Fiziklər
Hazırladı:FidanYusifzadə
Bəhmənyar Azərbaycani
 Şərq peripatetizminin görkəmli
nümyəndələrindən biri,Azərbaycan fəlsəfi
məktəbinin banisi , böyük ...
 Aristotel təlimindən çıxış edilərək, "Təhsil"
kitabında ayrı–ayrı fərdi şeylər ilk substansiya
adlandırılır Bəhmənyar su...
Aristotel
 Fizika elmi öz adını Aristotelin «Fyuzika» kitabının
adından kəsb etmişdir.Yunanca «füzis» təbiət.
«Fyuzika» «...
İsaak Nyuton
 Bütün zamanların ən böyük alimlərindən biri olan
İsaak Nyuton haqqında söhbət açılanda öncə alma
yada düşür...
Albert Eynşteyn
 Albert Eynşteyn 1879-cu il martın 14-də Almaniya da doğulub.
İlk təhsilini Münhendəki Luitpold Gimnazi N...
Abasət İsayev 7 oktyabr 1948-
ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ordubad
rayonunun Kotam kəndində
dünyaya gəlmişdir. ...
son
buchingam palace
buchingam palace
buchingam palace
buchingam palace
buchingam palace
buchingam palace
buchingam palace
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

buchingam palace

311 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

buchingam palace

  1. 1. Fiziklər Hazırladı:FidanYusifzadə
  2. 2. Bəhmənyar Azərbaycani  Şərq peripatetizminin görkəmli nümyəndələrindən biri,Azərbaycan fəlsəfi məktəbinin banisi , böyük alim İbn Sinanın şagirdi olub. Doğum yeri naməlum olan filosof mənbələrdə bir qayda olaraq "əl- Azərbaycani" olaraq xatırlanır və Azərbaycandan olması vurğulanır. Bəhmənyar Azərbaycani əksər şərq peripatetikləri kimi öz əsərlərini ərəb dilində yazmışdır.Təkcə Azərbaycanda deyil, ümumilikdə Şərq fəlsəfəsi tarixində yaradıcılığı böyük əhəmiyyətə malik olan filosof həm də yetişdirdiyi dəyərli alimlərlə öz məktəbini yaratmışdır.
  3. 3.  Aristotel təlimindən çıxış edilərək, "Təhsil" kitabında ayrı–ayrı fərdi şeylər ilk substansiya adlandırılır Bəhmənyar substansiyanı beş qismə bölür: materiya, forma, cisim, nəfs və əql. Əbülhəsən Bəhmənyar göstərir ki, cisim, materiyadan və mövcud formadan təşəkkül tapır. materiya, forma və cisim maddi substansiyalar sayılır. Materiya və formanın vəhdətini ifadə edən cisim mürəkkəb substansiya adlanır. Bəhmənyarın fikrincə daimi və təkrarlanan şeyi təsadüf adlandırmaq olmaz, təsadüf yekcins və azlıqda qalan şeydə mövcuddur.
  4. 4. Aristotel  Fizika elmi öz adını Aristotelin «Fyuzika» kitabının adından kəsb etmişdir.Yunanca «füzis» təbiət. «Fyuzika» «Təbiət haqqında» deməkdir. Heç də Aristotelin «Fizikası» müasir fizikaya uyğun gəlmir, o təbiət haqqında ən ümumi təlim kimi ifadə olunmuşdur. Məsələn, varlığın ümumi başlanğıcları məsələsi, materiya və formanın əksliyi, hadisə və zərurət, sonsuzluq, boşluq, hərəkət və s. Aristotelin fizikasına daxil idi. Aristotel bütün cisimlərin qarşılıqlı çevrilməsini təsdiq edərək, atomların mövcud olmasını qəti inkar etmişdir. O, bütün cisimlərin sonsuz parçalanmasının mümkünlüyünü qəbul edirdi.
  5. 5. İsaak Nyuton  Bütün zamanların ən böyük alimlərindən biri olan İsaak Nyuton haqqında söhbət açılanda öncə alma yada düşür. Deyilənlərə görə, Nyuton cazibə qüvvəsi nəzəriyyəsini öz bağlarındakı alma ağacının kölgəsində oturub dincələn zaman başına düşən alma ilə əlaqədar olaraq verib .İsaak Nyuton ingilis riyaziyyatçısı,mexanik və fiziki, astronom və astroloqu, müasir fizikanın banilərindən biri olub. Nyuton mexanikanın əsas qanunlarını formalaşdırıb, bütün fiziki hadisələrin təsvirinin vahid fiziki proqramını yaradıb. O, Ümumdünya cazibə qanununu kəşf edib, planetlərin Günəş ətrafında və AyınYerətrafında hərəkətinin , habelə okeanlarda qabarma və çəkilmənin izahını verib.Akustkanın və fiziki optikanın əsasını da bu alim qoyub.
  6. 6. Albert Eynşteyn  Albert Eynşteyn 1879-cu il martın 14-də Almaniya da doğulub. İlk təhsilini Münhendəki Luitpold Gimnazi Nisbilik nəzəriyyəsi və xüsusilə də cisimlərin kütlə və enerjiləri arasındakı məşhur E=mc² münasibətinə görə məşhurdur.  1921-ci ildə Nəzəri fizika elmində xidmətlərinə və ələxsus fotoelektrik effekt qanunun kəşfinə görə Nobel mükafatına layiq görülmüşür.  Eynşteynin fizika elminə bəxş etdiyi digər töhfələr arasında – xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi, ümumi nisbilik nəzəriyyəsi, nisbi kosmologiya sahəsində tədqiqatları, kapilyar hərəkət, kritik opalesensiya, statik mexanikanın klassik problemləri və onların kvant fizikasına tətbiqi məsələləri, məhlullarda Braun hərəkətinin izahı, monatomik qazların kvant nəzəriyyəsi, aşağı radiasiya sıxlıqlarında işığın istilik xüsusiyyətləri , süni süalanma da daxil olmaqla radiasiya nəzəriyyəsi, eynicinsli sahə nəzəriyyəsi və digər elmi tədqiqat işlərini göstərmək olar.  yasında alıb
  7. 7. Abasət İsayev 7 oktyabr 1948- ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kotam kəndində dünyaya gəlmişdir. 1966-cı ildə Ordubad şəhərindəki 1 saylı orta məktəbi bitirmiş və həmin ildə də Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1971-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra aspirant kimi fizika institutunda fəaliyyətə başlamış, 1976-cı ildə namizədlik, 1992-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1993-cü ildən qeyri-kristal yarımkeçiricilərin fizikası laboratoriyasında aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.
  8. 8. son

×