Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FiBAN - "Bisnesenkelisijoittajaksi?" -esite

10,273 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FiBAN - "Bisnesenkelisijoittajaksi?" -esite

 1. 1. BISNES -ENKELISIJOITTAJAKSI? -MIKSI LÄHTEÄ MUKAAN SIJOITTAMAAN? INSPIRING PRIVATE INVESTMENTS
 2. 2. HYVÄ BISNESENKELITOIMINNASTA KIINNOSTUNUT,”Bisnesenkelisijoittajaksi?” – esitteeseen on koottu tietoa yksityishen-kilön roolista alkuvaiheen kasvuyritysten pääomasijoittajana. Esitteenon koostanut Finnish Business Angels Network (FiBAN) yhteistyössäuseamman kokeneen ja aloittelevan bisnesenkelin kanssa. Esitteentavoitteena on herättää yksityishenkilöiden kiinnostus sijoittaa pää-omaa ja vuosien varrella karttunutta osaamistaan ja verkostoaanaloitteleviin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. F iBA N – ”Ins pi ri ng pri vat e i nvest m ent s” www.fiban.org info@fiban.org
 3. 3. Uskon, että FiBANin toiminnalla on paljon hyvää tarjottavaa suomalaisel- le kasvuyritystoiminnalle ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Ari Korhonen BisnesenkelisijoittajaKasvuyritystoimintaa Suomessa Kasvuyrityksiä* Kasvukriteerit täyttäviä yrityksiä Suomessa 691 kpl, näistä räjähdysmäisesti kasvavia 24 kpl” jne. Uusia työpaikkoja luotiin vuosina 2006–2009 yhteensä Uusia työpaikkoja** 110 000 kpl. Näistä kasvuyritysten luomien työpaikkojen osuus oli yli 50.000Kasvuyritystoimintaa Suomessa Bisnesenkeliverkostoja*** Eurooppa n. 400kpl Yhdysvallat n. 340kpl (Suomessa 4kpl) Bisnesenkeleiden yhteensä Eurooppa 3 - 4 mrd. € tekemät alkuvaiheen Yhdysvallat 18 mrd. € (Suomi n. 5 -10 milj. €) sijoitukset Pääomasijoitusyhtiöiden Eurooppa n. 2 mrd. € tekemät sijoitukset Yhdysvallat n. 6 mrd. € (Suomi n. 60 milj. € .****) alkuvaiheen yrityksiin* Kasvuyrityskatsaus 2011 (TEM)** Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)*** European Business Angels Network (EBAN)**** Finnish Venture Capital Association (FVCA) www.fiban.org info@fiban.org
 4. 4. BISNESENKELI-SIJOITTAMINENYKSITYISTÄ KASVUYRITYSSIJOITTAMISTABisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan po-tentiaaliseen kasvuyritykseen. Yrityksen kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii usein ulkopuolistaosaamista ja rahoitusta, mutta tällaiset yritykset ovat sijoituskohteina vielä liian riskipitoisia institu-tionaalisille lainaajille tai sijoittajille. Erinomainen vaihtoehto vastaamaan alun kasvuhaasteisiin onbisnesenkeli, jolle on mahdollista tehdä korkean riskin pääomasijoituksia.Bisnesenkelin tärkeimpiä ominaisuuksia ei ole vain varallisuuden sijoittaminen, vaan erityisesti koros-tuu sijoitettu henkilökohtainen osaaminen sekä verkostot. Osaamispääoman sijoittaminen on useinalkuvaiheen yritykselle rahaa arvokkaampaa, ja tutkimukset osoittavat että bisnesenkelisijoituksensaaneen yrityksen menestymismahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin kasvuyrityksilläkeskimäärin. www.fiban.org info@fiban.org
