primer., t ,ah !le"--. le .1>0- .........1_.' )ca" mue ......... ~ "I .. .,.un..'h y ... pide , Ir Me_.." ton 111m S __ ....em . . . " "11 futoo. - .. - - ¡,,::: l!opoiIo,..........IB '1'" -.apeo. ... _ 1 ~ ... _ ._....boI, • ti .... al Hu " CIIIIt cae o.z""1'1 __ .. cla. ....'.;::,r,r' la • loe e.opeo~_ J.- _ -=-- apll- - lo ' le ...,O -- ,-o l.t.....,;'............ JI« C[.... el Aluz, ~ , ..... Car. . . , IU' h .. __ . ~ _ ...... arl ...... loo T 'Un CWIe illqa _ 'S'"~.. t + Eacni· s , .......... ' . ' •• featl ... -.~_ "MIIIoI .. _", r." • i:T"'"'-:t1::.....: ~~o_~'...... ... , que .-..... .._ 01 ..... .. ahJ?calo - . , -, r'Il:I::::~~.:.~lAjoo • s .......1. ...lo
 34. 34. _1IrUUJl ..... Esarti; J'" ea-.... '''CIKII UnwI. Ar-. , ....: Os••'" u.. ,.... J... AnMI• ... ..... ANt. 11.... J _ , __ CasIN. ••••• )-l )-l r., 11' ......J-' -<- ............U... 0IIe .-....... - >-. .-.-- .-......, ro u.... ..I.J..... ••M. lIec'MI •...- • •1 • " ';",,:, ,'".1. 11. rtarc" J JII. z...... Z J. MIKiIq 1 11:..... 1 ........1-2 . J-.J: J...... CUr.) 1-0 ,...111.) 2-) ,..,. J--O , Clr.» 1-1 ,.Mi.... l. eo.- c.... ..-s...... (l1J , ••, •• taltre ,. .,..J. S. ANI ,l_ ,.,~• P. ~. u u u u J, ........ ..• ...... --.)-l ...... -............_. - r j, • ( ) lJ f <., MaR .......,- ......,-, L_ a - -..-,-.. c-. .- -L_ POSICIONES '3"_""=" ., .. .. •• or ce _.u .. • • JI JJ JO U .. ....e u .. • • 57 .. JO U_- U .. , • .. JO ..U'" a. U lO , • .. JJ ., u_ U • , • .. lt7 ..U L _ U • • • .. 51 U un 2 Sr • U • • lO .. .. Z1 "","'. U • • • 67 51 ZJ u_e- U • , lO .. .. 17 ........ GiII U • • .. .. lt7 lO Do- .. CaI6IcI U • • .. " 50 ..w_ .. J • .. JI .. ..• ...._:.1:" ................_s.._ ;r::.......-.." ".: ...t:a ,..eMIo ~ 0010 0010 d . - .. lo _ .... _ ••7
 35. 35. ,.,pS'''' .-•••••• ..- - _. 1-> --.. 1-> ......1-4 J-' ~l -.......1-1 J-l 0-. ...... ','fl-<',tll "A UUIAGD 1-1 LtIleI1M e,., •..... u_ IAJITJAOO C........, CC... .................~1 ........ ......-URUCUAV ~1"~ SAllTlACO 1-2 , .....,.,..... .... Eiulti; ....... IlacHu, /lrtII.. 'u_......e-,.: ........ SMz. ~ : J Nua, HI6 s.. ANI. ...... _ , ...... c..... _ _ 1lnILAII •• P. ,. ., ......lO D lO ....lO lO O l. _ ..v-........'.e- L"_........ J . _ • c.... ..........J • a"., lO U lO O •• 7 ••• e _ J VNlI CIl. VIII,,... R. ~CNl l. e- ......... ,.. e..... o .. JIl JIlMIMa •••1 1 1 ••...J.... .. "O~ICIO"'ES -- .. .. •• .. " oc ....'U .......... ., lO • • 7l .. JO 1 _ ., lO • 7 .. .. JO • -- " u • O .. ~ .."'a_ ., u • 9 .. "..._- ., u • lO .. ., ..$,'. lit C..... " lO 10 7 JI JI ..u-u C."1a .. 9 • 7 .. JO lO ...- .. 9 • 11 .. .. lO .. • • 10 .. JI 11 .. • • 1l " " lO .. • • .. " .. 11 .. • , .. .. .. 11 '. al ............ -"" ......._ .. 110 ILen' 97
 36. 36. t.- . e f M' .. . . . . ]11 rt., e. e. m..... ~."s· 11"_ _ 9: 11"" _ti ' ..... i .~ - - _ ,_11.' In 7 l e ~ . . . Vis' , ........ , . --~.-.-OH u, ......•_10.-._
 37. 37. !'rte ...... $, " . , •• "'Jo~ _ , JI .. " , ••, t 'f .. .:. ........ .... 'SN S . . , , _ ' . ..... I ., - • . . . . 71" _ _ ~ 4k.....: -c..~~ ..........-._..__...la' _, _ID~ .. ... ' h' e. c:. ...-' NCceo' . .........:':"w,....tot,~J' ,,: _-.:;;¡:' r; t': -.: ': .. 11 ..... ........ ,'.In t' ..... ' n"7~S • 11-, .............~_... leÑe • .. •'1, ao..wo .- • ' R.": ""' .... . . n C _ . . . . . . . . , ' 11: ... - _ .. _Ioo_"_, 11. I .11."1' ...=1111... s r _ _ a.. ' ele Mi : f 7 E ce, .. Mi !1 M .. ' e fa. cilio, _ l M.b . _ .. es' IIUD • q.e de ni- ... _ b'••••h.tr:e. cee"" ._...... _Al' , ... .... 2-1 _ _ .. V __ ........... el .. ."•• el ... ft 0ewIiIl. [1 Ii' « el ... ......... • 1 ' .... • _tlJ.S , _ 'E' , ' 7 . . . . . : ; . ' . ' , 7 q ti • __ P.lIa. _ ••• 11 n J , r'!'.- ,1, ..& _. • ._ -..._...::: .. _ C.C.1o ... • e'liWf'._ .. • I ... c.c. __ ,. 77 5 a.. , u .......__ n' T_ _ ~ _ ~ ......... !In _ . II!!ZI-.~::~'~ ti ~.fiill'"::':!$C .'- ....:. ..¡.__" 1: • O ' ~. la , .... ~F ni JIIo. .. 0111".'".__.......•a-....c.-:-: Jo - • 1 - .'."1_ I T n i . ¡' , •• "ca .,•• 11" '1.Ia_
 38. 38. • • D IIIt/Ulet.nte, Je pesar/ill• ... COIIIBNZO .. ..' S ' a _ , '_el .. ' Ji( ......... . . -en • thIIh !: . . . ,....,- •• ,. coe ... _;" C ,..CD- 1 'n T-. ~.,.. .... ," le ido di- , , .Colla -. T 00110 1ONo ,..' ... ' 1 ch•••: Riftl. Pdarol. fIa. ..... ... ,.1." iIlteab -IÍD mue'" _ea el '1141•• Colo Colo ...... todoe e- ..... tllbe aIDo. T di .... Coa, _ o&r;p • v_ .. e- , • la SdrccióD bdsiJeaa, te cifra, pno DO es misttrio .. le de .. ... -" aIb ,...dI • _ al, r'LJI ni CIaiJr. V_lo ScIr_ _ ... DOS Aires. • otro W'mericao. • c:spr.- rimcatar coa UD equipo D1If'YO ~ blrmnlte sirva de buc pera el • de 1962. el brasiIe60 inicia so tnt.io- Los rnultados DO 100 muy he1apcba: r.os QUIl GOLEAIlON A SANTOS, Solo, Pdd, Toro, B.Uo, C",,-. Or*,""';' F. - . H. Roclrfpn, Mormo y HonrowibdI. 6..... ., lo- .., • PoM .. CIIik. El n/IIo -m- "" s...c;., no ""~ ~.
 39. 39. •~l ....!•. .....t,.. ~ ....=., ,11, ca:.... e P' 1.,,, e ' dts¡. ~_tI Ro. ......... :, ' ...., do- ........... Va rwJ lb Üiu,do C_ ..... h tMW ... ti ialador ......... _ cluNdr.el-easiliem- lile ";' 77 .. ~ patentct tI._M( .' dcco... ... ch ), la ka d d .. Nadar (-Yo" la apoek"'n tk =-&,,;:::::a'~J:ti.:-;~ ~~5 a ,.......... ( ~ido 1I 7'11 il¡ k nto")Lo' __ft • •• • ... jiN. _ .. ~:lIicto .. ,..,oce 11 l' JI . . . . . . las __ 17',1" e. c.- .... l ' '1 alertas de _J~""'"". . . . . . . . . . . . . _~pOt. !JlI!I le .,.{.r la ....... de tu. ... _11 CAP • _ la 'ra'. Pero ..:n_W8t : t.~'D"8 S , Z..' :Ou~~e; ..... _ ...... ' ...... m. Tila .. '1 _ _ .., J •• JIIIIIClede I JI~' 1' .... ' t. ta· ...ti"" e 'U,,'I 'd . . CCObo- «', • CIIlt e:--. • _ ..-eo- lo. I ti.... lo /;", . . . . ..., el JI .._ .. S-_==,r:Co• ~ __I'''= _......... ;__ I _jo< ..... I ",_da ..... _ hl '.Ilol6'" - .¡:=. - ..."'".... ._d... pri< .... ...--...... ¡... ....
