Febelfin persconferentie 04.03.2012

1,382 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
586
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Invoetbaltermen: “3 – 3 – 4” opstelling
 • Introspectie“Nietvanuiteenivorentoren” maar samen met stakeholdersUitwerkingStrategische Agenda
 • Traditionele bancaire kredietverlening om te bestendigen wat er al isAlternatieve financiering om mogelijkheden te creëren voor verzuchtingen samenleving binnen de nieuwe context en beperkingen (regels & rendabiliteit)
 • Hierbijkangesprokenworden over Mifidalsook Twin Peaks IIOorzakelijkverbandMiFiD II!:Inzake juridische aansprakelijkheid:Oorzakelijk verband tussen eventuele fout en eventuele geleden schade dient niet meer te worden aangetoondVraag kan gesteld worden of dit nog een proportionele maatregel en de verhouding respecteert tussen enerzijds mogelijk geleden schade ten gevolge van een fout en anderzijds de voorziene dwangsommen (“haalt men hier geen onredelijk grote kanonnen naar boven”?)
 • ‘betaalverkeer moet als het wegennet zijn: zo snel, zo veilig en goedkoop mogelijk’Hoe komen we daartoe? Multikanaal = best of bothworlds (brick & click)Innovatief om banksector in de digitale wereld van de toekomst binnen te brengen (vb. recente aankondiging van BC/MC over betalen met smartphone)Veiligheid: investeren in hardware & sensibiliseringStimuleren betaalverkeer om maatschappelijke cost of cash te verlagen
 • !!! Opgelet: dit jaar eerder rond de 4% - beduidend méér, maar te weinig voor gezonde en duurzame financiering economie (verder uit te werken)Duiding rond 4,5%:Hoe duurzaam is deze winst?Vergeet niet dat je oog moet hebben voor verplichtingen inzake versterking van eigen vermogen & winstreserveringen die in deze gebruikt worden (goed voor een 60% van die 4,5% = > 1,8% blijft over)Hierop eveneens nog roerende voorheffing betalen (in zelfde voorbeeld blijft er met roerende voorheffing ad 25% nog 1,35 over)
 • Hier kunnen eventueel ook aangehaald worden:20 miljoen kosten voor roerende voorheffing 21 +4Kostrpijs hervorming spaarboekje= operationele kosten (zie ook slide 15)
 • KlantOndermaatserendabiliteitzoukunnenleiden totMinder investeringenVerschralingaanbodOndermaatserendabiliteitzoukunnenleiden totMinder kredietDuurderkredietMinder serviceDuurdereproductenPersoneelRendabiliteitnodigomwerknemerstekunnenvergoedenAandeelhouderRendabiliteitnodigomaandeelhouderstekunnenvergoeden
 • Ditvormteen kern-slide omtetonendat de Belgischebanksectorzijnopdrachtinzake de financiering van de Belgischeeconomienietheeftveronachtzaamd.
 • Watbetreftdalinggraadfinanciëleonafhankelijkheid: in heteerstedeciel (dwzvoor de allerkleinsteondernemigen) van de onderzochte KMO-populatiedaalde de graad van financiëleonafhankelijkheid maar liefst met 12,7 procentpunt over de voorbije 10 jaar!Watbetreftnegatiefvermogen: in 2002 bedroegdit 15,4%Navraag van Dirk De Cortbij NBB:Ikhebdusgeverifieerd met de specialist van de NBB. Hieronderhet (verwachte) antwoord :  Les 17,3% portent bien sur l'ensemble de la population étudiée (i.e. l'ensemble des sociétés non financières déposant des comptes annuels à la Centrale des bilans). Jusqu'à présent nous n'avons pas eu l'occasion d'analyser en profondeur les entreprises à capitaux propres négatifs, mais les chiffres montrent que ce sont surtout de (très) petites entreprises, et que certaines branches d'activité sont plus concernées que d'autres (dont l'horeca, plus d'un tiers des entreprises). On observe aussi des taux de défaillance et d'arrêt d'activité nettement supérieurs pour ces entreprises. Il faut savoir aussi qu'un nombre non négligeable d'entreprises en difficulté bénéficient, au moins temporairement, du soutien de leur actionnariat, sous forme de prêts, d'augmentations de capital ou d'intervention dans les pertes. Conclusiewordt dus bevestigd :  Nietveel minder dan 1 op 5 ondernemingen van het volledigeonderzochtestaal, heeft (in 2011) afterekenen met eennegatieveeigen-vermogenspositie. Vermits de NBB het onderzoekvoert op eenstaal van enkelehonderduizendenondernemingen, kan men verwachtendaterheel wat ‘kleingrut’inzit, met velekleineprobleemsituaties (ondermeerdan in de horeca).
