Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem

1,204 views

Published on

Ontwikkelingen op het gebied van letselschade

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem

 1. 1. Subjectieve klachten<br />Verjaring<br />Deelgeschil<br />Rechtbank Utrecht<br />
 2. 2. * Hof Leeuwarden 22 juni 2010<br />r.o. 22: Uit HR 8 juni 2001 volgt dat het slachtoffer dient te <br /> bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Ook subjectieve gezondheidsklachten kun je bewijzen. <br /> Voldoende is dat objectief kan worden vastgesteld dat deze klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn ≈ als uit deskundigenrapport blijkt dat klachten niet gesimuleerd of overdreven zijn.<br />
 3. 3. r.o. 23: Aan bewijs van oorzakelijk verband tussen ongeval en<br /> klachten geen hoge eisen ≠ specifiek, medisch<br /> aantoonbare verklaring.<br />r.o. 24: Indien subjectieve gezondheidsklachten het gevolg zijn<br /> van somatiseren* dan betekent dat niet dat causaal<br /> verband ontbreekt.<br />* Somatiseren = ervaren van psychosociale onvrede die zich uit in lichamelijke klachten.<br />
 4. 4. r.o. 25: Er hoeft dus niet perse een erkend ziektebeeld te worden <br /> vastgesteld. (post-whiplashsyndroom < -- > klachten)<br />r.o. 27: Bewijs van klachten kan geleverd zijn als uit medische <br /> stukken blijkt dat ze niet gesimuleerd/overdreven zijn.<br />r.o. 29: Verklaren achtergrond niet somatisch bepaalde klachten <br /> is terrein psychiater. Uit rapport neuroloog + <br /> neuropsycholoog aanwijzingen voor simulatie …<br />Dus nu psychiatrische expertise<br />
 5. 5. Verjaring<br />Rechtbank Arnhem 22 september 2010<br />Nieuwsbrief Personenschade oktober 2010<br />15-01-1998: Depressieve zwangere vrouw krijgt medicijnen voorgeschreven van psychiater.<br />15-07-1998: Baby met gebreken wordt geboren.<br />25-07-2000: Kinderarts schrijft aan huisarts: oorzaak ontwikkelingsachterstand onduidelijk.<br />2001: Stichting Ombudsman ingeschakeld.<br />
 6. 6. 17-05-2001: Brief van Stichting Ombudsman waarin staat dat <br /> de medisch adviseur van de Stichting zegt dat het <br /> gebruikte medicijn ontwikkelingsachterstand kan <br /> veroorzaken + Stichting Ombudsman schrijft <br /> brieven aan psychiater en huisarts dat <br /> benadeelden een procedure overwegen.<br />11-11-2001: Medisch advies Stichting Ombudsman: procedure. <br /> Geen kans van slagen, er kunnen ook andere <br /> oorzaken zijn dan medicijnen.<br />
 7. 7. 10-05-2005: Regionaal Medisch Tuchtcollege<br />06-06-2006: Uitspraak Regionaal Medisch Tuchtcollege, klacht <br /> deels gegrond.<br />26-10-2007: Psychiater aansprakelijk gesteld.<br />
 8. 8. Stuiting verjaring door verzoek voorlopig deskundigenbericht?<br />* HR 18 september 2009 LJN BI 8502<br />Nee.<br />Een dergelijke procedure strekt ertoe informatie te verkrijgen <br />aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of het zinvol is <br />een daarop gerichte procedure aanhangig te maken.<br />Maar het kan wel:<br />
 9. 9. * Hof Den Bosch 16 maart 2010 LJN BL 8129<br />Verzoekschrift bevat een duidelijke mededeling dat gedaagde <br />aansprakelijk wordt gehouden en dat het er om gaat door dit <br />deskundigenbericht de omvang van de schade vast te stellen.<br />
