Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cooliflower en el recull de bones practiques: Reorientació estratègica en empreses tèxtil-moda

El sector tèxtil-moda és un sector paradigmàtic del canvi industrial, que afronta de de fa dècades difícils processos de reestructuració que han tingut un fort impacte en els nivells d'ocupació, en les realitats socio-econòmiques i en l'urbanisme dels territoris dependents d'aquestes indústries.

Aquest recull presenta algunes de les polítiques innovadores que s'estan promovent en diferents territoris socis de ACTE (Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees) que permetin anticipar i gestionar a nivell local i regional aquests canvis estructurals. També, es mostra com el futur del sector en els territoris europeus estarà molt lligat a la seva capacitat d'innovació.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cooliflower en el recull de bones practiques: Reorientació estratègica en empreses tèxtil-moda

  1. 1. Reorientació estratègica en empreses tèxtil-moda Recull de bones pràctiques
  2. 2. Empresa ECO FLOWER & COOL, S.L.U. COOLIFLOWER és una empresa especialitzada en el dis- seny i la comercialització de samarretes i bosses de cotó 100% ecològiques. La línia de producció, els mètodes de distribució i els convenis de col·laboració amb ONGs són elements innovadors de la seva proposta empresarial que els estan ajudant en el seu camí cap a l’èxit... Dades d’identificació de l’empresa Nom de l’empresa – Nom comercial ECO FLOWER & COOL, S.L.U. COOLIFLOWER ECOTENDÈNCIA Població Palamós Pàgina web www.cooliflower.com Data de constitució de l’empresa 2009 Nombre de centres de treball de l’empresa 1 Forma jurídica de l’empresa Societat Limitada Unipersonal (SLU) Descripció de l’activitat El disseny i la comercialització de col·leccions de moda en samarretes i bosses de cotó 100% ecològiques, amb convenis amb ONGs que hi aporten un valor afegit. Dades generals de l’empresa Volum de facturació actual (dade no disponible) Tipologia de clients i àmbit geogràfic comercial Els clients finals són aquell segment de po- blació usuari de les noves tecnologies, compromesos amb la sostenibilitat, clients que prefereixen l’ús de productes naturals, “cool”, de tendència, així com també sense components químics que puguin produir al·lèrgia. (dades comercials no disponibles) Plantilla 2 1. Principal element de canvi/innovació Després d’una trajectòria empresarial vinculada principalment al sector de l’alimentació, la qual es detalla en el proper apartat, l’equip promotor de l’empresa va decidir apostar pel sector tèxtil en l’obertura d’una nova línia de negoci i, conseqüentment, va crear COOLIFLOWER. En aquest cas, la innovació està basada en una aposta doblement ecològica i de moda i ten- dències actuals, una resposta a les noves necessitats del mercat (sostenibilitat). Més enllà de la producció de bosses i samarretes 100% ecològiques, COOLIFLOWER col·labora en un projecte de CeroCO2 (una iniciativa de les ONGs “Fundación Ecología y Desarrollo” i “Acciónatura”) per a la reforestació de Sierra Gorda a Mèxic. Amb aquest fet, es pretén que tots els productes de la marca ajudin a compensar part de les emissions de CO2 que emet el comprador/a del producte. En aquesta línia, tots els productes s’elaboren amb cotó orgànic certificat, en un procés que elimi- na l’ús de qualsevol tipus de producte químic (com pesticides i fertilitzants) i seguint sistemes de pro- 35
  3. 3. ducció tradicionals, sostenibles, a més de principis de Responsabilitat Social Corporativa. Per tant, és l’únic cotó orgànic certificat que no utilitza tints tèxtils per obtenir el color base dels productes. Així, per una banda, s’aconsegueix que amb la compra d’una bossa COOLIFLOWER, el client/a compensi 100 kg d’emissions de CO2, l’equivalent al consum elèctric de tres setmanes en una llar mitjana. Per altra banda, les samarretes compensen 250 kg de CO2, l’equivalent a les emissions d’un cotxe en un mes. També és innovador el canal de distribució sense intermediaris, com a principal via de comercia- lització dels productes: la distribució és a través del web o la plataforma virtual de venda, princi- palment, però també a través de punts de venda com mercats de fruita i verdura locals, on es comercialitza la línia de bosses ecològiques, atès que als mercats és on s’utilitzen diàriament gran quantitat de bosses de plàstic i alhora s’hi venen coliflors. És un lloc ideal per a promoure un canvi d’hàbits a favor de l’ecologia. 2. Necessitat de la innovació/del canvi a. Història i motiu de la innovació / del canvi El projecte de COOLIFLOWER ha consistit en una evolució i innovació cap al món dels pro- ductes ecològics, en aquest cas tèxtils, ja que, fins ara, les empreses i negocis creats pels pro- motors de COOLIFLOWER corresponien al sector de l’alimentació, com l’empresa “STOPSELF”, on s’inclouen diferents línies de negoci (self-service, bars-cafeteries, rostisseries i càtering), amb productes d’elaboració pròpia i verdures d’agricultura ecològica. D’aquesta experiència empresarial en va sorgir i evolucionar una altra idea de negoci, fruit de la detecció d’una necessitat del mercat i després de visitar una fira d’alimentació de productes ecològics a Nuremberg (Alemanya): en col·laboració amb un soci, van crear l’empresa BONÀPAT, dedicada als productes gastronòmics per emportar. Posteriorment, es va decidir apostar pel sector tèxtil per la creació d’un nou projecte empresarial, COOLIFLOWER, el qual està basat, com s’ha comentat anteriorment, en una aposta