 5. 5. Bisnesenkelin tärkeimpiä ominaisuuksia ei ole vain varallisuuden sijoittaminen, vaan erityisesti korostuu sijoitettu henki- lökohtainen osaaminen sekä verkostot.Bisnesenkelien tekemät sijoitukset ovat myös kansantaloudellisesti tärkeitä edistäessään kasvuyri-tysten kehittymistä. Suomessa on eri arvioiden mukaan vuosittain vain 300–600 kpl kasvuhakui-sia, innovatiivisia yrityksiä, mutta niiden merkitys on suuri. Vuosina 2006–2009 luoduista 110.000uusista työpaikoista yli 50.000 oli kasvuyritysten luomia. Huomionarvoista on myös kuinka paljoninstitutionaalisten pääomasijoitusyhtiöiden rahaa on vuosituhannen vaihteen jälkeen poistunut aikai-sen vaiheen rahoitusmarkkinoilta, kun nämä sijoitukset ovat siirtyneet vähemmän riskejä sisältäviin,myöhemmän vaiheen sijoituksiin.Potentiaaliselle kasvuyritykselle alun haasteiden, ns. ”kuoleman laakson” ylittäminen on toiminnankannalta kriittisin vaihe saada yritys kantamaan. Bisnesenkelit ovat erinomainen tapa edistää yritys-ten kasvutavoitteita, ja samalla enkelit vaikuttavat konkreettisesti omalla työllään sijoitetun pääoman-sa kasvuun. Listautuminen Siemenvaihe Pääomasijoittajat - Bisnesenkelit Käynnistysvaihe Nopea kasvu - Perhe - Ystävät RAHOITUS Kannattava yritys “Kuolemanlaakso” AIKA Kuvio: Yrityksen kasvurahoituksen vaiheet www.fiban.org info@fiban.org
 6. 6. KEITÄBISNESENKELITOVAT?Bisnesenkeli on usein kokenut yrityselämän ammattilainen, joka on saavuttanut elämäntilanteen, jos-sa hänellä on aikaa ja varallisuutta hyödyntää osaamistaan kasvua tavoitteleviin alkaviin yrityksiin.Alkuvaiheessa olevalle kasvuyritykselle erityisen tärkeää ovat sopivat verkostot ja sijoittajan tuomakokemus yrityksen toiminnan kehittämiseksi.Bisnesenkelinä voi toimia kuka tahansa yksityishenkilö, jolla on tarvittavaa osaamista ja kokemustayrityksen toiminnan edistämiseksi. Bisnesenkelien sijoittamat summat ovat tyypillisesti ensi kierrok-silla n. 20.000–50.000 euroa. Erityisesti Keski-Euroopassa ensimmäisen sijoituskierroksen sijoitus-koot voivat olla huomattavan pieniä, esimerkiksi 10.000 euroa. Pieniä sijoituksia tehdään myös useinryhmässä, jolloin sijoitukselle valitaan normaalisti yksi vastaava enkelisijoittaja, ns. lead-investor. Enke-lisijoituksia tehdään yleensä useampi samaan yritykseen (ns. ”sijoituskierrokset”).Bisnesenkelit määrittelevät sijoituskohteeseen käytetyn ajan ja varallisuuden, sekä vaaditun kompen-saation tapauskohtaisesti. Usein sijoitukset tehdään omalle toimialalle, jonka sijoittaja tuntee ja jollahän osaa toimia sujuvasti. Enkeli käyttääkin erityisosaamistaan hyväksi arvioidessaan sijoituksen po-tentiaalia ns. ”due diligence” -prosessissa.Sijoitukset tehdään korkealla riskillä, minkä vuoksi suositellaan, että enkeli sijoittaisi enintään 10–20% likvidistä varallisuudestaan tällaisiin kohteisiin. Jokaista kohdetta varten kannattaa myös huomi-oida mahdollinen tarve seuraaviin rahoituskierroksiin yrityksen rahoituksen jatkuvuuden varmistami-seksi. Kohteita kannattaa myös olla tilastojen valossa useita, koska enkelien tekemien sijoitusten onkeskimääräisesti todettu menestyvän seuraavasti:• yksi kymmenestä onnistuu erinomaisesti ja tuottaa todennäköisemmin halutun voiton koko salkulle,• alle puolet sijoituksista antaa vaatimattoman voiton,• puolet sijoituksista epäonnistuu ainakin osittain.Bisnesenkelit tiedostavat sijoitusten korkean riskin, mutta ymmärtävät samalla voivansa toiminnal-laan edistää tietyn toimialan yrityksiä, joihin enkeli omaa osaamista ja erityistä intressiä. Hyvä sijoitta-ja tavoitteleekin menestystä sijoituskohteen menestymisen myötä. www.fiban.org info@fiban.org