 10. 10. * Verjaring RSI HR RvdW 2010, 1009<br />Werkgeversaansprakelijkheid<br /><ul><li>Vordering ex 7:658 wegens RSI-klachten.</li></ul> Financiële administratie; klachten 1992;<br /> Therapie Impact; afname;<br /> Toename klachten in 1996; verwijzing behandeling in 2000 gestaakt; programma OCA 100% a.o.; aangepaste functie; uitval.<br />
 11. 11. Werkplekonderzoek Arbo Groep in 1997.<br />Ontslagvergunning in 2003.<br />Claim 26 oktober 2005.<br /><ul><li>Hof neemt verjaring vordering ex art. 3:310 aan.</li></ul> Vóór 26 oktober 2000 bekend met schade en aansprakelijke persoon.<br />
 12. 12. Inzet in cassatie<br /><ul><li>Bekendheid met schade en aansprakelijke persoon? </li></ul>Moet er dan niet op zijn minst schade zijn ontstaan?<br /><ul><li>Daadwerkelijk in staat om rechtsvordering in te stellen? </li></ul>Uitval door klachten waarvan herstel nog mogelijk, loondoorbetaling, verjaring t.z.v. verlies arbeidsvermogen kan nog niet zijn gaan lopen, pas wanneer herstel en hervatting in eigen functie onmogelijk is.<br /><ul><li>Diagnose door ter zake deskundige arts?</li></li></ul><li>Hoge Raad stelt voorop<br /><ul><li>Vaste rechtspraak</li></ul> * Daadwerkelijk bekendheid <br /> ~ vermoeden onvoldoende<br /> * Daadwerkelijk in staat zijn<br /> ~ voldoende zekerheid dat schade is veroorzaakt door <br /> foutief handelen<br />
 13. 13. <ul><li>Bekendheid alle schadecomponenten of gehele omvang schade niet vereist.</li></ul> * Voldoende is bekendheid met schade die hij heeft geleden <br /> of lijdt<br /> * Daardoor in staat gesteld rechtsvordering in te stellen<br /> * Verjaring geldt ook voor vordering tot vergoeding van <br /> schade waarvan eiser kon verwachten dat hij die als gevolg <br /> van zelfde tekortschieten zou kunnen gaan lijden<br />
 14. 14. Herkomst lichamelijke klachten niet zonder meer duidelijk?<br /><ul><li>Bekendheid met schade</li></ul> Indien voldoende mate zekerheid waardoor klachten zijn ontstaan. Diagnose door ter zake deskundige arts.<br /><ul><li>Tijdens behandelperiode ‘gaandeweg’ duidelijk klachten mede arbeidsgerelateerd en chronisch.</li></ul> * klachten vanaf 1992; behandelingen accent op aanpassing <br /> werkomstandigheden/werkhouding.<br /> * Vóór 26 oktober 2000 voldoende zeker over voor <br /> vestiging relevante oorzaak.<br /> * Voordien bekend met schade wegens verlies <br /> arbeidsvermogen, immateriële schade en met <br /> aansprakelijke persoon.<br />
 15. 15. Anders de A-G<br /><ul><li>Hof neemt bekendheid aan met schade waarvan vergoeding gevorderd.</li></ul> * wel bekend met klachten;<br /> * niet met schade.<br /> ~ Uitval maar re-integratieprogramma volledig <br /> arbeidsgeschikt volgens UWV; voltijds weer aan werk in <br /> aangepaste functie.<br />
 16. 16. <ul><li>Aansprakelijkstelling werkgever in redelijkheid niet te vergen.</li></ul> * gedurende preventie- en re-integratietraject gericht op <br /> herstel.<br /> * uitmondend in aangepaste voltijdse functie.<br /> * bekend met verlies arbeidsvermogen al vóór uitvallen op 15 <br /> maart 2001?<br />
 17. 17. Waardering<br /><ul><li>Verrassend of niet?</li></ul> * weinig slachtoffervriendelijk.<br /><ul><li>Staat bekendheid met oorzaak klachten gelijk aan bekendheid met schade?
