CHAPTER 7

นวัตกรรมทางการศึกษา
ภารกิจที่ 1

อธิบายความหมายและจาแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ความหมาย

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ หมายถึง เป็นการออกแบบโดย
นาทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์มาเป็นพืนฐานทีประสานรวมกัน
ิ
้
่
ระหว่าง...
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้จาแนกได้ 3 ประเภท
1.สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสต์
้
ิ
เป็นการออกแบบโดยใ...
ภารกิจที่ 2

วิเคราะห์เลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนทัง 3 แห่งนี้
้
สถานการณ์ปญหา(Problem-based learning)
ั
กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ท่านเลือกและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับ
บริบ...
โรงเรียนเปรมสวัสดิ์

สือทีควรใช้คอ “สือมัลติมเี ดีย”
่ ่
ื ่
โรงเรียนเปรมสวัสดิเ์ ป็นโรงเรียนทีมีคอมพิวเตอร์ใช้ แต่ยังไม่ส...
โรงเรียนมหาชัย ต้องการนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขข้อจากัดด้านสถานที่
และเวลา โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติ เวิล์ด ไวด์ เว็บ ที่โรงเรี...
โรงเรียนมหาชัย
สือทีควรใช้คอ E-learning
่ ่
ื
เนืองจาก โรงเรียนมหาชัยเป็นโรงเรียนทีต้องการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการศึกษาเรี...
โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ ต้องการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการเผชิญสถานการณ์ป...
โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ

สือทีควรใช้คอ “สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวสต์”
่ ่
ื
้
ิ
เนืองจากจุดประสงค์ของโรงเรีย...
ภารกิจที่ 3

จากประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ในบทที่ 7ให้นักศึกษาเสนอ
นวัตกรรมการเรียนรูทสอดคล้องกับลักษณะวิชาเอกทีนักศึกษา...
มัลติมเี ดีย

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
้
E-Learning

Page 
13
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดียสามารถเชื่อมทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกันคือ ให้โอกาสผู้ใช้บทเรียนได้
ทดลองฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ได้เร...
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
้
“การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียน ”โด...
E-Learning

การศึกษาที่ใช้เว็บเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เป็นการประยุกต์กลยุทธ์การเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกลุ่มนักคอนสตรั...
Page 
17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chapter 7