 7. 7. Ari Korhonen on yksi Suomen aktiivi- simmista bisnesenkelisijoittajista ja toiminut useissa enkeliverkostoissa Suomessa ja ul- komailla. Korhonen on tehnyt yhteensä 18 bisnesenkelisijoitusta: • pääomasijoituksia: 17 kpl, • sweat equity -sijoituksia: 1 kpl, • sijoituksia ulkomaille: 2 kpl, • irtautumisia: 2 kpl.Mitä bisnesenkelisijoittaminen merkitsee sinulle?Enkelisijoituksia tarvitsevat erityisesti alkuvaiheen kasvuyritykset. Tarve tälle toiminnalle on kas-vanut viime vuosina, koska pääomasijoitusyritysten (Venture Capital) tekemät alkuvaiheen sijoi-tukset ovat vähentyneet. Usein tehty enkelisijoitus myös ”vapauttaa” julkista rahoitusta yrityksenkäyttöön. Enkelisijoittaminen on erinomainen tapa edistää nopeaa kasvua tavoittelevien yritystentoimintaa, koska yritys saa sekä rahoitusta että osaamista.Mikä bisnesenkelitoiminnassa kiinnostaa?Enkelisijoittamisessa kiinnostaa pääomatulojen lisäksi mahdollisuus käyttää erityisosaamistaninuorten yrittäjien ja yritysten hyödyksi sekä mahdollisuus tutustua erittäin mielenkiintoisiin henki-löihin ja hankkeisiin. Jokainen päivä on taatusti erilainen.Mikä sai sinut tekemään ensimmäisen enkelisijoituksesi?Olin aiemmin toiminut yrittäjänä, sekä yritysoston myötä työskennellyt isommassa konsernissa.Halusin kuitenkin palata tekemään työtä pienempiin yrityksiin nuorten yrittäjien kanssa. Aloinmentoroimaan yrittäjiä ja osallistuin useammankin yrityksen toimintaan joko neuvonantajana taihallituksen jäsenenä. Liityin myös Sitran vetämään bisnesenkeliverkostoon. Aikalailla nopeasti sa-tuin löytämään Technopoliksen organisoiman mentoroinnin kautta erittäin mielenkiintoisen ohjel-mistoyrityksen, Severan, johon tein ensimmäisen sijoitukseni. Toinen sijoituskohde löytyi puoles-taan Sitran enkeliverkoston kansainvälisen toiminnan tuloksena 360 Cities Prahasta.Mitkä ovat pääkriteerisi valittaessa sijoituskohdetta?Ensimmäinen kriteeri on kyvykäs tiimi. Vain loistava ydintiimi onnistuu vastaamaan kasvun tuomiinhaasteisiin ja muokkaamaan yrityksen toimintaa tarpeen mukaan. Toisena kriteerinä on sijoitus-kohteen skaalautuvuus. Siinä arvioin liiketoimintamallin todellisia mahdollisuuksia mm. henkilötyö-riippumattomaan kasvuun. Kolmantena kriteerinä on markkinakoko ja sen kasvuvauhti.Miten näet bisnesenkelitoiminnan kehittymisen Suomessa?Enkelisijoitukset ovat kasvussa Suomessa. Positiivista on huomata lisääntynyt yksityinen ja julki-nen kiinnostus toimintaa kohtaan. FiBANin toiminta edistää erinomaisesti mm. uusien enkeliensaamista markkinoille ja enkelien syndikointia eli yhteissijoituksia. Uskon, että toiminnalla on pal-jon hyvää tarjottavaa suomalaiselle kasvuyritystoiminnalle ja sitä kautta koko yhteiskunnalle.