 18. 18. Op welke schade doelt Hoge Raad?</li></ul> * gaat het om v.a.v.?<br /> * is die er dan werkelijk?<br /> * gaat het om immateriële schade?<br /> * gemiste kansen o.i.d.?<br />
 19. 19. <ul><li>Contraproductief?</li></ul> * op verkeerd moment (‘samen op weg’) verhouding met werkgever onder druk zetten.<br /><ul><li>Waar leidt dit toe?</li></li></ul><li>Verjaring / Redelijkheid<br />Rechtbank Utrecht, sector kanton 24 september 2010<br />Nieuwsbrief Personenschade, oktober 2010<br />08-09-1998: Bedrijfsongeval bij Datelnet.<br />December 1998: Volledig arbeidsgeschikt.<br />November 2000: Weer uitval.<br />12-08-2001: Datelnet staakt bedrijf.<br />02-09-2003: Aansprakelijkstelling Imtech.<br />Imtech schakelt AON in, AON Assuraad.<br />
 20. 20. Assuraad zegt dat Winterthur geen polisdekking biedt.<br />Dan wendt Imtech zich tot XL Insurance. XL Insurance schakelt <br />Cordaet in.<br />16-03-2006: Aansprakelijkheid afgewezen. Geen causaal <br /> verband tussen werk en RSI.<br />05-10-2006: Betoog waarom wel.<br />27-09-2007: Nee, maar graag rapport revalidatiearts.<br />18-02-2008: Cordaet vraagt second opinion aan andere <br /> medisch adviseur.<br />28-11-2008: Nog geen uitslag.<br />
 21. 21. 07-09-2009: Nog geen uitslag.<br />05-08-2009: Verjaring zegt Cordaet.<br />Imtech kan zich er nu niet meer op beroepen: verkeerde <br /> rechtspersoon aansprakelijk gesteld. Imtech heeft vertrouwen <br /> gewekt door correspondentie.<br />Onderhandelingen stuiten verjaring niet, dus vordering is verjaard.<br />Maar in casu i.s.m. redelijkheid om daar beroep op te doen.<br />
 22. 22. * Hof Amsterdam 21 april 2009 LJN BJ 6266<br />In de correspondentie met NN liggen stuitingsonderhandelingen<br />besloten. Aansprakelijkstelling was aan NN gericht. Werkgever <br />heeft de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid jegens de <br />werknemer gewekt door aan deze zonder voorbehoud gegevens <br />te verstrekken over de verzekeraar. De verzekeraar heeft <br />vervolgens de correspondentie gevoerd over de <br />aansprakelijkheid.<br />
 23. 23. Opbouw zaak<br />Vanaf begin van enigszins serieuze zaak relevantie informatie <br />verzamelen.<br />Voetballer<br />56-jarige HBO-studente<br />
 24. 24. Welke middelen heb je?<br />* Rechtbank Utrecht 13 oktober 2010, PIV-site<br />Vordering volstrekt onvoldoende onderbouwd. <br />Vordering € 320.534,00.<br /><ul><li>Niet gesteld welke klachten.
 25. 25. Welke beperkingen.
