Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie letselschadesite

879 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie letselschadesite

 1. 1. INTRODUCTIEMEVROUW R.H.M. POOYEgeboren 29 april 1984MEVROUW Mr. S.M.P VAN REEDT DORTLANDgeboren 2 januari 1983 10 februari 2012
 2. 2. INHOUD– ongevallenrecht– voordeeltoerekening– overheid– wetboek van rechtsvordering– whiplash– verjaring– exhibitieplicht– kosten– overlijdensschade– arbeidsongevallen– carrièrestap wel toegewezen in deelgeschil– wel of geen overeenkomst?– waarde rapport onafhankelijk deskundige en houding verzekeraar– paard 10 februari 2012
 3. 3. Ongeval met brandpastaHof Arnhem 05-04-201114 jarige vult op verzoek van dame, die tuinfeest georganiseerd heeft, een potje metbrandpasta/gel bij.Vuur erbij; knal; twee buren ernstige brandwonden.Had aan 14-jarige gevraagd mogen worden te vullen; aan te steken?Vullen wel. Aansteken niet zonder toezicht.Vullen is geen gevaarlijke onrechtmatige opdracht.Productaansprakelijkheid.Waarom 14-jarige niet? 10 februari 2012
 4. 4. Hof Amsterdam 05-07-2011Klassieke racemotoren.Vliegwiel los.Toeschouwer gewond.Eigenaar motor, artikel 6: 173, aansprakelijkheid voor zaken. Ook voor motorrijtuigen.Artikel 6:173De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan deeisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzondergevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt,aansprakelijk. In dit artikel staat dat dit niet van toepassing is op dieren, schepen enluchtvaartuigen.Het gaat om de eisen, die men uit het oogpunt van veiligheid aan de desbetreffendezaak mag stellen. Veiligheidsnormen en zorgvuldigheidsnormen spelen een rol. 10 februari 2012
 5. 5. Aansprakelijkheid organisator.Rechtbank stelt vast dat partijen niet van mening verschillen over de vraag hoe eenvliegwiel aan motorblok dient te zijn bevestigd.Artikel 6:173 BWBezitter hoeft niet foutief te hebben gehandeld.Bewijsaanbod onvoldoende concreet. Wat je wilt bewijzen moet tot een anderoordeel kunnen leiden. 10 februari 2012
 6. 6. Hoge Raad 10-06-2011Ongeval deelnemer kartwedstrijd.Niet gecontroleerd of een licentie was verleend. Wedstrijd op een niet goedgekeurdcircuit. Vrijwaringsclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheidonaanvaardbaar. 10 februari 2012
 7. 7. Voordeelstoerekening AT Bolt AV en S 2011/8Klassieke ongevallenverzekering geen verrekening. 10 februari 2012
 8. 8. Hof Den Haag 26-10-2010Aansprakelijkheid gemeente.Graffitiplaats in fietstunnel, wegbeheerdersaansprakelijkheid.Omkeringsregel.Rechtbank Arnhem 13-04-2011Fietser gewond na val op fietspad; gebrekkige opstal .De omstandigheid dat een opstal in algemene zin voldoet aan geldendeveiligheidsvoorschriften, staat niet in de weg aan het oordeel dat de opstal niet aanbedoelde eisen voldoet en derhalve gebrekkig is in de zin van artikel 6: 174 lid 1. Hetantwoord op de vraag of sprake is van een gebrekkige toestand, hangt af vanverschillende omstandigheden waaronder de aard van de opstal, de functie van deopstal, het te verwachten gebruik door derden. 10 februari 2012
 9. 9. Hoge Raad 09-04-2011Rechtsgrond artikel 25 en artikel 24 Rv 10 februari 2012
 10. 10. PIV 2012 nummer 1Hoven oordelen verschillend over whiplash. 10 februari 2012
 11. 11. VerjaringHoge Raad 27-03-2009Artikel 7: Een vaststellingsovereenkomst is ook geldig als hij in strijd met dwingendrecht.Hoge Raad 27-06-2008Door onderhandelingen jegens de verzekeraar gestuite vordering volgens WAM:verjaring ook jegens de WAM-verzekerde gestuit. 10 februari 2012
 12. 12. Artikel 7:942 lid 1:Verjaringstermijn vangt aan op het moment waarop de tot uitkeringsgerechtigde metzijn vordering bekend is (werkgever; KNSB; school).Werkgever kan dus soms na 8 jaar (5 + 3 jaar) beroep doen op verzekeraar. Dat is watanders dan tijdig melden.Artikel 3: 310 BWOp 18-jarige leeftijd begint de termijn van vijf jaar te lopen. 10 februari 2012
 13. 13. ExhibitieplichtRechtbank Zwolle 31-08-2011: Letsel en Schade 2011,nummer 4E. vordert schadevergoeding.Delta Lloyd vordert info ex artikel 843a Rv, exhibitieplicht.Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittrekselvorderen, van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijnrechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking ofonder zijn berusting heeft. De vordering van E. is gebaseerd op een onrechtmatigedaad. Een onrechtmatige daad is een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv. Eris sprake van een rechtsbetrekking waarin Delta Lloyd partij is. 10 februari 2012