 8. 8. BISNESENKELI-SIJOITUKSENTEKEMINENBisnesenkelisijoittajan tekemällä sijoituksella on merkittävä vaikutus kasvun alkuvaiheessa olevaanyritykseen, ja päätös sijoituksen tekemisestä on syytä tehdä huolella. Keskimäärin sijoituksia tehdäänn. 3-4 prosenttiin kaikista sijoitustarjouksista, joita enkelit vastaanottavat, ja yksittäisen bisnesenkelinkriteerit sijoituksen tekemiseen vaihtelevat suuresti.Sijoituspäätöstä tehtäessä on erityisen tärkeässä roolissa kasvuyritystiimin koostumus. Bisnesen-keli on henkilökohtaisesti tekemisissä tiimin kanssa, jolloin tiimin jäsenten henkilökemia korostuu.Lisäarvoa tiimille tuo heterogeenisyys, kokemus, oikea motivaatio ja sitoutuminen yritykseen. Myösmahdollisuus mielenkiintoiseen rooliin yrityksessä, mahdollisuus käyttää hyväkseen ammattitaitoaan,kehittää yritystä, oppia ja auttaa nuoria yrittäjiä sekä jopa toiminnan hauskuus ovat bisnesenkelinsijoituspäätökseen vaikuttavia tekijöitä. www.fiban.org info@fiban.org
 9. 9. Tyypillinensijoitusprosessi FiBANin tarjoamat palvelut eri sijoitusvaiheissa: 1. Sijoituskohteiden Yksityissijoittajalle on tarjolla monia vaihtoehtoja ns. ”deal flown” kartoitus kartoittamiseen. FiBANin palveluun kerätään sijoituskohteita, ja ne jaetaan kartoitusta helpottaviin toimialakohtaisiin ryhmiin. 2. Sopivilta sijoituskohteilta vaikuttavia yrityksiä on tarjolla reilusti, Karsinta ja enkelin on hyvä määritellä itselleen sijoituskriteereitä. FiBANin avulla jäsen voi hakea sijoituskohteita toimialoittain ja seurata sekä kommentoida yrityksiä sekä vaihtaa näkemyksiä toisten verkoston jäsenten kanssa. 3. Sijoituskohteen tarkastaminen eli ns. due diligence, on tärkeää, Due dilligence jotta sijoittaja voi varmistua kohdeyrityksen sopivuudesta ja sa- malla tarkastaa kohdeyrityksen sijoittajalle antamat tiedot oikeik- si ennen lopullista sijoitusta. FiBAN tarjoaa oppaita ja työkaluja tarkastuksen helpottamiseksi, sekä jakaa aiemmin hyväksi ha- vaittuja sijoittajien kokemuksia. 4. Sopimusneuvottelut Lopullinen rahoitusneuvottelu käydään ns. ”term sheetin” pohjal- ta, joka on tiivistelmä rahoituksen ehdoista. FiBAN tarjoaa hyväk- si koettuja sopimuspohjia, sekä jakaa kokemuksia huomioitaviksi neuvottelutilanteeseen. 5. Sijoituksen Varsinainen enkelityö alkaa sijoituksen jälkeen. FiBAN järjestää jälkeinen toiminta ja välittää tietoa tilaisuuksista, joissa enkelit voivat vaihtaa koke- muksiaan ja näkökulmia yrityksen kasvun edistämiseksi. 6. Pääomasijoittajan pääasiallinen tavoite on yrityksen arvon nosta- Irtautuminen minen seuraavia sijoituskierroksia varten ja lopullinen irtautumi- nen, eli EXIT. FiBAN rakentaa pääomasijoituksia tekevien tahojen kanssa yhteistyökanavia ja kerää tietoa tehdyistä sijoituksista toiminnan edistämiseksi. www.fiban.org info@fiban.org
 10. 10. Arvon määritys – Due dilligenceKoska kyseessä on korkean riskin sijoitus, sijoittaja perehtyy yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan javarmistuu saatujen tietojen oikeellisuudesta niin sanotulla ”due diligence” –prosessilla. Due Diligenceon syytä tehdä mahdollisimman huolellisesti ja monipuolisesti. Prosessissa saatavilla olevilla tiedoillavoi sijoittaja todentaa onko yrityksen arvo määritetty oikein. Enkelit tekevät määrityksen itse ja sijoitta-vat tämän vuoksi usein toimialaan, joka on heille tuttu. Tutkimuksen mukaan due diligenceen käytettyaika korreloi yrityksen menestymismahdollisuuden