 • Wijhebben nu eerst de traditionele, bancairekredietverleningbelicht,Nu kijken we het andereluik: de alternatievevormen van financiering
 • Eventueleachtergrond - bijkomendeinformatie over SME Lease fund (mail Anne-Mie Ooghe):Michel, Filip,Zoalsafgesprokentijdens de vergadering over het ‘SME Lease Fund’ van 21 februarijl., heeft de BLV het idee van het SME Lease Fund’ verderuitgewerkttijdenseenvergadering die gisterenheeftplaatsgevonden. Bijgaandvindenjullie de conclusies van die vergadering.Ookwerdnagedacht over de boodschap die jullie m.b.t. de idee van een ‘SME Lease Fund’ zoudenkunnenbrengentijdens de Febelfin persconferentie en/of de luncheon. Hierondergaateenvoorstel van boodschap.Boodschap die kanwordenmeegegeven in kader van Febelfin persconferentie en/of luncheonMomenteelwordtonderzocht of op het niveau van de leasingsectoreen SME Lease Fund kanwordenopgericht met het oog op het faciliteren van de financiering van investeringen van KMO’s via leasing. De criteria voor de financieringen die zullenwordenopgenomen in het Fondszullen op die wijzewordenvastgelegddatvooral dossiers die vandaagmoeilijkfinancierbaarzijn, dankzij de funding die wordtaangetrokken via het Fonds de nodige financiering zullenvinden. Op die manierkaneen boost wordengegevenaan de Belgischeeconomie.De doelstelling is omeenFondstecreëren ten bedrage van circa 300 miljoen EUR. Vooralinvesteringen op langetermijn (meerdan 7 jaar) en innovatieveinvesteringenzouden via het Fondswordengefinancierd.’
 • Zie hierover ook de NBB in haar jaarverslag (quote geciteerd op slide 20):“In Belgiëzetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnenherstructurering van hunbalansvoort. In 2012 verminderdenze met name hunvorderingen op de periferelanden van het eurogebied. Terzelfdertijdspitstenzezichopnieuw toe op hunintermediatieactiviteiten in België en op hunstrategischemarkten: de bij de retailcliëntenaangretrokkendeposito’snamen toe en de kredietverleningbleef over het geheelgenomengehandhaafd. “
 • Veranderdlandschap: hard gewerktaansolvabiliteit, liquiditeit risicoprofiel is forsverminderdNieuwregelgeving & toezicht arsenaalomrisicoprofieltebeperken is aanwezig
 • Periodes:Vanaf 2002-2012 voor Private Banking2005-2012 voor Risk Management
 • Febelfin persconferentie 04.03.2012

  1. 1. Uitdagingen voor Belgische financiëlesector ten dienste van mens en economieFilip Dierckx, Voorzitter FebelfinMichel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder FebelfinFebelfin 4 maart 2013
  2. 2. AGENDAUitdagingen voor Belgische financiëlesector ten dienste van mens en economieI. 3 kerntakenII. 3 succesfactorenIII. 4 engagementenIV.Besluit Febelfin 4 maart 2013 2
  3. 3. I. 3 kerntaken Febelfin 4 maart 2013 3