 40. 40. '.- .. .¿ g::.-Iec::.c:::•• " d " : la-•••lIh .... • 7 '1II" ... e.eI ...... - . '7 _ . _ : ::_."l.'" Sil a 1954 ~ '" S~l~'~l~...... __ .. ,'K1¡UJ ..... ~ . . . . . . . . . [[aq ..... ........ , ••• (2".~ . . . 2" ti); 5 S t:: ...-. I Ihl11" f I .. ..~ -;D!S:'.lit la del S.' w",,!' iI hl el" .. pilI&6 ., • ..... _ 'r,c 11 .... de c:iKo ..... da••). El I $ • del c:awpcvwto lIIce 01- .......... lo .. llobIedo. Colo Colo c:.• «' (1-0 • Uai6It. ~) . .._=--OJ.~"'::'-=" . _ _ dlo- "'N d ': -e .) c.- ............... re b, • ' _ .... 10 .... . . . l ' «. 01IfIIi- • .. .". b f s ...-_l..:' : ' s _ ' " « ...... 1.. ud••1""""el_.-_.0.....•..,. a _111......... _ _ In EN lA DEI'IN1C10 L. w(f". e...,....; Colo Cokt, _ 4ópo , -.... """*do. 0'Ifiai00 ...........). P _ ....._-_ -10 _ _ 1.11 .u, de: F..c.ti, al ..... ... _ dapII de .-pcnci6II: ...... r.. Scre. ... fcdaII lillIieak. pelO 0'JI1ai- ., WacIcm. tambn wacea. ... ,.-ti.. ., lit daD cuutd '/ COo .Ie .... praúticoI: • udie le cabe .... de q. UDO de eIOI beI ... el I • ' - a TaIcI ad M_" ........ 131
 41. 41. fOIIYACIOH nTULAJI ..... Ese.U: Cau,.aw. PeAl. H..........'i.... r........IV"'" lIuc CMfaKI;; ln~.. MerMlláMI. ..,.. 0rtiI¡ 111M """ Tere, ._ _ o - ...........u. Cat6Iu 1-e ......'l ••i l-i ....., ."1'''. ~ ,-,Fa' ......... 2-1 4-, U... (IN" 2-l >-, 1.... • 2-1 >-, •, ••• ro V._di O. "'w..J. ltMliru It Sl.1au, C. s.. HUA'HAL DI a..IA """-.....-...... -......-...... _-"'TIACO l-111N' .... ,-..-'-4_)-'-............G-l ......... ..11 11 ..• no ..... .......C. ' .....r. J. Tere L N. AIY.,. lO lO ....lA 2> 2> .. P 111' I la -...- ..-..-l. _ c. _ ,..-L e'PHlI IL • 'Is • l." ": l' U • l. _ J. Tere L H. Ah.,. ti. 1.1 ·'bI •••• AUTOIiOLD: 'uíu (LS) IIIrtI_ (1) ,, 57 - - ., "' .. .. •• ce -U ....-- .. lO • • .. .. ..U -- .. lO • • 57 " ..1"1•• lO U • • ., .. ..» • P¡a. .. U • • .. " ..U fu, S tr' IN .. • • • .. .. "U ... ' S ' h .. • • • " .. .., • ,'11 • .. .. , ,. .. .. ", ...- .. • • .. ,. ., " - .. • • U .. .. ....~ .. • • U " 50 ..::.:.. .. • • 11 .. " .... , • 1J 1J " ......... .. • 1 lO .. •• 19 ..- .. , • 15 ., .. 11 • c-...... , .,•••• __ • CIII c.- ................. LU
 42. 42. • 7 '. 7 •• el ,., .E • •n u.- .. .... J. l. JI .., rE ' _loo.' ·.11 11-01 .. "' • • at.llrll' la .CWI1I .a' 11_a. batalI de 8CCi6a; CoID c.... 1_ tI:alo. '_e" COMa......... s.... '1 lA.... t" de PcIt debe~. I'J J. As .1 • la A.CF lU:ilJa a .. 'it P. • 101 f1IlboIiIbI La i _.» .•............',. 1I;.w..I. __ finu q.e la Scl~cci_ • iN ..... ,...... a FAarope: ~ '.101 .. .... la Idtccióoo !La". Y el . . . 19. __ .. F_ u.w.. c.,I CJwvm·p le ..... por oc:tna w:a • ir a la .aerte -It . " t_..pe. tia __ auta de ter traI.dlllo a la d.a- ra de aues-. knDiaI el cordIicm ele las futbolistas. CaupoPida 'di 1ftro da a la praideDCia de ?a UIli6. ele ¡........ para dar palO a buc Carraco. qDC ticM mejor imqeu ..te los da.ida. Se cIccicIe la reaaaUd6a de ..., 1 mieDto& mieatra lit ..... los"'· • .......... P..., al .. Colo Colo oóIo 110. pa ha ¡apdora: e.don Sotu. ~lariD Otm e buc: CanIco; los ... 110 tieDm Wiltato te....... '1 110 It iIde- ....... _ .. ati ...... El .... 22 estiI todo "lrd"· : _ Mbrá ~ coatn los ;. A-en , se ....bu .. tdonaa ,.........: Ji. baIIIlI .. .cei6a. •• .iD de WilIuIa- eiaMs por dab , "'Mie _ ,.. _ ¡.. A-es ~ ....,.. putW ....0 eA 80 por cXato o .. de los pGtidos ea el -Se .. pRIAid de .. caw¡liihF ....- _, ......................., .-..a.6tW te dIIe60 de la ,.e .. ca- be de Es il qtliea cIecide la dertiDO. Soha..;....~. la criIit. la Scleccióa eGo _.-- • pUi*1f1t pan MI .,. • E. ... Time .peaI tres teID8IIM pan eRo. Alc.u • ¡..., don pGtidos eA le- de. _ N '1 n--..e. y ... .. JI C al 420 mjJt'.a de pe-. 1J5 --;~==~ .-"" -.....-= ....... • tJNA '1 ., ~IE[' De .. • _ . ' I , I de a.- ..... _11 _ .................a.FU • . r ni'" : le c:b. SO;-" . . . • _ ti l'....... esIaI ..... _ _ toti_ ... cw.-. , 1610 4. Peo • la le- --r. ' ·¡._awt _ Noal6lo .. ....r I , _ . . la _ .• ...~ic:wl..~- Se .. " . .. ~~ .. --a....~.. - ¡ae.-. ...-...... .. bIItIr t r h: 101 coab...... ..,_.iI tocios en .. palito .. _lItd...... ca.o cIice AIfoaao Scpó).. ..... •,.c4 ,_ti ele la "U'). la De- ........ """"".10 ~docI .. ....._ - .... -. . ,.... , DO c. coa la final ... ..... ... 1116 ocatie_ coa .... • Irrr rac· o. ........ de" NI ... de CoJo ~_........... ¡ Ion- 1 7 _ . . . . . . . , . . . . ............·_1·· . ~ "}le . . . la u-.. ele ,..~ . ......... rSC .... melfr'ta-_"_F__ a_c:::..:-..-;..:r~= ;..r:'".....c... ....,.~ ... c.. .......... PI,I! «-, SaPo GeJti. Aa fa T" , SaPo Nanno «1 .. 'LI U,....... i • • • ~ ea C. Calo , le .....kde el _ .. la u.w. de F~"'I. 00 ;.- • f & Pelo ..... le la .. «1' ..... . . . . . . . . . .k .. ....._,. a " .., __''MI de ....... No pe ,'nd. por _ti' I 1 .~ 11' (-. ID ......." or... • " a.E ' lit 11'.,' "'GeII.
 43. 43. "C H A M A C O" 1961: VelocicLld, técnicd, di8paro y un esquive m4emo- JIÍdlW CdlJd% ele cle;tIr en mtJl 1M tJI mismísimo RdÚl SáncM%. tirá -con todas sus virtudes y defec- tos- en el jugador más representativo de Colo Colo en sus cincuenta afios de vida. Récord absoluto en asistencia a partidos de campeonato: el mayor golea- dor de Colo Colo en todos los tiempos. Es una temporada intensa. Doce par· tido entre el 30 de diciembre y el 2S de febrero. Gana seis, empata tres y pier- de los tres restantes. Y al hacer el balance, hay cuatro figuras albas que acaparan los elogios: Jorge Toro -en UD plano de absoluta igualdad con Garrincha, Didí, Julinho, Sanfilippo, Chinezinho y 'avorek y nn poco más abajo que Pelé-; Juan Soto -otra vez gran goleador-; Fer- nando avano -cuyo impecable come· tido le significa ser nominado por Riera en la Seiección- y... Francisco Valdés. •• esü el diez para el Mundial", dice te. Porque todo gira en torno a la fiesta
 44. 44. .:QII.r... ...al=..li;rt. c.de, ... . . I .. _ ... "!i::: 711'1" .-.).o rO V......t..:l. _ -~'f:t=::-'-=-'-'_' , ..le ( •.. ' " rZ2 .= ' r lit • I '1 ' 1 lhi J..J.,¡.ti_...nt' •.' It .... ,.. 15·[' deu- .. "lo Qoooa,,_.~c. __ " t-J.6llta • _ ..... lMi,,,. LO ... ' 'e El el •• JO Di ' '.. :tI:::..:..tD-ro1'7 , ti ' 1 1 1 do ~~~ .... • ....1~,EI ~udo: 1M JI L... •• Riera ...•..: _ *"'- ~ ti MIID· ... Uit w; lO" 11 ""lF', 8 .. Calo loo .... V~.~' W.I, ..... s.'.r "~ , Il._ 1 .. UoI._ColiIIOo , loo lAolI, _ .. _ lta- - . .. - . N 'M, u.. Es- .... 'Ma· n ..' e .~ ~"""'''''I''='... all' • - - -t:8III: ... ..... .... • (1e '-_~" .... lo" ..,_ doIl. T .. lipIfia ... Calo Calo _ _ jopr _ .... , m_ ..MIr. lit tlU s . . . Na t '1:1 ..... ea .,.,..... c.. .- • -.=:~ "" W' -Pri-_ ,ae • • • • n' 11 de ...... Ya. le .... -n"I, wIoci· .....'....._.T.__--~_ - _ " . . . 10 •. ., r.: ... lEla ,lu~ -_........- ....V. . . .,T... • P .a .... --:::j-{". '" S CIIel M. ItI co- .......... 'r' ,_ ...... ..... '-2.a 1 '1' -. . .... ..,- I ' 7. Jcu._~~ l ' ( . . . ___14_."_"'7k .............. Bit - " 1:z='17.1. Se ...
 45. 45. N 11'_ _ ....; e E 711 '1"'" , •. _ ~ . . . . . ' 9 ; ~ . . . ertII; .................................- c..... 17 ,._ J6 ... ... lS , -.. JI LI " M. l2 7 ••I t;t -_.- -- -----..... kF. ,.....,0 ....... CIM~iU ... a..- ,) 1-1 , .. dlp) ---~ ...,..... a-L" eh' ...-s.', t"V ,- 7 c._ I • .,111I • L·' la l ..... I •J • .. • -. • • •• • •• ., •• JO JJ • • •• • JJ .. = •a •., • JI• •• • •• ..JI ftD D -- --- - ....- ---c-. ----_loo- ..-... ..--&... ,,: ... -,- PI It a a ..IZ la la • •t: --1-4 ---......- -1=:7-a -
 46. 46. Jelensa poco el ''Ballet'' /OSE M.llfOJlENO COMO DT. R_ _ ~ tu<"""'"
 47. 47. T 'b r I I ••• '1 t I . . . f hl."~ dI .. .... - -..~1o;..iO,.... _ I • ' ... ~a.-_ '4 l' ... ... fila '. ~. mIZ' lit ..a .. lacea: ,a' , lid • el _ .. po:fí~==~...... _ - ..... g. ..- _---a-.yno¡.. . ' 't ' .5_.., r:-: da" 1" r, . - I sr" 1M dIIta · ICIJI ,-¡s. .-, ;' ':"~ ..... I ' k ...-.:=:~ ,.'.i ~¡~;~I~I~dl~•la ......,,, - DroIr. ' : ' :UO ........ CWrCWr,.,,_,-............ ,... -. 7.=;;:." JIII'& lit Fu '.1...... _..._-c.CeltIt '._.1" '=~~a.ASIJ"ICADO~ I .....,... • ten. " "'W'fO ¡,di 00. ""'7' J._.... ..00iI0"., _ do fW. . _ ..... , ..." . . . ' E" .'J'r" ....... " : 1 ...... ... ............ ' a"r ') twM e., ....... PtIIIIe _t.,l s ,e tdll~"''''' . . . 'lb • S ....... ;"5 ...... .... eul2_ • Dt m A' Ih '~-,.-• ... 11" 11 ... ,A'" .... 11.' l . lit 11•••• ,D'n .. 1 . un.l" _ (J6. s=- 7 c.) ... !l'i_"'_U..~••1&" • . _ w:s de _iQtirIw ca ~ lile _' ..... " r AlCIIJo." :::: - :1;" , -. - d,,-,.... ¡.'CMtS, .. ,. le '==,~"""" MI! ~I .. Colo ,. Iaúdo ': • ... _ ¡.Itwi .. iDkiIlI. el ...... SIho e.e-. MolIno ., VüIá. el la- lo ... n.n.......to. Toro pidi6 JI eM .b por W&OdI ., le .....eaa- 17; ... Solo p6di6 17 '1 le 06cda0ll 9 ... ..... A_ Lrbúo ,..w lo .. • --*; "Aclepbr CUI e:u~ a .. ."1 'co". Pero ~ laI .. lit a _ coeu de .. _ e.-..._....-._.._er_..
 48. 48. ..-...-lo DI 'di ,.,p"" L" ti -• I 7 11 - ...............,>-2 >-2 >-O -4-4 ---->-O >-2 .....J ...... u...... 0-1 ......U... CIMIt ...... 1A111'*O: .... -- >-1 J.-l r.-c•.,. 6-0 (M••) 0 ' - 1-1 0--0 r.cr.-. ••jI '-' (V...I .IR' •• ....., 2-, ....... '-' 1-J ,.,... U. c.Mica J-2 ~->-1..... """'"-2 ........ 1 - 1-, ('''.),..., 1-) ... J.-tIrI .... e_ '-'...... L..... : ...... .....,...... 1-1 AIwIa - LHAh'_ IS ,. YIIiIII J4 .. _ U a._ 10 L_ f , - ... .... nIki , MI"'".......... CLI) 1 ~OSICIONES ...Ih.·.... " PO .. " ,r oe_ l.' u... ,.," U Z1 • • 100 .. ..l.' U. c."," M Zl • • 71 .. ..J.' e....... M 17 , ,. M 67 "... ....... U 17 , 10 '7 SI ..... U. 11",* U lJ • U .. .. ..... ..- U U II 10 U SI )7 7.' __ U U U U .. SI JI ... 1 - M 10 15 f U ss JS f.' U. S. ' . M 10 U U 50 50 SI 10.' ..... U • lO U 50 61 lO 11.' O·M..... U • lO U 50 .. JO U.' U...... M 12 • 17 52 .. ..U.' f ............ U • U U .. 61 ...... -- U f II lO .. .. ..lJ.· ....... U 10 • " .. 5J ...... ....... U 7 lO U .. .. ti 17.' ... .... U • 10 " .. .. 26 lI.· C,.. C,.. U f 7 II SI 7f Z5 .U. " C..... te ..... a..... a' ...... ,.n." •• ••Z.l_ W. ............,er.....ra 41ft1llr ,...... • _ ............ ,..taje, c• .-.,el'" ..... ......... J47 _e-TlIUUlI .... 1Iarti: (-.,.Iea. ..... s. ,. .... ""am. J" c.dla: brilll" ... ... er.; "'1 N. Ah ,,..,.. V . .. "U U JO SI SI SI ..:lO ..U J1 ""lJ 11 J 1 1 ---L"•• E." ,,' ... 'hE L"_r._r_-c. _ ......a._L-e. All • c._ I .al".......
