Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

120921 fi xornada

190 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

120921 fi xornada

  1. 1. 1 de febreiro de 2012 Acordo 2008-2010 Segundo o acordo 2008-10 asinado pola Administración, patronal e sindicatos as horas lectivas desde setembro de 2008 establecéronse en 24 para E.Infantil, Especial e Primaria. ESO, sempre segundo o acordo, debía establecerse unha redución a 24 h. lectivas en setembro de 2010. Esta redución non se fixo efectiva por incumprimento da patronal (merecería unha explicación que non vén ao caso). Para FETE-UGT debe considerarse lectiva toda hora que sexa de traballo con alumnos, pero non o considera así a patronal polo que a hora 25 en primaria, infantil e educación especial a maior parte dos centros emprégana asignar gardas aos profesores. Horas lectivas: definición e número Segundo o V Convenio a xornada dos traballadores de ensino concertado queda establecida como explicamos a continuación. Persoal docente (Art. 26 e 27): • Xornada total de 1180 h => 850 lectivas + 330 non lectivas • Lectivas: impartir clases en períodos de tempo non superior a 60 minutos, realización de probas escritas ou orais aos alumnos e titoría de grupos. En FP inclúese a formación en centros de traballo. • Non lectivas: todas aquelas efectuadas na empresa que teñan relación co ensino. As actividades non lectivas distribuiranse ao longo do ano polo empresario. (Art. 27 e art. 9) • O tempo dedicado a actividades lectivas será como máximo de 25 horas semanais que se distribuirán de luns a venres. Son horas non lectivas: Aquelas efectuadas na empresa que teñan relación co ensino, por exemplo: - as horas que fixemos entre o 1 de setembro e o comezo das clases e as que fagamos desde o día en que rematan as clases e 30 de xuño. - as horas que teñen un horario fixado semanalmente como: o O tempo dedicado a recibir pais de forma individualizada o Horas libres entre clases (os ocos no horario) o Tempo dedicado a reunións de coordinación de ciclo, de departamento, etc.
  2. 2. 1 de febreiro de 2012 o Entrada anticipada ou saída postergada o O tempo de recreo se no teu centro non está considerado lectivo o Tempo dedicado a reunións informativas o Tempo dedicado a reunións formativas o Tempo dedicado a facer programacións, corrección de exercicios e exames, preparación de clases… - as horas realizadas durante o curso sen un horario fixo semanal: o Reunións colectivas con pais o Tempo dedicado a reunións de avaliación o Tempo dedicado a formación organizada pola empresa o Tempo dedicado a excursións, viaxes, visitas… realizadas fóra do horario escolar o Tempo dedicado a facer programacións, corrección de exercicios e exames, preparación de clases… non fixadas semanalmente o Tempo dedicado a reunións informativas non fixadas semanalmente o O tempo dedicado a recibir pais de forma individualizada e esporádica. PAS (Art. 30) • Xornada total de 1600h (o persoal interno 40 h. máis) • Xornada semanal de 38 h distribuídas segundo as necesidades da empresa de forma que a xornada diaria non supere as 8h. O sábado poderán facerse un máximo de 4h. PERO a empresa pode reservarse 57h da xornada anual que poderá distribuír ao longo do ando, aínda que se superen as limitacións indicadas máis arriba. • Este persoal gozará dun sábado libre en semanas alternas. • Cando por necesidades de traballo non se poida gozar do día e medio de descanso semanal en sábado e domingo, poderá gozarse deste día e medio durante a semana. • Sempre haberá 12h de descanso entre o final dunha xornada de traballo e comezo da seguinte. • Nos meses de xullo e agosto e nas vacacións escolares de Nadal e Semana Santa este persoal realizará xornada continua, cun máximo de 6h. diarias e terán un descanso semanal de 48h. Poderán establecerse quendas. Isto poderá non aplicarse en internados ou análogos. • Este réxime de xornada non é de aplicación ao porteiro e demais servizos análogos de vixilancia. Persoal que desempeña categorías funcionais directivas temporais (Art. 28): Incrementará a súa xornada en 210 h. que deberán dedicarse á empresa no desenvolvemento da súa función específica.
  3. 3. 1 de febreiro de 2012 Persoal complementario (Art. 29) • Xornada anual: 1400 h. (o persoal interno 40h. máis) • Xornada máxima semanal: 34h. A ambigüidade do concepto de xornada lectiva A ambigüidade do concepto de xornada lectiva tal e como aparece nos art. 26 e 27 do actual convenio permite interpretacións diversas e inxustas da xornada lectiva, como comprobamos a raíz da sinatura do Acordo 2008-10 que contempla a redución a 24 das horas lectivas. Que fixeron en máis dun centro? Pois optar por calquera das dúas “solucións” seguintes: Solución A: un mestre imparte 24 períodos lectivos pero a dirección considera que este dura 60 minutos, é dicir, debe impartir 1440 minutos lectivos. Solución B: a dirección considera que un mestre debe impartir 24 horas lectivas, é dicir, 1440 minutos lectivos polo que lle corresponden 28’8 períodos lectivos. (Cómpre sinalar que 25 períodos lectivos de 50 minutos equivalían a 1250 minutos) Por iso FETE-UGT considera imprescindible mudar o concepto hora lectiva polo de período lectivo, entendendo este como cada sesión de traballo que se realiza con alumnos. E mentres non clarifiquemos o que é lectivo e mudemos o concepto de hora por período estaremos infinitamente dándolle voltas á nora. E a ambigüidade nunca vai beneficiar ao traballador. Esta vai ser unha das principais batallas na negociación do VI Convenio. Xuntos podemos máis Secretaría de Ensino Privado de FETE-UGT Galicia

×