FIBS Yritysvastuu 2018 -tutkimus_Tiivistelma_final

FIBS
FIBSFIBS
yritysvastuu 2018
TIIVISTELMÄ
Yhteenveto
• FIBSin Yritysvastuu 2018 -tutkimus on Suomen laajin suurten ja keskisuurten yritysten vastuullisuutta kartoittava kyselytutkimus.
Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2018 tutkimukseen osallistui 185 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa
johtajaa/päällikköä Suomen Top 1000 suurimmasta yrityksestä ajalla 16.1 - 20.4.2018. Tutkimuksen toteutti T-Media.
• Yritykset näkevät vastuullisuuden edellytyksenä toiminnan jatkumiselle. Sen merkityksen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.
Liiketoimintahyödyt tunnistetaan jo suuremmiksi kuin käytetyt resurssit, varsinkin suuremmissa yrityksissä. Suuremmat yritykset
raportoivat enemmän eri toimenpiteistä ja johtamiskäytännöistä kuin pienemmät yritykset. Oman toiminnan vastuullisuuden
varmistaminen nähdään tärkeimpänä vastuullisuuden osa-alueena.
• Yli puolella yrityksistä on strategiassaan kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Omassa liiketoiminnassa huomioidaan
enenevässä määrin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), joiden osuus nousi 32 %:sta 41 %:iin tänä vuonna.
• Vastuullisuus on asiana johtoryhmässä – vastuullisuudesta päätyökseen vastaavat eivät. Se kuuluu johtoryhmissä hyvin
vaihtelevasti eri johtajien vastuulle. Noin puolet (52 %) yritysvastuusta vastaavista johtajista/päälliköistä kuuluu johtoryhmään.
Heitä onkin rekrytoitu enemmän: 62 %:lla vastanneista on oma yritysvastuusta vastaava johtaja/päällikkö.
• Vastuullisuuden suurimmat haasteet liittyvät vastuullisuuden integroimiseen liiketoimintaan sekä sen hyötyjen mittaamiseen ja
seuraamiseen.
• Kaikilla yrityksillä on tekemistä vastuullisuuden integroinnissa esimerkiksi toimenpiteisiin. 80 % vastaajista kertoi tehneensä
kolme toimenpidettä 26 vaihtoehdosta: asiakkaiden yksityisyydensuojan huolehtiminen, henkilöstön yhdenvertaisuuden,
tasavertaisuuden tai monimuotoisuuden huolehtiminen sekä päästöihin tai energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet.
• Yritykset ottavat kantaa - omaan toimintaansa liittyviin aiheisiin. Suurin osa (61 %) kyselyyn osallistuneista yrityksistä ei pelkää
ottaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin, mikäli ne liittyvät omaan liiketoimintaan. Vain 14 prosenttia kertoi ottavansa kantaa
yrityksen arvojen kannalta tärkeisiin teemoihin, vaikka ne jakaisivat mielipiteitä.
• Tämän vuoden tutkimuksessa yritysvastuun nykytilaa tarkasteltiin yritysvastuuindeksin kautta. Sen mukaan yritysvastuu on
Suomessa kehittynyt selvästi verrattuna aiempaan, mutta hajonta on suurta yritysten välillä. Kasvu selittyy lähinnä
vastuullisuusnäkökulmien yleistymisenä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmissä. Kaikilla yrityksillä on kirittävää
jatkuvasti kasvavien odotusten ja tarpeiden myötä.
© FIBS I Yritysvastuu 2018 2
© FIBS I Yritysvastuu 2018 3
Osuuskunta uusi vaihtoehto
vuonna 2018, Vuonna 2017 vastaajista
osakeyhtiöitä oli 68 %, julkisia osake-
yhtiöitä 23 %, ja osuuskuntia ja muita 9 %,
Vuonna 2017 vastaajista toimitusjohtajia
oli 43 % ja yritysvastuusta vastaavia
johtajia 40 %, yritysvastuusta vastaavia
päälliköitä/asiantuntijoita 17 %
vaStaajIen tAustaTiedot: yrItysmUoto Ja tiTteli
Osakeyhtiö (Oy)
