Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

strategisch procederen in letselschadezaken

1,173 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

strategisch procederen in letselschadezaken

 1. 1. Artikel 150 Rv.De partij die zich beroept oprechtsgevolgen van door haar gesteldefeiten of rechten, draagt de bewijslast vandie feiten en rechten, tenzij …..
 2. 2. MIDDELEN DIE WE HEBBEN
 3. 3. Rechtbank Den Haag,14 mei 2012 (bij cursusmateriaal)Leerling van 5 jaar; Leo KannerschoolLeerkrachten school, medewerkers Stichting Jeugdformaat.Ouders worden aansprakelijk gesteld; de school ; Stichting Jeugdformaat.Niemand heeft gezien wat er is gebeurd.Naar elkaar wijzen over en weer.Nog geen buitengerechtelijke onderhandelingen.Rechtbank: “Geen nadere bewijslevering of deskundigenonderzoeknoodzakelijk.”“Toedracht is in voldoende mate vast komen te staan”.Aantekeningen zitting: “het horen van getuigen heeft geen enkele toegevoegdewaarde”.
 4. 4. Rechtbank Den Haag, 12 april 2011, LJN: BQ5998(B/Allianz):Ongeval: 19 maart 20012006: gezamenlijke deskundige, psychiaterVragen aan deskundige door de verzekeraar in 20062010: nog discussie over causaliteit2010: nog teruggrijpen op feiten die vóór gezamenlijke expertise albekend waren2 december 2010: verzoekschrift17 december 2010: rapport van prof. Van den BosRechtbank stelt vast wat het kernprobleem is.Rechtbank: discussie gesloten. Aanvullende vragen ruim 4 jaar narapport; niet gehandeld als redelijk handelend verzekeraar.Gerechtvaardigd vertrouwen: Allianz heeft zich bij het rapport van depsychiater neergelegd.
 5. 5. Rechtbank Middelburg, 12 oktober 2011, LJN: BW6466Ongeval 15 maart 2008.Ongevallenanalyse; ongeval op snelweg; rechtbank oordeelt op basis vande aanwezige gegevens;Chartis vindt dat prima.Rechtbank Rotterdam, 6 oktober 2010 (bij cursusmateriaal RenéWildenburg).
 6. 6. (middelen die we hebben)Deskundigenbericht:Rechtbank Utrecht, 13 oktober 2010, bevindt zich bij het cursusmateriaalVordering volstrekt onvoldoende onderbouwd.Vordering € 320.534,00- niet gesteld welke klachten;- welke beperkingen;- geen medische gegevens in het geding gebracht waaruit de beperkingen blijken;- eiseres heeft vordering geschat, want Allianz weigerde mee te werken aan deskundigenrapporten. Eiseres stelt: zonder medewerking van Allianz was het niet mogelijk de vordering te onderbouwen met een medische expertise.
 7. 7. Men heeft mogelijkheid voor voorlopig deskundigenbericht.Brieven van artsen, die wel in het geding zijn gebracht, zeggen niets overhet causaal verband.Tijdens CvP heeft de raadsman van X medegedeeld bereid te zijn omalsnog nadere gegevens in het geding te brengen en verzocht om eenonderzoek door een neuroloog.Rechtbank: stellingen X te summier en te weinig met (medische)gegevens onderbouwd.Eiseres heeft te weinig feiten en omstandigheden aangedragen, die tottoewijzing van de vordering kunnen leiden.
 8. 8. Artikel 202 Rv – artikel 194 RvArtikel 202: geen discretionaire bevoegdheid van de rechter. Dient eendusdanig onderzoek in beginsel te gelasten. Beperkte afwijzingsgronden.Hoge Raad 06-02-1998 NJ1999, 478Ook tijdens geding.Artikel 194: de rechter is vrij om al dan niet een deskundigenbericht tebevelen. MvT: het deskundigenbericht dient in de eerste plaats totaanvulling van de eigen wetenschap van de rechter. De rechter bepaaltop het nut heeft (HR 17 mei 1912 W9360).
 9. 9. Afwijzingsgronden:in strijd met de goede procesorde;misbruik van bevoegdheid;afstand van recht of rechtsverwerking.Benoem die en ga er op in in het verzoekschrift.Gezamenlijke expertise gelijk aan deskundige benoemd door rechtbank(Hof Amsterdam 06-03-2010, LJN: BM9228).Uitgebreide motivering reden nieuw verzoek.
 10. 10. Rechtbank Groningen, 14 oktober 2008 (bij cursusmateriaal).Verkeersongeval. UMCG ziet daarom perforatie over het hoofd.Eenzijdige expertise prof. Vroonhoven; drie ordners dik dossier.Rapport voldoet niet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.De deskundige heeft de stukken waarop hij zijn bevindingen heeftgegrond niet op enigerlei wijze in het rapport genoemd.- aantekeningen bij je hebben;- namen van artsen;- vragen.
 11. 11. Rechtbank Breda, 6 mei 2009, Nieuwsbrief Personenschade september2009; onpartijdigheid; door deskundige gebruikte bewoordingen.(maar ook zaak K/Amphia). Schijn van partijdigheid heeft kunnenwekken.