 49. 49. DEClSlON IMPORTANTE, v.. _L s'iur el ,."..,. W4Nr ¡w. .. ,. .J ",..., a"";no ". ;. ." _ Colo Colo de., • de J94'. ,,_ ,..,. , H-'" e.... .... .... ,.....~impo""". 14I:-_ts_. n. • el ... =1' Dle ...• 'drtln .. _.....- _.._.I."V" ............. m-_ .. IoIdo"_~ ..___"_A Ea ........ 11 ..'11 _ -_..., - .. 's : h ... ele biuIGs .. 1ft ¡ClIMa _ _ n b ...e ftIpO. Tres de _ c.- .... __..................... . . . . . . . . al _ ,...: $taDdIrd. de Llcjo (1NfIIco), In_ook, ... !Da (_l ,8010'- '.....'1, • ..... o-w;... ... oa. el COIIIa C'17I1+ (P.-ciI). Adem6a, a.pIb COI! CrI : ( Fil• • A'.-il, ca-". . . . . . . 1 t .No . . . . . . . i..;;lIiilllfi:¡¡............. .....::'. .-"" ...._...- ~~- .... c...,a-_ ...........__ -.ss.•' ~-=.n ... .........._ ..... I:.:'~'==t_' s '._ ---....._- &: ......., -.,-..... c..eI,.,_ ..E e' 2 , !'!:..v E te .., '-~ ........ el cclwrh• ....... s-'"•. r........ ' 211 e eI . . . ' ..1 ,. a",-,''1 P' " l l I t -~. I-~"" -,-S _.::]11, ........' 7 7 11.'n::::: I ' 2.... • O'" .. :Jo: _ ,.,11 ...-............-" .._ _ tif'. . _ "... I PI .. 2 Ia' ). .. :11~ ~B'. . .. ,'9' I.""c.-e.S S ' o ............ ...... I S 1 1I 11,. le 11 '1'''_ ,---....~ I' '1 . . . . [4 7 S 'lid'" t n , _ ' ( ___._1.._'*.... • • 7 , lo .. VIdór MI' .. • ~e- .........ft;...::::,,_.._,•L~ .L:.:;'¿":"V"-;.-;¡;¡;- • . - ......,ti! ' •UIIIr
 50. 50. .... . ;~~~~~~0I0r:;:~7 r, ........ _ "d 'p • • S 1IlI!.I. d. col _ ..C6C11t.' s s_m.. ..,-; ....._.. "1 ..pe , la ss " •• -"'de, S .,r '.. ,,"~ ......UF i: S 1*1 ~ 17 do ;;{_=-':..~ la 7 , ' : : dI 1 ......... _dc. w;,,;:.,-....,.•......... _.._.Mari.ee, 1 1 • h 7 ..... llentáll a=.-p:i "i '1ib7.:."~.. '100 _ _ ... • '11 I ti .I~'., ... AI- _.IIJ: ' • -o.c::." oro ="S"a,''', ': : ~.;.=......y _~ S ..!Id .. 1111 cio-_CoIo_._......_el , 'Me 2_6»« J • s .. '52 7...... áIm ;(7:sr'3::&'.::.:::. tr - .;,r;. ~al ' M¡::o . . . . . . , . , . . . . M. As .: :,:::.c-=-....T LO;,_ .. _ J,a-. • '] L .........., . ..,,' , ..~ e 7 .,.,:r. .. - ..• , Colo ......._ I .$, _b ¡:;J~~
 51. 51. del 1-1 ... le _ It abolla , It b...lil.4. RECORD DE GOLES: Looit Hn· .. AINra: ....... .-.: J7 .... _ ti c • .....ao. U .",."... dIo ... ..,.......-.s ......"""" 10' . . . . . J4 ".,.... Ea ea pa~e-d6e obItiDMJ , CIJ re- ..... lIcrDicI lo qae ..m el c.. '1a 'ti': el .. ceac:ao • 101 •tICOIt'I -Lo Sa_- .............&a -- ...- ..... '.11 Ir.. ....... ~ ..'''.I .. 't'_ _ It "t1' __ """ .. -~ " ="• ,¡..La .... I.U' I el _ el ji r , • ~ ...... <Me _ 0'IBufw;"-' ~ e. J 1'.12 't« C+Wre y hlio el ' _ Ir : _ ..., ( ta ' d" _ 0'1 1. Cola Cola ~aIl dl" N. . tilIoI ele de6 F C" t.iI A.MIa " F..riqw 1'" 2" • aba ... .. L r' _ k, ,. . . UaMai- .... a.. .. 1t S ' _ _ .......... cI ............ ..... • P I " e••ctIcI'- ca- __ .. $ 3 d'" 1 el ca4 p : , ......... s cWd6 .... ...' , k ......·II .... 0... loo" Cola Calo, _ bJ._ ... _ _ .. _ (1.1_ .1 1'''' _ ..S· p) pelE t' ... la '"U" • ca" ..-• • • • • 7 . . . . . . . . -::-. la t i 7 , Mi e. CeID _ 1 .... .11I'" la .1: .... ..~ ....__ 21"'.111. 7 'a.u _.......~ ..... , ••' r h'·'.Isa' .._~ sI._. S r o4lit - --.• , u.-. .. ,.... .. "'l.Pi '.' ''',''1-2 • ~ C".II.. el s.z •• ' , el •• a..S-1 '..,... cI ..... Ir _1 1 5 . .....- -..-_ - ...... ,=". Ir'. __ ... -----,-• 11 _ 11I JiItI, tic .'t.•ans. _ _ ...... 10' .... .. I1 Id" , .. CODIIitu,e_ ---_.._.LoII _ _ _ _ C..... T_Io ........ te I.. ,· .. It _ _ .,eI I Uro_ ............... 1 ).dI ..cn --_......,".......29..-......_11...fr:,lIt V t tf' a.., : .. , 111.rta p • E
 52. 52. • • rllSlS ROBERTO FIlO/UELO. El ~ "1F1,., 4W .,... .. b"'c-• rtj ~';,•••~ :.-t~ ~ .... UF 9• • le ••'." ;.pr .. e. c.. Rco'bta: ...... tae. .. 4Iec:idir abe tia elb • i1l. (el .............f ). y ... DO . , -_ -........ y ,., 'h'l PeII _ _ .........-. T' saco ...... Ie . . . ;..- al iee *, _ s.toI. Siespre le' uw.a ........... _ . . perticIo. Pero -e::e-- b8 .......- el naadro le jacp. YP.a6.' 1ab· Ne: .., __1II.cM t8tIc .... .... I JI c.... N fa Pela , lo ... ......_.LT_.......-IIII.1Hooi.-..;....,........ ----=W ~~~~=AN:;m~w:aro ............. - ' _c.CaIo. I17....!.!! ( ,. s'• . _ .. .-he •• Wtor _ ....0' 7 PI' , 5 . ) " . . . . . ........... el) I (ca el _ _ d '.)• .ee.c. __ -- _.• « AiIeL ~ a. ati .-,lo. " AII6a '2 sr S .. la .... • 111 I I ...... c.. II S mhw.no. por "'teJI flld..... ..-re 110 q-e b ...._-_......._.... & - - , c--. P"', ............b· e40 .. kat tubltjo . . _ ClqIIipo de le; '.da"a El a S;~-~ ~ "'. Dchla.~c.&aIe."'" .A.u· ... , __ n le ......:'as , ... o f •....-:« r :a.u .,::.AL: ~:':':'s ,.._ e- .J:._.. _ ..._d ... Pe.... .' ." ..'ti t:... r:: --_.. 7 • • - . - ~J!III-". s . . . . . lIlIi ·,t pi • .... ni _PIOle z S , ;''''Id.,e.uíi,¡;,.... _ %7 _ _ ......... '_llu t 1111':: _,_( "61,_.. l. 'l 1< • _,'" _ _ .. Calo c._ 7¡s.'. ar, JI ... A''' 11••• •o-. CIoo& T ., .. . . . ,. .... '7; . . . . . . . . . . . ' 1 2 11 ' "
 53. 53. tI:· ... • <k S!:a. ! • pI • 1lIa. .. .' P'"!"!"~~ _ I 1 <k e:A! .~ ;:Os: 'l::.. _-::.... .. 1W¿ ", e U"C'. ..'1:."1 ' r.o_"1 , . . . . Le ' "e- ..... Ia ..• . ' 'lID " , ' , MI ="..... _ J' <k laC" "1' '~ ... .... '9 5 , 1C:.III Sa ..' ' - ..i0oi8 • L_e-.'-c.. ... , _' tlIIb I t r _ . . . . . _ . s ¡ a.-..t.pt CIlIIie; la lit Q • la. _ I S • jera ......... "_ _ lo'. l' ... tosodo· -....,_s S 7 ... ,. ¡' I • ' _ ' 7 : .'.llllra.tos la' .S'EJI.r:.I~ _ . . . S . . . . . . C. I __ ...............,,' ,. . . . . . . ' "7 ... .... _C.c.!IIIU f", ............... _y.1 ...........,. t hsColo CloIo." • _ .. ~ _ .... _'$ '1 ,iu ... ........ ' '·r *"IIp' ' . " _ ¡'¿ ,'';.111 ..... CloIo CoJo, • 11 .... -Ir L a" ea r ' ' •• 1Ijor .....
 54. 54. .. '....M-.. _ _ ...... ...l" 4.~~ ~ -.._-........ _ _ ' Fe . . . . . . ......t~ _, .si t-~=- ... 1' _ _ .. _ -- ·11 ~II~_~~;:¡r.!De ' : ti' .' ~- -'.-I ' , _ . ' _ ... ......... - .. QIO, LI • I '1 "d • JI .". JI ......n',. ;lt':,;... . _1".11_ ::'14 • ~JI!III" . b O lu , .' :;;:'4..-::,*-z,j¡'~ l" I _ .. 11 ' 7 r ' , .. d 11 ... _ .. . - ...... .,.T" ,1I'n. I n h _ ... . . . . . . . . . . . o . . , .._ " -_ .. _ dk"'_• t .7 '.' 7 le ... ....ol.' I ..,e '1 . - , 'e ' Ir lIIII:.~c.- ..... la S S Ilrdu" e .'.-' _.11. . . . . . ~ , o . . .......... 11 't" .... f.. Ir e) .... " , e..... _l, JI ¡.u11.e":; (,.," '.~ .............._-~tv.. I •• ' 1 Ir a .. p HU . . , • •7 T~ .... ...... ,,,.. . . . . 7 . . re"... a& .....
 55. 55. 163 . ~.~.~'~.~'ªt~~..~..~.~1J , « ._.. ' ....,_ .. ..s.J..... '. • Sd, ....... M '_lieIllIIte 11 ..: e . . Pero. ........ JI Id! ~ "". ya _ . . . . . ..., ... 'h ... J"" 'ole Me ._. • el ..ce...... • .. ACI' , el la un'.... ~ ................ .. ..~ - .....Vi.eI 1 "'_10_ _.... , ' J r•• _ • I96J le W' .~ .. D'.ES- :!:.R~ En. por «1 cel," ...-_ qw ca: 5 HIWIr ea - ~ "USI'I!RID.D o JlO().0l1lA _ _ loo ...-,..ea- .el -.do. Ilooca _ ... _lo ....boL Pero REESTRUCTURAIl dpW • d mlucir el báwao ele daba. Y DO .... _ ... lo ...._. Coaodo edoJ ...... ......10-... GoOli, lo 0im:ci6a Depocta del & bdo-. lit le de i.. r.lo. y de" ele .. pedodo de 6c:ilI. ...................................Ir eKWllba q.c peono. ::.,:.:- "--"' r-. , • Ea _ .. ... .= te iIIh:iItad .. poda. E. ex --... _ Ir podit aiP _. S E_lo ..,. __o Colo Colo _ _ ..-' lo -U" eIdJi:... ca. - CIqIIipo raaY.I (tie- _ • j e ' a al .. Sr. <n.l y es la op.." ·W ... ~ tempc. . n 11 -a-.o akc upeclllti- ..: auc..' l-O ( _ 1 coa 0110 ...... de _ riMa c.- ti Sclcce"- ,.te al "".... cIi.a. el Iuo el EftItoa. qae bad8 q__ .. _OCIIfIba ni poli. d6a. El eqIIipo ~ es VaiYftSi. .... C46lIoa, _odo loo _ _ R;cn. " foJIo de . . . ' cIoI CamIlo• ... u.' 1_. ae-oiI , 11 - 'h' Pero .... l.lié ,... ... I;:~r" J er_ ..... Colo Colo. Loo WJ. • .. ;.,-. ro "...u:::..... e" TI~'" ......... ' ;u.. .... ..:.la...." . . . . 4 ',. 'n le c...' n... ,.• 11I • ::.r: srE~~' .•'11I.... fe:':::.•.: ' ....."...................~.IS'.;.......... - ~!S :1' ..~ eNe·· .. '. M'"' .. l.el _ coro ....... _el' 1 ElIfIdo.. • 41 __ ....... ~_~ Uce CWIr al ... ...... • Máico. ea _ ClOIIfm.. _ .... (M , l.) el ... S 'l. ( ......__ .. sm., • • re "u... MIII.). Dei- • II.~ 2 • cllI••N ' t f' , , lN:rat:.... el t . 1,._.. In: o:i"_ ."_I·I_e- ..._ Ch'. .. al 11" ~!Ito...-: ...UI S ·MII lI! ....'1 a _ _ loZ _ u.Mít .<11..•• pi ..... .. -000* _ y n."...._ , ......-. alE", -el .., • _ FIpoooo, Pedoo ,"'OIwaa. • " 111•• ... " MI .....
