Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 bước xây dựng mô hình & thương hiệu nhượng quyền Việt nam

2,807 views

Published on

Đối với doanh nghiệp vừa & nhỏ của Việt nam, việc áp dụng mô hình nhượng quyền là cơ hội lớn để phát triển,không những tại thị trường nội địa mà còn để phát triển vượt biên giới ra khu vực và thế giới. Tuy nhiên, với thực trạng hiện tại của DNVVN tại Việt nam, việc xây dựng mô hình nhượng quyền cần đi theo 3 bước cơ bản để xây dựng nội lực trước khi phát triển.

Published in: Business

3 bước xây dựng mô hình & thương hiệu nhượng quyền Việt nam

  1. 1. 3 BƯỚC XÂY DỰNG MÔ HÌNH & THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN Nguyễn Phi Vân 12/2015
  2. 2. CHUỖI HAY NHƯỢNG QUYỀN?
  3. 3. NGÀNH NÀO CÓ THỂ NHƯỢNG QUYỀN?
  4. 4. BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
  5. 5. NỘI LỰC CƠ HỘI
  6. 6. NHƯỢNG QUYỀN THẾ NÀO?
  7. 7. NHÂN SỰ & ĐÀO TẠO TIẾP THỊ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN VẬN HÀNH QUI TRÌNH
  8. 8. XÁC ĐỊNH TÍNH KHẢ THI “REFRESH” DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NỀN TẢNG NHƯỢNG QUYỀN
  9. 9. 3 BƯỚC KHỞI ĐẦU 2016 Nguyễn Phi Vân phi@nguyenphivan.com

×