 26. 26. Geen medische gegevens in het geding waaruit beperkingen blijken.</li></li></ul><li><ul><li>Eiseres heeft vorderingen geschat want Allianz weigerde mee te werken aan deskundigenrapporten. Eiseres stelt: zonder medewerking van Allianz was het niet mogelijk </li></ul> de vordering te onderbouwen met een medische <br /> expertise.<br />Men heeft mogelijkheid voor voorlopig deskundigenbericht.<br />Brieven van artsen die wel in het geding zijn gebracht zeggen <br />niets over causaal verband.<br />
 27. 27. Tijdens de CVP heeft raadsman van X meegedeeld bereid te zijn <br />om alsnog nadere gegevens in het geding te brengen en verzocht <br />om een onderzoek door een neuroloog.<br />Rechtbank: Stellingen X te summier en te weinig met<br /> (medische) gegevens onderbouwd.<br /> Eiser heeft te weinig feiten en omstandigheden <br /> aangedragen die tot toewijzing van de vordering <br /> kunnen leiden.<br />
 28. 28. Deelgeschillen<br />Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 23 september 2010<br />Vaststelling kosten nadat vaststellingsovereenkomst is gesloten.<br />Deelgeschilprocedure is een instrument om een impasse in het <br />buitengerechtelijke traject te doorbreken. <br />Beschikking dient te kunnen bijdragen aan de totstandkoming <br />van een vaststellingsovereenkomst.<br />
 29. 29. Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2010 LJN BN 9805<br />Heeft werkgever de zorgplicht ex artikel 7:658 BW geschonden?<br />Met een oordeel over deze vraag kan de ontstane patstelling worden <br />doorbroken en kunnen de onderhandelingen worden voortgezet.<br />Dat de verzochte beslissing niet direct zal leiden tot een eindregeling omdat <br />de zaak complex is en in de rede ligt dat ook op andere punten geschillen <br />tussen partijen zullen rijzen maakt dat niet anders.<br />Na deze beslissing zullen ze verder kunnen praten en misschien zijn er wel <br />meerdere deelgeschillen nodig.<br />
 30. 30. Rechtbank Utrecht 13 oktober 2010 LJN BO 1694<br />Achteropaanrijding 20 juli 2005<br />Rapport van Beuls 13 januari 2010<br />Deelgeschil  Rapport Beuls bindend uitgangspunt.<br />Allianz: het is geen deelgeschil.<br /> Over vrijwel alle aspecten in deze zaak bestaat onduidelijkheid.<br />Rechtbank: De beslechting van dit geschil, aan het begin van het traject van <br />schadevaststelling, kan bijdragen van het tot stand komen van een vso.<br />Het stelt partijen in elk geval in staat een (efficiënte) vervolgstap te zetten.<br />
 31. 31. Rechtbank Utrecht 27 oktober 2010 LJN BO 2891<br />25-11-2005: Vrachtwagencombinatie geschaard, cabine kwam <br /> boven de ruimte tussen 2 brugdelen tot stilstand.<br /> X reed op de andere weghelft, hij wilde de <br /> chauffeur bevrijden.<br /> Viel in de ruimte tussen de 2 brugdelen 30 m. <br /> lager in de Lek. Overleden.<br /> WAM-verzekeraar vrachtwagen Achmea neemt <br /> afwikkeling overlijdensschade <br /> coulancehalve in behandeling.<br />
 32. 32. Vordering ingesteld door ex-echtgenote en kind 1, 2, 3 en 4. Er <br />was (opnieuw) een affectieve relatie tussen X en verzoekster.<br />Verzoek is te bepalen dat verzoekster behoort tot de kring van <br />gerechtigden in de zin van art. 6:108 BW.<br />Antwoord: nee.<br />Waarom is deze uitspraak van belang: Achmea erkent de <br />aansprakelijkheid niet. Regelt schade coulancehalve.<br />Deelgeschil zonder discussie over de aansprakelijkheid.<br />
 33. 33. Rechtbank Amsterdam 28 oktober 2010 LJN BO 3227<br />Ongeval 14 augustus 1998.<br />Betekenis van een in onderling overleg tot stand gekomen <br />deskundigenrapport d.d. 22-01-2010.<br />Afwijkende standpunten weerhoudt partijen ervan het geschil <br />buitengerechtelijk af te wikkelen.<br />