 56. 56. FOIIUACION muLAR POSICIONES "11 KUtmlllIC; Alfo V...tlrlt, Hlllftkrtcl enrz, Ot- urCIa,¡". Jesé GMuta; Wallitr JIIN"'I, E1M6e "ejas; Mane ...,..... " ...cisc. V.Nn. [hu hiNUI, VlctIr z_. [ ••0)15 J J. Ir.v. , " F. Ihhz , "12 AUTOCOL" • CutJllt '" 1 •• 6J J. 5-• • n • Ar..... JI S. "-"" 25 ..- lOM. _ 25 ,. - •W....... 22 J. V."~ 1 H. Cm ZJ H..... 7 A. V....a..í ZJ S• ....,.. 7 R. ROja 19 J. Vb., •F. V.wn 19 '.As...... J E. Rejas 19 J.Il'llft ,O _tll" U ro ..... ,l .••va". 12 R. SU,_ , (,OLEAOORES t tl'I V. ...... Fo VaNa W.........a M. Meren. 11. RiIfU L_ -€4¡1I111M p, PO PE PP Gf OC ..... '.' U. c.~hcl " lO 1 • 70 " ..'.' e... c.. " 17 ,O 7 6J 42 ..J.' _...... " 16 11 7 .. JI ..4.' U... (tille .. 11 6 ,O 79 .. 42 ... PoI_" .. " ,O lO 52 .. JI 6.' _... .. 14 lO ,O .. .. JI 7.' ........ .. 12 12 ,O .. 42 JI l.' C,.. C,.. .. 12 JI JI .. " J5 '.' O'"....., .. U JI 11 .. .. J5 lO.' U. e....'. .. 12 7 15 .. .. "n.' ..-- .. ,O ,o " .. .. JO 12.' ..... .. • u U " 56 JO U.' t _ .. u 6 16 " " JO '4.' ...'- .. 11 7 16 " .. ".... u......... .. • JO 15 " .. II W ....... .. 1 12 " " .. II '" ~ .. • 1 '" .. .. ".... JO 1 7 19 .. 71 " 165 PI » •r7 J-' -...........0-1 J-l 0-0 .....,,-,.....,......6-, 0-0 1-) ............J-' ,-,0-0 ,-,0-0 1-2 >-, 0-0 ....., ->-<1 ,-,0-0 J-) 1-J ....., -J-'
 57. 57. 167 • t '1 ti '111 7 l' 1'2 loo « loo .. CoIii Cela, ..a: r... SE ' - .. _ ..• P 7 l. _ ur.. _ ...... rtt* ' .. $ "7 $: . . t' ... .AlI "........... .. 11 ~ tl.e el '¡'II'1 _ _... . . . ~I l' ._• :. u ( .., -......'=. ... !; 11 ..,• .u.ID ¡oJ s".:el ........ el ' N ' • • .... Y. - .. ItA, ... 14 .... fClIt ~ , ÜOd _ 11. l' . . . . . .50 22 ... ~ .. Ps' ,u DI.II'I •• .u.t. ' ,-..... el f6W. .. =:_aI6a coa - .. .. ti o:em,.;.::- ..Al 1-1 ... Ual..._ .. cw. le, 1M ¡wetaasiows de e. CaIa. •• , .. loo __ lA "ti" . -... __ IA_.....-.. -....... $ieIc de fLeli d tor- _ ,. eallI nI......... el __ ... , • ¡' f I otea estrtIII u. 1CltI) al ti ....I... "ch. che". .w , -. Colo Colo ....... • ,;,. , , ti r aRi"'. ' 'fsv le- .... 1.- '511 al al" pe. id" __: .......... (C11ri6 , v: 1 ¡W), . . ~ . (1ánsdI ., c..) 1 ~ .,... Me ....a.eubis del •. ~ _..... oI_ .. . M ·s LoI~_"Co- .. _ ... U.i,c.siII8d 0';111 Y." ' .......tiaI. el coloco- .. - ... -l:f.aJcpanco Ni si-.... _ . de_.E1 ..... V_ .... 18 ...... .. _ .... _I_zmtel. y .. _ _ io _O" •• la "U" _,..m, 7 , l' I _ e.-tJ apecial. prilana iD- .... , 11I « iDIuIbl.,. .=• " _, jomúI. Colo Colo...... .._ --¡:¡.i..:_ , _.- 'R 2 r:-cJ ' •• ~j~~ n I ' . S :: ,;:;:=..:.... 1 .. t,: -:-~=~z:..f loo -Ii I S 2 . . . - « a.M'" • S '1. ._-e _ 1 '1 El _ _ •,,'1'1 t ' , '9'" • ... :'1&,,"'-- §':-..- ,,'=: :• • c.w._ ,~ .. c:IIII. S I ~u.~~; Ioos • "11_.. 'I:f:~h n--='.s,--.".,:.....I ;;;j; 2" .. Ch'.. K-.. . . . . bilIS"" ..... ...... a.,.crt.cw.c. .. - _ .........,...,. ' .Cas ti e-.. "1 fn y S lE ..... l' 1 .. _ , l i l a Y8._ _ ..- nI p -..... 'S!>, ·-,-.. p-- _ .2 pre ¡,¡ ~ :e:~ ,, ............e. '..:...... ' ..-•' -1::'" " ...,1: Uf•• ' S l." ==-,..-::i..;"'Sfk .:. C''w'..."2: ~r.;;~'~~ • El' 1111 I .19ft ".-• , la .. _1;. 1'''.4,'1I _~ .. _h .1.... _ ~ '''_h.... _ • 11 '" fl!1._........
 58. 58. lo • lo ~ ...... HR,_,,"' ...iI-..··~......... ' ;'--', R' 41_-, ti "s' " ...ti .... .-t:i , ....... ~ _ .. 1. s .. •_'11 _.. ~ ..... (e.. ... "A- , ....). 1M ¡ S tI .... .. .... _ "'.1 'Ir. -XLi lh I .... ..mI 'a a-.. .11..... ,...... la c-. pE ca." Mi- bopoIit.. , el P••,' ±' ......... •1 • lO IJ lZ la la •••••1 .. I,'rl, C.'- Y.-c._ ..-.l. C. c...- •. "fN: .l. v·.....11: ..-.. -A._ ...-.s: ........ (Al) CItIIIIt (Al) ....CIH TlTULAIl ........... AIiIII VIIIIi.... lid SI11 eNl. ..... ..""" ..........;,...... v...-._ _: e.too e-.r l •• ', 4 la- Yktlrz. -. lo ara... 7 lo K_nnfe • A._ .'0..... ...l..... .. ..- ... -..,.. z ro lIftil 1 ....... 1 " "..n •......u u lO lO ..lO lA lA la la • ..-L_ L_ .......W._ ..-,-L"_11'" •c._LC._ ........-Lo_ e "• s' ... p • LW_ (lM . . . . . . . . . aa . .............- . ........._ _ HLIS .1' l."e""s .. 1011 .. , S J 1 1 10 • 7 S J 1 J , .. 5 511211115 S 1 J J • al .. S • • I 111' t71 11 S 7 'ZSIIZl 11 411 '.'ltn 11 7 S 6D.l' la" 7 7U2511 11 I 5 '202115 114"11)215 11 S 211M)612 J.' ....c...c..) 4.,' " ..eN.... (JI l.' U. Cat6lca ... ,......CJ) 7.f e-E.,dP• L' U. CIIIra (1) f.' lo ....... ...-...... l.' .... CIIIIII L' _ MI'... IIUI J.' e.- c... ' •• "C-'U"_,s...... _ ... ., '.Da" .' •. taII ..,...___o .... '.I.re ...__ un •• " . 3 1 S 7 C4t JI • .. '11. M _111 u .. C1J u u • O) JI S • , .. alt --. 11' S ,al 11 17 11' J IUItI' ...".""JI I • 117M"
 59. 59. 111 --,.Ir. I r . _._--,. ...=-.::..:...::ctlT , ':: -t............~. C._,.. 'J ... ...... ea_ ....' ' '.'_...... S y--_ _lo l6IicL No ..nl. __ ..... A-.- e. e. 11 t _ a.' Ir u'lIlll E ~ ..... ' • ;.:~= V ..... , . el:''lo'.'-=e . . . ............. AMoI. _ . . .._ _.10....__MieatmI _, p , :. ti. .te. U.he. 'W • CIIIe (J.l). U••a.... e.t6Iica e'-1). D. ,. CoE-CCFCÍÓII (l.l), .... Id.. (4-1) , _11.• )." _ ... Loto SC...... (z.ol. Deporla e- ........ (l~l. U......wod ... CIIiIo (1·1 ). UaiveulrdÑ CatóPa (J..O) 1 c.... e 11.1). y .n lo pea6Itiooo _. leo toaba cnfrmtme. En -« - lo liooI oatidpo. da. E1 IIV.. ~ el títaIo. No le pc:.I" .. EftrtoII o c.... en.. el ...... rinI ........ .... foera capa de Di ""aL Po; el!) U. . cñcbió • ,'« ate el trio%. El _ Unte........ ........ _ -cu-.o' VoIdIs. . - d 1itaIn. So- ... tocio. ti le co.·v, qlIIt Colo Colo 110 podria coaI8r a re..... ,.rticIoI coa c.IoI e-tw. k.-..:lo por A.to- .. Aa. ea e*' "e.t1lC6bO. Po; al» el _ e....... lIIi6 del abcIio coa "tre:.ft pc!Ia '! Jo¡ oiGa r, cna .-dIoI _010 . Pero -.edi6 Po dista. la; . .... ~~ Ioo ... U.... a el ~ DaTtido , . . .. tw,iaea DÍ áq.... ia ca?ma ..&:iaak ......teDa' el ~tc (qac a.Wáa la tema pera titalalX Clmpc:o. _1.E_ ........................ '! .....tu..... ftDd6 2·1. Y _ ~ el DUtido « loado CoJo ~ Jdl.t•• e-. c...~16 COii Jo¡ .... ea el ,..bric , • .. •• 'H. ...~=.....,.,-,t.c el' 11• • _ ~'I ' Ir: " - - . ' , 1 ' ' ' '.. . '.. _ • ,_-.T_ . _ , . D," .... N. Si .... S al'TI e-. J.O.s.- (~ "'Z°v. .. Aa,I;~-LrO.2.. MraaM>i-___ ~.u;..,_1-I. ~ " I Coa lo 'l" ,.0.• .. _ 0.2, 0lil wa. _ Me.- ..... M 5 !fa es _ .... Id- .. Y l. '. a.e.ea. eoII • pÑIleI _ _ _ e ,,', el. 1J" 1-1 .... ti'"41' •• l ). Ncf co- _ -..--tilo, lo ,..;a ......... - Pral .... -....o..eaIW.... ....., - picr.. . . . el _ 10__ por .. e "deN Se, IIc COII Colo Colo. Lo ..... Ft.. iIc" _ .... cola- .... _ el ..- ..""'''" z.o • , ..... ................ Kt-rla el JI!I'O" , _: J.O • 0'IIiIIIi-I. I,J coa U... : 'W., CWk. l-r. hila: 1tünIo. ..... • .. el:t:.....'-" el ...... • "-"- ... PelO' Ij" cIcae JI, I T _ .... , ...... '" b el McbalD'" 1 CM» --O.. .. _ • 7 El' no es...-. ..- ..C-2I~:...,~Ir':e oIIbnv 2Z.,r - S 1M tRI ,. Fc-¡+' .. -~~ _-""'ca .,. • •.1' ..... . . . . . : d....... c.bo ... _ .... T_ NetÑ ' 1". .... ........J ~&pt. ..,a,., __.._," _ _ 26 .... • 1,1S -.tao-....• •'n,.. lOa Dé- C. IIICI'.. tLiI CIdIe. S.,.. .V elad e.tItIica , ea-; ......ti.~:: :,eII1~ .................""7 _ l o _S