  4. 4. Externe én interne oefening brengen kerntaken in kaart CSR Rapport Strategische agenda Het is onze wens dat in nauw overleg een Duurzaam en Vitaal Financieel Model kan uitgebouwd worden. Dit overleg moet leiden tot een langetermijnvisie voor de sector. Een visie die rekening houdt met de draagkracht van de sector, gebaseerd is op principes van level playing field en proportionaliteit. Enkel zo zullen we tot een stabiel kader komen waarin de sector verder mede kan bijdragen tot een verwezenlijking van maatschappelijke welvaart. Filip Dierckx, Febelfin Luncheon Febelfin 4 maart 2013 4
  5. 5. 3 kerntaken van financiële sector voor samenleving WELKE KERNTAKEN? Financieren economie Evenwichtig omgaan met sparen & beleggen Zorgen voor moderne & efficiënte financiële infrastructuur Binnen een kader van evenwichtige regelgeving, efficiënt toezicht & concurrentiële marktwerking Febelfin 4 maart 2013 5
  6. 6. Kerntaken van financiële sector Financieren van economie Traditionele Alternatieve vormen bancaire van financiering kredietverlening • Kredietverlening aan • LT KMO-fondsen -ondernemingen -gezinnen • Projectobligaties/volkslening -overheden • Risicokapitaal • Concurrentiële tarieven • … • Verantwoord risicobeheer Febelfin 4 maart 2013 6
  7. 7. Kerntaken van financiële sector Evenwichtig omgaan met sparen & beleggen Febelfin 4 maart 2013 7
  8. 8. Kerntaken van financiële sector Zorgen voor efficiënte & moderne financiële infrastructuur Febelfin 4 maart 2013 8
  9. 9. II. 3 succesfactorenKernwoorden: realisme, samenwerking, rendabiliteit Febelfin 4 maart 2013 9
  10. 10. Wat is er nodig om kerntaken verder uitte voeren? Realisme Uitvoering Samenwerking van kerntaken & dialoog met gaat gepaard overheden met Voldoende rendabiliteit Febelfin 4 maart 2013 10
  11. 11. Realisme is noodzakelijkOnmogelijke spreidstanden vermijden Banken mogen geen enkel risico nemen Banken moeten goedkope kredieten Banken moeten verstrekken meer LT funding aantrekken LT funding zal duurder en risicovoller worden door Basel III & bail-in Banken moeten balansen afbouwen en hefboom Banken moeten meer verkleinen krediet verlenen Banken mogen niet complex zijn Banken opereren in complexe geglobaliseerde markten Banken moeten hogere vergoeding op spaarboekje Banken moeten geven goedkope kredieten verstrekken 11
  12. 12. Samenwerking & dialoog met overheden Enkele voorbeelden Basel III (exportfinanciering, LCR) Moratorium complexe producten Covered Bonds Zorgtraject Ford Genk & ArcelorMittal Bankenplan/ Table ronde financement des PME Febelfin 4 maart 2013 12
  13. 13. Voldoende rendabiliteit is essentieel… ROE 2000 20,4 2001 13,7 2002 11,8 2003 13,6 2004 15,8 2005 18,5 2006 22,4 2007 13,2 -36,5 2008 -2,6 2009 2010 10,5 2011 0,7 Jan-Sept 2012 4,5 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Bron : Febelfin-presentatie op basis van NBB-gegevens. Geconsolideerde gegevens, en vanaf 2006, op basis van IAS/IFRS rapporteringsschema‟s. ROE: return on (average) equity. Febelfin 4 maart 2013 13 (Enkel voor banken naar Belgisch recht).