 34. 34. Deskundige Linssen: geen percentage functieverlies volgens <br />richtlijnen neurologie.<br />Beperkingen: reëel.<br />En<br />Een neurologische diagnose is in veel gevallen niet gebaseerd op <br />het al dan niet bestaan van objectiveerbare neurologische <br />afwijkingen. Het ontbreken van objectiveerbare neurologische <br />diagnose geenszins in de weg.<br />Sl.o. verzoekt benoeming van een verzekerings-<br />geneeskundige en een arbeidsdeskundige.<br />
 35. 35. Rechtbank: Ofschoon duidelijk is dat nog de nodige stappen <br />gezet moeten worden, ziet de rechtbank voldoende <br />mogelijkheden voor partijen om na haar beslissing het <br />onderhandelingstraject voort te zetten.<br />De rechtbank hanteert dezelfde criteria als in een <br />bodemprocedure.<br />
 36. 36. Rechtbank Den Haag 3 november 2010 LJN BO 3565<br />(over eigen schuld percentage)<br />Reaal stelt dat het verzoekschrift geen duidelijke omschrijving <br />van het verzoek bevat. Dat moet wel o.g.v. art. 1019X lid jo art. <br />278 lid WvBR.<br />Reaal heeft ter zitting erkend dat het haar wel duidelijk was dat <br />het erom ging dat de mate van aansprakelijkheid wordt <br />vastgesteld. Dus voldoet het verzoekschrift aan de eiser. <br />Verzoekster is ontvankelijk.<br />
 37. 37. Rechtbank Zutphen 22 oktober 2010 ongepubliceerd<br />Verzoek: verklaring voor recht dat verzekeraar gehouden is tot <br />volledige voldoening van de nog te lijden schade.<br />Dat is te ruim zegt de rechtbank. De rechtbank beoordeelt of er <br />sprake is van eigen schuld: nee.<br />De gevorderde verklaring voor recht is te ruim, nu zij ook een <br />vergoedingsplicht oplegt bij eventuele, hier niet aan de orde <br />gestelde, aan X toe te rekenen omstandigheden die de schade <br />hebben veroorzaakt.<br />
 38. 38. Kosten deelgeschil<br />Rechtbank Utrecht 13 oktober 2010 LJN BO 1694<br />Verzoeker: verwijzing naar advies ASP/LSA € 376,85 per uur <br />exclusief kantoorkosten en BTW. 12 uur aan de zaak besteed.<br />Allianz: € 200,00 is redelijk.<br />Rechtbank: gedetailleerde opgave van uurtarief en aantal uren <br />aan de hand van de verrichte werkzaamheden ontbreekt (staat <br />voorgeschreven in ASP-advies).<br />
 39. 39. Financiële belang van de zaak is nog niet bekend.<br />Zaak niet dermate gecompliceerd dat factor specialisatie <br />meespeelt.<br />Kijken naar tarief dat verder door de advocaat is gehanteerd.<br />Kosten deels toegewezen; rechtbank stelt zelf bedrag vast (schat <br />ook redelijke tijdsbesteding in).<br />
 40. 40. Het door Allianz aangevoerde argument dat zij reeds € 25.998,97 <br />aan bgk heeft voldaan kan geen rol spelen bij de begroting van <br />de kosten in dit deelgeschil. Blijkbaar vond Allianz die eerdere <br />kosten redelijk.<br />
 41. 41. Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2010 LJN BN 9805<br />Dubbele redelijkheidstoets (redelijk dat kosten zijn gemaakt; <br />hoogte redelijk).<br />Bij pleitnota specificatie. Kosten toegewezen.<br />Uurtarief € 232,50 inclusief.<br />Let op: Rechtbank neemt 1 uur op voor de zitting.<br />Conclusie o.b.v. bovenstaande uitspraken:<br />Als je niet goed specificeert gaat rechtbank schatten. <br />Als je te hoog gaat zitten gaat rechtbank het zelf <br />vaststellen.<br />
 42. 42. Rechtbank Amsterdam 28 oktober 2010 LJN BO 3227<br />Kosten wordt geen verweer tegen gevoerd. Begroot op <br />€ 7.638,38.<br />Rechtbank Den Haag 3 november 2010 LJN BO 3565<br />Kosten voldoende toegelicht en onderbouwd hoe de declaratie <br />van de juridische kosten is opgebouwd. Tijd komt de rechtbank <br />redelijk voor € 4.491,71.<br />
 43. 43. Rechtbank Utrecht 27 oktober 2010 LJN BO 2891<br />Verzoek wordt afgewezen.<br />Kosten worden toegewezen.<br />Verzoeker baseert uurtarief op advies ASP.<br />Maar eerder is door verzoeker een lager uurtarief gehanteerd.<br />Daar gaat de rechtbank vanuit.<br />
 44. 44. Vragen?<br />

×