สื่อการเรียนรู้
สถานการณ์ปัญหา
สมมติวาในขณะนีคณเป็นนักศึกษาฝึกสอนโดยทาการสอนที่โรงเรียนสาระวิทยา
่
ุ้
หลังจากที่คณสอนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว คุ...
ภารกิจที่ 1

นักศึกษาจะนาความรู้เรืองสือการสอน ไปใช้ใน
่ ่
การจัดการเรียนรูอย่างไรเพือสนับสนุนวิธการ
้
่
ี
เรียนรูและพัฒนา...
ด.ญ.ปนัดดา เป็นคนขยัน ชอบอ่านหนังสือมาก ชอบทา
ความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ หรือเอกสารมากกว่า

ควรทาสือการสอนโดยเน้นใ...
ด.ช.เรียงชัย เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า
ชอบสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและท้าทายความสามารถ
ควรทาสือการสอนโดยเน้นกา...
ด.ช. มรกต เป็นคนที่ขาดจินตนาการ ถ้าไม่ได้เรียนจากการ
มองเห็นภาพหรือของจริง เวลาครูสอนในชั้นนึกภาพตามไม่ทัน

ควรทาสือการสอน...
ด.ญ. สะรีรัตน์ เป็นคนที่ไม่ชอบศึกษาจากหนังสือที่เป็นข้อความหรือ
ตัวอักษร เพราะในเวลาเรียนเขาจะตั้งใจฟังครูอธิบายเนื้อหา ทา...
ภารกิจที่ 2
ในปัจจุบันนี้จะพบคาว่า "สื่อการ
สอน" กับคาว่า "สื่อการเรียนรู"้ ในฐานะที่
นักศึกษาจะก้าวออกไปเป็นครูยคใหม่ทมี
...
แตกต่างกัน

เพราะว่า...

สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธการทีผู้สอน
ี ่
นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพือให้...
ภารกิจที่ 3
ออกแบบสื่อการเรียนรู้ทสอดคล้องกับ
ี่
สาระการเรียนรู้ของท่าน
จัดทาเป็นมุมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
โดยแบ่งเป็น ฐานเล็กๆ 4 ฐาน
ฐาน 1
จะเป็นฐานทีมการ์ดคาศัพท์ภาษาญีปน ที่ไม่มคาแปลภาษา
่ี
่ ุ่
ี
ไทย มีแต่รปประโยคตัวอย่างง่ายๆเป็นภาษาญีปุ่นไว้อธิบาย เพ...
ฐาน 2
ฐานนีจะมีสมุดภาพหรือการ์ด ที่บอกความหมาย คาอ่าน และคาแปล
้
เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรูในข้อมูลทีถกต้อง
้
ู่
ฐาน 3
เป็นฐานทีจะทบทวนความรู้ ที่ได้เรียนรูไปด้วยวิธการต่างๆ เช่น
่
้
ี
เรียนรูคนเดียว การเติมคาในช่องว่าง ดูการ์ดแล้วทายค...
ฐาน 4
เป็นฐานทีจะทดสอบว่าได้เรียนรูไปเท่าใด โดยการทาแบบทดสอบ
่
้
อาจเป็นรูปภาพแล้วให้เติมคา หรือเขียนความหมาย คาอ่าน และมี...
สมาชิก
นางสาวนาถนที อวิรุทธไพบูลย์
นางสาวสุภคญาดา บุษบงก์
ั
นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์

553050154-4
553050156-0
553050227-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สื่อการเรียนรู้

2,006 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,006
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อการเรียนรู้