kanssaLue lisää: www.fiban.org/due-dilligenceSopimuspohja – Term sheetDue diligence –prosessin jälkeen kohdeyrityksen kanssa käytävien sopimusneuvottelujen tuloksetkootaan ns. aiesopimukseen eli ”term sheet” –yhteenvetoon, jonka tarkoituksena on kuvata sijoituk-sen suunnitellut ehdot. Term sheetin käyttötapa vaihtelee, mutta yhteistä on, etteivät kokeneimmat-kaan enkelit yleensä käytä yhtä tarkkaan määritettyjä sopimuksia kuin pääomasijoitusyhtiöt. Termsheet on melko suppea dokumentti, mutta sen tarkoituksena on tuoda esiin sijoituksen kannaltakaikki merkittävät taloudelliset ehdot, sijoitusinstrumentin rakenne ja sijoituksen jaksottuminen. Termsheetiä pidetään esisopimukseen rinnastettavana juridisesti sitomattomana dokumenttina.Lue lisää: www.fiban.org/term-sheet Bisnesenkelisijoituksen Iso-Britannia 2.2X/4v. Yhdysvallat 2.6X/3.5v. pääoman tuottoaste (ROI) Bisnesenkelisijoituksen Iso-Britannia 22 % Yhdysvallat 27 % sisäinen korko (IRR) Iso-Britannia: Yhdysvallat: % tehdyistä sijoituksista/ 9 % tehdyistä sijoituksista/ 7 % tehdyistä sijoituksista/ % tuotoista 80 % tuotoista 75 % tuotoista Sijoituskate <1X Iso-Britannia 56 % Yhdysvallat 52 % www.fiban.org info@fiban.org
 11. 11. Osakassopimus – Shareholders AgreementOsakassopimuksessa sovitaan tarkkaan osakkaiden välillä mm. miten yritystä hallinnoidaan, kehi-tetään, yrittäjien vastuu ja pyritään ennakoimana toiminta mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Lä-heskään kaikki yksityiset riskisijoittajat eivät halua tehdä yksityiskohtaisia sopimuksia, mutta mitäenemmän heillä on kokemusta, sitä useammin he haluavat sopia kirjallisesti tietyistä tärkeiksi osoit-tautuneista asioista. Sopimuksien laatimiseen voi kulua runsaasti aikaa, jolloin valmiiden sopimuspoh-jien käyttäminen nopeuttaa toimintaa.Lue lisää: www.fiban.org/term-sheetIrtautuminen sijoituskohteesta – EXITPääomasijoittajan periaatteisiin kuuluu aina sijoituksen tilapäisyys, eli tavoitteena on irtautua yri-tyksestä (ns. ”exit”) seuraavien sijoituskierrosten aikana mahdollisimman tuottavasti. Käytännössätämä tapahtuu yrityksen joko pörssiin listautumisella, yrityskaupalla tai osakkeiden takaisinmyynnillä.Sijoitusten korkean riskin vuoksi sijoitusten menestymistodennäköisyys on epävarmaa, jolloin onnis-tuneiden kohteiden on katettava myös kasvamattomien sijoitusten kulut ja saamatta jääneet tuotto-odotukset. Irtautumissuunnitelmaan vaikuttaa yrityksen kasvutilanne, mahdollinen alkuperäinen ir-tautumissuunnitelma, sekä yhteisymmärrys yrittäjien kanssa sopivasta irtautumisajankohdasta.Lue lisää: www.fiban.org/exit Myös mahdollisuus mielenkiintoiseen rooliin yrityksessä, mahdollisuus käyttää hyväkseen ammattitaitoaan, kehittää yritystä, oppia ja auttaa nuoria yrittäjiä sekä jopa toiminnan hauskuus ovat bisnesenkelin sijoituspäätök- seen vaikuttavia tekijöitä. www.fiban.org info@fiban.org
 12. 12. BISNESENKELI-VERKOSTONEDUTAloittelevalle bisnesenkelille suositellaan liittymistä ryhmään ja ensimmäisen sijoituksen tekemistäkokeneempien sijoittajien kanssa. Näin sijoittaja saa tärkeitä oppeja seuraavien sijoitusten tekoon javälttää turhat ensisijoittajan virheet. Yhteissijoitusten, ns. syndikoinnin etuja ovat mm:• erilaisten näkökulmien hankkiminen eri taustan omaavilta sijoittajilta,• yksityissijoittajan parempi neuvotteluasema, kun neuvottelu tapahtuu yhdessä eikä jokainen enkeli erikseen,• työtehtävien