 60. 60. Eipdola se reanudó la lu. ao siJtnl6tíCIUIlleDte fue a estre. tra una defCDII sólida. con dos todo JuGADORES ,.. 37 37 35 34 33 29 29 2a 28 27 27 26 23 19 15 9 7 P. Pinto 6 A. Silu 2 J. Vivar 2 G. Aguilera 1 L. Araneda 1 F. García 1 R. Santander 1 H. Vidal 1 S. Villanueva 1 fORMACION TITULAR Manuel Araya; Aldo Valentini, Leonel Herrera, Rafael Gonúlez. Gerardo Castañeda; Sergio Rami· rez, Humberto Cruz; Caro los Caszely. Victor Zela· da, Elson .eiruth, Leonel Sinehez. GOLEADORES E. Belruth 16 C. Caszely 14 V. Zelada 9 S. Ahumada 9 G. Castañeda 5 J. C. Gantas 5 M. Hermosllla 2 L. Sinchez 2 P. Pinto 1 AUTOGOLES: E. Bravo (GC) 1 V. Cantattore (W) 1 G. Vivar (U) 1 65 ZONA "A" 6.' U Serena (2) 18 5 4 9 16 28 16 7.' Rangers(O) 18 5 5 8 23 28 15 PARTIDOS GOLES 8.' Wanderers (O) 18 6 3 9 20 29 15 J G E P F e Ptos. 9.' Palestino (O) 18 3 7 8 26 30 13 la 8 5 5 18 12 23 18 7 5 6 23 21 20 LIGUILLA FINAL 18 5 6 7 27 25 19 18 6 4 8182116 PARTIDOS GOLES 18 3 7 8152613 P F e Ptos 18 1 8 9 18 37 10 Lugar Equipos J G E l.' U. Española 7 6 O 1 17 5 12 U Colo Colo 7 6 O 1 19 9 12 3.' U. de Chile 7 4 O 311 8 8 . CA PEa ATO NACIONAL 4.' U. Católiu 7 4 o 3 13 16 8 ERIE ..... S.' D. Concepción 7 3 1 3 13 13 7 PARTIDOS GOLES 6.' Everton 7 3 O 4 11 11 6 J G E P F C Ptos. 7.' L. Sch.ager 7 1 1 5 8 17 3 18 10 7 1 35 18 32 8.' Green Cross 7 O O 7 5 18 O 11 3 4 34 22 26 (Colo Colo y U. Española definen el primer 7 6 5262323 Colo 2-1. con dos ,ole~ 6 6 6 24 21 22 pu too Jla Colo 6 5 7 Z9 30 17 de 'rutil) 1
 61. 61. ~~... ' 'P , :: ..... ' ";'. ..... 7"~ ;¡;,;;¡¡;:;:-. " - -1. •S Z"ñ' l., l' U . . . S, ' .. ':;¡i!i!~n~niiin .. _ ..... m='¡"4 ~;;:;..;-_-.re .. p !!t'Sil -. ;.:rz ; , .....' .. . . . . . • , S I . . . . ..... _ id 1(;,. ji JII!IIIIIe 'a , J ' 5 que 1 ' . . : ss~s 9' en_,s iI "'7 "1.* ', la I r , .lIm " "Ds ,JI-e :" e s , ~.:=...:o.:;no;::;;-s....... y .... "'Ion S •E .. O" . . _ . . . . . . . io- 5=r..=-.,::.:-.:.!.~.. - lIpt • , fu. en "p' m _ te. , , S , t "77'''' IlIftaun -eII_.al' 'ql [ , -.nr .,' ."_,,MO, ,....D p,«t ..,. la ,. te . . ti- Calo 7' Loo_ n "~E> =.j-:,::=......"'i: =n ~_ .. -....tI ,,~Va1- • , . . .... I & '4.n_ • .., • , .. "sllls' lJ 5 .. V'" JI.t! _ frial ~ ..... S n. "_"sa-_Loo 1:1'_..... ..~.=.C '........r.:_. 'h." __'c..lV' s • 7' ' ,..e • • ' _trI • w , '11 WIIa • ''' _ ...........&lcw. ' bas 2 7 0.' . --~ _.-,......nz~.. "Loo ;;;;;:;¡:;'¡"; .. ..-..'" '';Ir
 62. 62. '8 -..;~~~~s·"--M'''' _10_":..a. I f ' 'esh ...... kM 1' ... ...- ..... .."_.,--:'::II,:ti" ,le,;,;:I ' . - . .. . . '71 H '.: 8IlID % ...... , (' e-cl ....... -----....__. ~ -a-l•• - ' -... IX:'::e ¡~'.L~.... _, "·.ea 1Ite8D de -,.e; , bss el de 1'" le tibe : h .......a.. el ~ n .... '. ' .. pera 'sell..... .... .... .. JI ola fmwIe...tat Al Ah.: wau mio de q.c _ le ..........--.. -... ""1'" ..... pnn77 ............'d' .,' ... lit ...... ,vd p el H60L ~ • '1 1 - ............ _ el , Ie,...-.¡o ~~Io ' ' - ' _ " """': .. 1-2': 'JI u.iu f'" CII&Colo Colo ... U-1 -f' __ E~¡::2""_ ..~... lit" .'.' ..ti JI" *eilw' , ... . _ _ . . ' o UI• ........ e' _ .--:' •• Ict.> 1" , ...... I ," ..... ~c. ~-=-"5--•..:.c.~.....zt&iubJ ,., •• _- ...-lIíIIe -'m .. 8116I: "'COlo _ •• Ir '.-, cw. ........ 7 'l...... ~""'=~:.I"::;¡I;'.l~ _ 12ra-!E ' :;"S'."e... ". JICIIIII • 'E. V.. ..._ ,"'T.ClIII ..T_ .J ¡S S • • V"" .. ""
 63. 63. ... --""'- ...... .1......... - - liIIo!Mo .. "-1 iiiiili!"m--ti 6-2 d<.... - ) .·r"·I ...... ( EYn. .... _ • 703 • AIIIII • • •.. mis- -~-~.~ .. lr,7 ~: .._-- _-"'.• _ ti S 1.. si s 18 li. :'''p'''7-''-=,''S_..:a~ -".s" ..... 7 ".000 ............. _ "'1h11' ....... "',' lE' o~. . ~-:;~~~e I s I ........' « I f!II .., • JI _: los ........ ora. ,.., .. .-.ucu. .... 0 b e1 .... 41& • L ' ' ,r, ,• Véliz (15). el 11" ' 7"M 7' (1). ti .... ., " . . (1). la • , * • Ca- ... (2), ...., .. I.-l lime- • (2),1iC' 'p .. O 7 ' .., (1) o .. ' .' d, ..... 111. T d .. 1m =-.c:rf::::~::'I~"~.....-.._...._io............... _ ti'.d "'''':'¡ 11;,lIjI e~::' ".~: .... Ca' IUC~ Lon (1M),· 1 I VE II ( ).1tuIo .... (lIB). Jo- _ ( 1, .<o, 10'11)• • -. ..... _. o.o..cOó, (I),~ (JI_ .... b,· ................. -.oto ...... Ast. 1~'~", .&..,OIliIa~ 6. o ...... JI, IIa .,. _--'". . . • t I ' I lJIIión. [jiíi~~ q"' -'"_..
 64. 64. 1'1 POSICIONES (,OU:.AlJORfS _ _ m1lUII ....11 A. O..". ...... 511I LMHI NIr,... c.ú... ..... ,: fr . q V , ...... ,-. ....,.;,•............ ea.... c.. ..,. UMarM WIlL .~ 'o V.... U .. C. C....., 'O n .. - 'O n L ...... 12 .. L. V6k O .. S. Mlluu. •n ro 0IenI •n 11. CI.M ,n L. Herrera Z .. G. (uta"', ,z. G. p_ i za 11 AUToc,OLD: 11 'lit..,,. (sr) , 11 ta,,,,,,, (UC» , • Lftn (O'H) , • Lar. ILSCH) , • lerIJ (UI:) , • V......ia; (In ,,, .. LUCAIl EQUI"3S J 10 1: , ,. e '1M. l.' C. Cu. )423 6 590)152 2.' U. 111I.... )4 20 , 5'" lO 49 J.' U." ellllt )4 19 • 7 72 )8 46 4.' C"ceIld,..)4 16 11 '''' 31 4) 4.' e.... CNH )41513 6554)'3 6.' L"""'" )4 14 11 9 52 41 )' 6.' U. ea"lica )4 14 11 9 4Z 41 J9 ... H..c....... )4 13 11 10 40 JZ )7 ..' ........ )41)11106255)7 10.' ••".1 )4 U 1 15 45 52 J1 11,' L. so...., )4 9 12 13 40 52 )O 12.' O·H.... )4 1 10 16 45 54 Z6 U.' lIMIIn )4" 11 JZ 6Z 24 a' u. ~ )4.111456224 u.' _'Iml )4 1 1 11 J6 59 24 lJ.f ......... J4 10 4 10 4J Q Z4 17.' l. , ..,. )4 9 S JO 44 65 U 1&.' 1..... )4" JO J6 " al JL!(,ADORES SAJlTIAGO: 1-2 .... z-z 1M reImI ........... hllllll' 1-1 SI.. UAftle LIMA: 0--2 AkllI" u. C~ ~ ....., 'o 0Mt~ 'o V,Nís L. H...,... .. 11"'''''1.-• A. "zar; 0.-L. V.ft. &Iu6. L ........ c. c-.11. 51.... 1 . - G. CMtIWa A. V i A. Sil... •• LAr• J. ~.. C. AlIli"', P. Gattla 4-,2-<1IA_ .....,...... - 6-0 ......• 41'1' ......1-1 ..,- >-, >-, ..- ......1-2 ..... 2-<1 ...... .- -,..... - J-l ........,... ......>-, ni",. ....,.......... 01" .....,0-, L'" I ,............... e- -4-'U.I.,,&b ......0-<1 "_lo ......,-,
 65. 65. Colo ..... !IIi.¡iNíiiiliil¡¡-""'~':: ~ ' ..-._ - s.. -.. -- _...._.......• .. d , .. _ !ps.", ._.~ ",. &::~ t.. s c... _riel. , r~ . . _~,. . . . . ~ts Ce S p ~S .-:: _ _ _ I n ti V.wIM • •- • _ _ " ... W'alm> .... • .sZ3 .. E~.'(-..t I s.~ ,¡;¡;; .....-.- ....-....P p{'Fr- .... te fa in_ _ ._."-'DoNd, _.....- .._...;."................... -.;de . . . . . . , _ 9 " . . . . . . e " ..lit .. s.:: a.-, ti .::: . . . • ' c -:z:=::.... e ._ . .... P...... D $: , 71 • 'IU • 7 ) "SAJ<. .... I -.: ... M 1 11 " 6. ...... 0· .,.., 1111 . . . • .'. J • 111 .. Je f'O 011*. .......... ' , 'su pi- re s..:~-:~ ..:=.... 7:'~~I"""_'_ ...~.. Me> :J.,~ __ 't r~...' : . ........ ",. :.54' .. - ....... 111·0 , -~~...=;
 66. 66. .. -~ &0- aN TAllAD I "'.". 21 1:1 ¡-In.,..I •• • -...'1' ..N ••UWIDIO. C8N LI- J. ViIIIiMII •1:1 1bT__a. 1.- J 14 1-2 ..~ ...... c. ' - •... aMIA. AlldillOi ...- •aa_ 1:1 w_ ..- 1..1 W ....... y .t 1 •S • 1I W 1-' T_ ... '·1 -• : al '-2 ..........J-' ... ..... r....... lJ N ................. S. M __ •"1 ... s._ •.... CIlIo N '-1 ...... F._ 7 W ...--;;- L_ 7 ..- J-Z J. SU.". •1.. .. ... .. •. c..... •IIIlltl.... .... 11. ...... .. ....... •1-1 Ro GeMaIa .. C.'- 1 210_ ... L_ " • .••"lIr 1 '-1 1.- " A. lit.. 1 - J-Z L. V_ JZ AII......: ... ro ...... JI (O.....UCH) 1 ......... ... ....... u (l. 1etHf) 1 ... S._ U ('. "'''-') 1_e- 1:1 ,.- Z7 .·1 •• M"st" Z7 ....- 4<1 1-' _TITULAlle'.1 , 'l. N N AlIeIII ...; ....... &alMa. ~ HImr1.. ......N ............. Si...; 'rMdIDI v...... GuI"'.W "-:; ,........... s.... .....=:••, '-ti' - , L...... Wta. -.-. -- ... lIiIiiiiI"IRa.7 7 ee--, ...- " Pe PE ". cr " -N - LO U.I..... .. ZZ 11 1 " 35 55 N_- V .... .. JI 11 S .. .. ., N 11' ... • Iutl, ti .. 17 • • SZ ZI ., N ha ' ... ... 0 _ .. lO l5 S 50 " O, •1ft,.., .: ... C.~..dl• .. lO • 11 .. 35 "=W'..!~ ... •• In•• .. IZ lJ • 51 .. "7.' _e- .. .. 7 " 41 .. ".... - .. U 10 11 ., " "W • I ' 111 =t' ) ... ""'.Issla .. IZ .. IZ 07 .. ..:==a: ... 10.' U. - . .. lO 6 lO JI .. ..W -- .. 11 7 16 51 ., Zf N_ IZ.· _111'.' .. 10 • IS 50 61 Zf " . _ _ COn 0.' U... 0IIt .. 10 • 16 56 .. ••C--a. IA.' L_ .. • 11 IS .. 01 Z7 .... - .. • .. 16 " SI .. -... .... - .. 7 11 16 JO .. 25 lT' 210 _ .. ... O 10 .. 7Z ...... ... - .. S 11 JI .. 6Z Zl DI