 1. 1. สื่อการเรียนรู้
 2. 2. สถานการณ์ปัญหา สมมติวาในขณะนีคณเป็นนักศึกษาฝึกสอนโดยทาการสอนที่โรงเรียนสาระวิทยา ่ ุ้ หลังจากที่คณสอนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว คุณก็สงเกตเห็นว่านักเรียนมีลกษณะต่างๆ ดังนี้ ุ ั ั ด.ญ.ปนัดดา เป็นคนขยัน ชอบอ่านหนังสือมาก เธอบอกว่าชอบทาความเข้าใจ เนื้อหาจากการอ่านหนังสือ หรือเอกสารมากกว่า ฟังครูอธิบาย ด.ช.เรียงชัย เป็นคนที่ชอบเรียนรูสงแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า ชอบสิงที่ตนตาตืนใจ ้ ิ่ ่ ื่ ่ และท้าทายความสามารถ เพราะยิ่งท้าทายและตืนตามากเท่าไหร่ ยิ่งจดจ่อกับสิงนันมากและ ่ ่ ้ ทาให้เกิดการเรียนรูสงเหล่านั้นได้ดี ้ ิ่ ด.ช. มรกต เป็นคนที่ขาดจินตนาการ ถ้าไม่ได้เรียนจากการมองเห็นภาพหรือของ จริง เวลาครูสอนในชันนึกภาพตามไม่ทัน ส่งผลทาให้เขาเรียนรูได้ช้าและไม่ทันเพือน ้ ้ ่ ด.ญ. สะรีรตน์ เป็นคนทีไม่ชอบศึกษาจากหนังสือทีเ่ ป็นข้อความหรือตัวอักษร ั ่ เพราะในเวลาเรียนเขาจะตังใจฟังครูอธิบายเนือหา ทาความเข้าใจและพยายามจับประเด็นที่ ้ ้ สาคัญให้ได้ในขณะทีเ่ รียน เช่น กระบวนการในการแก้โจทย์ เขาจะต้องเข้าใจตอนนัน โดยไม่ ้ ต้องกลับไป อ่านหนังสืออีก เป็นต้น
 3. 3. ภารกิจที่ 1 นักศึกษาจะนาความรู้เรืองสือการสอน ไปใช้ใน ่ ่ การจัดการเรียนรูอย่างไรเพือสนับสนุนวิธการ ้ ่ ี เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ้ ให้มีประสิทธิภาพโดยสื่อทีนามาใช้นนต้อง ่ ั้ สนองตอบต่อการจัดการเรียนรูทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็น ้ ศูนย์กลาง โดยให้ นักเรียนเป็นผูสร้างความรู้ ้ เองด้วย
 4. 4. ด.ญ.ปนัดดา เป็นคนขยัน ชอบอ่านหนังสือมาก ชอบทา ความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ หรือเอกสารมากกว่า ควรทาสือการสอนโดยเน้นให้ ่ เขาได้ทาการศึกษาด้วยตนเอง เช่น แจ้งวัตถุประสงค์ จัดทาใบ งานกิจกรรม เสริมด้วยการบอก แหล่งเรียนรูเ้ พิมเติม ่
 5. 5. ด.ช.เรียงชัย เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า ชอบสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและท้าทายความสามารถ ควรทาสือการสอนโดยเน้นการ ่ เรียนรูจากการลงมือปฏิบัตจริง ้ ิ และใช้วตถุจริงในการสอน เช่น ั กาหนดโจทย์ปัญหา/กิจกรรม โดยวิธการแก้ปญหานันต้องลง ี ั ้ มือปฏิบตจริง ัิ
 6. 6. ด.ช. มรกต เป็นคนที่ขาดจินตนาการ ถ้าไม่ได้เรียนจากการ มองเห็นภาพหรือของจริง เวลาครูสอนในชั้นนึกภาพตามไม่ทัน ควรทาสือการสอนโดยใช้วตถุที่ ่ ั สามารถจับต้องได้หรือมี ภาพประกอบ เช่น วัตถุจริง การ์ดรูปภาพ วีดิโอ
 7. 7. ด.ญ. สะรีรัตน์ เป็นคนที่ไม่ชอบศึกษาจากหนังสือที่เป็นข้อความหรือ ตัวอักษร เพราะในเวลาเรียนเขาจะตั้งใจฟังครูอธิบายเนื้อหา ทาความ เข้าใจและพยายามจับประเด็นที่สาคัญให้ได้ในขณะที่เรียน ควรทาสือการสอนโดยการ ่ จัดกิจกรรมให้เขาเป็นเลขา ของกลุม มีหน้าทีสรุปผล ่ ่ การเรียนรู้
 8. 8. ภารกิจที่ 2 ในปัจจุบันนี้จะพบคาว่า "สื่อการ สอน" กับคาว่า "สื่อการเรียนรู"้ ในฐานะที่ นักศึกษาจะก้าวออกไปเป็นครูยคใหม่ทมี ุ ี่ คุณภาพ ให้อธิบายว่า สองคานี้ เหมือนหรือ มีความแตกต่างกันอย่างไร
 9. 9. แตกต่างกัน เพราะว่า... สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธการทีผู้สอน ี ่ นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูได้อย่างมี ่ ้ ประสิทธิภาพ แต่.. สื่อการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนทีชวยให้ ่่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมุงเน้นส่งเสริมการค้นคว้า หรือ การแสวงหา ่ ความรูดวยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ้้ ้
 10. 10. ภารกิจที่ 3 ออกแบบสื่อการเรียนรู้ทสอดคล้องกับ ี่ สาระการเรียนรู้ของท่าน
 11. 11. จัดทาเป็นมุมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น ฐานเล็กๆ 4 ฐาน
 12. 12. ฐาน 1 จะเป็นฐานทีมการ์ดคาศัพท์ภาษาญีปน ที่ไม่มคาแปลภาษา ่ี ่ ุ่ ี ไทย มีแต่รปประโยคตัวอย่างง่ายๆเป็นภาษาญีปุ่นไว้อธิบาย เพื่อให้ ู ่ นักเรียนได้คดหาความหมายนันๆ ิ ้
 13. 13. ฐาน 2 ฐานนีจะมีสมุดภาพหรือการ์ด ที่บอกความหมาย คาอ่าน และคาแปล ้ เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรูในข้อมูลทีถกต้อง ้ ู่
 14. 14. ฐาน 3 เป็นฐานทีจะทบทวนความรู้ ที่ได้เรียนรูไปด้วยวิธการต่างๆ เช่น ่ ้ ี เรียนรูคนเดียว การเติมคาในช่องว่าง ดูการ์ดแล้วทายความหมาย เรียนรูเ้ ป็น ้ กลุ่ม การให้สลับกันทายศัพท์ เล่นเกมส์คารุตะ (เกมส์ทเี่ ล่นเป็นกลุม สลับกัน ่ พูดศัพท์ ใครหยิบการ์ดศัพท์ทถกต้อง ผู้ชนะคือ คนทีได้การ์ดมากทีสด ) ี่ ู ่ ุ่
 15. 15. ฐาน 4 เป็นฐานทีจะทดสอบว่าได้เรียนรูไปเท่าใด โดยการทาแบบทดสอบ ่ ้ อาจเป็นรูปภาพแล้วให้เติมคา หรือเขียนความหมาย คาอ่าน และมีเฉลยไว้ให้ เพื่อตรวจว่าได้คะแนนเท่าใด จาได้แค่ไหน *** บทเรียนอาจเปลียนไปเรือยๆ ตามสถานการณ์ *** ่ ่ さる ________
 16. 16. สมาชิก นางสาวนาถนที อวิรุทธไพบูลย์ นางสาวสุภคญาดา บุษบงก์ ั นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์ 553050154-4 553050156-0 553050227-3 สาขาการสอนภาษาญีปน ชั้นปีที่ 2 ่ ุ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

×