Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.5 ατυχηματα στο σπιτι και σε δημοσιουσ χωρουσ

4,268 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

4.5 ατυχηματα στο σπιτι και σε δημοσιουσ χωρουσ

 1. 1. Καοσρςιμξύ Υωςειμή, καθηγήςοια Οικιακήπ Οικξμξμίαπ
 2. 2. ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ Σξ ρπίςι, ςξ αρταλέρςεοξκαςατύγιξ ςξσ αμθοώπξσ, θαποέπει μα είμαι εσυάοιρςξ,καθαοό, σγιειμό και αρταλέπαπό κάθε κίμδσμξ για όλα ςαμέλη ςηπ ξικξγέμειαπ ΢συμά όμωπ ρσμβαίμξσμαςσυήμαςα όυι μόμξ ρςξ ρπίςιαλλά και ρε δημόριξσπ υώοξσπ Σα αςσυήμαςα, ρύμτωμα με ςημΠ.O.Τ., είμαι η ποώςη αιςίαθαμάςχμ και ςοασμαςιρμώμςωμ μέχμ, ηλικίαπ έωπ 25 εςώμ
 3. 3. ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ Σα αςσυήμαςα διακοίμξμςαι ρεξικιακά, εογαριακά, αθληςικά, ςοξυαία κ.ά. Σα αίςια ςωμ πεοιρρόςεοωμαςσυημάςωμ είμαι η αποξρενία, ηαμέλεια, η απειοία, η άγμξια, ηέλλειφη επίβλεφηπ ςωμ παιδιώμκ.ά. ΢ςα ξικιακά αςσυήμαςαπεοιλαμβάμξμςαι ξιδηληςηοιάρειπ, ςα εγκαύμαςα, ηηλεκςοξπληνία, η πσοκαγιά, ξιςοασμαςιρμξί, ξι πςώρειπ και ςαδαγκώμαςα από καςξικίδια ζώα ήεοπεςά
 4. 4. ΔΗΛΗΣΗΡΙΑ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ Να αμαγοάτεςαι ρε κάθερσρκεσαρία ςξ πεοιευόμεμό ςηπ Όλα ςα απξοοσπαμςικά, γεχογικάτάομακα, υοώμαςα, καλλσμςικά, βατέπ μαλλιώμ κ.ά. ματσλάρρξμςαι κλειδχμέμα ρε ειδικόμςξσλάπι και ρε αρταλέπμέοξπ, μακοιά από ςα παιδιά Να διαβάζξμςαι ποξρεκςικά ξιξδηγίεπ υοήρηπ ςξσ κάθε σλικξύ Σα επικίμδσμα σλικά μαπαοαμέμξσμ ρςημ αουικήρσρκεσαρία ςξσπ
 5. 5. ΔΗΛΗΣΗΡΙΑ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ Σα δηληςήοια δοξσμ άμεραρςξμ ξογαμιρμό μέρω ςξσκσκλξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπκαι επιδοξύμ ρςξ μεσοικόρύρςημα, αμάλξγα με ςξπεοιευόμεμό ςξσπ ΢ε πεοιπςώρειπ δηληςηοίαρηπείμαι αμαγκαία η άμερηβξήθεια και η κλήρη ςξσκέμςοξσ δηληςηοιάρεχμ
 6. 6. ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΩΝ Σα παιδικά αςσυήμαςα πεοιλαμβάμξσμςξσπ ςοασμαςιρμξύπ και ςα καςάγμαςααπό πςώρειπ, ςα ςοξυαία και ςααθληςικά αςσυήμαςα ΢ςημ Δλλάδα, ςα πεοιρρόςεοα παιδιάμέυοι ςημ ηλικία ςωμ 14 εςώμπαθαίμξσμ αςσυήμαςα ρςξ υώοξ ςξσρυξλείξσ Σα παιδιά ασςήπ ςηπ ηλικίαπ έυξσμέμςξμη κιμηςικόςηςα, υχοίπ μακαςαμξξύμ ςξμ κίμδσμξ Πξλλά αςσυήμαςα μπξοξύμ μααπξτεσυθξύμ, όςαμ ξι γξμείπ και ξιεκπαιδεσςικξί λαμβάμξσμ σπεύθσμαμέςοα ποόληφηπ