jako (Due diligence, hallitustyö, mentorointi, jne.),• helpompi kerätä lisärahoitusta tuleville rahoituskierroksille syndikaatin sisältä ja/tai heidän kontakteiltaan ja siten viedä yritystä pidemmälle ilman VC-rahoitusta.Bisnesenkeliverkostot edistävät toiminnallaan myös yhteissijoituksia, ns. syndikoitujen sijoitusten syn-tymistä. Verkostojen määrä maailmalla on kasvanut reilusti viime vuosina, ja monille yksityishenkilöilleenkeliverkostoon kuuluminen on erinomainen tapa tutustua alaan ja kehittää omaa sijoitustoimin-taansa. Verkostojen tuomia etuja:• tarjoavat jäsenilleen sijoituskohteita keskitetysti sekä kanavia muihin enkeleihin,• edistävät bisnesenkelien. syndikoituja sijoituksia, jotka kattavat kasvanutta rahoituskuilua bisnesenkelien ja pääomasijoitusyhtiöiden välillä,• tekevät toimialaa tunnetuksi.FINNISH BUSINESS ANGELS NETWORK - FIBANFinnish Business Angels Network (FiBAN) on suomalainen kansallinen yksityissijoittajayhdistys, jonkatavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvu-yrityksiin. Sitran bisnesenkelitoiminnan pohjalta perustettu verkosto pyrkii kasvattamaan ja kehittä-mään enkelisijoitustoimintaa, joka on toistaiseksi ollut Suomessa vielä suhteellisen pientä. Toimintaperustuu haluun myötävaikuttaa suomalaisen liike-elämän kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syn-tyyn potentiaalisten kasvuyritysten kautta.Toiminnan tarkoitus on kasvattaa ja kehittää yksityisten pääomasijoittajien eli enkelisijoittajien toimin-taa, sekä edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä potentiaalisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin.FiBANin jäsenet jakavat keskenään toimialakohtaista asiantuntemustaan ja kokemuksiaan bisnesen-kelisijoittamisesta. Jäsenillä on myös mahdollisuus tutustua potentiaalisiin toimialakohtaisiin sijoitus-kohteisiin FiBANin verkkopalvelussa, ja osallistua sijoitustoimintaa käsitteleviin tapahtumiin. FiBANtuo myös enkelitoiminnalle näkyvyyttä, edistää sijoitustoiminnan tutkimusta ja pyrkii edistämään yksi-tyissijoittajien asemaa edunvalvonnan kautta.Yhdistys edustaa suomalaisia yksityissijoittajia yhdessä Finnveran kanssa eurooppalaisessa bisne-senkelien kattojärjestössä (EBAN), ja on itsessään voittoa tavoittelematon. www.fiban.org info@fiban.org
 13. 13. FiBAN inspiroi alkuvaiheen sijoitustoimintaaBisnesenkelitoiminnan kehittäminen tapahtuu mm. järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia, verkos-toimalla enkelisijoittajia, sekä edistämällä yhteistyötä tavoitteena löytää laadukkaita uusia kasvuyrityk-siä. Lisäksi FiBAN auttaa yrittäjiä lähestymään sopivia sijoittajia, sekä ylläpitää aktiivista kanssakäy-mistä pääomasijoittajien kanssa.FiBANin toiminta lyhyesti:• on yksityissijoittajalähtöinen ja itsessään voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys,• ryhmittää sijoittajia ja sijoituskohteita toimialoittain,• kokoaa sijoittajia ja sijoituskohteita keskitettyyn verkkopalveluun: www.fiban.org,• jakaa yksityissijoittamisen parhaita käytäntöjä,• edistää syndikoitujen sijoitusten muodostumista,• järjestää sijoitustoimintaa tukevia koulutuksia, tutkimuksia sekä sijoitusneuvontaa,• toimii yksityissijoittajien edunvalvojana.EdunvalvontaSuomalainen lainsäädäntö on tällä hetkellä enkelisijoittajille haastava, ja kotimaiset enkelisijoittajatovat eriarvoisessa asemassa suhteessa Eurooppalaisiin kollegoihinsa. Esimerkiksi Iso-Britanniassaja Ranskassa bisnesenkelit saavat verohelpotuksia sijoituksistaan alkuvaiheen yrityksiin. FiBAN pyrkiiedistämään vastaavien sijoitustoimintaa edistävien mallien kehittämistä myös Suomessa, ja toimil-laan edistämään kasvuun tähtäävää yrittämistä.FiBANin toiminnan ohjausYhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa (kevät- ja syyskokous). Toimin-taa ohjaa jäsenistön valitsema hallitus, jonka jäsenyys on kiertävä. www.fiban.org info@fiban.org