 14. 14. KostenKantonrechter 22-08-2011Kosten ter voorkoming van een onterecht ontslag en kosten in verband met re-integratie zijn redelijke kosten ter begroting van de schade ex artikel 6:96 lid 2 sub aBW.Twee ongevallen.Na eerste ongeval onterechte ontslagprocedure.Na tweede ongeval geslaagde ontslagprocedure.Vaak tot advocaat gewend. Aansprakelijkheid vroeg erkend. Kosten, alhoewel erghoog, toch erkend als schade.Hof Den Haag 12-03-2009Kosten rechtsbijstand WAO-procedure: 6:98 BW.Kosten staan in zodanig verband met de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheidvan de schuldenaar berust, dat zij hem als gevolg van deze gebeurtenis kan wordentoegerekend. 10 februari 2012
 15. 15. Wel of geen overeenkomstRechtbank Den Haag 04-05-201127-11-2006: Kouwenaar + schaderegelaar maken afspraakKouwenaar schrijft dat zijn cliënt zich er niet in kan vinden.Axa verhoogt eenmalig aanbod.Kouwenaar gaat schriftelijk akkoord, mits bgk wordt vergoed.Cliënt tekent vaststellingsovereenkomst niet.Axa betaalt bgk wel.Axa heeft ondertekening vaststellingsovereenkomst niet als voorwaarde voor het totstand komen van de overeenkomst gesteld. 10 februari 2012
 16. 16. Waarde deskundigenberichtRechtbank Den Haag 12-04-2011Ruim na vier jaar reactie op het rapport. Geen handelen, zoals men van een redelijkhandelend verzekeraar had mogen verwachten. 10 februari 2012
 17. 17. PaardRechtbank Arnhem 20-04-2011Ongeluk op terrein van VOF die stal beheert.Beleringsovereenkomst. Zie paard Loretta. Degene die het paard onder zich heeft omhet in het kader van bedrijfsvoering te beheren, voor welke activiteit hij betaalt, isbezitter en aansprakelijk. 10 februari 2012
 18. 18. OverlijdensschadeWaarop vergoeding voor weduwnaar baseren, als hij minder gaat werken naoverlijden echtgenote. 10 februari 2012
 19. 19. ArbeidsongevallenHoge Raad 11-11-11 LJN BR 521507-12-2004 tien uur in dienst als postbezorger.26-01-2005 uitgegleden over plak ijs. Linkerenkel gebroken.Kantonrechter zegt: “658 niet van toepassing, geen zeggenschap over plaats vanwerkzaamheden.611 wel van toepassing. Goed werkgeverschap; zorgen voor behoorlijke verzekering.Dit is immers ook van toepassing bij verkeersongevallen en ongevallen per fiets ofvoetganger als werknemer.”Postbezorger loopt veel buiten. Het is een aan het werk inherent risico. Werkgeverhad wel verzekering afgesloten. Verzekeringsuitkering staat niet in redelijkeverhouding tot de schade. 10 februari 2012
 20. 20. Hoge Raad: Werkgever kan onder omstandigheden op grond van artikel 7:611 BWaansprakelijk zijn. Er is dan geen aansprakelijkheid ex. art. 7:658 BW. Maar bijuitzondering toch aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap. Dan moet ersprake zijn van een bijzonder samenstel van factoren:- Aan deelneming wegverkeer bijzonder gevaar verbonden;-Werkgever heeft er geen zeggenschap over, dus werknemer heeft niets aan bescherming die art. 7:658 hem biedt.-Goede verzekerbaarheid.“Op zichzelf bestaan goede argumenten om werknemers een verdergaande algemenebescherming tegen het risico van ongevallen in verband met hun werkzaamheden tebieden dan art. 7:658 thans biedt, maar het ligt op de weg van de wetgever om eenregeling daarvoor te maken; een dergelijke algemene regeling gaat de rechtsvormendetaak van de rechter te buiten”.De aansprakelijkheid op basis van art. 7:611 BW voor arbeidsongevallen blijft dusbeperkt tot de bepaalde afgebakende categorie van gevallen zoals hiervooromschreven. 10 februari 2012
 21. 21. Hof ‘s-Gravenhage 28-06-2011Arbeidsongeval . Te weinig gesteld dat eiser als gevolg van ongeval schade heeftgeleden. Appellant: Geding gaat slechts over de aansprakelijkheid.Vraagt verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van hetongeval.Deze vordering is allen toewijsbaar als deze gevolgen bestaan uit :- Schade;- Causaal verband tussen ongeval en schade. 10 februari 2012
 22. 22. Hof ‘s-Hertogenbosch 20-09-2011Verkeersongeval van werknemer Akzo op 30-09-1996SVI nog niet gebruikelijk.Geen schending art. 7:611 BW.Hoge Raad 11-11-2011 LJN BR 5223Werkgevers aansprakelijkheid.Letsel werknemer door geweldsdelict tijdens uitvoering werkzaamheden in TBS-instelling.Ongeval dat voortvloeit uit gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdtmet en inherent is aan uitvoering werkzaamheden waaraan werknemer zich niet kanonttrekken. Hoge eisen aan stelplicht werkgever dat hij in art. 7:658 lid 1 BW bedoeldemaatregelen is nagekomen. 10 februari 2012
 23. 23. CarrièrestapRechtbank Maastricht 16-05-2011 LJN BQ 5685Salesmanager bij Park Hotel Rooding te Valkenburg.Onderbouwing carrièrestap naar assistent bedrijfsleider:Brief werkgever met als inhoud:“Wanneer het ongeval niet was gebeurd, dan had mevrouw nog steeds bij hethotelbedrijf gewerkt, daar ben ik van overtuigd. Per 1 mei 2006 is de functie vanassistent-bedrijfsleider beschikbaar gekomen; een functie waarin mevrouw , gezienhaar functionering vóór het ongeval, goed invulling had kunnen en mogen geven. Inhet geval mevrouw deze nieuwe functie had kunnen aanvaarden dan zou haarinkomen zijn gestegen naar een niveau van € 2.000,00 netto per maand. “.Verder is cv overgelegd; tot aan ongeval veelal in managementfuncties werkzaam. 10 februari 2012

×