  14. 14. … maar rendabiliteit staat onder zware druk… Economische omgeving Structurele Prudentiële maatregelen initiatieven RENDABILITEIT VAN BELGISCHEOperationelemaatregelen FINANCIËLE Kapitaalvereisten SECTOR Sectorbijdragen Consumenten- 14 Kapitaalkost bescherming
  15. 15. …omwille van fiscale redenen…. Bruto bankenheffing: 961 mio EUR (uitkering door „gewoon‟ Beschermingsfonds niet meegerekend) 2012 2013* (in mio EUR) (in mio EUR)Abonnementstaks 175 ~210„Gewone‟ jaarbijdrage DGS 258 258Tijdelijke bijzondere/bijkomende 580 161DGS-bijdrageJaarbijdrage aan Resolutiefonds 251 251(FSC)Nieuwe jaarlijkse taks op de 81 81kredietinstellingenTotale bruto-bijdragenlast voor 1.345de sector ~961Uitkering door „gewoon‟ 580 ~161BeschermingsfondsTotale netto-bijdragenlast voor 765 ~800de sector * Schatting 2013. Bedrag afhankelijk van exacte evolutie van spaardeposito‟s in 2012. Febelfin 4 maart 2013 15
  16. 16. …omwille van operationele redenen… Evolutie cost – income ratio (in %) Grote bezorgdheid over toenemende 2000 72.2 2001 74.1 operationele 2002 74.7 lasten, o.a.: 2003 73.9 2004 72.0 • Toenemende 2005 72.6 regelgeving, toezicht 2006 55.7 & compliance 2007 61.1 • Specifieke dossiers 2008 85.0 2009 77.5 van hervorming 2010 65.9 (21% + 2011 67.3 4%, hervorming Jan-sept 2012 71.4 spaarboekje,…) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 • LoonkostenevolutieBron: Gegevens op geconsolideerde basis en, vanaf 2006, volgens IFRS-normen. Febelfin 4 maart 2013 16
  17. 17. …en onvoldoende duurzame rendabiliteit kanimpact hebben op verschillende vlakken Minder eigen vermogen tast liquiditeit & solvabiliteit aan Minder solide financieel systeem Febelfin 4 maart 2013 17
  18. 18. De weg naar een duurzame & vitale financiële sector ten dienste van mens & economie loopt via: 3 KERNTAKEN 3 SUCCESFACTOREN 4 ENGAGEMENTEN Febelfin 4 maart 2013 18
  19. 19. III. 4 engagementen Febelfin 4 maart 2013 19
  20. 20. Engagementen van financiële sector voor samenleving De financiële sector engageert zich om Febelfin 4 maart 2013 20
  21. 21. Febelfin 4 maart 2013 21
  22. 22. “Een EUR krediet voor elke extra EUR spaargeld”(eind 2007 – eind 2012) Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen en krediet sedert 2007 (Bron: Nationale Bank van België) Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind december Stijging tussen 2012 eind 2007 – eind december 2012Gereglemen- EUR 148,8 EUR 214,8 EUR 218,7 EUR 235,8 + EUR 87,0teerde miljard miljard miljard miljard miljardspaardeposito’s (+ 58,5 %)Kredieten aan EUR 97,1 EUR 112,6 EUR 115,8 EUR 116,7 + EUR 19,6ondernemingen miljard miljard miljard miljard miljard (+ 20,2 %) + 87,5 miljardHypothecair EUR 139,3 EUR 165,5 EUR 175,6 EUR 183,2 + EUR 43,9 EURkrediet miljard miljard miljard miljard miljard (+ 31,5 %) EXTRA (sedertKredieten aan de EUR 68,8 EUR 82,2 EUR 91,7 EUR 92,8 + EUR 24,0 2007)Belgische miljard miljard miljard miljard miljardoverheid (+ 34,8%) Febelfin 4 maart 2013 22
  23. 23. Evolutie kredietverlening aan ondernemingenUittreksel Jaarverslag 2012 van Nationale Bank van België:In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balansvoort. In 2012 verminderden ze met name hun vorderingen op de perifere landen van het eurogebied. Terzelfdertijd spitsten zezich opnieuw toe op hun intermediatieactiviteiten in België en op hun strategische markten: de bij de retailcliënten aangetrokken Hoogtepuntdeposito’s namen toe en de kredietverlening bleef over het geheel genomen gehandhaafd. Febelfin data = NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen 128 mia EUR (December) 117 mia EUR (December) NBB data = volume opgenomen krediet door Belgische niet-financiële ondernemingen Febelfin 4 maart 2013 23