Julkinen osakeyhtiö (Oyj)
Osuuskunta
Muu
Toimitusjohtaja
Yritysvastuusta vastaava johtaja
Yritysvastuusta vastaava
päällikkö
65%
24%
7% 4%
29%
55%
16%
vaStaajIen tAustaTiedot: henkIlöStö ja lIikevAihto
vaStaajIen tAustaTiedot: toImialA
TitTeli
Alle 100
100 - 199
200 - 499
500-999
1000-2999
3000 tai enemmän
2018
2017
2016
henkIlöStömäärä
LiiKeVaiHto
Teollisuus
Tukku- ja vähittäiskauppa
Rakentaminen
Liike-elämän palvelut
Muut
ToiMiala
Henkilöstöä vain Suomessa
Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla
henkIlöStöN jakAutumInen
KansaiNväLisestI
YriTySmuOto
13%
10%
19%
17%
24%
17%
55%
45%
35%
14%
4%6%
42%
Alle 40 milj. euroa
40 - 99 milj. euroa
100 - 199 milj. euroa
200 - 499 milj. euroa
500 - 999 milj. euroa
1 mrd. tai enemmän
En osaa sanoa
2%
7%
5%
17%
17%
21%
20%
15%
3%
1%
26%
15%
23%
9%
13%
5%
17%
18%
28%
40%
© FIBS I Yritysvastuu 2018 4
© FIBS I Yritysvastuu 2018 5
”
vaStuulLisuuDesta saatAva lIiketOimintaHyöTy tuNnistEtaan yritYksissä
Kysymys: ”Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty
on suurempi kuin sen varmistamiseen käytetyt resurssi. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=osittain
eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4=osittain samaa mieltä ja 5 on täysin samaa mieltä”
KaiKki VasTaAjat (n=185)
Alle 200 milj. euroa (n=83)
200 milj. euroa tai yli (n=102)
LiiKeVaiHto
0 20 40 60 80 100 %
35 46 12 6 1
24 49 18 7 1
44 44 57
Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä
© FIBS I Yritysvastuu 2018 6
© FIBS I Yritysvastuu 2018 7
© FIBS I Yritysvastuu 2018 8
© FIBS I Yritysvastuu 2018 9
© FIBS I Yritysvastuu 2018 10
Yritysvastuuindeksi: yritysvastuun nykytila Suomessa
Indeksin laskennassa huomioidaan nykytila ja
arvio tilanteen kehittymisestä
1) Nykytila
• Jo implementoidut johdon – ja
henkilöstön kannustin- ja
palkitsemisjärjestelmät
+vastuullisuuden mittarit
2) Arvio (Tunne + tulevaisuus)
• Arvio vastuullisuuden oleellisuudesta
yrityksen liiketoiminnalle.
• Arvio yritysten vastuullisuuteen
käytettävien resurssien kehityksestä
tulevaisuudessa.
• Voidaan laskea vuodesta 2016 alkaen
• Maksimi on 140
Yritysvastuuindeksin vuosikehitys 2016-2018
Yritysvastuu 2018 – Tilaa raportti käyttöösi
Yritysvastuu 2018 on Suomen laajin yritysten vastuullisuutta
kartoittava kyselytutkimus. Tutkimus kuvaa maamme
suurimpien yritysten vastuullisuuden johtamista, käytäntöjä,
haasteita sekä tulevaisuuden näkymiä.
Hyödynnä Yritysvastuu 2018 -raporttia esim:
• Vastuullisuustoiminnan ja strategisen suunnittelun tukena
• Liiketoimintojen vastuullisuustyön kehittämisessä
• Sisäisissä vastuullisuuskoulutuksissa
• Viestinnän, myynnin ja markkinoinnin tukena
FIBS auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa: tarjoamme tietoa uusista innovatiivisista tavoista
kehittää vastuullista liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja
muiden toimijoiden kanssa. FIBS-verkostossa on mukana jo yli 300 yritystä ja yhteisöä, mukaan voivat liittyä
kaikki organisaatiot, jotka pyrkivät edistämään yritysvastuuta toiminnassaan. www.fibsry.fi
Tilaa raportti käyttöösi:
www.fibsry.fi > palvelut > FIBSin
yritysvastuututkimus
Kampanjahinta 30.6.2018 asti:
450 euroa +alv (norm. 550 € + alv)
Raportti sisältää yhteenvedon, vastaukset
kaikkiin tutkimuskysymyksiin graafeina sekä
osin vertailutietoa edellisvuosiin.
1 of 12