doblement ecològica i de moda i tendències actuals. Així, els motius que hi ha darrere l’aposta innovadora de COOLIFLOWER són les ganes d’impulsar un nou concepte de negoci “post crisi”, enfocat a oferir col·leccions que tinguin en compte la demanda creixent de productes amb valor afegit, amb diferenciació competitiva i que alhora tinguin cura del medi ambient. Un altre element que va propiciar la creació de l’empresa són les noves tecnologies: avui en dia Internet i les noves eines de difusió com ara els blogs, plataformes virtuals, etc., possibiliten que moltes persones amb les mateixes inquietuds puguin promocionar, trobar i difondre serveis i productes fàcilment, que tinguin en compte les seves necessitats, inquietuds, etc. b. Estratègia Tot buscant bosses ecològiques de veritat, les persones promotores de l’empresa van tendir cap a la creació d’uns nous pilars de la marca “COOLIFLOWER”, basats en la cura del medi ambient amb accions reals i quantificables per a la millora del planeta (els convenis amb ONGs i el mètode de producció descrits anteriorment), així com amb un component de moda i tendència. L’estratègia és aconseguir que es fusionin els conceptes “cool” i “eco” en productes tèxtils o derivats. c. Punts forts El posicionament de la marca al web a nivell mundial, a través d’un blog de notícies molt ac- tualitzat i amb articles d’opinió pròpia sobre temes actuals per a gent d’avui dia. 36
  4. 4. També consideren un punt fort el fet d’oferir un valor afegit real i quantificable per a la millora del planeta en qualsevol dels productes que desenvolupen (veure següent apartat), a més d’una innovació i qualitat en el material, 100% cotó orgànic certificat mantenint els colors originals de la terra. I, en darrer lloc, l’aire “cool” que tingui en compte les mo- des actuals, el disseny, el grafisme en un acostament cap a segments de població joves de la societat. Imatge del blog de COOLIFLOWER d. Obstacles Molts, atès que en treballar amb productes ecològics es tenen moltes limitacions. El que més els ha preocupat ha estat que s’entengui el projecte. És per això que han invertit fort en un blog, constantment interactiu i actualitzat, que transmeti la seva filosofia d’empresa i que generi interès per al medi ambient en els potencials clients i clientes. També intenten conscienciar amb les seves actuacions i ressaltar la necessitat d’accions sostenibles per a no empitjorar més el planeta. Alhora, volien aconseguir certificar les emissions de CO2 que s’estalvien a l’atmosfera comprant els productes, i que organismes especialitzats, com ara ONGs, fessin els càlculs i que aquests generessin interès al comprador/a. Això suposa un 20% del cost del producte, per tant, és més difícil ser competitiu en preu. La intenció és fer reflexionar a tots els que encara no coneixen la marca i, alhora, generar presciptors/es per similitud de valors i empatia amb la marca. 3. Resultats de la innovació/del canvi a. Vivències del procés i valoració actual Tenien molt clar cap a on volien anar i no han tingut majors problemes en la definició de la seva línia de treball. Així, creuen que allò que han creat respon a les seves expectatives. En tot cas, tot just acaben d’iniciar la seva activitat, i la propera línia de productes a llançar serà la que haurà de consolidar l’oferta i la filosofia de la marca. b. Mètode de finançament El finançament és propi dels dos socis. De moment no han hagut de recórrer a cap línia de crèdit, ni han demanat cap ajuda. Han volgut crear un projecte que no hagués de dependre de molta infraestructura. c. Avantatge competitiu aconseguit Donen un alt valor afegit a tots els seus productes mitjançant la cooperació amb dues ONGs per a la millora del planeta amb accions quantificables. Aquest és un mecanisme altament in- novador que els ha permès generar un avantatge competitiu en el qual volen fer èmfasi en el desenvolupament de la seva activitat empresarial. Alhora, també ofereixen una gamma de pro- ductes totalment ecològics i de moda. d. Resultats comercials Tot i la recent posada en marxa de la seva activitat, des de COOLIFLOWER fan alguna valoració dels mecanismes comercials: els ha sobtat que s’estableixi una relació comercial amb les botigues on han implantat els seus productes molt diferent del tracte habitual. Si els distribueixen, ho fan per convicció i el marge o resultat comercial de la venda no prepondera tant com amb un producte convencional. El fet de destinar un 20% a la causa mediambiental genera empatia cap al producte. A més, si es reforça aquest sentiment amb una estructura de posicionament, tenint en compte aquest fet, els avantatges respecte a la relació estàndard proveïdor-client, són suficientment noto- ris per a que el botiguer el consideri un producte preferencial i l’exposi amb estima. 37
  5. 5. 4. Oportunitats del sector tèxtil a. En general Múltiples i tant diverses que es fan difícil d’explicar: des de l’aprofitament de les noves tecnolo- gies de la informació per arribar a sensibilitzar a la població objectiu, fins als nous productes amb responsabilitat social i mediambiental corporativa, passant per la transparència d’informació i traçabilitat dels productes en l’etiquetatge tèxtil, etc. b. Possibilitats de cooperació empresarial Des de COOLIFLOWER opinen que, en general, la cooperació empresarial és fonamental. No s’entén que algú pugui funcionar sense acords de cooperació. Sempre hi ha una empresa que té algun producte o servei més competitiu, més econòmic, i, aprofitant-ho, dues empreses es poden ajudar mútuament. 38

×