  24. 24. Kredietverlening aan ondernemingenaan concurrentiële tarieven Gemiddelde gewogen interestvoet voor nieuwe kredieten 2,92% September September September September December 2008 2010 2011 2012 2012 5,54% 3,05% 3,43% 2,98% 2,92% (historisch dieptepunt) Febelfin 4 maart 2013 24
  25. 25. Traditionele kredietverlening onder druk…. Conjunctuur Verminderde productie van Verminderde vraag naar krediet krediet Mogelijke impact op kredietwaardigheid & Moeilijke economische context daling financiële onafhankelijkheid KMO‟s Regelgeving Moeilijkere LT/MT Basel III kredietverlening Febelfin 4 maart 2013 25
  26. 26. Conjunctuur weegt op kredietvraag & kredietproductie Kredietvraag Kredietproductie Bron: Febelfin-gegevens.Trimestriële kredietbarometer voor kredieten aan ondernemingen. Febelfin 4 maart 2013 26
  27. 27. Conjunctuur: eigen vermogen van KMO‟s onder druk De graad van financiële onafhankelijkheid is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale passiva. Een hoge ratio betekent dat de onderneming onafhankelijk is van vreemde middelen wat 2 positieve effecten heeft : om te beginnen, zijn de financiële lasten gering en oefenen ze dus weinig druk uit op het resultaat ; vervolgens kunnen, indien nodig, nieuwe schulden gemakkelijk en onder gunstige voorwaarden worden aangegaan. De graad van financiële onafhankelijkheid kan ook worden geïnterpreteerd als een maatstaf voor het financiële risico van een onderneming, aangezien de vergoeding van derden vast is, in tegenstelling tot de in de tijd variërende resultaten van de ondernemingsmiddelen. (NBB) • Graad financiële onafhankelijkheid (verhouding eigen vermogen t.o.v. verplichtingen) daalt voor KMO’s de jongste 2 jaar (na aanhoudende stijging over periode 2003 – 2009) • Graad financiële onafhankelijkheid daalde voor de allerkleinste ondernemingen met 12,7 procentpunt de laatste 10 jaar • 17,3% van ondernemingen heeft negatief eigen vermogen in 2011 • Onderzoek NBB bij staal van 242.000 niet- financiële vennootschappen (226.000 KMO‟s en 16.000 grote ondernemingen; voor het jaar 2011) Bron: NBB - Resultaten en financiële 27 situatie van de ondernemingen in 2011
  28. 28. Conjunctuur: risicogehalte KMO dossiers stijgt Aantal kredietaanvragen van KMO’sRisico- KMO’s waarvan middelgrote ondernemingen waarvan kleine ondernemingencategorie Aandeel in Aandeel in Aandeel in(1) totaal aantal Evolutie totaal aantal Evolutie totaal aantal Evolutie kredietaanvragen (in %) kredietaanvragen (in %) kredietaanvragen (in %) (in %) (in %) (in %) 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011Gering risico 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6Middelgroot 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7risicoHoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0Erg hoog 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0risicoNo Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Bron: interne Febelfin-enquête (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD) - Gering (van 0% tot circa 0,8%) - Middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%) - Hoog (van circa 4% tot circa 21%) Febelfin 4 maart 2013 28 - Erg hoog (van circa 21% tot 100%)
  29. 29. Financieringsnoden van de economie Traditionele Alternatieve bancaire kredietverlening vormen van financieringLT kredietverlening KT kredietverlening LT door banken door banken Durfkapitaal schuldfinanciering Investeringskredieten Documentair krediet KMO fondsen Straight loans Win-win LT exportkredieten Projectobligaties KT exportkredieten Crowd funding Volkslening TRANSFORMATIE INTERMEDIATIE Febelfin 4 maart 2013 29