 12. 12. Aan rapport te stellen eisen:Rechtbank Amsterdam, 10 augustus 2011 (bij cursusmateriaal)Ongeval 2000; dagvaarding 2010. Info verstrekken?(Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage)IWMD vraagstelling en verwijzing naar RMSR.Verlies hetgeen je wilt bereiken niet uit het oog.Wees alert op belastbaarheidsprofiel; wat wil je aantonen.
 13. 13. Artikel 198 RvPartijen mogen opmerkingen maken en verzoeken doen.Maak daar gebruik van.Let op wat de wederpartij doet.Artikel 198 lid 2 Rv: “De deskundigen moeten bij hun onderzoek partijenin de gelegenheid stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen.”Brief rechtbank Utrecht 26 mei 2003 (stukken aan deskundige naconcept rapport). Zit bij stukken als bijlage 9. Initiatief gaat uit van dedeskundige.Opmerkingen en verzoeken dienen betrekking te hebben op hetonderzoek dat door de deskundige zelf wordt uitgevoerd.Goede procesorde. Let op, wie stuurt stukken toe.
 14. 14. (middelen die we hebben)Voorlopig getuigenverhoorFeiten dienen duidelijk te zijn. Zie Rechtbank Rotterdam, 24 december2008; bevindt zich bij het cursusmateriaal.Hoe kom je aan duidelijke feiten:voorlopig getuigenverhoor;vervolgens dagvaardingsprocedure ter vaststelling van de feiten;vastlegging door rechtbank in beschikking voorlopig deskundigenbericht.Zal een rechter zover gaan?Rechtbank Den Haag, 6 oktober 2009, LJN: BK0176.(vB/D) (getuigenverhoor Bent ; Kievits)
 15. 15. (middelen die we hebben)BodemprocedureWelke beslissing neem je nadat een onwelgevallig deskundigenbericht isuitgebracht?Hoge Raad, 22 oktober 2010 en Hoge Raad, 8 juli 2011Beide bij cursusmateriaal gevoegd.Artikel van mr. R. Meelker in PIV Bulletin mei 2012.Specifieke bezwaren.Rechtbank Arnhem, 18 april 2012 (bij cursusmateriaal gevoegd).
 16. 16. (welke middelen hebben we)Waarde tuchtrechtelijke uitspraak in een civiele procedure:Hoge Raad, 12 juli 2002, NJ 2003/151(hernia-operatie arrest)Tuchtrechter zei: “Geen tuchtrechtelijk laakbaar handelen; te opererenwervel op gebruikelijke wijze vastgesteld”;Hof: “Wel degelijk sprake van een toerekenbare tekortkoming”;Arts ging in cassatie; Hof had zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd,gezien de eerdere uitspraak van de Tuchtrechter. Hoge Raad volgt dat.Civiele rechter dient oordeel zodanig te motiveren dat dit, ook in hetlicht van de beoordeling door de Tuchtrechter voldoende begrijpelijk is.
 17. 17. Advocatenblad, 22 oktober 2010Tuchtrechtelijke norm ziet meer op het algemeen belang c.q. de eer enhet aanzien van de beroepsgroep; ander doel dan een civiele procedure.Wanneer is het zinvol om te klagen?Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 21 juli 2009.Als middel; onjuiste uitlating over benadeelde; verkeerde informatie.Feitenvaststelling.Hoge Raad, 3 juni 2005 (zit bij cursusmateriaal)(kosten)Gerechtshof Den Haag, 17 maart 2009 (zit bij cursusmateriaal)(kosten)
 18. 18. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 2007/367 (bijcursusmateriaal gevoegd).- eenzijdig verslag van medische situatie;- conclusies die beledigend en niet feitelijk onderbouwd zijn;Medisch advies speelt een zware rol bij de beoordeling van eenletselschadezaak.Waar steunt het medisch oordeel op?Feiten inkleuren:Kwetsbaar makende persoonlijkheidstrekken ≠ kwetsbare persoonlijkheid
 19. 19. Beleidsplan Keurmerk Letselschade; let op ambitie IIIHet is de kunst een klant te houden gedurende de gehele afhandeling enprocedure.Gedragscodebehandeling letselschade:- medische traject
 20. 20. (middelen die je hebt)MediationAanbeveling van het PIVProject AchmeaProject andere verzekeraarsEuropese regelgeving
 21. 21. Diversen:Stuiting verjaring door verzoek voorlopig deskundigenbericht, HogeRaad, 19 september 2009, LJN: BI8502; stuit verjaring niet. Hangt ook afvan formulering verzoekschrift.Hof Den Bosch, 16 januari 2010, LJN: BL8129Verzoekschrift bevat een duidelijke mededeling dat gedaagdeaansprakelijk wordt gehouden en dat het er om gaat door ditdeskundigenbericht de omvang van de schade vast te stellen.Tuchtrechtelijke procedure dient ander doel.
 22. 22. Zaken waar wij op kantoor de laatste tijd aandacht aan hebben besteed:- schadevergoeding en bijstand;-schadevergoeding en huurtoeslag;-ethiek;-Huwelijksgoederenregime.

×