Recommended

Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012 by
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012Anna Suomi
61 views16 slides
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi... by
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Evli Pankki
413 views21 slides
Aicha Manai, Nuorten yrittäjyyspolitiikka, Nuorten polut yrittäjyyteen -minis... by
Aicha Manai, Nuorten yrittäjyyspolitiikka, Nuorten polut yrittäjyyteen -minis...Aicha Manai, Nuorten yrittäjyyspolitiikka, Nuorten polut yrittäjyyteen -minis...
Aicha Manai, Nuorten yrittäjyyspolitiikka, Nuorten polut yrittäjyyteen -minis...Maaseutupolitiikan verkosto
43 views13 slides
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min... by
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...Maaseutupolitiikan verkosto
27 views9 slides
Suomalaiset vastuullisina sijoittajina by
Suomalaiset vastuullisina sijoittajina Suomalaiset vastuullisina sijoittajina
Suomalaiset vastuullisina sijoittajina Joutsenmerkki
134 views16 slides
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua by
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaYritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaAnne Ala-Nissilä
223 views35 slides

More Related Content

Similar to FIBS Yritysvastuu 2018 -tutkimus_Tiivistelma_final

Pk- ja startup-yritysten yhteistyö by
Pk- ja startup-yritysten yhteistyöPk- ja startup-yritysten yhteistyö
Pk- ja startup-yritysten yhteistyöElinkeinoelämän keskusliitto
5.9K views24 slides
03 Raha on muutosvoima - Risto Honkanen Mandatum Life by
03 Raha on muutosvoima - Risto Honkanen Mandatum Life03 Raha on muutosvoima - Risto Honkanen Mandatum Life
03 Raha on muutosvoima - Risto Honkanen Mandatum LifeCustomer Experience Professionals Association
95 views21 slides
Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä" by
Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"
Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"omistajaohjaus
748 views15 slides
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014 by
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014Pia Adibe
652 views3 slides
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla by
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallafvca1234
604 views23 slides
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta? by
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?Sitra / Hyvinvointi
1.2K views94 slides

Similar to FIBS Yritysvastuu 2018 -tutkimus_Tiivistelma_final(20)

Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä" by omistajaohjaus
Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"
Omistaja 1/2012: "Voittoa, muttei hinnalla millä hyvänsä"
omistajaohjaus748 views
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014 by Pia Adibe
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Tulevaisuuden raportointi_ja raportoinnin tulevaisuus_Adibe TA5_2014
Pia Adibe652 views
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla by fvca1234
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
fvca1234604 views
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa by Roope Ruotsalainen
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessaTiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Roope Ruotsalainen350 views
Industria osavuosikatsaus q4/2011 by Pekka Nurmi
Industria osavuosikatsaus q4/2011Industria osavuosikatsaus q4/2011
Industria osavuosikatsaus q4/2011
Pekka Nurmi495 views
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen by Frankly Partners
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Frankly Partners1.1K views
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief... by Vapaa_Jakelu
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Vapaa_Jakelu200 views
Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016 by Ville Kauppi
Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016
Suomen asiakastieto oy_luottolista_04-2016
Ville Kauppi158 views
Bc yrityskehitys 20121014 by Esa Blomberg
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014
Esa Blomberg484 views
Bisnes 2030 kysely by 20Slide17
Bisnes 2030 kyselyBisnes 2030 kysely
Bisnes 2030 kysely
20Slide17167 views
Gre@gain presentation 0 1 (4) by Juha Wiskari
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Juha Wiskari619 views