  30. 30. Dialoog van sector met overheden overalternatieve financiering KMO-fondsen Risicokapitaal Volkslening ~ Projectobligaties Febelfin 4 maart 2013 30
  31. 31. Andere aandachtspunten Kredietvoorwaarden Funding loss & kredietaanbevelingen KT financiering Crowd funding Febelfin 4 maart 2013 31
  32. 32. • Handhaving kredietverlening (NBB)• Moeilijke conjunctuur, moeilijkere dossiers• Initiatieven alternatieve financiering• Bijzondere aandachtspunten Febelfin 4 maart 2013 32
  33. 33. Febelfin 4 maart 2013 33
  34. 34. 2013 is 2008 nietHard gewerkt aan solvabiliteit, liquiditeit en inkrimping balans Kleinere balans, meer eigen vermogen, kleinere hefboom Totale passiva Totaal kapitaal Hefboom van de en reserves van Belgische de Belgische banksector banksector (in miljard EUR) (in miljard EUR) (in eenheden) Eind 1.567,9 50,7 29,9 september 2007 Eind 1.143,0 59,1 18,3 september 2012 Evolutie in % -27,1% +16,6% -38,7% Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (geconsolideerde basis) Febelfin 4 maart 2013 34
  35. 35. 2013 is 2008 niet Hard gewerkt aan betere liquiditeitBelgische banken gebruiken meer deposito’s dan financiering via financiële markten 800 120 102 700 100 600 83 78 80 500 454 68 362 308 249 400 60 300 40 200 283 300 304 318 20 100 0 0 2009 2010 2011 Sep-12 Retaildepositos Totaal korte termijn wholesale financiering Reglementaire liquiditeitsratio (in %) * Bron:NBB (in mia EUR) * Reglementaire liquiditeitsratio: deze ratio geeft de verhouding weer tussen enerzijds de netto-uitstroom van middelen in een stressscenario (met tijdshorizon van 1 maand) en anderzijds de buffer van liquide beschikbare activa om aan de uitstroom het hoofd te bieden. De ratio moet 100 % of minder bedragen (m.a.w. hoe lager het cijfer hoe steviger de liquiditeitspositie). Bron NBB Febelfin 4 maart 2013 35
  36. 36. 2013 is 2008 nietHard gewerkt aan betere solvabiliteit Banken nemen minder risico’s Evolutie risicogewogen activa (bron: NBB, in miljarden EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 Sept Verschil 2012 (%) 583,5 491,7 407,5 372,5 373,8 368,5 - 36,8% Febelfin 4 maart 2013 36
  37. 37. 2013 is 2008 nietBelgische bancaire activiteiten zijn Belgischergeworden Vermindering van: • Internationale activiteiten & blootstelling op het buitenland • Financiering via financiële markten Toename van: • Funding via thuismarkt (spaardeposito‟s) • Kredietverlening aan thuismarkt (hypothecair krediet & kredieten aan ondernemingen) * Geconsolideerde cijfers, banken naar Belgisch recht. Febelfin 4 maart 2013 37
  38. 38. 2013 is 2008 nietStrengere regelgeving & scherper toezicht:Belgisch, Europees & internationaal Basel III Bankenwet 2010/ (o.a. strengere kapitaal- Twin Peaks I en (o.a. NBB/ FSMA model, liquiditeitsvereisten, gove blokkering strategische rnance) beslissingen) Twin Peaks II G20/EU (o.a. verdere (ESCB, EBA, ESMA, diversificatie controle-en Bankenunie) sanctiemogelijkheden) Febelfin 4 maart 2013 38
  39. 39. Brussel is Wall Street nietBelgisch zakenbankieren essentieelvoor open en exportgerichte kmo-economie Wat is zakenbankieren in België? Financiering ondernemingen Gespecialiseerde financiering: Buitenlandse handel zeer belangrijk voor de Belgische economie Indekking tegen wisselkoersrisico’s, renterisico’s, enz. Handelen voor eigen rekening sterk afgenomen en van beperkte omvang Febelfin 4 maart 2013 39
  40. 40. • Sterk veranderd landschap• Strengere regelgeving & scherper toezicht op verschillende niveau‟s• Belgische zakenbanken belangrijk voor open economie & KMO‟s Febelfin 4 maart 2013 40
  41. 41. Febelfin 4 maart 2013 41
  42. 42. Dienstverlening Belgische banken is multikanaal& innovatief Netwerk kantoren & Selfbanks Phone banking zelfstandige agenten Internetbankieren Mobiel bankieren Febelfin 4 maart 2013 42
