Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

проектна задача по физика

Download to read offline

:)

 • Be the first to like this

проектна задача по физика

 1. 1. Проектна задача по ФизикаТема: “ Метеор – ѕвездата која паѓа “Ментор: Изработила:Благојче Кривевски Весна Карчевска Март, 2013 година
 2. 2. Вовед* Метеорите биле познати уште од античките времиња, но небиле познати за да бидат астрономски феномен се допочетокот на 19 век.* Силиман верувал дека имале космичко потекло* Ноември 1833г. спектакуларен метеорски дожд* Астрономот Денисон Олмстед направил обемна студија наова невреме и заклучил дека тие имале космичко потекло.
 3. 3. Метеор* Метеор е светлосна појава што настанува со јонизација наатмосферата низ која поминува метеороидот.* Се појавуваат на височина од 75км до 100 км над површинатана земјата.* Ако метеорот го преживее минувањето низ атмосферата ипадне на површината на некое небесно тело, се нарекуваметеорит.
 4. 4. Светлосна трагаНастанува со пренесување на кинетичката енергија наметеороидот врз атомите на атмосферата.Температурата во ударниот бран изнесува повеќе од 10.000 С, азад неа останува трага од јонизиран гас или плазма што свети.
 5. 5. Поим за метеор“ Ѕвездата која паѓа “ или метеор се појавува кога ситнотело од Сончевиот систем влегува во земјината атмосфераи се загрева до точка каде испушта светлечка трага.- Аблација- Светлечка трага на метеорот
 6. 6. МетеоритМетеорит е парче од метеороид што од вселената поминалниз атмосферата и паднал на површината на Земјата или нанекое друго небесно тело.- Се делат на три основни групи:1. Железни (сидерити)2. Камени (аеролити)3. Железно-камени (сидеролити)
 7. 7. МетеороидМетеороид е честичка од меѓупланетарен материјал одвремето на создавањето на Сончевиот систем, различна посостав и потекло.Кога метеороидот ќе биде привлечен од гравитацијата наЗемјата, кога поминува низ атмосферата се загрева и во случајда нема доволно голема маса таа согорува оставајќи светолзрак – метеор.
 8. 8. Метеорски ројМетеорите се јавуваат како поединечни или во роеви. Вороевите има од 10 до 1000 метеорски појави за еден сат,понекогаш има дури до 10 000.- Брзината на метеорите е од 11,2 до 73км/ѕ.- Најмала релативна брзина на метеорот – 0.
 9. 9. Најјаки метеорски роевиНајпознати метеорски роеви се :- Персеиди- Леониди
 10. 10. Потекло на метеорскиот ројМетеорските роеви настануваат од облак на ситни цврстичестици. Радијантот на метеорскиот рој се наоѓа во некоесоѕвездие, блиску до некоја ѕвезда и најчесто метеорите сеименувани според тие ѕвезди.- Има десетина низ целата година;- Потекнуваат од комети;
 11. 11. ЗаклучокНекаде при крајот на 18от век двајца германски студенти вовелепостапка заснована на тригонометрија, со која се определувависината на метеорите.Метеорите се испитуваат :- визуелно- фотографски- спектрографски- со радиолокација- телескоп

:)

Views

Total views

1,887

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×