FIBS Yritysvastuu 2018 -tutkimus_Tiivistelma_final

 • 2. Yhteenveto • FIBSin Yritysvastuu 2018 -tutkimus on Suomen laajin suurten ja keskisuurten yritysten vastuullisuutta kartoittava kyselytutkimus. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2018 tutkimukseen osallistui 185 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa/päällikköä Suomen Top 1000 suurimmasta yrityksestä ajalla 16.1 - 20.4.2018. Tutkimuksen toteutti T-Media. • Yritykset näkevät vastuullisuuden edellytyksenä toiminnan jatkumiselle. Sen merkityksen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Liiketoimintahyödyt tunnistetaan jo suuremmiksi kuin käytetyt resurssit, varsinkin suuremmissa yrityksissä. Suuremmat yritykset raportoivat enemmän eri toimenpiteistä ja johtamiskäytännöistä kuin pienemmät yritykset. Oman toiminnan vastuullisuuden varmistaminen nähdään tärkeimpänä vastuullisuuden osa-alueena. • Yli puolella yrityksistä on strategiassaan kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Omassa liiketoiminnassa huomioidaan enenevässä määrin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), joiden osuus nousi 32 %:sta 41 %:iin tänä vuonna. • Vastuullisuus on asiana johtoryhmässä – vastuullisuudesta päätyökseen vastaavat eivät. Se kuuluu johtoryhmissä hyvin vaihtelevasti eri johtajien vastuulle. Noin puolet (52 %) yritysvastuusta vastaavista johtajista/päälliköistä kuuluu johtoryhmään. Heitä onkin rekrytoitu enemmän: 62 %:lla vastanneista on oma yritysvastuusta vastaava johtaja/päällikkö. • Vastuullisuuden suurimmat haasteet liittyvät vastuullisuuden integroimiseen liiketoimintaan sekä sen hyötyjen mittaamiseen ja seuraamiseen. • Kaikilla yrityksillä on tekemistä vastuullisuuden integroinnissa esimerkiksi toimenpiteisiin. 80 % vastaajista kertoi tehneensä kolme toimenpidettä 26 vaihtoehdosta: asiakkaiden yksityisyydensuojan huolehtiminen, henkilöstön yhdenvertaisuuden, tasavertaisuuden tai monimuotoisuuden huolehtiminen sekä päästöihin tai energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet. • Yritykset ottavat kantaa - omaan toimintaansa liittyviin aiheisiin. Suurin osa (61 %) kyselyyn osallistuneista yrityksistä ei pelkää ottaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin, mikäli ne liittyvät omaan liiketoimintaan. Vain 14 prosenttia kertoi ottavansa kantaa yrityksen arvojen kannalta tärkeisiin teemoihin, vaikka ne jakaisivat mielipiteitä. • Tämän vuoden tutkimuksessa yritysvastuun nykytilaa tarkasteltiin yritysvastuuindeksin kautta. Sen mukaan yritysvastuu on Suomessa kehittynyt selvästi verrattuna aiempaan, mutta hajonta on suurta yritysten välillä. Kasvu selittyy lähinnä vastuullisuusnäkökulmien yleistymisenä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmissä. Kaikilla yrityksillä on kirittävää jatkuvasti kasvavien odotusten ja tarpeiden myötä. © FIBS I Yritysvastuu 2018 2