  43. 43. Veiligheid & preventieve aanpak hoog opagenda van de sector Nationaal & internationaal succes van YouTube video waarzegger • Ruim 8 miljoen keer bekeken • Op bepaald moment most shared top wereldwijd • Verschillende prijzen Communicatie op regelmatige basis over veiligheidstips voor internetbankieren Volgende campagne in voorbereiding Febelfin 4 maart 2013 43
  44. 44. Twee redenen om te blijven investeren inelektronisch betaalverkeer Maatschappelijke kost van cash Nog steeds groeimarge Elektronisch betaalverkeer is troef voor de samenleving Febelfin 4 maart 2013 44
  45. 45. Wat kan sector doen? Ontwikkelen nieuwePromoten betaalverkeer Betrekken overheid instrumenten Meerdere formules Campagne „Met de kaart smartphone / mobiel Voorbeeldrol overheid uiteraard‟ met Comeos bankieren Invoering Inzet op Fiscale stimuli pin-free betalingen e-commerce Cash-betalingen boven … … bepaalde drempel verbieden Febelfin 4 maart 2013 45
  46. 46. • Multikanaal landschap• Uitbreiding betaalaanbod door innovatie• Veiligheid voorop, o.a. door preventiecampagnes Febelfin 4 maart 2013 46
  47. 47. Febelfin 4 maart 2013 47
  48. 48. Banken nemen maatschappelijke rol opGedragscode voor banken - ondernemingen Gedragscode ondertekend mei 2010 Rondetafel bankenplan: alle partijen bevestigen volledige & correcte uitvoering van code door de banken Febelfin 4 maart 2013 48
  49. 49. Banken nemen maatschappelijke rol opNieuwe Gedragscode relatie groot publiek Openheid & heldere communicatie 7 pijlers goede bankrelatie Dialoog Discretie, vertrouwel ijkheid & bescherming van persoonsgegevens Vaardigheid & bekwaamheid Veiligheid & betrouwbaarheid Integriteit van het banksysteem Respect voor evenwicht van belangen Febelfin 4 maart 2013 49
  50. 50. Banken nemen maatschappelijke rol opKlanten in moeilijkheden bijstaan • Ford Genk • ArcelorMittal • Praat met je bankier in geval van onvoorziene omstandigheden • Samen zoeken naar oplossingen Febelfin 4 maart 2013 50
  51. 51. Banken nemen maatschappelijke rol opKader voor duurzaam sparen, beleggen & kredieten Aanbeveling duurzame Stakeholders producten MVI beleid Sector Transparantie Experts Febelfin 4 maart 2013 51
  52. 52. Banken nemen maatschappelijke rol opInzetten op vorming van medewerkers Wettelijke geregelde basisvorming van de medewerkers in contact met Wettelijk geregelde vorming de klant – Bankbemiddeling: verzekeringsbemiddeling: sinds 2007 meer dan 13.000 sinds 2007 meer dan 6.000 medewerkers en bijna 50.000 tussenpersonen/medewerkers en examens bijna 40.000 examens Zelfgereguleerde opleiding: -private banking: Nieuwe initiatieven: meer dan 750 bankiers -kredietbemiddeling -risk managers: -compliance officer meer dan 150 risk officers Febelfin 4 maart 2013 52
  53. 53. Banken nemen maatschappelijke rol opMee ondersteunen van financiële educatie Betalen Lenen Sparen Beleggen Herlancering geactualiseerde educatieve website maart 2013 Bankieren Febelfin 4 maart 2013 53
  54. 54. Febelfin was in 2012 ook actief op andere vlakken Bank of the future Child & youth (KPMG & hazel finance heartwood) (samen met FSMA) Union bancaire francophone Women in financial (financiering KMO‟s - services conferentie Marrakech) Febelfin 4 maart 2013 54
  55. 55. Overzicht Febelfin webinitiatieven Febelfin 4 maart 2013 55
  56. 56. • Actualisering Gedragscodes• Bijzondere zorgtrajecten• Kader creëren voor maatschappelijk verantwoord investeren, sparen en krediet verlenen• Inzetten op vorming• Betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven Febelfin 4 maart 2013 56
  57. 57. V. BESLUIT Febelfin 4 maart 2013 57
  58. 58. www.febelfin.be

  ×