207 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chapter 7

 1. 1. CHAPTER 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
 2. 2. ภารกิจที่ 1 อธิบายความหมายและจาแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
 3. 3. ความหมาย สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ หมายถึง เป็นการออกแบบโดย นาทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์มาเป็นพืนฐานทีประสานรวมกัน ิ ้ ่ ระหว่าง “สือ (Media)” กับ “วิธการ (Methods)” ่ ี เน้นการ สร้างความรูดวยตนเอง โดยการลงมือกระทาและ ้้ อาศัยความรูเ้ ดิมเชือมโยง กับความรูใหม่ เพือขยายโครงสร้าง ่ ้ ่ ทางปัญญา
 4. 4. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้จาแนกได้ 3 ประเภท 1.สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสต์ ้ ิ เป็นการออกแบบโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นพื้นฐานที่ประสานร่วมกับคุณลักษณะ ของสื่อบนเครือข่ายที่สนองต่อการสร้างความรู้ของผู้เรียน 2.มัลติมเี ดียตามแนวคอนสตรัคติวสต์ เป็นการนาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพื้นฐาน ิ ในการออกแบบโดยประสานร่วมกับ คุณลักษณะของมัลติมีเดียที่นาเสนอทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมทั้งการ เชื่อมโยงหลายมิติ 3.ชุดสร้างความรู้ เป็นการนาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ โดยประสานร่วมกับการนาสื่อประเภทต่างๆ
 5. 5. ภารกิจที่ 2 วิเคราะห์เลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียนทัง 3 แห่งนี้ ้
 6. 6. สถานการณ์ปญหา(Problem-based learning) ั กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ท่านเลือกและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับ บริบทของโรงเรียนทั้ง 3 แห่งคือ โรงเรียนเปรมสวัสดิ์ โรงเรียนมหาชัย โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ โรงเรียนเปรมสวัสดิ์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่พอจะมีคอมพิวเตอร์ใช้บ้าง ซึ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน ความต้องการของโรงเรียนคือ อยากจะได้สื่อที่มาแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น สื่อ นี้สามารถทาให้เด็กเห็นสภาพเสมือนจริง (Realistic) และเหมาะสมกับการศึกษารายบุคคล โดย ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงอาจจะมี ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือ วีดทัศน์ ประกอบ ิ อยู่ในสื่อนั้น เพื่อสร้างความตื่นเต้นน่าสนใจ และสามารถย้อนทบทวนส่วนที่ต้องการได้โดยไม่มี ข้อจากัด มีการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ อาจจะออกแบบมาในลักษณะของเกม หรือ ลักษณะที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นทั้งนี้ก็สอดแทรกเนื้อหาวิชาการเข้าไว้อย่าง เหมาะสม
 7. 7. โรงเรียนเปรมสวัสดิ์ สือทีควรใช้คอ “สือมัลติมเี ดีย” ่ ่ ื ่ โรงเรียนเปรมสวัสดิเ์ ป็นโรงเรียนทีมีคอมพิวเตอร์ใช้ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึง ่ อินเตอร์เน็ตได้ สือทีควรนามาใช้เพือให้เด็กเห็นภาพ มีการเคลือนไหว เสียง ทาให้เกิด ่ ่ ่ ่ ความตื่นเต้น น่าสนใจ ตรงกับ จุดประสงค์ทโรงเรียนต้องการ และเพือสามารถต่อยอด ี่ ่ ไปถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ควรใช้ สือมัลติมีเดีย ่ Page  7
 8. 8. โรงเรียนมหาชัย ต้องการนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขข้อจากัดด้านสถานที่ และเวลา โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติ เวิล์ด ไวด์ เว็บ ที่โรงเรียนมีอยู่ ในการจัดสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งแรกที่ต้องมีคือการลงทะเบียน เพื่อขอรหัสผ่านเข้าเรียน หลังจากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาอาจเป็นการอ่านบนจอหรือโหลดเนื้อหาลงมาที่ เครื่องของตนหรือสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์เพื่อศึกษาภายหลังก็ได้ ผู้เรียนสามารถกาหนดการเรียนได้ด้วย ตนเอง (Self-directed) เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ตามสะดวก สามารถ กาหนดกรอบเวลาในการ เรียนรู้ได้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง คลอบคลุมทั้งการเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning) และไม่ประสานเวลา(Asynchronous Learning) และสามารถ ถามคาถาม ทาแบบฝึกหัด ทารายงานกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ และยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่
