Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bmm3103 Int4

2,770 views

Published on

Pembinaan Item Ujian Subejktif dan Objektif..

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

Bmm3103 Int4

  1. 1. BMM3103FAZIEY T<br />INTERAKSI 4<br />JENIS-JENIS ITEM / SOALAN<br />
  2. 2. Terdapatduajenisbentuk item iaituitem jenisobjektifdanitem jenissubjektif<br />
  3. 3. JENIS ITEM OBJEKTIF<br />Merupakan item respontetap<br />Pilihsatujawapandaripadabeberapapilihan<br />Mempunyaisatupokoksoalan (stem) danbeberapajawapan<br />
  4. 4. PanduanPembinaanSoalanObjektif<br />1. PokokSoalan (Stem)<br />bahasamudahdifahami<br />bolehbuatayat, soalan, tidaklengkap<br />kesukaranikutaras JSU <br />Elakkanataukurangkansoalanberbentunegatif (kecuali, bukanatautidak). <br />Gambar rajah mestidisertakan<br />2. PilihanJawapan<br />Hendaklahditulissejajardenganpokoksoalan. (pendek - panjangsoalan) <br />Elakkanperkataanberulang. <br />Pastikansatujawapansahaja yang betul. <br />Distraktormestiada. <br />Elakkanjawapantidakadajawapan / &apos;semuadiatas‘<br />3. Struktur item/ soalan<br />4. Bahanrangsangan (stimulus)<br />
  5. 5. KELEBIHAN & KELEMAHAN <br />mudahmembinasoalandalambentukstruktur : padanan<br />Mudahuntukdiperiksa<br />Mempunyaicirikebolehpercayaan - bolehditadbirdalammasa yang ditetapkan. <br />Mengujibanyaktopik.<br />Muridtidakdapatmengeluarkan idea keranajawapan yang terhad. <br />Menggalakkantekaan / &apos;skornasib&apos; <br />Sukardibina<br />Tidakdapatmengukurkeaslian (tahappelajar). <br />Calon yang banyaktidakperlubelajarbanyak / tekniktolakan.<br />KELEBIHAN SOALAN OBJEKTIF<br />KELEMAHAN SOALAN OBJEKTIF<br />
  6. 6. JENIS ITEM SUBJEKTIF<br />Tidakadajawapan<br />Memberikebebasancalonmenjawabsoalan, iaitucalonbebasmemilih, merancangdanmenyusunisijawapanmengikutpendapatdan idea sendiri. <br />Mengujikefahamandankemahiranmenyusun idea danpendapatcalonmengenaisesuatutopikdalammatapelajaran yang pelajari. <br />Terdapatduabentuk yang yangdikenalisebagaijenisresponsterhaddanjenisresponslanjutan.<br />
  7. 7. PanduanPembinaanSoalanSubjektif<br />1. Bina JSU<br />Untukmengetahuiaras, konstruk yang diuji<br />2. Guru gubalsoalan<br />tugassoalanhendaklahjelas & lengkap<br />Tentukanperkataan yang digunakansetarafdengancalon<br />Gunakanperkataanhuraikan, gubahkan, terangkan,jelaskan.... <br />Untukmeningkatkankebolehpercayaan<br />Sediakanskemapemarkahan<br />CARA MEMERIKSA SOALAN SUBJEKTIF<br />Secaraanalitik - setiapsatuperluditeliti<br />Secaraholistik - secaramenyeluruh<br />
  8. 8. KELEBIHAN & KELEMAHAN<br />Lebihmudahdigubal - Tidakbanyaksoalan<br />Sesuaiuntuksemuasubjek. Contoh, matematik, sainsdansebagainya. <br />Sangatsesuaiuntukkeenam-enamarasTaksonomi Bloom <br />Bolehmembuatanalisisdanmenintegrasikan idea-idea <br />Kurangkankonseptekaan / &apos;skornasib&apos;<br />Bidang yang hendakdiujiterbatas/terhad<br />Bolehdiramal<br />Mengukurpengetahuandalamsesuatubidangsahaja<br />Pemeriksaanjawapanmengambilmasa yang lama. <br />KelebihanSoalanSubjektif<br />KelemahanSoalanSubjektif<br />

×