 67. 67. ..... ~~~-...- c.M..~.; .... !:,''''=1t_6_" ;. ~~~t:. . _ . . n " __ _ ........ , Sel Ah- __ 'PI v.M. ; • GJI&.... :.c.: •U21ssaidad .7',' .~c..- 1110' " lit - c.si..&i:s:.:In - ......~~I~n• ...... S Ir ..ao- ....... . " 2 •• ( ..aj. " 9 .. .. , l' ' Iosb-=,_..__U0i6. , CIII CIIII. ..... "'laotl_ _ S , ,eDo 55:... '-'......i:...e. .=:le' 2 c..,.~c: : • • S " ¡;¡; .tes .. .. u::. ..'::", ..le-......·In -_ .... ), ..--CsI - I . . ; : . ~::"'~i LZr+Po L'J.d.:l::.A ,l;fª~~= "'1&- ~
 68. 68. , ' & . . . . _ P l'bIt ti:..... Sr 'ir' .. ' 1 _ ___ .. 11 ;M' , l ='1 . _tfe_ · S .... _ _ -ee .... ....... " t.kl' .. Aa-_ 1"1- ,. _ ... .,' .. . . 011111. _ -.16 11 ...... ..... ,' I rt =l•• ..... ::, ..... ~_Jo :t.....-¿ ~~N~i.~CIoie, lo Aa _ _ ~ caa s:Jl" 2.9 , J.' :cr..."eo:"ci...& ~,~ ~ j ..~:.Sa:e-WC:-:-:,.,'1-=:~ dei6 pIlO .. c:udo ca el totDco: UDi6It "'''011.Y • lo ....... Colo Colo ",m6 • lIICIIba las m_te.iItk:M del torDco: _ ......... COIBO c:oojalo ,. _ re- ........... Iipno_ufio. Iit.;,.es djHdla.. _.....-.-_..aer tal el tIebat &ate • u... Espa. ........................ -...• ~ « (.ellialr. 11 Co- i:.~e:,.-:i':t::o:.1tr:...... el 1Ic UIli6a ElplloII coa r• leIIiao ,. el tic: Waodaa. coa u... 1:4 ' ••• qIIC' ~ ftIIKCf .. ea- • • Calo Colo pD6 _ dos COID- ... iege . . "r.ta , tenDinó icor....... ea ........ COI! loa roioL .... .. Wiair ca patido c:drL Y IIIL cea tocio • t..... -d lIicato del pti... lo _ _•• ofi. ciD ... eIb: tipo tic: ~. DO . . po _ . Loo ,..¡a _ lo Copo .. .. ..... &aICW.mak. Uai6n Erpa- ...... lo deparIi............. r.o • ID -.dhldoMl se dio UD ,.. • ' I.atak: eII teptiaDbre. PecIrnos _ _ _'"', .. iaI6 d pri- =:.{T: .;:;:r:n.-:~ ti;; =_CoIoCOlo---.., • I . . . . . . . . pi.. , • • _1.'21 .... 'S' ... D1 SIl••• sS . . . 7, . -p .... -"- ... ~."M' ' ....C... _ - . - _ ~=~t~..;.. J a CE t ...1.... - -c:=-:IdI' DI'" 2 S ( • ••elt es e--cJNHe. ·s","e' 11'''''....... ,.+~df .. ~ _.. 1="~4~~- C"' .1, e-.1, ~_ (_1' I!I Coa..: ) ' - 100- ".ls'ICoa_~... 10 ' . _ _ ..... _se'" __ 1_..... nd.+b W... _=h-J?km.: .. H.. =-~"'-~~g: ), ....," '7; ~ .. , _ .............-,.."'-, -. c:. c:. ' .__ ..... la. cm, «• _ 111' .. " . ' ; ' ....• , , ,. 'I~ .. 1_...._...'--"',- ..., .....-c:.c:. _ _. l b f . - . . . : . . . . . . '-"!II!! 11 ~t.. 1 .. .S" .C ',.tI•.•m .... • _ 111. 7 . ' h'. . SI t _ 1&11'1 , ... •.Jo~¡¿t' f . . . . ( . . ;;;,.....:. ........... Ro =.7 , l.• _ .. _ .... 10_ ......, ""~ - S:·~I~..'i·I!""'':'..... .,.: .. Ir' " .... LE.:LCai i':;:!
 69. 69. 1 1 71 ""l2 JO "28 27 26 25 25 25 "20 20 20 16 12 12 10 ,1 1 1 ....50 52 ti,. ")4 JJ 12 12 JO JO ....•..19 15 ..•........: :1 ! .....'_.--, "U I..•..••..• -M".Ne ----..' ....----e ..... --_c._.........;$" ----------_... --"el'] c.F* -- •lA ••••••••11 M~ , ..-"'011$ "',,, --........I ••'n_...._c._'.$&'" ------ "l:JI JI 5JI l: E if..H N W ..::w N ..U N N W W W W M ..le ....W N
 70. 70. el camino su VOCACION de ••!Iho" 11M.. f6IIIul Y ... oipi6c>6 c.., CaID CoID. Sipific6 .... el .... Al D"";"'im!D, -'i> _ ..... 1ft ~ liD .. ..Ifioio, ..... poIa, coa b."fu __ ele lpftDder Yele ......, F... !umI;!de .. el ,... &¡~ ,. pKieatr ca Ji fR.: O lino 'U¡¡iiewa ele elecill. .. ea- pítáa de PdI..... "Cncia por lo lecci6a q... _ ..... cIlIdo". Y locIa ... g... apreaclió -procIado de Al . - oboer>acióa .. loo pi..... portidos iateraaciaaaleo- la dio • .. compaAeroL Por no Colo CbIo impmioaó. cIcadc Al ~ ci6D .. lis .......... ..- d cqaipa "de ~ cieatIfico"........... al, ele niclad. UD cudlo (41 ¡'m El ...... _ , ele Valladolid DO o6Ia iu.mó lo __ de DO ~ . ....:: líe -••..ió-:'CGI:'CCJk; ~ fálbaI dúIcao a DO lutbaIista de lIDlabIe t-.lmcia -por 11 -lctino que padla erar ca _ b coaec:plDI ele cIioci- ;¡?.".: ';""lIJ>Iicac!ó"..... ilIIpIIIló .. _ q.oca cIiflciI pon ........ • JaI ,.,. UD boaIbre que nr qaiaío Al ",_ te6cico. NacIic _ladicado'1"" DAVID AREU,ANO pua abrir este CIJlÍ" tala cIodicado a loo ¡apdorcs CIc CaID Cola q"" a lI1Il'á d. cia, cw;,,,, dos. por clilliDtas I'UODCI .................... boado .. el ar.mde 11 bona .... ."
 71. 71. ... ... 1'10.... _=~~ . . ~ ' t I I I'OCO _ r:;';"t;r(":7J~"==i;, I • 5. «. file • UIII6II. _ le fl'lib ', _.. c.. CU&I8MO ........ L.iI ea•• S ir [ D f.",'un... ". WIS IIIINAN ALVAIIZ. ••• , .. _ DIo;· _* dI ... 11 en t wh .-'Il.eI ro- ... lit JI eh I '1 " ,.... Z tf s I ICceio ti.... ' ........ 11._.=_ _.... fll· , FR,...... ...... más '-......te..: ' .'''m_de· "''12' " _ ti #.&010 .... '.' lit... ' "7 . : : : h.U•• *'ni6 IU I•• ~ , lldllld. . . . . . t p'
 72. 72. o.' L '991 ... ea JI ·d ... e- a.. .ua.. r.. .." -l6.. ' ,.h 6a •• • .. a c.e. c... ....... ' n Pao _-.c .... • Colo c:.lo. .. 1"1 • 1941 _ ... J la' nI • . , _IC_eacb ,. 4k ___ p'n _.~.'a n., Í8tUwait. _ .cc:ai1D _ arec........ _ e:tfwenot¡ de __ ..... _ lDUaDO CAMUS. el "_M.......loe .......... _ UIIII *2iiii4fC JIlIIIld6 MciI todo lo qae Ud8. ..... _ ele briDo qae ... JI .tcac:i6a • la r;raadeI _ hoooI ..- _ ( - . W...... Ta· ...,., .....) ,. HIICI hrmed& ..te eDoa. MIDq1It K' lIidera --'nNIA lA. lub:_ .. ,.•• (...~ licio ........l ,. ... di.... .._........_-_ _ " pi r t~-...o -..0;.11,__.... , ".E',;k t:r:..e:~...Ci.JA. 1 • -';i ::! - h ~ . ; : ~ l' • la _ - ' - _ .. ..... k_._,¡..-.. fiillio~ II!II .. .... • ..... Se 1'diI6 .. Mi ah I 31 _a.IIII'.' ••1 « eI.a' .... E 9 ' " . . . . . . . . . _ J le o Lquiado 4Iindo' ____ ......1 7 F. _' alr ¡.pIor cett· . . . . . . . . . . f _ _ ~ .-a. UO-, _ .. -.. ..:.c"l tIeI atiID tIeI "1.. "',e, : :..:.: :"~ir- fl¡.:=' ~ .. _... _N n·' •• ter .. lo 2 , _ M, ~ • al ti-.a. Va.., .. de ....... _ k _ _o ..... 1' ' .. d fia =n."_' IEl" , ~R~'~'~-~~~"¡;b~.-;"~"~~";;jw;;iJ='-::h~t"~"~"'~-~·~.:i~~iiiiiiiiiiiiii.," I e ,-, ••••JIE"" _... ..."" ' -a; ..~ ...... ~""""'~ea.""ea.pa.,1iCI.d a.- 6 __ r. I 11' !le ....... ' t. te•• penl i!i!i~-¡iii~'...1M' ,.kt11 , . . ¡ e' ic-"l'. al' , • c k 1'1 • k.aI!..... ~ . . . . . . . . . i II Pta••clo 1Ido ., Colo _ ... el ( __ c-oIWo 1I _ ....... ~ _ 11 PeIaoI _is ) e " _ I ara' .1. ~ fadlDlltic el po- .¡¡::¡ JI ..ueac.I iN .. _ .... la ~ .. lIificiIn. ......,y ~ _ ca Colo
 73. 73. DBSDB SU IJ~ea U.'UI'W e.t6Iica. cIcsbc6 p:JI .. ~ IDIcdon. fecOIoW de ..... la ccrtaI de .. at..o. _ ..tillo • d m QCi6a, WcicruP ~ q. al 6 ........ foIjaDdo el _ Chik ~. lA ..11 1& ........... c:....Io 11 iatqJa el ClIIIlpO_~ Colo Colo .. 1971. Loa . - .-- , la __ ~ _ ~ n_pocO "- iIPIIC- ..- ....ut saOJO ,ea-cnu'l' cIatK" la de . . j. 'TI. e- ...·.411 .,..cIaado 11 V~ ea. .. __ • a •• J.:.'"<7 811I.... ,.. el ~...'" ..._ ,... ."_oIelm,-- .•' ?m CopIu. ............ 's' '. . . . . . . . tia .......... puclidu al lID propurcióa. "SIl PODIIIA DIlCIIl ....1 ".".,.." .......... ......... • elle .... _ «ú_ tipo del fútbol c.-. de la DI ldu1. LoI"1 =de .-ad6a ..... prod.c:ido especiaIiIb, _ .................. ole lO _ ·.r.-n. ..... 1o ... B." _ .. _ .. 1'H7 ole ~ MACHUCA. - _.... '·rlac..,le. .. dcfa. I ielh» '1 .,Uc.cIo "L:• ' .. hU ---:.a... • .me • eabc rxxese ..__ tcaer CIII _ equpo. • .... t6dica 1Ic MKIaac8 lo lUm pieza iMprcdlblc CIII e. Colo t a liI Selee• ..ao.L P. ea. c.,...aiI doacIc ...... -. _ _ .. dlfIdI __ ole ..... ........ • ~ .... _ .. oIeI-'""' ' dd ,. sa 70 F. el Ucoao c'o.:..