 • 3. © FIBS I Yritysvastuu 2018 3 Osuuskunta uusi vaihtoehto vuonna 2018, Vuonna 2017 vastaajista osakeyhtiöitä oli 68 %, julkisia osake- yhtiöitä 23 %, ja osuuskuntia ja muita 9 %, Vuonna 2017 vastaajista toimitusjohtajia oli 43 % ja yritysvastuusta vastaavia johtajia 40 %, yritysvastuusta vastaavia päälliköitä/asiantuntijoita 17 % vaStaajIen tAustaTiedot: yrItysmUoto Ja tiTteli Osakeyhtiö (Oy) Julkinen osakeyhtiö (Oyj) Osuuskunta Muu Toimitusjohtaja Yritysvastuusta vastaava johtaja Yritysvastuusta vastaava päällikkö 65% 24% 7% 4% 29% 55% 16% vaStaajIen tAustaTiedot: henkIlöStö ja lIikevAihto vaStaajIen tAustaTiedot: toImialA TitTeli Alle 100 100 - 199 200 - 499 500-999 1000-2999 3000 tai enemmän 2018 2017 2016 henkIlöStömäärä LiiKeVaiHto Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen Liike-elämän palvelut Muut ToiMiala Henkilöstöä vain Suomessa Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla henkIlöStöN jakAutumInen KansaiNväLisestI YriTySmuOto 13% 10% 19% 17% 24% 17% 55% 45% 35% 14% 4%6% 42% Alle 40 milj. euroa 40 - 99 milj. euroa 100 - 199 milj. euroa 200 - 499 milj. euroa 500 - 999 milj. euroa 1 mrd. tai enemmän En osaa sanoa 2% 7% 5% 17% 17% 21% 20% 15% 3% 1% 26% 15% 23% 9% 13% 5% 17% 18% 28% 40%
 • 4. © FIBS I Yritysvastuu 2018 4
 • 5. © FIBS I Yritysvastuu 2018 5 ”
 • 6. vaStuulLisuuDesta saatAva lIiketOimintaHyöTy tuNnistEtaan yritYksissä Kysymys: ”Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien kanssa? Vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on suurempi kuin sen varmistamiseen käytetyt resurssi. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4=osittain samaa mieltä ja 5 on täysin samaa mieltä” KaiKki VasTaAjat (n=185) Alle 200 milj. euroa (n=83) 200 milj. euroa tai yli (n=102) LiiKeVaiHto 0 20 40 60 80 100 % 35 46 12 6 1 24 49 18 7 1 44 44 57 Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä © FIBS I Yritysvastuu 2018 6
 • 7. © FIBS I Yritysvastuu 2018 7
 • 8. © FIBS I Yritysvastuu 2018 8
 • 9. © FIBS I Yritysvastuu 2018 9
 • 10. © FIBS I Yritysvastuu 2018 10
 • 11. Yritysvastuuindeksi: yritysvastuun nykytila Suomessa Indeksin laskennassa huomioidaan nykytila ja arvio tilanteen kehittymisestä 1) Nykytila • Jo implementoidut johdon – ja henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät +vastuullisuuden mittarit 2) Arvio (Tunne + tulevaisuus) • Arvio vastuullisuuden oleellisuudesta yrityksen liiketoiminnalle. • Arvio yritysten vastuullisuuteen käytettävien resurssien kehityksestä tulevaisuudessa. • Voidaan laskea vuodesta 2016 alkaen • Maksimi on 140 Yritysvastuuindeksin vuosikehitys 2016-2018
 • 12. Yritysvastuu 2018 – Tilaa raportti käyttöösi Yritysvastuu 2018 on Suomen laajin yritysten vastuullisuutta kartoittava kyselytutkimus. Tutkimus kuvaa maamme suurimpien yritysten vastuullisuuden johtamista, käytäntöjä, haasteita sekä tulevaisuuden näkymiä. Hyödynnä Yritysvastuu 2018 -raporttia esim: • Vastuullisuustoiminnan ja strategisen suunnittelun tukena • Liiketoimintojen vastuullisuustyön kehittämisessä • Sisäisissä vastuullisuuskoulutuksissa • Viestinnän, myynnin ja markkinoinnin tukena FIBS auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa: tarjoamme tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää vastuullista liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. FIBS-verkostossa on mukana jo yli 300 yritystä ja yhteisöä, mukaan voivat liittyä kaikki organisaatiot, jotka pyrkivät edistämään yritysvastuuta toiminnassaan. www.fibsry.fi Tilaa raportti käyttöösi: www.fibsry.fi > palvelut > FIBSin yritysvastuututkimus Kampanjahinta 30.6.2018 asti: 450 euroa +alv (norm. 550 € + alv) Raportti sisältää yhteenvedon, vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin graafeina sekä osin vertailutietoa edellisvuosiin.