 7. 7. ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΩΝ Οι γξμείπ θα ποέπει μα ελέγυξσμςιπ ηλεκςοικέπ ρσρκεσέπ, ςιπσδοασλικέπ εγκαςαρςάρειπ, ςαδάπεδα, ςξσπ υώοξσπαπξθήκεσρηπ ρςξ ρπίςι κ.ά. Οι γξμείπ, ξι δάρκαλξι και ξιμαθηςέπ θα ποέπει μαεπιμξοτώμξμςαι και μαρσμμεςέυξσμ ρε ποξγοάμμαςαποόληφηπ αςσυημάςχμ Η ρσρςημαςική διακοιςικήεπίβλεφη ςωμ παιδιώμ ρςξμελεύθεοξ υοόμξ ςξσπ είμαιαπαοαίςηςη
 8. 8. ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ Σα εγκαύμαςα είμαι κακώρειπ ςωμ ιρςώμ ςξσ ρώμαςξππξσ δημιξσογξύμ πληγέπ Σα αίςια πξσ ποξκαλξύμ ςα εγκαύμαςα είμαι κσοίωπ ςαβοαρςά σγοά και η τχςιά, ξι υημικέπ ξσρίεπ (κασρςικέπξσρίεπ), ςα θεομαμςικά ρώμαςα, ξι ρόμπεπ πεςοελαίξσκαι σγοαεοίξσ, η ηλεκςοξπληνία, η πξλύωοη έκθερηρςξμ ήλιξ και η οαδιεμέογεια
 9. 9. ΟΔΗΓΙΔ΢ ΠΡΟΛΗΧΗ΢ ΔΓΚΑΤΜΑΣΩΝ Διαοκήπ εμημέοχρη Ποξρξυή ρςξσπ διακόπςεπ μεβοεγμέμα υέοια Ποξρξυή ρςιπ ερςίεπ ςηπ κξσζίμαπ Οι υειοξλαβέπ ρςα διάτξοα ρκεύηςηπ κξσζίμαπ μα είμαι πάμςξςεποξπ ςα μέρα Ποξρξυή ρςιπ τιάλεπ σγοαεοίξσ,ρςα θεομαμςικά ρώμαςα, ρςαδσμαμιςάκια και ρςιπ τχςξβξλίδεπ Ύπαονη πσοξρβερςήοα, όπξσυοειάζεςαι
 10. 10. ΠΣΩ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Σξ ρπίςι είμαι έμαπ υώοξπ όπξσρσμβαίμξσμ πξλλξίςοασμαςιρμξί, ρσμήθωπ απόαποξρενία και αμέλεια Σα ςοαύμαςα από πςώρειπ καικαςάγμαςα είμαι πξλύεπικίμδσμα ρε όλεπ ςιπηλικίεπ, αλλά κσοίχπ ρςαπαιδιά και ρςα ηλικιχμέμαάςξμα
 11. 11. ΠΣΩ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Σα αςσυήμαςα και ξιςοασμαςιρμξί μπξοεί μαξτείλξμςαι ρςξμαμεπαοκή τχςιρμό, ρςημςξπξθέςηρη διάτξοωμαμςικειμέμχμ και ρκεσώμρε μεγάλξ ύφξπ, ρςαγλιρςεοά παςώμαςα, ρςαμικοά υαλιά, ρςακαλώδια ρςξδάπεδξ, ρςαμικοξέπιπλα, ρςα κακήπκαςαρκεσήπ κάγκελα ςξσ
 12. 12. ΠΣΩ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Αςσυήμαςα ρςξ ρυξλείξ και ρςξδοόμξ ρσμβαίμξσμ πξλλά,κσοίωπ λόγω ςηπ αποξρενίαπςωμ μαθηςώμ ρςιπ αίθξσρεπ καιρςξμ ποξαύλιξ υώοξ ςξσρυξλείξσ, όπωπ ςξ ςοένιμξ ρςιπρκάλεπ, ρςημ ένξδξ και ρςξδοόμξ
 13. 13. ΠΣΩ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Άλλεπ αιςίεπ ςωμ αςσυημάςωμ ασςώμ είμαι η οιφξκίμδσμηρσμπεοιτξοά ςωμ μέχμ, ξι δύρκξλεπ διαβάρειπ για ςξσππεζξύπ, ςξ απόςξμξ τοεμάοιρμα και νεκίμημα ςωμλεωτξοείωμ και ςωμ ασςξκιμήςωμ, η κακή ρήμαμρη και ξκακόπ τχςιρμόπ ςωμ δοόμχμ
 14. 14. ΠΣΩ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Η ποόληφη ςωμ αςσυημάςωμρςξ ρπίςι, ρςξ δοόμξ και ρςξρυξλείξ απαιςεί ςημκαςάλληλη αγχγή ςωμπαιδιώμ από ςξσπ γξμείπ, ςξρυξλείξ και ςξσπ τξοείπ ςηπΣξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ
 15. 15. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΥΤΛΑΞΗ΢ Να ςξπξθεςξύμςαι κάγκελα (ειδικέπ ποξεκςάρειπ)για ςημ ποξτύλανη ςωμ μικοώμ παιδιώμ Να απξτεύγξμςαι γλάρςοεπ ρε βεοάμςεπ πξσρσυμάζξσμ μικοά παιδιά Σα δχμάςια μα είμαι άμεςα, υωοίπ πεοιςςά είδη καιαμςικείμεμα Να σπάουξσμ ειδικά παςάκια ρςξ λξσςοό Να αρταλίζξμςαι ξι διάτξοεπ ξικιακέπ ρσρκεσέπ Σα παιδιά μα μημ επιςηοξύμςαι από ηλικιχμέμξσπ μεποξβλήμαςα σγείαπ Να απξτεύγεςαι ςξ μεοό ρςα δάπεδα ςηπ κξσζίμαπκαι ςξσ μπάμιξσ
 16. 16. ΠΝΙΓΜΟ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ Διακοίμξσμε δσξ είδη πμιγμώμ: ςημπμιγμξμή, πξσ είμαι η απότοανηςωμ αεοξτόοχμ ξδώμ (τάοσγγακαι λάοσγγα) με νέμξ ρώμα, ρςεοεόταγηςό κ.ά., και ςξμ πμιγμό, πξσμπξοεί μα ρσμβεί ρςη θάλαρρα ή ρεπιρίμα με ςημ ειροξή μεοξύ ρςιπαεοξτόοξσπ ξδξύπ Oι πμιγμξμέπ και ξι πμιγμξί μπξοείμα ξτείλξμςαι ρε παθξλξγικά αίςια,ρε αποξρενία ή ρε αποόβλεπςξαςύυημα
 17. 17. ΠΝΙΓΜΟ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ Να γμχοίζξσμε κξλύμπι και μα μημκξλσμπάμε ποξςξύ ρσμπληοωθξύμ ςοειπώοεπ από ςξ ςελεσςαίξ γεύμα Να απξτεύγξσμε ςα επικίμδσμαπαιυμίδια ρςη θάλαρρα Να απξτεύγξσμε ςξ κξλύμπι ρςα λιμάμιακαι κξμςά ρε πλεξύμεμα Να μημ διαμύξσμε μεγάλεπ απξρςάρειπκξλύμβηρηπ. ΢ε πεοίπςωρη κιμδύμξσ μαζηςάμε βξήθεια Σα παιδιά και ξι ηλικιχμέμξι θα ποέπειμα επιςηοξύμςαι από έμαμ εκπαιδεσμέμξεμήλικα
 18. 18. ΔΑΓΚΩΜΑΣΑ ΢ςη υώοα μαπ κάθε υοόμξρσμβαίμξσμ πξλλά αςσυήμαςααπό δαγκώμαςα πξσ ποξέουξμςαιαπό καςξικίδια ζώα καιεοπεςά, καθώπ και κεμςοίρμαςακαι ςριμπήμαςα από έμςξμα Διδικόςεοα, παοαςηοείςαι αύνηρηκοξσρμάςχμ από δαγκώμαςακαςξικίδιωμ ζώωμ και τιδιώμ ρεαγοξςικέπ κσοίχπ πεοιξυέπ, πξσείμαι ρσμδεδεμέμεπ με αγοξςικέπδοαρςηοιόςηςεπ
 19. 19. ΔΑΓΚΩΜΑΣΑ ΢ςη υώοα μαπ δηληςηοιώδη τίδια είμαιρσμήθωπ η ξυιά και ξ αρςοίςηπ Σξ δάγκχμα ςηπ ξυιάπ ποξκαλεί έμςξμξπόμξ, ποήνιμξ και μπξοεί μα απξβείθαμαςητόοξ
 20. 20. ΔΑΓΚΩΜΑΣΑ – ΠΡΩΣΔ΢ ΒΟΗΘΔΙΔ΢ Δέριμξ πάμχ από ςξ ρημείξ ςξσδαγκώμαςξπ, όυι πεοιρρόςεοξ από10 λεπςά Βξήθεια με αμςιρηπςική ξσρία,όπωπ κόκκιμξ ιώδιξ, αμςιβιξςικήαλξιτή, απξρςειοωμέμη γάζα κ.ά. Δπιβάλλεςαι αμςιςεςαμικόπ καιαμςιλσρρικόπ ξοόπ ρε ιαςοείξ ήμξρξκξμείξ Άμερη μεςατξοά ρςξ πληριέρςεοξμξρξκξμείξ ή ιαςοείξ
 21. 21. Α΢ΚΗ΢Η ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΦΙ΢Η΢1) απορρυπαντικϊ – γεωργικϊφϊρμακα2) καυτό νερό3) μπϊνιο ςτη θϊλαςςα αμϋςωσμετϊ το φαγητό4) γρόγορη κατϊποςη5) γκϊζι – φιϊλη υγραερύου6) θερμαντικϊ ςώματαa) εγκαύματαb) πνιγμονόc) αςφυξύαd) πνιγμόσe) κϊψιμοf) δηλητηρύαςη

×