 14. 14. MIKSI LIITTYÄFIBANIN ENKELI-VERKOSTOON? Sijoituskohteita keskitetysti: Vuonna 2010 n. 500 yritystä haki kasvurahoitusta. FiBAN edistää näiden kohtei- den mahdollisuuksia löytää sopiva alkuvaiheen sijoittaja verkostonsa välityksellä. Sijoittajat ja sijoituskohteet toimialoittain FiBANin palvelusta voi nopeasti löytää sijoituskohteita ja sijoittajia omasta toimi- alaintressistä. Bisnesenkelitoiminnan parhaat käytännöt FiBAN kerää ja jakaa enkelisijoitustoiminnan parhaita käytäntöjä ja välittää tietoa tilaisuuksista, joissa voi tutustua kokeneihin ja alkaviin sijoittajiin. Yhteissijoitukset – Syndikointi FiBAN edistää verkostossaan yhteissijoitusten muodostumista, josta hyötyvät eri- tyisesti sijoittajat, jotka haluavat hajauttaa riskiä tai joilla ei itsellään ole mahdolli- suuksia osallistua aktiivisesti kasvuyrityksen toimintaan. Sijoitustoimintaa käsittelevät tilaisuudet Tarjolla on runsaasti alkuvaiheen sijoitustoimintaa käsitteleviä tilaisuuksia ja FiBAN pyrkii välittämään jäsenilleen tietoa mielenkiintoisista tapahtumista Suomessa ja maailmalla. www.fiban.org info@fiban.org
 15. 15. SIJOITTAJAJÄSENEKSIFiBANin tavoitteena on kasvattaa rekisteröityneiden bisnesenkelisijoittajien mää-rää Suomessa 1.000 henkilöön vuoteen 2015 mennessä. Liittymällä jäseneksivahvistat samalla toiminnan näkyvyyttä ja painoarvoa hallinnollisiin tahoihin, jaedistät FiBANin mahdollisuuksia konkreettisesti kehittää kasvuyritystoimintaa.FiBANin jäseneksi voivat hakea sijoitustoimintaa tekevät tai siitä kiinnostuneet yk-sityishenkilöt. Jäsenyyden hyväksyy FiBANin hallitus. Hakemukset, joissa suositteli-joina kaksi nykyistä jäsentä hyväksytään suoraan. Jäsenedellytykset:• menestyksen tavoitteleminen kohdeyrityksen menestymisen kautta,• sijoittajan tavoitteena ei ole myydä palvelujaan muille jäsenille.Jäsenmaksu:FiBANin toiminta rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksuillaja yhteistyökumppanimaksuilla.Liittymismaksu (2011): 250 €.Jäsenmaksu (2011): 250 € (ei kerätä vuoden 2011 aikana).YHTEISTYÖKUMPPANIKSIFiBAN hakee sen toimintaa ja tavoitteita tukevia yhteisöjä yhteistyökumppaneiksi.FiBANia tukevat yhteistyötahot ovat kehittämässä ja tukemassa sekä suomalaisiaenkelisijoittajia että suomalaisia kasvuyrityksiä. FiBAN tarjoaa yhteistyötahoilleenseuraavia etuja:• linkki enkelisijoittajiin ja kasvuyrityksiin,• enkelisijoituskokemusten hyödyntäminen,• enkelisijoittajien edunvalvonta,• kansalliset ja kansainväliset verkostot,• ajankohtainen uutisointi ja tiedottaminen. Liity FiBANin enkeliverkostoon: www.fiban.org YHTEISTYÖKUMPPANIT www.fiban.org info@fiban.org
 16. 16. LISÄTIETOJAinfo@fiban.orgwww.fiban.orgYhdistysnumero: 205.158 Twitter LinkedInHallitus 2011 KOORDINOIJAJuha Kurkinen, puheenjohtaja Claes Mikko NieminenAri Korhonen, varapuheenjohtaja +358 50 4913001Mammu Kaario claes.mikko@fiban.orgTapio HeikkiläJussi HeiniläFeodor AminoffRiku Asikainen

×