 74. 74. allllMp K-6JIlO .. 1...... ~ .. Am.
 75. 75. DI LA LIGUA, - . ...... ...- ..-. , .................., _._ ........... ~.""" ••,.~"""drey.".......... _ ""C-4" .1.-. por lID, cu.Io J()SE MIGUEL ='""~.- ,....et '1:sa.:.!'1i.~el .. .. ' Id ' I '1 _ "'a~rf «_ ! , Lb ~ I I I . . . _ . _ ,_d_............ 1m Sr •• l o 1llIftd ArcD.o .... 'C. 7 « ' . . . ~ .. 21 .. n. ... ~ .. ; .,.. ro • pIlO ,. ..... .... • ..... • JI lE' tI' '1 .. ct' .... de CoIct e-. .:'ti~ti J~,f::en:~'~,7':..... 0 1 -..:1 r n . . . lo 7 , . • ...... ..11~.."'111 '..... ri' - ... 5'. _ . .. la '1: , - ..... _r. _ MUllOE, ... 11.....,. lE "., _ 'Jlt I . . r. , i6e: .... .. __ ID , ..... fIlE .alen.. ~ _ '1 1" «_ 1 .«.JI Par 07 ~•• ............. » tu.-v -ea Mee, l. P' «. M C n • ... _ i .a ....el lIacdle ., ., ........_.... ICUANTO le' COIt6 "'1 S. c:maa . . . ce s , • la ..-..o • c. c.. u. poi . , . . cil '1 olio . . . . . . . . . . . . . . ' f ' u 0.11116'- :==,'r ~,';r LIt c:~¡.?r.e•.:-':;.c.IIc. , I t, J....... , .... .... • JI k • • _Ir .eI .. _CK"-, • .. • - I te. F. & _ ·_01=-:;._01 100-.... _ .. _.-tIlIo .. - ... íiio.i6 ............. ti"! loo _ _ • _ ~2, .... • IMIIO cala. ti poi! ... J:I",.¡J" .... z l _ .. _kll6
 76. 76. .. MUCHAS '~'i: (U.,e "d.Clhlc. e. c.. .... It· 7. a.drll BI' hl. Graru· ............_l. f. _"':=hlon-..,....-..~.. 1......... lA· .... ' "- _ _• s él; r::..- 11 ' ., CWIe. lo IDc- • • S 7.' ti lit • 2~lr-l.'" JI riel .plDa • _ • __ la S." 1'. .JI ~ .. M1IlIo ... a. ' " .... 4 s el! C. c... ~ ..,. ; j~ lit, n.b Ir· ....., ti'" ........
 77. 77. - le I ¡' F , . . . - . . • :t-.-", ..-- ..---_.....~-~... ' .......... 5 011. SAL- .._, " c·, ................... .. _. o" s . . _ . . _ ... _ s tnm , • 7 I S . . _ _ ~ . mil .... .. S nJ ....... _ 7" JlIl!II el le !lis' !-=:' 10 s'+~ ~ _ Colo Colo .. el NlIllII, .. l~l. ........ 'mSJlm" ....... __ ___ ...r"., e' .. 1911. De" ~ - ti ~ _ . . ZfiJarl S a, ...It ........ DLIN SANT fa Me JI _ .......... 4 .. _ _ .. La 14 Ia...,. ........' ,.- .... . ," I ~ .... F'n s _ '1••• lE • 7 ' - 1M • ::-c:: -e-.e ' ,. . . . . . I ' _.. • .... ...... ".1..4 ' .....• • 'u'hi b ! - . . . . ¡ ........ ' , ' " ... .. e" • ~"". --. T. _ _ _ .CULOII~."'" ......,""" : _.ti e. c.: , .. 111 : t 77:' ' ..=tJ:"ln~ ...~~ ':..";¡;'.Il2,1i
 78. 78. • • •• • • • • • • &la ._. . . . . . ca •• tIdW- ........::t..:L~n , • • • • _10 ..... e r 1= - mis .,. total .... "W' _ ... ""11'1 11 ..... .. '1''''C « ...... ..-.-~ - .rM' (Ir'" e . ..........' ...._oI_áftI;J-_ ~~_ e 2 _ d laIlojo ...... e • '1 ,le' « c.. ti 7'.a. el . 'M~a'd7 s 111 7 e- a.iIt ca ...L (d ¡.. .... _ el ¡' h ¡e ~_ de .....) t i b, . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ...... . . . . . . . . .1: ' ....." ... CO-OIC le ",p.lld, ..... cadIo. • • • • • • • Coa _ Y8riKióD. .. atractan _1 CllIIdPo 4Iedw6 al .. +-J.J,. que ca ~ c._ ..... _-.ora~ _ .. d ' " _ _ de 1971, ,... .. e M 'D.LIaMIIfened. lIfIcl e-. 2U Ea. ' ...... uW- ...... ..... .. . . 11111 __ widI- • lo • CleIo CleIo .. 1941, -... ,. I se . Ha n*elMr"M.50- .... SI Di h. NartDa-.... ... '2 Jor,.~~_ _ t ' .... .................... ".1' ... • • •
 79. 79. ¡ 4l 1 1 26 16 1 Id I 146 Ita •¡ , ¡d " =ti 11 ¡ .z.e . ~ 1-2 •CWIe Z) 2'7 1 Id ' he 21'ut! 21'3"'z.e . l'4 1-2 • C1Ilk l' 11 1 (5 ti.) 0.0 UC III 72 11 1 •• 1M l·' Lob Seb.•7 1 "'utl. 1-1 C. C'fOSI 2·1 C. CIOII 1 AIooo LobSc.... 1 9 1914 ... .. 1-0 AatDf. 18 7 1 -(T....) 29 7 j i ~óíQD IWO ,.k'Iti:O 8S1966 "11m x;: Fa ......0 1-1 CaIon 0.0 c. e- " 4 4 -dO "- s. N;¡¡;;;;¡ 111011941 18'11 194, 1·1 u. C1Ilk ........ Z) 4 laIe,•• )O 61968 1·2 S. M. 1·1'- _. 66 4 "eliorel •I:l a.¡.lmIo foZ U. J.zLM. 7 Z.. ..-.......... (T_) 1..1 U. J.!I -. , 1 -
 80. 80. 2 -, , M,." 7 "I I 5 • " - -Al". A l•• 12 , 19" .. , -JlZII"" 12-1 V. CIolIe 1 -.- nll.l:l966 WeaI/i.o ......... Z 1 CarnpC')I" F nnaDdo Centro- 'VlodCTers 109.1951 delaatrro 1-2 E..nton 4. l. , I
 81. 81. -ti • 1" ..... 1- 3 ,...... 6 4-J 31 3 • ka 116~'H4 1 "srbe le-,ciN) 4-1 • C!l!k 1·1 iWr 3 1 e ..... 1-.1 - 11'119'14 111111 ld:" lA G. e.- 103 U. C!l!k 117 1 & ••. t:ii "ÍOItI <AI"J 717llti. e QlZ .1·' ~ 1-J U.~ la 16 , hE. Ce.... JiOhtiOO 1Z14ií 2011U" 0-1 IIC 0-1 . C!l!k 16 a&íIOO _ .u..o s. -... 1i¡'II194i 141161i9l4 ...... 1-1 IIC O-IP........ In ,7 7 J é t.c.-. .u..o .lIIaiara 10 711967 2416"97) ....... 0.0 s.-.. '·IP"""" 116 66 7 I c:a: se;¡; - ."riores 186 lCJ67 18611967 J." CaJera J." Calen 1 1 -cq..-' .. c-.a - lt 18 1964 28'11 1964 ....eIa (.,.,.) l.e lbpIL 0-4 U. Eop. IJ , CIri. <-. "'- At..... U S 1966 21 12 1967 "'Póm!o ' ..........l 1-. Ewrto. 1·11.0_ 4J 1 a.-. e.ma.. l - E...... 10 71947 2Jlll 1947 lIeree_ J.l w...... 1·1 U. CWIc lO 1 1 J c-.a.. AíIUDliO laterlor IlIIferiorel 16" .9J9 "61'9461 ...... ) í&qaimlo ..1 U. Eop. 0-11!_ IIJ J7 a J e..tá,F_ Ceatnl lafcriora 2919 197f .. rE I~ 1 ,l; CaotIo, _ 1.0_ zilJima !aeteli 11 I"'Wo 1-1- 10 J J
 82. 82. I -I -a-Sch. .0 • I Arquno U,üón ~, 7}9:U ••
 83. 83. Aliarau. ,"'1 ce" ..... _, 100 , 1
 84. 84. , 2 I W••eal 11 1 1 AIooo ....es ........~.. 1-1 w_. 1 1 " .. L.MI ' .o c. ........ 917 1'167 2-1 Prh ti. l. 11 •........ - llIIfu....a 9161946 1111 19411 iem"D o.z E_ 4.2 S. - 4 J MOiO s. ........ ¡1'liW I4Iz t.ri # I , • '1.0 'amIt. I.l~ 171 " 10 • , I I ' Mdl l¡¡il"l 1112 • ... Cií RO ....... "IVC l-J ~I• 71 11 •AIooo .....a .191946 ni6l "1:. 1-0 U. CIoiI< 1·1_ 11 I J ",&iíí - l.baÍOies 11111644 2"'..... ,z.' "-la z.,lA.... I 1,l ...... e-. "- .- 16" .t't) 28 10 1MI. .' tao 1-0 c. e- 2·1 A.... '8 9 1 EI ••. W" MOiíD .. "pe '."'Ili¡ 12511961 , i ilJi7 swfóp .OSo .... 1-IP..... 101 n 4 i 1'1. g Cabo "- 10 S 194J .411 .94'Wl ("'ir 'i-) '·1 ve o.zs. ....... 17 1 t -." ¡g¡;. Lo_ Ui4o¿9'ió iJ'hm ca.d6io 1.1 ....... 1-1 U. CWIe 11 4 J t s ·c. SiíIí6II A..- 'I,Ti_ 7lh91lí :-: 1-1 U. CaIm J-' V.~ " 4 ¡¡; ~1". III%: 10 1 1 U 127 1.0-- JZ I 1 4
 85. 85. "1 ( 1 60 1 e 1 1· w_. lo2 192 _lb 6-1 c. W.... 6-1 o.CIolIc 46 1 :z.z • QiJc 0.1 u. QiJc 20 8 ...... 6-1 c. w..... lo1 s: Mon. 18 ..a... tifO daec:lilo 2-6_ 2·2La_ 212 91 ~ LífeíIOíeí ~ttJ!9d )IIIC ~I D. 2 1 ea..... 1816 1966 26,61966 -- " U. 1.1 C. e.- 2 1 ,6iJ dcfeaai"O 4-1 . CIlI1c 129 2 In A...- 691 ...... Ic.lcoI) "LaS-- 6 .....- 1 IT ) J., C. e.- o.'R_ 189 120 -. ah:don:. 14 1 • w_. a •....... AIooo • 944 .......... 0-1_ 0-2_ •U. de C1llIe ti x.;¡,;. 11 -
 86. 86. 17 • l' 2 -.- :=1,... CN IJ I 1 I~IO Uni'llcn;btio ----'-.. r _ ;.l,~ 1 • •
 87. 87. tona. bOIDiDlO -, 4 IJ -21 2 12 l'.1.'(-1 z Iodl ).) . Eop. J.J 8fldmiD. l' Z I intn'ior inlerlor" 1161194' ni6iJCU7 "_ ..A ... '" .... -- ." r r. •
 88. 88. -I .... I.IL - ~J - 191J.·195' - - ---- - - -
 89. 89. - --- -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - ---- - - - - - - - - - -------- -------- - --- - - - -- - - - - ---- - -- - _ _ _ _ _ _ 0-2 _ _ _ _ _ _ _ - - J.-.¡ J-I J-.J ¡.....a J-1 s-o ....1 000-2 ....a l-I e--l ... J-I ¡...e' - .... - - - -- - ----------
 90. 90. ---- -- - -1-0-1-0 _ _ - 4-1 - ...... _ _ ......6-1 2--0 Z-1 1-1 J-l 2-C 6-) 2-1 1-) 19S4-1974 - lII4 1_ 1956 ltsT 1911 1'" 1_ ltu Ita 1'" ltM 1_ 1'" 1'" 1.. 1., lt7I mi lJ7I lID E..... 4-1 J--4 0--0 J-O 5-) 2-1 0--4 6-2 1-1 2-0 J-O 1-1 1-1 .....1 .......z 0--0 2-2 )-2 O--J 2-1 2-1 4-0 1~ 2-0 2-1 4-5 0-1 1-0 - 2-4- G,.. c. J-4 1-1 )-1 )-O 1-5 - 3-1 1-1 4-0 1-) 4-2 '- 2-11-) ,1ff'IIlM. 1-0 2-1 1~ 2-) 5-1 2-1 3-1 1-1 ~ 5-1 J--O -......z 1-) )-O 2-2 l~ 4-1 4-1 2-2 4-4 ~ t-2 J-4 - -.- .- 1-1 ...... • -,....._-_:="_._------------------------------
 91. 91. ----~---------~--- _ _ _ _ ~ ..... >_a _ - - - - .......... ---- --- - -....a---- .- ......... ------............., - - - --
 92. 92. 19S4-1974 DE 'iUJ::.~&itfr ••9", • CIl8t ," H ... ,..Ior._ ..... ....,1"1 ...., ....- ,.. ., ..e.<:oIo. _ .... ".4a'" ., ".1",.,.•••916. ,.. ",gsÁBu "' ~ e.• n· . na '. J • ,.". • .."