 9. 9. โรงเรียนมหาชัย สือทีควรใช้คอ E-learning ่ ่ ื เนืองจาก โรงเรียนมหาชัยเป็นโรงเรียนทีต้องการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการศึกษาเรียนรู้ ่ ่ ด้วยตนเอง ตามแนวคอนสตรัคติวสต์ สามารถศึกษาเรียนรูผ่านเว็บไซด์ได้ และสามารถทาได้ ิ ้ ทุกเวลา ซึ่งสือทีเ่ หมาะสมสาหรับจุดประสงค์ของโรงเรียนคือ E-learning เนืองจาก เป็นสือ ่ ่ ่ ทีสามารถศึกษาด้วยตนเองตามทฤษฏีคอนสตรัคติวสต์และไม่วาจะอยูทไหนก็สามารถเรียนรูได้ ่ ิ ่ ่ ี่ ้ เสมือนห้องเรียนรูปแบบการเรียนรูเ้ ป็นไปตามจุดประสงค์ของโรงเรียน คือ ใช้เว็บเป็นสือกลาง ่ ไม่จากัดเวลา และไม่จากัดสถานที่
 10. 10. โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ ต้องการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง โดยการเผชิญสถานการณ์ปัญหา มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้น เมื่อไม่ สามารถแก้ปัญหาได้ก็มีฐานความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่สนับสนุนการร่วมมือกัน แก้ปัญหาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้นวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นต้องสามารถนามาใช้ได้ในหลายบริบทเนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน บางกลุ่ม ชอบที่จะเรียนบนเครือข่าย บางกลุ่มชอบที่จะเรียนแบบมัลติมีเดีย และบางกลุ่มชอบที่จะ สามารถนาไปใช้เรียนได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นใต้ร่มไม้ หรือสถานที่ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ สามารถใช้เรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้
 11. 11. โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ สือทีควรใช้คอ “สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวสต์” ่ ่ ื ้ ิ เนืองจากจุดประสงค์ของโรงเรียนคือต้องการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สือ ่ ่ ทีเ่ หมาะสมคือ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวสต์ เป็นการให้ผู้เรียน ้ ิ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหา และมีการค้นหาข้อมูลแก้ปัญหา รวมทังอาศัยประสบการณ์เดิม ้ ทีได้เรียนรู้มา อาศัยสิ่งรอบตัวในการเรียนรูมาประยุกต์ใช้ พร้อมทังสามารถขอคาแนะนาจาก ่ ้ ้ โค้ช เพือเป็นแนวทางในการแก้สถานการณ์ปัญหาได้ ่
 12. 12. ภารกิจที่ 3 จากประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ในบทที่ 7ให้นักศึกษาเสนอ นวัตกรรมการเรียนรูทสอดคล้องกับลักษณะวิชาเอกทีนักศึกษา ้ ี่ ่ จะปฏิบตหน้าทีสอน พร้อมทังอธิบายเหตุผล ัิ ่ ้
 13. 13. มัลติมเี ดีย สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ้ E-Learning Page  13
 14. 14. มัลติมีเดีย มัลติมีเดียสามารถเชื่อมทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกันคือ ให้โอกาสผู้ใช้บทเรียนได้ ทดลองฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน และช่วยเปลี่ยนผู้ใช้บทเรียนจากสภาพการเรียนรู้ ในเชิงรับ มาเป็นเชิงรุก ในด้านของผู้สอนใช้ มัลติมีเดียในการนาเสนอการสอนในชั้นเรียน แทนการสอนโดยใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ นอกจากนีการใช้มัลติมีเดียเช่น รับชมวิดโอหรือ ฟังไฟล์เสียง เพือให้ผเู้ รียนได้ให้ภาพ ้ ี ่ ในการใช้ภาษา และคุนชินกับภาษาได้ดยงขึน ้ ี ิ่ ้ Page  14
 15. 15. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ้ “การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียน ”โดยผ่านการปฏิบัติลงมือกระทาด้วยตนเอง การพัฒนาศักยภาพทางการคิด ตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน วางแผน ดา เนินการและการประเมินตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การเรียนรูในรูปแบบนีคอการกระตุนให้นกเรียนได้ศกษาหาความรูตางๆจากวิธีหลากหลายด้วยตนเอง เช่น จาการดูซีรย์ ้ ้ื ้ ั ึ ้่ ี่ ฟังดราม่าซีดี หรือการคุยกับเพือนเจ้าของภาษา ่ วิธีนหากทาบ่อยๆก็จะสามารถคุ้นชินกับภาษาได้ ี้ Page  15
 16. 16. E-Learning การศึกษาที่ใช้เว็บเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เป็นการประยุกต์กลยุทธ์การเรียนการสอนตามแนวคิด ของกลุ่มนักคอนสตรัคติวิสต์ และใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการ สอนโดยการใช้เว็บเป็นเครื่องมือการเรียนรู้นั้นใช้เว็บเป็นสื่อกลางในการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ จาลอง การทดลองฝึกหัด และการมีส่วนร่วมคิด โดยวิธการนีนกเรียนจะสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เมื่อไหร่กได้ทาให้สะดวกในการเรียนการสอน ี ้ ั ็ และการทางานส่ง Page  16
 17. 17. Page  17

×