 93. 93. _ ,,_ _ - = 1 , -'" 7 " l:: • .-L tIII ;fp' c,p 7 . . . • ..iiII.. 1"'«-.«-.4 _ _ ,4_ Colo, • Z..... ~'7? 7 • • ~_,'_I_,I_I... Id I .......... ·'.1....." ..:1_ loo 2 SUr I . . . 4Z Sr , I .~_I... ~I I ' _11_ 1_1_ ~,I_I_ • "_, 1: .aa: 1 ea 1969 1 ., • 1"'--..w» : Ju _ 1 .... Ccwecpci6II: , .. 1970... el _ • "•..... ..dl '¡ ,7 +. r: .. en I&. .......... iD- =-...~t:.~"=-~==-.:ioaIcIo a IM1 por .... ' UF" al"e. c., 1 _ _ I_·'r: de ...._es, ..le ....... '1 :1 «I .... 1m. U.EI 11.... éiIc: • • S. ... DhIIi6a. 3I'W PI R: PE pp CF ce PíííOO ~~ l.m m 1S1 ln U68 1_ 1.'-· u... QIIe IJ1Z7 411 14) JO, z.oss 1.607 1.111' ~ 1- m 141 J47 1.001 1.769 1.161- I"JI '" lSJ JI6 1.'144 1.911 I.OSI 96s J77 168 )1Q 1.114 1_ I.On· U.CoJ6Ilca 941 '97 111 )11 1.769 1.616 1.016- W , e • 9JI J44 118 )19 1.496 1.4ZJ 946 e.-~ .ss lZQ lJ4 401 1_ 1.B79 IIZ' ...... ." ,JO 191 m 1.477 1.496 a16' te , . 714 116 lal Jl7 1.496 1,164 7SJ :,.,- 699 11' ZlIZ 174 UZJ 1.1" 6U- 601 111 167 116 1.107 un l86' ~ '" 1M 176 111 lI64 9S7 167' IOZ 1" 141 169 7'1 741 SlO' ... , , ; I 4" IJI Jl7 104 SJ9 17' '9J U.~ 61 119 IU 106 60' ala )74- E$: 171 J1J 'lO 77 «JO 198 JI,. m In 91 174 m 717 Jl7 1S1 ti 7J 1IQ m 19' 1'.·.. LloIo JJ4 16 9J UI 401 S19 2'1- .'". Z9S al 60 U4 6ZZ 794 .ZZZ Apta l. 111 60 " al lJO no 1'/9 1.*1'.1 179 " 17 7Z 11' 141 117 - 111 ss 47 IJ6 JIlI S19 117 NU 11' 171 4Z 11 116 '19 Sl7 116 - IU " 19 4' Jla l. It f"'I(;O: IU 17 JO ss 111 19. M p. ss 16 14 ZJ l. n' 46 A_ H " 11 IZ SI W JZ la: 11 7 14 51 6Z 14 la 1 , JI 11 14 7 IJ , a 2J JI 6 .... AI , JI 1 1 a 14 4Z s • " 1 IJ 1 1 , 11 n s ,., . • - I 14 4Z 1 a •
 94. 94. PaANCJSCO VALOES .•_-lO "'"' H. "'-4•• _ ........ f.' 1...,." Nxnc·" 6.9 C••I'MO SuWIfJno 7.'.uto-~ 7.9 ~ MOMIO 9.' E..,.._10.' c.Ioo e-.Iy SI'"12 • 21 • 22 .. 20 .. 19 .. 18 .. 18 17 .. 16 .. el Nacional. anoUó coa los pI.rIIIIIJOl (4.0) y dio vuelta UD encoentro que ¡U. reci8 memisibkmeate perdido. Hasb el m_to 89 perdía 2·} con Botafoao. y ao sipificahl quedar elimiuado. J..eo. nmIo Véliz .DOtó el empate y le briad6 • Colo Colo UDI de las ..tisfaccioDa más paDdes de su biltoria. Gupe6 tu AmJaaecIa (1-1 con lalle· peodieute.:..iF,fCl· copero por nceleD- aa, COD tul • meDOS. por sWn de Ah ). se 1Itokmdr6 enese: Qaito. ., 0-1 coa Emelec). le truufonD6 ea .... t.az:a eompecta ., lJOCIcn- que WacI6 apccdcuIos que debea estu ea ...... iIe ... _de~_...1 _ NodoaaI, S.() • u_ ~ . l-I • NodoaaI 1 S·I • _ . y de oJú. - . • lo ..-. de Maneo.., 2·1 d""" "'" ....... del (primer triuDfo de .. eqaipo c:IaiIato aa ele aeeaario). Ni si- qaiera lo . - d _ . de Asanci6D O,S ... Ceno _ l . De -"' .. .... lo "...,. ....11ItCO, ,..... "" du4i, __ • P&u y uf.,.. del .... ....tao "".oporod. "'" ..-. Gorcio l.
 95. 95. ....- 'J'C .... OPcc .... CPCC Ah : • • I 1 1 I , I • I I AS " JJ 16 JI 111 J61 - J I I 14 11 - , J I J1 19 - 17 11 11 "IOl 'J'C .... CPcc e' " • • I • 1 • I 1 • 11 • 0160 I • I • •I • • I 4 , o I , J I 1 , 9$ S , J I I 14 11 .1 I 7 J J 40 11 ... , J , 47 SI JI I • • • l H Sk I o J • n 'J'C .... OPcc - • I • I 1 1 • • I 1 4 ,ce : l' 1 I ., , JI f I • • • o p S J 11 4 4 J7 J6 - II • 16 11 17 .' , o • 1 1 6 'J'C .... OPcc ..' s , 1 • J 7 11 lDo o • I 1 S - I • • 4 1 I I 1 11 11 • 7 14 MI" 1 • • • I I • 4 II 17 pt,. 771
 96. 96. o o en un semifondo e jugó en el Estadio acional 1 equipo de la Escuela ormal ietoria. Era el zaguero central del cuadro de los profesores. Como Colo Colo reinaba en pleno apogeo Arturo Farías f hacía ante· a el promisorio Plimo Bustaman- te, el recién llegado fue destinado a la banda derecha de la defensa. o conoció otra camiseta de el b. Defendió la blanca durante 12 años (1951-1962). Lo confirmó lo timuló José Luis Boffi. quien supo apreciar que en el bien desarrollado muchacho sureño esta- ban el equilibrio y la armonía de aptitudes para hacer de él una au- téntica figura. fue figura CAUPOLIC P o era un portento de téc- nica, ni de velocidad, ni de fuerza, pero tampoco -ni mucho menos- UD negado en esos robros. En cam- bio poseía inteligencia despierta, capacidad de asimilación, vocación de crificio, voluntad de aplica- ción y el hábito del cumplimlento q e le exigía u condición de maes- tro. P fue garantía de sensatez, d •. cia de orden en 221 partid.. oIficilales y ~n s!empre m aaonales 7
 97. 97. • Colo •-<lile _ ... • 'Iu. .. .... ... -:ojar • la s,., ' ,.~. el lIIIBitu .... ' '1IIMe ...... de 11' 1m.... "PIala- alaIIt (De- ~ .. TI, "'ut? . .A); . . . , MIA,61 (11 atiIo dt ........... 1'.-, "Nqro CA N), -+S. • -A , YI- ( _ • liIti6 "8M;'IMJ5 =' 'r .z:. ~ l'.1& ;=:.. .... iD 141M , 11 ·$ 11. 11 r.JIIlID _ .... ..... ... Ne" _ .. • I ( *' • " ,._..... _- ".••IIe ., .4 po .... _ -da m'J" , loo • in r' E*L"CIlla" Qw, _ . . . __ ....................• Ool. c.. l' ~ "":t":o " ....';, '''' ti!' ....i.r.:i. .IIí~'iI..--& ),.~.F do ... =::B9 11'11 '. ' '2,.:.":l~.....:.. ............ 1 " MI I " I
 98. 98. Calndia¡." Un pat. de áIea COLO COW le ~_ aJo. s..m- Maraiac: F..w.c..bu, pero el iJIIiIin .e.JIó _ el ..¡or _ do ID ........ Co- - cIoImitao 1IeI6 .. 1948, 01 ... ~ lIlIduw> .. lo 1laa __ dio y ......... do lo Ce". .... M....... de 1950 fue ~ _ '-"'_ F... AIIatD .cciClICIi. el tmUc:o ele la Se- 1eoci6a ocioMI. el que rio .. ARnJRO FARIAS hw• ....... poobÓD de Yle dio ea IC ehíIid8d DIda .....,. que ea&_ ti ...... ZmlI Y01 a.w. Badlry. De 10 temponoIa. Farioo fue .. 8 _ c1efaIso do ductio Iidod, _ do pelO - ridod, de 1_~JidocL e-- taúo el oficio dol do..... tao Y del do jaqo f80 _ 1ft'- lo q... coa el líe_ 1IeI6 lo _Iotieo do .. 11 c1efaImr.. del ....: _ jnpPdo. Lo que DO ~ ~DO ~ ... y ...... - ... lIpIIIOo . la'.... 'apelo ea .. áltjmM ~ ID fátboI Hcil, '1,'" .... _ ,¡ ... - lo . - - . pooqoe .... do liba laItr, de pana e.:rcdtate _illI, lesúo faaD .. _ piema '""
 99. 99. 11.1 .... :;:¡;,,;.":;;.. - - -=.:..c 01 .,.... ...... _.., _"1' ·C " • .,e.eo-_..(-~......-C., nI' ., 'I'~"")'lO. a' 11'1t'1:: ......... 3 oo._ ..c:;1 Se - - _ 11I 14••a' • , u lil"?" ..c.c.,/i,i,I_ ...... ..... I , ... • U~· a.WJDeI CDD • .lo 5 r= c:aa( '. P. ClMI«'O o. ..d e,1.'-o. :anr le- .-. ...,n .....

×